EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0102

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/102 af 25. januar 2022 om formularer for afslag på eller annullering eller inddragelse af en rejsetilladelse

C/2022/366

EUT L 17 af 26.1.2022, p. 59–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/102/oj

26.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 17/59


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/102

af 25. januar 2022

om formularer for afslag på eller annullering eller inddragelse af en rejsetilladelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 (1), særlig artikel 38, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2018/1240 blev det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) oprettet med henblik på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for kravet om at være i besiddelse af et visum, når de passerer de ydre grænser. I forordningen fastsættes betingelserne og procedurerne for udstedelse af eller afslag på rejsetilladelser.

(2)

Hvis der gives afslag på en ansøgning om en rejsetilladelse, eller en rejsetilladelse annulleres eller inddrages efter manuel behandling i en national ETIAS-enhed, bør ansøgeren straks underrettes om denne afgørelse. Med henblik herpå bør de nationale ETIAS-enheder anvende formularer, der som minimum indeholder de oplysninger, der er anført i artikel 38, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240. Formularerne bør også dække de tilfælde, hvor ansøgerne selv beslutter at lade tilladelsen inddrage (inddragelse på ansøgerens anmodning).

(3)

Da forordning (EU) 2018/1240 bygger på Schengenreglerne, har Danmark i medfør af artikel 4 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, meddelt, at forordning (EU) 2018/1240 er gennemført i national lovgivning. Danmark er derfor bundet af denne afgørelse.

(4)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i (2). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(5)

For så vidt angår Island og Norge, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (3), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (4).

(6)

For så vidt angår Schweiz, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (6).

(7)

For så vidt angår Liechtenstein, udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (8).

(8)

For så vidt angår Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien, udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2011.

(9)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt den 15. april 2021 og afgav udtalelse den 25. maj 2021.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Intelligente Grænser —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Generering af formularer efter en afgørelse om afslag på eller annullering eller inddragelse af en rejsetilladelse

1.   Formularer til underretning om afgørelser om afslag på eller annullering eller inddragelse af en rejsetilladelse eller en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed (i det følgende benævnt »rejsetilladelse«) skal genereres automatisk ved hjælp af den software, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra m), i forordning (EU) 2018/1240.

Formularerne skal være baseret på modellerne i bilag I, II eller III.

2.   Softwaren skal give mulighed for at generere:

en formular med mulighed for at vælge et af medlemsstaternes officielle sprog og

en formular med mulighed for at vælge engelsk, fransk eller tysk eller, hvis det efter medlemsstatens skøn er relevant i forhold til den pågældende ansøger, et andet officielt sprog i Den Europæiske Union, som skal være et andet end det sprog, der anvendes i den i første afsnit omhandlede formular.

3.   Formularerne med felter i bilag I, II og III, der benævnes »Erklæring om de relevante forhold og yderligere begrundelse for afgørelsen«, skal oversættes af medlemsstaterne; udgifterne hertil dækkes over Unionens almindelige budget, jf. artikel 85, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1240.

4.   Softwaren skal gøre det muligt for den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed at vælge den formular, der svarer til typen af afgørelse (afslag, annullering eller inddragelse).

5.   Softwaren skal derefter generere en liste, hvorfra der skal vælges mindst én af de relevante begrundelser for afgørelsen, jf. følgende bestemmelser i forordning (EU) 2018/1240:

a)

for afslag, artikel 37, stk. 1 og 2

b)

for annullering, artikel 37, stk. 1 og 2, som omhandlet i artikel 40, stk. 1

c)

for inddragelse, artikel 37, stk. 1, som omhandlet i artikel 41, stk. 1.

Det skal være obligatorisk at udfylde feltet »Erklæring om de relevante forhold og yderligere begrundelse for afgørelsen« i bilag I, II og III. Indtil dette afsnit er udfyldt på de valgte sprog, skal ETIAS-informationssystemet forhindre generering af formularerne.

