EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0035

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/35 af 6. januar 2022 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EØS-relevant tekst)

C/2022/21

OJ L 8, 13.1.2022, p. 14–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/35/oj

13.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/35

af 6. januar 2022

om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der bl.a. fastsat dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, og forordningen anvendes fra den 21. april 2021. Et af disse dyresundhedsmæssige krav er, at de pågældende sendinger skal komme fra et tredjeland, territorium, eller en zone eller et segment deri der er listeopført i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 230, stk. 1.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande, territorier, zoner eller segmenter deri. Delegeret forordning (EU) 2020/692 foreskriver, at sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af forordningen, kun må indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland, territorium eller en zone eller et segment deri der er listeopført for de pågældende arter og kategorier af dyr, det pågældende avlsmateriale og de pågældende animalske produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte delegerede forordning.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande, territorier eller zoner eller segmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen. Listerne og visse generelle regler vedrørende disse er indeholdt i delegeret forordning bilag I-XXII.

(4)

Ved artikel 62, stk. 2 og 3 i delegeret forordning (EU) 2020/692 , som ændret for nylig ved delegeret forordning (EU) 2021/1705 (4), blev der indført nye regler for indførsel til Unionen af brevduer fra et tredjeland, territorium eller en zone deri, hvor de normalt holdes, med den hensigt at de straks frigives, og med forventning om, at de vil flyve tilbage til det pågældende tredjeland eller territorium eller en zone deri. For at tage hensyn til disse nye regler er det nødvendigt at ændre artikel 3, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, som henviser til listerne i bilag VI til nævnte forordning over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra at det, at udelukke fra Unionen denne kategori af fugle i fangenskab og reproduktionsmateriale af fugle i fangenskab er tilladt.

(5)

Det Forenede Kongerige har forelagt Kommissionen oplysninger, der i overensstemmelse med artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692 viser, at betingelserne for anerkendelse af status som sygdomsfri for hele landets område som følge af infektion med bluetonguevirus (BTV), der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/689 (5), er opfyldt. Oplysningerne om Det Forenede Kongerige i listen over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hovdyr til Unionen (bortset fra dyr af hestefamilien og hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder) i del 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, bør derfor ændres, således at hele det pågældende tredjelands område er omfattet. Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Tabellen i del 1 bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fugle i fangenskab og avlsmateriale af fugle i fangenskab til Unionen. Denne liste bør tage hensyn til listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fugle avlet i fangenskab til Unionen, i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 (6), som var gældende indtil den 20. april 2021. Desuden bør overskrifterne på listerne i del 1, afsnit A og B, i bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres for at udelukke brevduer i overensstemmelse med artikel 62, stk. 2 og 3 i delegeret forordning (EU) 2020/692 fra listerne i del 1, afsnit A og B, i bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres og rettes i overensstemmelse hermed.

(7)

Tabellen i del 1 i bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger dyr af hunde, katte og fritter til Unionen. Denne liste bør være i overensstemmelse med listerne over områder eller tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere hunde, katte eller fritter, jf. artikel 1, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/294 (7), som fandt anvendelse indtil den 20. april 2021. Bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor berigtiges i overensstemmelse hermed.

(8)

Tabellen i del 1 i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af avlsmateriale af kvæg til Unionen. I sjette kolonne i tabellen over dyresundhedsmæssige garantier bør oplysningerne vedrørende Canada, Det Forenede Kongerige og dets kronbesiddelser af Isle of Man og Jersey berigtiges for så vidt angår beskrivelsen af zonerne i Det Forenede Kongerige og de relevante dyresundhedsmæssige garantier for henholdsvis Canada, Det Forenede Kongerige og de pågældende kronbesiddelser for at afspejle garantierne for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, infektion med Mycobacterium tuberkulose-kompleks (M. bovin, M caprae, M. tuberkulose), infektion med epizootisk hæmoragi-virus og enzootisk kvægleukose, der kan findes i anden og syvende kolonne i tabellen i bilag II, del 1, til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Og oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige bør ændres for så vidt angår Unionens anerkendelse af, at det pågældende tredjeland er frit for infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24). Beskrivelsen af disse dyresundhedsmæssige garantier og denne anerkendelse bør tillige tilføjes i tabellen i del 2 og 4 i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og dets kronbesiddelser af Isle of Man og Jersey i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor berigtiges og ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Tabellen i del 1 i bilag X til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af avlsmateriale af får og geder til Unionen. I sjette kolonne i tabellen med dyresundhedsgarantier bør oplysningerne vedrørende Canada, Det Forenede Kongerige og dets kronbesiddelser Guernsey og Isle of Man berigtiges for at afspejle de dyresundhedsmæssige garantier for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis og infektion med epizootisk hæmoragisk-sygdom-virus, der er fastsat i syvende kolonne i skemaet i del 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Og oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige bør ændres for så vidt angår Unionens anerkendelse af, at det pågældende tredjeland er frit for infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24). Beskrivelsen af disse dyresundhedsmæssige garantier bør tillige tilføjes i tabellen i del 4 i bilag X til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og dets kronbesiddelser Guernsey og Isle of Man i bilag X til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor berigtiges og ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Tabellen i del 1 i bilag XI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af avlsmateriale af svin til Unionen. I sjette kolonne i tabellen over dyresundhedsgarantier bør oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige og dets kroniske afhængighed af Guernsey rettes for at afspejle dyresundhedsgarantien for infektion med Aujeszkys sygdom-virus (ADV) i syvende kolonne i skemaet i del 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Beskrivelsen af disse dyresundhedsmæssige garantier bør tillige tilføjes i tabellen i del 4 i bilag XI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige og dets kroniske afhængighed af Guernsey i bilag XI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor berigtiges i overensstemmelse hermed.

