EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0160

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/160 af 4. februar 2022 om fastsættelse af ensartede mindstehyppigheder af visse offentlige kontroller for at verificere overholdelsen af Unionens dyresundhedskrav i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1082/2003 og (EF) nr. 1505/2006 (EØS-relevant tekst)

C/2022/665

EUT L 26 af 7.2.2022, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/160/oj

7.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/160

af 4. februar 2022

om fastsættelse af ensartede mindstehyppigheder af visse offentlige kontroller for at verificere overholdelsen af Unionens dyresundhedskrav i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1082/2003 og (EF) nr. 1505/2006

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 20, stk. 3, første afsnit, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat generelle regler for offentlig kontrol, der gennemføres af den kompetente myndighed, med henblik på verifikation af overholdelsen af reglerne på en række områder, herunder dyresundhed, ud fra en risikovurdering og med passende hyppighed. Ved nævnte forordning fastsættes også metoder og teknikker til offentlig kontrol, hvilket bl.a. omfatter inspektioner af lokaliteter, dyr og varer, der er under operatørernes kontrol.

(2)

Forordning (EU) 2017/625 foreskriver, at der skal fastsættes ensartede praktiske ordninger for gennemførelse af offentlig kontrol vedrørende ensartede mindstehyppigheder af offentlig kontrol, hvor det er nødvendigt for at imødegå specifikke farer og risici for dyresundheden og for at verificere overholdelsen af sygdomsforebyggelses- og -bekæmpelsesforanstaltninger.

(3)

Inden ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (2) blev der ved en række retsakter om dyresundhed fastsat regler for mindstehyppigheder af offentlig kontroller, navnlig inspektioner. Ved forordning (EU) 2016/429 ophævedes disse retsakter med virkning fra den 21. april 2021.

(4)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 (3) er der fastsat krav vedrørende godkendelse af bl.a. rugerier og virksomheder, der holder fjerkræ, virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr og fjerkræ, samlesteder for hunde, katte og fritter, dyreinternater for hunde, katte og fritter, kontrolsteder, miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier, karantænestationer og afgrænsede virksomheder, der holder landdyr.

(5)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 (4) er der fastsat krav vedrørende godkendelse af avlsmaterialevirksomheder for kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, hvorfra avlsmateriale af disse dyr flyttes til en anden medlemsstat.

(6)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/691 (5) er der fastsat krav vedrørende godkendelse af visse akvakulturvirksomheder og grupper af akvakulturvirksomheder, der holder akvatiske dyr, der udgør en væsentlig dyresundhedsmæssig risiko.

(7)

Det er vigtigt, at den kompetente myndighed gennem regelmæssig offentlig kontrol, navnlig ved hjælp af inspektioner som omhandlet i artikel 14, litra b), i forordning (EU) 2017/625, verificerer, at dyrene og avlsmaterialet fortsat holdes og produceres under ensartede godkendelsesbetingelser for virksomheder, der har til formål at begrænse risici og farer forbundet med de sygdomme, der er opført i forordning (EU) 2016/429, og med nye sygdomme. Med henblik på at imødegå disse ensartede farer og risici for menneskers og dyrs sundhed, som disse sygdomme udgør, bør der ved denne forordning fastsættes ensartede mindstehyppigheder af inspektioner på visse godkendte virksomheder.

(8)

For så vidt angår godkendte avlsmaterialevirksomheder bør enhver ensartet mindstehyppighed af inspektioner tage hensyn til, at sædopsamling fra kvæg og svin ikke er sæsonbestemt.

(9)

Enhver ensartet mindstehyppighed af inspektioner af visse godkendte akvakulturvirksomheder og godkendte grupper af akvakulturvirksomheder bør tage hensyn til risikorangordningen af den pågældende virksomhed eller gruppe af virksomheder i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 (6).

(10)

Med hensyn til identifikation og registrering af visse dyr er der i Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003 (7) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/2006 (8) fastsat mindstekrav til den kontrol, der skal gennemføres hvert år på virksomheder, der holder kvæg, får og geder, samt krav til antallet af dyr, der skal inspiceres på hver af disse virksomheder.