6.   Hvis afgørelsen om afslag, annullering eller inddragelse vedrører en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed, skal softwaren ud over listen i stk. 5, generere følgende liste over begrundelser, hvorfra der skal vælges:

a)

humanitære årsager foreligger ikke/foreligger ikke længere i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, som den pågældende tredjelandsstatsborger har til hensigt at indrejse i

b)

hensynet til nationale interesser foreligger ikke/foreligger ikke længere eller

c)

internationale forpligtelser foreligger ikke/foreligger ikke længere.

7.   Hvis afgørelsen om at give afslag på, annullere eller inddrage en rejsetilladelse vedrører en person, der har erklæret at være omfattet af anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2018/1240, må den i stk. 5 omhandlede liste over muligheder ikke omfatte begrundelser, der ikke finder anvendelse i henhold til artikel 24 i forordning (EU) 2018/1240 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF (9).

8.   Når den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed har foretaget de i stk. 2-6 omhandlede valg, skal softwaren automatisk generere de relevante udkast til formularer. Formularerne skal indeholde det tilsvarende ansøgningsnummer og på forhånd automatisk være udfyldt med de oplysninger, der er omhandlet i følgende bestemmelser i forordning (EU) 2018/1240:

a)

for så vidt angår afslag, artikel 38, stk. 2, litra a)-e)

b)

for så vidt angår annullering eller inddragelse, artikel 42, litra a)-f).

9.   Inden formularen sendes til ansøgeren, skal softwaren gøre det muligt for den ansvarlige medlemsstats nationale ETIAS-enhed at bekræfte de valg, der er foretaget, og oplysningerne i formularerne.

10.   Ved bekræftelse i henhold til stk. 9 skal softwaren generere formularerne i PDF-format.

11.   De genererede formularer skal tilføjes ansøgningsmappen og sendes til ansøgeren med den e-mailtjeneste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra f), i forordning (EU) 2018/1240.

Artikel 2

Adgang og autentificering med henblik på inddragelse på ansøgerens anmodning

1.   Ansøgere skal have mulighed for at få inddraget en rejsetilladelse via det offentlige websted og appen til mobilenheder, jf. artikel 16 i forordning (EU) 2018/1240.

2.   Ved valg af muligheden for at lade en rejsetilladelse inddrage skal ansøgeren forelægges en anmodning om at autentificere sig ved brug af en tofaktorgodkendelse.

3.   Ansøgeren indlæser først følgende oplysninger:

a)

ansøgningsnummer

b)

rejsedokumentnummer

c)

den e-mailadresse, der er anvendt i ansøgningen om en rejsetilladelse.

Ansøgeren skal anmodes om at bekræfte, at vedkommende har adgang til den e-mailadresse, der er omhandlet i første afsnit, litra c), ved at sætte kryds i en boks. Hvis ansøgeren ikke længere har adgang til denne e-mailadresse, skal vedkommende anmodes om at indlæse en ny e-mailadresse med henblik på at modtage en entydig kode og bekræftelse af inddragelsen.

4.   Såfremt de oplysninger, der er indgivet i henhold til stk. 3, svarer til en gyldig rejsetilladelse, skal den første autentificering bestå i ansøgerens indgivelse af følgende oplysninger:

a)

rejsedokumentets udstedelsesland (skal vælges fra en liste)

b)

rejsedokumentets udstedelses- og udløbsdato

c)

begge forældres fornavne. som anført i ansøgningen om rejsetilladelse.

5.   Den anden autentificering foretages ved brug af en entydig kode, der indlæses på websiden for inddragelse eller i appen til mobilenheder.

Den entydige kode genereres automatisk og sendes til ansøgeren via den e-mailtjeneste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra f), i forordning (EU) 2018/1240, ved indgivelse af de i stk. 3 og 4 omhandlede oplysninger. Den e-mailadresse, koden sendes til, skal være den, som ansøgeren har adgang til, som bekræftet i overensstemmelse med stk. 3.