(11)

Ukraine har desuden forelagt Kommissionen ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet efter et bekræftet udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) på en fjerkræbedrift i landet mellem 4. december 2020 og 3. februar 2021, og de foranstaltninger, landet har truffet for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Efter disse udbrud af HPAI har Ukraine navnlig gennemført de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 38, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/692, en saneringspolitik med henblik på at bekæmpe og begrænse spredningen af sygdommen, tilstrækkelig rengøring og desinfektion efter gennemførelsen af saneringspolitikken på de inficerede fjerkræbedrifter og et relevant overvågningsprogram, der viser, at der ikke forekommer infektion i de udsatte populationer.

(12)

Kommissionen har evalueret oplysningerne fra Ukraine og konkluderet, at de pågældende udbrud af HPAI på fjerkræbedrifterne er blevet godkendt, og at der ikke længere er nogen risiko forbundet med indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræprodukter fra de områder i Ukraine, hvorfra indførsel til Unionen af fjerkræ-råvarer var forbudt på grund af disse udbrud.

(13)

Oplysningerne vedrørende Ukraine i tabellen i del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor også tage højde for den nuværende epidemiologiske situation i dette tredjeland. Bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Tabellen i del 1 i bilag XVII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 er der fastsat en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre mælk, colostrum, colostrumbaserede produkter og mejeriprodukter fremstillet af rå mælk samt mejeriprodukter til Unionen, der ikke skal underkastes en særlig risikobegrænsende behandling mod mund- og klovesyge. Denne liste bør tage hensyn til listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til Den Europæiske Union, med angivelse af den type varmebehandling, der kræves for sådanne varer i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 605/2010 (8), da gennemførelsesforordning (EU) nr. 605/2010 blev ophævet og erstattet af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Bilag XVII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor berigtiges så det omfatter Montenegro.

(15)

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres og berigtiges.

(16)

Da gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 anvendes fra den 21. april 2021, bør de ændringer og rettelser, der vil skulle foretages i gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ved nærværende forordning, af hensyn til retssikkerheden træde i kraft hurtigst muligt.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 1, litra e), affattes således:

»e)

bilag VI for fugle i fangenskab og avlsmateriale af fugle i fangenskab

i)

Del 1, afsnit A, for fugle i fangenskab og reproduktionsmateriale af fugle i fangenskab, bortset fra fugle i fangenskab som omhandlet i artikel 62 i delegeret forordning (EU) 2020/692

ii)

Del 1, afsnit B, for fugle i fangenskab og reproduktionsmateriale af fugle i fangenskab baseret på tilsvarende garantier, jf. artikel 62, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/692«.

2)

Bilag IΙ, VI, VIII, IX, X, XI og XIV og XVII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1705 af 14. juli 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 339 af 24.9.2021, s. 40).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 211).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 af 7. januar 2013 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Unionen samt karantænebetingelser herfor (EUT L 47 af 20.2.2013, s. 1).

(7)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/294 af 18. februar 2019 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import til Unionen af hunde, katte og fritter, og om standarddyresundhedscertifikatet til brug ved sådan import (EUT L 48 af 20.2.2019, s. 41).

(8)  Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1).