(11)

Ved delegeret forordning (EU) 2019/2035 er der også fastsat detaljerede krav til identifikation og registrering af kvæg, får og geder for at sikre deres sporbarhed.

(12)

Kvæg, får eller geder, der ikke er identificeret eller registreret i overensstemmelse med kravene i delegeret forordning (EU) 2019/2035, kan spille en rolle med hensyn til spredning af de sygdomme, der er opført i forordning (EU) 2016/429, og nye sygdomme. Med henblik på at begrænse denne ensartede fare og risiko for menneskers og dyrs sundhed, regelmæssigt kontrollere operatørernes overholdelse af kravene i delegeret forordning (EU) 2019/2035 og sikre ensartet gennemførelse af forordning (EU) 2017/625 bør der fastsættes ensartede mindstehyppigheder af inspektioner i forbindelse med offentlig kontrol af identifikation og registrering af kvæg, får og geder.

(13)

Forordning (EF) nr. 1082/2003 og (EF) nr. 1505/2006 blev ikke udtrykkeligt ophævet ved delegeret forordning (EU) 2019/2035. For at sikre retssikkerheden bør disse forordninger ophæves ved nærværende forordning.

(14)

Reglerne i nærværende forordning bør finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland, jf. artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab sammenholdt med nævnte protokols bilag 2.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved nærværende forordning fastsættes der ensartede mindstehyppigheder af offentlige kontroller, navnlig inspektioner af dyr og avlsmateriale, og de betingelser, hvorunder de holdes eller produceres på følgende virksomheder:

a)

godkendte virksomheder med opdrættede landdyr og rugeæg som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2019/2035

b)

godkendte avlsmaterialevirksomheder som omhandlet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2020/686

c)

visse akvakulturvirksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 176, stk. 1, i forordning (EU) 2016/429, og grupper af akvakulturvirksomheder, der er godkendt i henhold til artikel 177 i nævnte forordning

d)

registrerede virksomheder med opdrættede landdyr som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2019/2035, der holder kvæg, får eller geder.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner som fastsat i forordning (EU) 2016/429, delegeret forordning (EU) 2019/2035, delegeret forordning (EU) 2020/686, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 (9) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 (10):

a)

»virksomhed«: som defineret i artikel 4, nr. 27), i forordning (EU) 2016/429

b)

»rugeri«: som defineret i artikel 4, nr. 47), i forordning (EU) 2016/429

c)

»sammenbringning«: som defineret i artikel 4, nr. 49), i forordning (EU) 2016/429

d)

»samlested for hunde, katte og fritter«: som defineret i artikel 2, nr. 7), i delegeret forordning (EU) 2019/2035

e)

»dyreinternat«: som defineret i artikel 2, nr. 8), i delegeret forordning (EU) 2019/2035

f)

»kontrolsteder«: som defineret i artikel 2, nr. 9), i delegeret forordning (EU) 2019/2035

g)

»miljømæssigt isoleret produktionsvirksomhed«: som defineret i artikel 2, nr. 10), i delegeret forordning (EU) 2019/2035

h)

»godkendt karantænestation«: som defineret i artikel 3, nr. 9), i delegeret forordning (EU) 2020/688

i)

»afgrænset virksomhed«: som defineret i artikel 4, nr. 48), i forordning (EU) 2016/429

j)

»godkendt avlsmaterialevirksomhed«: som defineret i artikel 2, nr. 2), i delegeret forordning (EU) 2020/686

k)

»godkendt akvakulturvirksomhed«: som defineret i artikel 2, nr. 10), i delegeret forordning (EU) 2020/990

l)

»godkendt gruppe af akvakulturvirksomheder«: som defineret i artikel 2, nr. 11), i delegeret forordning (EU) 2020/990.