6.   Hvis de oplysninger, der indgives i medfør af stk. 3, med undtagelse af den e-mailadresse, der er omhandlet i stk. 3, litra c), svarer til oplysningerne i ansøgningsskemaet, sendes der en e-mail til e-mailadressen på ansøgningsskemaet med angivelse af, at der er gjort forsøg på at få tilladelsen inddraget via webstedet eller appen til mobilenheder.

Ved hjælp af denne e-mail skal ansøgeren gives mulighed for inden for en given frist at angive, at den pågældende ikke har anmodet om at få tilladelsen inddraget. E-mailen skal også oplyse ansøgeren om, hvordan den centrale ETIAS-enhed om nødvendigt kan kontaktes. Den centrale ETIAS-enhed fører registre over alle opfølgende foranstaltninger.

7.   Når ansøgeren indtaster den entydige kode, der er omhandlet i stk. 5, på websiden for inddragelse eller i appen til mobilenheder for at bekræfte autentificeringen, skal webstedet eller appen give oplysninger om den femårige datalagringsfrist i forbindelse med ansøgningsmapper vedrørende inddragede rejsetilladelser, jf. artikel 54, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2018/1240.

8.   Ansøgeren skal bekræfte, at vedkommende har læst og er enig i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 7, og bekræfte inddragelsen af rejsetilladelsen med henblik på færdiggørelse af anmodningen om inddragelse.

9.   De entydige koder, der genereres i henhold til stk. 5, udløber efter et rimeligt kort tidsrum. Fremsendelse af en ny kode ugyldiggør tidligere koder. Koderne kan kun anvendes én gang.

10.   Såfremt anmodningen om inddragelse indgives med en e-mailadresse, der er forskellig fra den, der anvendes i ansøgningsskemaet, sendes den færdiggjorte anmodning ikke til den nationale ETIAS-enhed med henblik på behandling inden den frist, der er omhandlet i stk. 6, andet afsnit. I alle andre tilfælde sendes den til den nationale ETIAS-enhed uden unødig forsinkelse.

Artikel 3

En national ETIAS-enheds bekræftelse af inddragelse på ansøgerens anmodning

1.   Efter at ansøgeren har bekræftet anmodningen om inddragelse, jf. artikel 2, stk. 8, og, når det er relevant, fristen i artikel 2, stk. 6, er udløbet, sender det centrale ETIAS-system meddelelse om anmodningen til:

a)

den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, der var ansvarlig for udstedelsen af rejsetilladelsen, eller

b)

hvis tilladelsen blev udstedt af det centrale ETIAS-system, den nationale ETIAS-enhed i medlemsstaten for første planlagte ophold.

2.   Den i stk. 1 omhandlede meddelelse skal omfatte:

a)

en angivelse af, at indehaveren af tilladelsen har indgivet en anmodning om inddragelse

b)

datoen for bekræftelsen af anmodningen

c)

de forhåndsudfyldte oplysninger, der er omhandlet i artikel 43, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2018/1240.

3.   Den nationale ETIAS-enhed bekræfter inddragelsen og tilføjelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra c). Disse oplysninger tilføjes derefter ansøgningsmappen.

4.   Hvis ansøgeren befinder sig på en medlemsstats område, når en sådan anmodning indgives, får inddragelsen virkning på det tidspunkt, hvor ansøgeren har forladt området, og fra det tidspunkt den tilhørende ind- og udrejseregistrering er blevet foretaget i ind- og udrejsesystemet (EES) i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, og artikel 17, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 (10).

I alle andre tilfælde får inddragelsen virkning ved den nationale ETIAS-enheds bekræftelse, jf. stk. 3.

Artikel 4

Generering af formularen til inddragelse på ansøgerens anmodning

1.   Efter bekræftelsen fra den nationale ETIAS-enhed, jf. artikel 3, stk. 3, genereres der automatisk en formular til inddragelse på ansøgerens anmodning på grundlag af bilag IV ved hjælp af den software, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra m), i forordning (EU) 2018/1240.