BILAG

I bilag II, VI, VIII, IX, X, XI XIV og XVII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II del 1 affattes oplysningerne om Det Forenede Kongerige således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-1

Kvæg

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

POR-X, POR-Y

 

BRU, BTV, EBL

 

 

Får og geder

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, BTV

 

 

Svin

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Dyr af kamelfamilien

Dyr til yderligere opdræt (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Hjortedyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Andre hovdyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV (2)

 

 

GB-2

Kvæg

Dyr til yderligere opdræt (1)og bestemt til slagtning

POR-X, POR-Y

 

BRU, TB, BTV, EBL

 

 

Får og geder

Dyr til yderligere opdræt (1)og bestemt til slagtning

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, BTV

 

 

Svin

Dyr til yderligere opdræt (1) og bestemt til slagtning

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Dyr af kamelfamilien

Dyr til yderligere opdræt (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Hjortedyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Andre hovdyr

Dyr til yderligere opdræt (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV (2

 

 

2)

Bilag VI berigtiges således:

a)

Del 1, afsnit A, berigtiges således:

i)

Overskriften affattes således:

»AFSNIT A

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fugle i fangenskab og avlsmateriale af fugle i fangenskab, til Unionen på grundlag af ækvivalente garantier, jf. artikel 62 i delegeret forordning (EU) 2020/692, jf. i artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i), i nærværende forordning«

ii)

Følgende række vedrørende Guernsey indsættes mellem oplysningerne om Det Forenede Kongerige og oplysningerne om Israel:

»GG

Guernsey

GG-0

Fugle i fangenskab

FUGLE I FANGENSKAB

 

 

 

 

Rugeæg af fugle i fangenskab

HE-FUGLE I FANGENSKAB«

 

 

 

 

b)

I del 1 B affattes overskriften således:

»AFSNIT B

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fugle i fangenskab og avlsmateriale af fugle i fangenskab til Unionen på grundlag af ækvivalente garantier, jf. artikel 62, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/692, jf. artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii), i nærværende forordning«

3)

Bilag VIII, del 1, omskrives således:

»DEL 1

Liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hunde, katte og fritter til Unionen, jf. artikel 3, stk. 1, litra g)

ISO-kode og navn

på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode,

som fastsat i DEL 2

Arter og kategorier,

som det er tilladt at indføre til Unionen

Dyresundhed certifikater

Særlige betingelser,

jf. del 3

Dyresundhedsmæssige garantier,

jf. del 4

Lukning DATO:

Startdato

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ascension

AC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AD

Andorra:

AD-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AE-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua og Barbuda

AG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albanien

AL-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

ÅR

Argentina

AR-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australien

AU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba:

AW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnien-Hercegovina

BA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Om Bahrain

BH-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermudaøerne

BM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BO

Bolivia

BO-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne)

BQ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brasilien

BR-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

BY

Hviderusland

BY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Schweiz

CH-0

Jf. den i bilag I, punkt 7, nævnte aftale

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KN

Kina

CN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CO

Colombia

CO-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algeriet

DZ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

EG

Egypten

EG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

ET

Etiopien

ET-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

FJ

Fiji

FJ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandsøerne

FK-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Færøerne

FO-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GB

Det Forenede Kongerige

GB-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grønland

GL-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BT

Guatemala

GT-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

IL

Israel

IL-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

IM

Isle of Man

IM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

IN

Indien

IN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

IS

Island

IS-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaica

JM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JO

Jordan

JO-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

JP

Japan

JP-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

KG

Kirgisistan

KG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

KN

Saint Kitts og Nevis

KN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KR

Korea (Republikken)

KR-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

KW

Kuwait

KW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

KJ

Caymanøerne

KY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LBR

Libanon

LB-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

LC

Santa Lucia

LC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marokko

MA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

MC

Mexico

MC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Moldova

ME-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

MK

Nordmakedonien

MK-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MO

Macau

MO-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauritius

MU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexico

MX-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

NC

Ny Kaledonien

NC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

NZ

New Zealand

NZ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

PE

Peru

PE-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

PF

Fransk Polynesien

PF-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

PM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

QA

Qatar

QA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

RS

Serbien

RS-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

RU

Rusland

RU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SA

Saudi-Arabien

SA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

St. Helena

SH-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

SX

Sint-Maarten

SX-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

TH

Thailand

TH-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

TN

Tunesien

TN-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

TR

Tyrkiet

TR-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

TT

Trinidad og Tobago

TT-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukraine

UA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

USA

USA, herunder Amerikansk Samoa, Guam, Nordmarianerne, Puerto Rico og De Amerikanske Jomfruøer

US-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

VA

Vatikanstaten

VA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

VC-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

De Britiske Jomfruøer

VG-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis og Futuna

WF-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

ZA-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Hunde, katte og fritter til kommercielle formål

CANIS-FELIS-FERRETS

Rabiesantistoftitreringstest«

 

 

 

4)

Bilag IX ændres og berigtiges således:

a)

Del 1 ændres og berigtiges således:

i)

Oplysningerne vedrørende Canada affattes således:

»CA

Canada

CA-0

Sæd

Kommissionens beslutning 2005/290/EF

 

SF-BTV

SF-EHD

BTV-test

BTV-test

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro C-ENTRY

BOV-in-vitro D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

SF-BTV

SF-EHD

BTV-test

BTV-test«

ii)

Oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-1

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

BRU

BTV

EBL

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro C-ENTRY

BOV-in-vitro D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

GB-2

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

BRU

TB

BTV

EBL«

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro C-ENTRY

BOV-in-vitro D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

iii)

Oplysningerne vedrørende Isle of Man og Jersey affattes således:

»IM

Isle of Man

IM-0

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

BRU

TB

EBL

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro C-ENTRY

BOV-in-vitro D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

JE

Jersey

JE-0

Sæd

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

EBL«

Oocytter og embryoner

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro C-ENTRY

BOV-in-vitro D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

b)

I del 2 udgår ordet »Ikke relevantingen« og erstattes af følgende tabel:

»Navn på tredjelandet eller territoriet

Zonens kode

Beskrivelse af zonen

Det Forenede Kongerige

GB-1

England og Wales

GB-2

Skotland«

c)

I del 4 ændres tabellen således:

i)

Følgende række indsættes mellem rækken »TB« og rækken »SF-BTV«:

»BTV

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende årstidsbestemt fri(t) for infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) for så vidt angår de(n) i kolonne 3 i tabellen, del 1 i bilag II til nærværende forordning angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692«

ii)

Følgende rækker tilføjes efter rækken »SF-BTV«:

»SF-EHD

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende årstidsbestemt fri(t) for infektion med epizootisk hæmoragi-virus for så vidt angår de(n) i kolonne 3 i tabellen, del 1 i bilag II til nærværende forordning angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692

EBL

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri for enzootisk kvægleukose for så vidt angår de(n) i kolonne 3 i tabellen, del 1 i bilag II til nærværende forordning angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692«

5)

Bilag X ændres og berigtiges således:

a)

Del 1 ændres og berigtiges således:

i)

Oplysningerne vedrørende Canada affattes således:

»CA

Canada

CA-0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

SF-BTV

SF-EHD

BTV-test

BTV-test

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

SF-BTV

SF-EHD

BTV-test

BTV-test«

ii)

Oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige og Guernsey affattes således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

BRU

BTV

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

GG

Guernsey

GG-0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

BRU«

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

iii)

Oplysningerne vedrørende Isle of Man affattes således:

»IM

Isle of Man

IM-0

Sæd

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

BRU«

Oocytter og embryoner

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

b)

I del 4 ændres tabellen således:

i)

Følgende række indsættes mellem rækken »BRU« og rækken »SF-BTV«:

»BTV

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende årstidsbestemt fri(t) for infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) for så vidt angår de(n) i kolonne 3 i tabellen, del 1 i bilag II til nærværende forordning angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692«

ii)

Følgende række indsættes efter rækken »SF-BTV«:

»SF-EHD

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for infektion med epizootisk hæmoragi-virus for så vidt angår de(n) i kolonne 3 i tabellen, del 1 i bilag II til nærværende forordning angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692«

6)

Bilag XI berigtiges således:

a)

I del 1 affattes oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-0

Sæd

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

ADV

Oocytter og embryoner

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

GG

Guernsey

GG-0

Sæd

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

ADV«

Oocytter og embryoner

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Perioden før den 1. januar 2021

b)

I del 4 udgår ordet »Ikke relevantingen« og erstattes af følgende tabel:

»ADV

Tredjelandet, territoriet eller zonen er af Unionen anerkendt som værende fri(t) for infektion med Aujeszkys sygdom-virus for så vidt angår de(n) i kolonne 3 i tabellen i del 1 i bilag II til nærværende forordning angivne dyreart(er), jf. artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2020/692«

7)

I bilag XIV, del 1, affattes oplysningerne vedrørende Botswana således:

»UA

Ukraine

UA-0

 

 

 

 

UA-1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

 

 

 

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

 

 

 

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

UA-2.2

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.3

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.4

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

UA-2.5

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

4.12.2020

16.1.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

4.12.2020

16.1.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

4.12.2020

16.1.2022

UA-2.6

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

24.12.2020

16.1.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

24.12.2020

16.1.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

24.12.2020

16.1.2022

UA-2.7

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

27.12.2020

16.1.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

27.12.2020

16.1.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

27.12.2020

16.1.2022

UA-2.8

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

29.12.2020

16.1.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

29.12.2020

16.1.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

29.12.2020

16.1.2022

UA-2.9

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

18.1.2021

16.1.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

18.1.2021

16.1.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.1.2021

16.1.2022

UA-2.10

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

P1

 

3.2.2021

16.1.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

 

3.2.2021

16.1.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

3.2.2021

16.1.2022«

8)

I bilag XVII, del 1, indsættes følgende mellem oplysningerne om Japan og oplysningerne om Republikken Nordmakedonien:

»ME

Moldova

ME-0

Hovdyr

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT«

 

 

 

 


Top