Artikel 3

Ensartet mindstehyppighed af inspektioner på visse godkendte virksomheder

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne (11) skal mindst en gang hvert kalenderår gennemføre offentlig kontrol og navnlig inspektioner af dyr og rugeæg og de betingelser, hvorunder disse dyr og rugeæg holdes eller produceres, på følgende typer virksomheder på deres område, som har opnået godkendelse fra den kompetente myndighed:

a)

rugerier og virksomheder, der holder fjerkræ

b)

virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr og fjerkræ

c)

samlesteder for hunde, katte og fritter

d)

dyreinternater for hunde, katte og fritter

e)

kontrolsteder

f)

miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier

g)

godkendte karantænestationer

h)

afgrænsede virksomheder.

Artikel 4

Ensartet mindstehyppighed af inspektioner på visse godkendte avlsmaterialevirksomheder

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal i hvert kalenderår gennemføre offentlig kontrol og navnlig inspektioner af avlsmateriale, bortset fra rugeæg, og de betingelser, hvorunder dette avlsmateriale produceres, på de følgende typer virksomheder på deres område, som har opnået godkendelse fra den kompetente myndighed:

a)

mindst to gange hvert kalenderår: sædopsamlingsstationer for kvæg og svin

b)

mindst én gang hvert kalenderår:

i)

sædopsamlingsstationer for får, geder og dyr af hestefamilien

ii)

embryoopsamlings- eller produktionshold

iii)

avlsmaterialeforarbejdningsvirksomhed

iv)

avlsmaterialeopbevaringsstation.

Artikel 5

Ensartet mindstehyppighed af inspektioner på visse godkendte akvakulturvirksomheder og visse godkendte grupper af akvakulturvirksomheder

Den kompetente myndighed i en medlemsstat skal gennemføre offentlig kontrol og navnlig inspektioner af akvakulturdyr og betingelserne, hvorunder disse dyr holdes, på visse godkendte akvakulturvirksomheder og godkendte grupper af akvakulturvirksomheder på dens område. Denne offentlige kontrol skal tage hensyn til risikorangordningen af den godkendte akvakulturvirksomhed eller den godkendte gruppe af akvakulturvirksomheder som fastsat af den kompetente myndighed i henhold til del 1, kapitel 1, punkt 1.2, i bilag VI til delegeret forordning (EU) 2020/689, eller risikorangordningen af virksomhederne i afhængige kompartmenter som omhandlet i artikel 73, stk. 3, litra b), i nævnte forordning, som følger:

a)

højrisikovirksomheder skal inspiceres mindst én gang hvert kalenderår

b)

middelrisikovirksomheder skal inspiceres mindst én gang hvert andet kalenderår

c)

lavrisikovirksomheder skal inspiceres mindst én gang hvert tredje kalenderår.

Artikel 6

Ensartet mindstehyppighed af inspektioner på virksomheder, der holder kvæg, får og geder

Den kompetente myndighed i en medlemsstat skal hvert år gennemføre offentlig kontrol og navnlig inspektioner af identifikation og registrering af kvæg, får og geder på mindst 3 % af de virksomheder på dens område, der holder disse dyr.

Artikel 7

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 1082/2003 og (EF) nr. 1505/2006 ophæves.

2.   Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 115).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/691 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for akvakulturvirksomheder og transportører af akvatiske dyr (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 345).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 211).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003 af 23. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mindstekrav til den kontrol, der skal foretages i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 9).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/2006 af 11. oktober 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår mindstekrav til kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder (EUT L 280 af 12.10.2006, s. 3).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 140).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 af 28. april 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr (EUT L 221 af 10.7.2020, s. 42).

(11)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i denne forordning Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.


BILAG

Sammenligningstabel, jf. artikel 7, stk. 2

1.   Forordning (EF) nr. 1082/2003

Forordning (EF) nr. 1082/2003

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 6

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 4

Artikel 2, stk. 5

Artikel 2, stk. 6

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Bilag I

2.   Forordning (EF) nr. 1505/2006

Forordning (EF) nr. 1505/2006

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1, første afsnit

Artikel 6

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 2, første afsnit

Artikel 5, stk. 2, andet afsnit

Artikel 6

Artikel 7

Bilag


Top