2.   Den genererede formular skal tilføjes ansøgningsmappen og sendes til ansøgeren i PDF-format med den e-mailtjeneste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra f), i forordning (EU) 2018/1240. E-mailen skal indeholde:

a)

en påmindelse om den femårige datalagringsperiode, der gælder for inddragede rejsetilladelser

b)

en påmindelse om, at såfremt inddragelsen på ansøgerens anmodning færdigbehandles, mens ansøgeren befinder sig på en medlemsstats område, får den virkning, når ansøgeren har forladt området, og fra det tidspunkt, hvor der er blevet foretaget en tilsvarende ind- og udrejseregistrering i EES, jf. artikel 41, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1240.

3.   Hvis ansøgeren i henhold til artikel 2, stk. 3, har angivet en anden e-mailadresse end den, der blev anvendt til ansøgningen, skal formularen sendes til både førstnævnte e-mailadresse og den nye e-mailadresse.

Artikel 5

Kommunikation mellem dels det offentlige websted og appen til mobilenheder, dels det centrale ETIAS-system

1.   Ved anvendelse af artikel 2 gælder følgende:

a)

det offentlige websted eller appen til mobilenheder informerer det centrale ETIAS-system om anmodningen om inddragelse på ansøgerens anmodning via den sikre webtjeneste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra l), i forordning (EU) 2018/1240 og

b)

ETIAS' centrale system kontrollerer, om de fremlagte data vedrører en gyldig rejsetilladelse.

2.   Efter bekræftelse af inddragelsen på ansøgerens anmodning, jf. artikel 2, stk. 8:

a)

informerer webstedet eller appen det centrale ETIAS-system og, når det er relevant, den nationale ETIAS-enhed, der udstedte rejsetilladelsen og

b)

hvis ansøgeren ikke opholder sig på en medlemsstats område, inddrager det centrale ETIAS-system tilladelsen. Ellers behandles inddragelsen, når ansøgeren har forladt området, og der er foretaget en tilsvarende ind- og udrejseregistrering.

Artikel 6

Meddelelsesformat og -standarder samt protokoller

Det meddelelsesformat, der skal anvendes, og de protokoller, der skal gennemføres, skal dokumenteres i de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 73, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240.

Artikel 7

Særlige sikkerhedshensyn

1.   Antallet af forsøg, der kan gøres for at inddrage en rejsetilladelse med samme rejsedokument, ansøgningsnummer eller entydige kode, er begrænset. Derudover skal der træffes foranstaltninger for at beskytte det offentlige websted mod ikkemenneskelig adgang.

2.   Inddragelsesprocessen skal omfatte foranstaltninger, der bevirker, at den efter en behørigt defineret periode med inaktivitet afbrydes.

3.   Yderligere oplysninger om fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de behandlede oplysninger skal fastsættes i de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 73, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240.

Artikel 8

Aktivitetslogge

1.   Der føres en log over ansøgerens aktivitet. Den skal indeholde:

a)

ansøgerens autentificeringsdata, herunder angivelse af, hvorvidt autentificeringen var vellykket eller ej

b)

dato og tidspunkt for ansøgerens adgang

c)

bekræftelse af inddragelsen på ansøgerens anmodning.

2.   Der føres også log over den nationale ETIAS-enheds aktivitet i forbindelse med bekræftelsen af inddragelsen på ansøgerens anmodning. Den skal indeholde:

a)

identifikation af den pågældende nationale ETIAS-enhed

b)

dato og tidspunkt for den nationale ETIAS-enheds adgang

c)

bekræftelse af indsættelsen af de forhåndsudfyldte oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c).

3.   De logge, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal opbevares i ETIAS-informationssystemet i overensstemmelse med artikel 69 i forordning (EU) 2018/1240. De lagres i højst ét år efter udløbet af ansøgningsmappens lagringsperiode, medmindre de er nødvendige til overvågningsprocedurer, som allerede er indledt. Efter denne periode eller efter afslutningen af sådanne procedurer skal de automatisk slettes.

Sådanne logfiler kan kun anvendes til de formål, der er omhandlet i artikel 69, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1240.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(4)  Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(5)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(6)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(7)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(8)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20).


BILAG I

FORMULAR TIL MEDDELELSE AF AFSLAG PÅ EN ETIAS-REJSETILLADELSE

Jf. forordning (EU) 2018/1240

Ansøgningsnummer: _______________

Kære ________________

[I tilfælde af mindreårige skal navnet på den person, som permanent eller midlertidig har forældremyndigheden, tilføjes: Kære________________]

[Navnet på den nationale ETIAS-enhed] i [adressen på den nationale ETIAS-enhed] har behandlet [ansøgerens navn [valgfrit: supplerende personoplysninger om ansøgeren]]s ansøgning om [rejsetilladelse]/[rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed].

Der blev givet afslag på ansøgningen med følgende begrundelse(r):

det anvendte rejsedokument er blevet indberettet som bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort i SIS i … (angivelse af medlemsstat) (artikel 37, stk. 1, litra a))  (*)

sikkerhedsrisiko (artikel 37, stk. 1, litra b))  (*)

risiko for ulovlig indvandring (artikel 37, stk. 1, litra c))  (*)

høj risiko for epidemi (artikel 37, stk. 1, litra d))  (*)

indberetning i SIS om nægtelse af indrejse og ophold (artikel 37, stk. 1, litra e))  (*) foretaget af … (angivelse af medlemsstat)

manglende svar inden for fristen på 10 dage på en anmodning fra den nationale ETIAS-enhed om yderligere oplysninger eller dokumentation (artikel 37, stk. 1, litra f))  (*)

manglende fremmøde til samtale som krævet af den nationale ETIAS-enhed (artikel 37, stk. 1, litra g))  (*)

rimelig og alvorlig tvivl om de data/erklæringer og/eller den dokumentation, der er vedlagt ansøgningen (artikel 37, stk. 2)  (*) (specificer):

pålideligheden af de fremlagte data

pålideligheden af de fremsatte erklæringer

den fremlagte dokumentations ægthed

rigtigheden af den fremlagte dokumentation

følgende medlemsstat(er) afgav negativ udtalelse om din ansøgning: … [angivelse af medlemsstaten/medlemsstaterne]

[For ansøgning om rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed:

følgende begrundelse(r) for at ansøge om en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed foreligger ikke:

humanitære årsager i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, som den pågældende tredjelandsstatsborger har til hensigt at indrejse i

nationale interesser

internationale forpligtelser]

Erklæring om de relevante forhold og yderligere begrundelse for afgørelsen:

 

Klageadgang

Du har ret til at påklage den afgørelse, der er truffet af [navnet på den ansvarlige nationale ETIAS-enhed i medlemsstaten].

[Link med oplysninger vedrørende gældende national lovgivning om påklage af den afgørelse, som den ansvarlige nationale ETIAS-enhed traf, jf. artikel 16, stk. 7, i forordning (EU) 2018/1240.]

[Når det er relevant: Du har ret til at påklage den negative udtalelse vedrørende din ansøgning, som er truffet af [navnet på de(n) nationale ETIAS-enhed(er) i medlemsstaten, der afgav negativ udtalelse].]

[Når det er relevant: Link med oplysninger vedrørende gældende national lovgivning om påklage af den afgørelse, som den nationale ETIAS-enhed, der afgav negativ udtalelse, traf].

Dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

Du har ret til indsigt i og berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, der er lagret i ETIAS, jf. artikel 17-20 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679.

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er de relevante kontaktoplysninger anført nedenfor:

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Databeskyttelsesansvarlig [e-mailadresse]

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

[kontaktoplysninger]

Den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for din ansøgning

[medlemsstatsspecifikke oplysninger]


[Dato og sted for afgørelsen]

[Beslutningstagerens navn og underskrift]


(*)  i forordning (EU) 2018/1240


BILAG II

FORMULAR TIL MEDDELELSE AF ANNULERING AF EN ETIAS-REJSETILLADELSE

Jf. forordning (EU) 2018/1240

Ansøgningsnummer: _______________

Kære ________________

[I tilfælde af mindreårige skal navnet på den person, som permanent eller midlertidig har forældremyndigheden, tilføjes: Kære________________]

[navnet på den nationale ETIAS-enhed] i [adressen på den nationale ETIAS-enhed] har igen kontrolleret betingelserne for udstedelsen af [ansøgerens navn [valgfrit: yderligere personoplysninger om ansøgeren]]s rejsetilladelse [med begrænset territorial gyldighed], jf. artikel 40 i forordning (EU) 2018/1240.

Rejsetilladelsen er blevet annulleret med følgende begrundelse(r):

det anvendte rejsedokument er blevet indberettet som bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort i SIS i … (angivelse af medlemsstat) (artikel 37, stk. 1, litra a))  (*1)

sikkerhedsrisiko (artikel 37, stk. 1, litra b))  (*1)

risiko for ulovlig indvandring (artikel 37, stk. 1, litra c))  (*1)

høj risiko for epidemi (artikel 37, stk. 1, litra d))  (*1)

indberetning i SIS om nægtelse af indrejse og ophold (artikel 37, stk. 1, litra e))  (*1)

rimelig og alvorlig tvivl om de data/erklæringer og/eller den dokumentation, der er vedlagt ansøgningen (artikel 37, stk. 2)  (*1)

pålideligheden af de fremlagte data

pålideligheden af de fremsatte erklæringer

den fremlagte dokumentations ægthed

rigtigheden af den fremlagte dokumentation

[For ansøgning om rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed:

følgende begrundelse(r) for at ansøge om en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed foreligger ikke:

humanitære årsager i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, som den pågældende tredjelandsstatsborger har til hensigt at indrejse i

nationale interesser

internationale forpligtelser]

Erklæring om de relevante forhold og yderligere begrundelse for afgørelsen:

 

Supplerende oplysninger

Bemærk venligst, at der kræves en gyldig ETIAS-rejsetilladelse for hele varigheden af et kortvarigt ophold i Schengenområdet.

Klageadgang

Du har ret til at påklage den afgørelse, der er truffet af [navnet på den nationale ETIAS-enhed i den ansvarlige medlemsstat].

[Link med oplysninger vedrørende gældende national lovgivning om påklage af den afgørelse, som den nationale ETIAS-enhed traf, jf. artikel 16, stk. 7, i forordning (EU) 2018/1240.]

Dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

Du har til orientering ret til indsigt i og berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, der er lagret i ETIAS, jf. artikel 17-20 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679.

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er de relevante kontaktoplysninger anført nedenfor:

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Databeskyttelsesansvarlig [e-mailadresse]

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

[kontaktoplysninger]

Den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for din ansøgning

[medlemsstatsspecifikke oplysninger]


[Dato og sted for afgørelsen]

[Beslutningstagerens navn og underskrift]


(*1)  i forordning (EU) 2018/1240


BILAG III

FORMULAR A TIL MEDDELELSE AF INDDRAGELSE AF EN ETIAS-REJSETILLADELSE

Jf. forordning (EU) 2018/1240

Ansøgningsnummer: _______________

Kære ________________

[I tilfælde af mindreårige skal navnet på den person, som permanent eller midlertidig har forældremyndigheden, tilføjes: Kære________________]

[navnet på den nationale ETIAS-enhed] i [adressen på den nationale ETIAS-enhed] har igen kontrolleret betingelserne for udstedelsen af [ansøgerens navn [valgfrit: yderligere personoplysninger om ansøgeren]]s rejsetilladelse [med begrænset territorial gyldighed], jf. artikel 41 i forordning (EU) 2018/1240.

Rejsetilladelsen er blevet inddraget med følgende begrundelse(r):

det anvendte rejsedokument er blevet indberettet som bortkommet, stjålet, uretmæssigt tilegnet eller ugyldiggjort i SIS i … (angivelse af medlemsstat) (artikel 37, stk. 1, litra a))  (*)

sikkerhedsrisiko (artikel 37, stk. 1, litra b))  (*)

risiko for ulovlig indvandring (artikel 37, stk. 1, litra c))  (*)

høj risiko for epidemi (artikel 37, stk. 1, litra d))  (*)

indberetning i SIS om nægtelse af indrejse og ophold (artikel 37, stk. 1, litra e))  (*)

[For ansøgning om rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed:

følgende begrundelse(r) for at ansøge om en rejsetilladelse med begrænset territorial gyldighed foreligger ikke:

humanitære årsager i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, som den pågældende tredjelandsstatsborger har til hensigt at indrejse i

nationale interesser

internationale forpligtelser]

Erklæring om de relevante forhold og yderligere begrundelse for afgørelsen:

 

Supplerende oplysninger

Bemærk venligst, at der kræves en gyldig ETIAS-rejsetilladelse for hele varigheden af et kortvarigt ophold i Schengenområdet.

Klageadgang

Du har ret til at påklage den afgørelse, der er truffet af [navnet på den nationale ETIAS-enhed i den ansvarlige medlemsstat].

[Link med oplysninger vedrørende gældende national lovgivning om påklage af den afgørelse, som den nationale ETIAS-enhed traf, jf. artikel 16, stk. 7, i forordning (EU) 2018/1240.]

Dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

Du har til orientering ret til indsigt i og berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, der er lagret i ETIAS, jf. artikel 17-20 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679.

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er de relevante kontaktoplysninger anført nedenfor:

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Databeskyttelsesansvarlig [e-mailadresse]

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

[kontaktoplysninger]

Den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for din ansøgning

[medlemsstatsspecifikke oplysninger]


[Dato og sted for afgørelsen]

[Beslutningstagerens navn og underskrift]


(*)  i forordning (EU) 2018/1240


BILAG IV

FORMULAR B TIL MEDDELELSE AF INDDRAGELSE AF EN ETIAS-REJSETILLADELSE (inddragelse på ansøgerens anmodning)

Jf. forordning (EU) 2018/1240

Ansøgningsnummer: _______________

Kære ________________

[I tilfælde af mindreårige skal navnet på den person, som permanent eller midlertidig har forældremyndigheden, tilføjes: Kære________________]

[navnet på den nationale ETIAS-enhed] i [adressen på den nationale ETIAS-enhed] har behandlet [ansøgerens navn [valgfrit: supplerende personoplysninger om ansøgeren]]s ansøgning om inddragelse af en rejsetilladelse [med begrænset territorial gyldighed].

Rejsetilladelsen er blevet inddraget i overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1240.

Supplerende oplysninger

Bemærk venligst, at der kræves en gyldig ETIAS-rejsetilladelse for hele varigheden af et kortvarigt ophold i Schengenområdet.

I overensstemmelse med artikel 41, stk. 8, i forordning (EU) 2018/1240):

får inddragelsen af rejsetilladelsen først virkning, efter at du har forladt Schengenområdet, hvis du ansøgte herom under dit ophold i Schengenområdet;

det er ikke muligt at påklage en inddragelse på ansøgerens anmodning.

Dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

Du har til orientering ret til indsigt i og berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, der er lagret i ETIAS, jf. artikel 17-20 i forordning (EU) 2018/1725 og artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679.

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er de relevante kontaktoplysninger anført nedenfor:

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Databeskyttelsesansvarlig [e-mailadresse]

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

[kontaktoplysninger]

Den nationale tilsynsmyndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for din ansøgning

[medlemsstatsspecifikke oplysninger]


[Dato og sted for afgørelsen]

[Beslutningstagerens navn og underskrift]


Top