EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0001

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1 af 20. oktober 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 for så vidt angår listen over produkter med dobbelt anvendelse

C/2021/7424

EUT L 3 af 6.1.2022, p. 1–260 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1/oj

6.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 3/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1

af 20. oktober 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 for så vidt angår listen over produkter med dobbelt anvendelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2021/821 skal produkter med dobbelt anvendelse underkastes effektiv kontrol, når de udføres fra eller er i transit gennem Unionen eller leveres til et tredjeland som følge af mæglervirksomhed fra en mægler, der er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionen.

(2)

Bilag I til forordning (EU) 2021/821 indeholder den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, som er underlagt kontrol i Unionen. Beslutninger om produkter, der er underkastet kontrol, træffes inden for rammerne af Australiengruppen (2), missilteknologikontrolregimet (3), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (4), Wassenaararrangementet (5) og konventionen om kemiske våben (6).

(3)

Listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I til forordning (EU) 2021/821 bør ajourføres regelmæssigt med henblik på at sikre fuld overholdelse af internationale sikkerhedsforpligtelser, sikre gennemsigtigheden og opretholde de økonomiske aktørers konkurrenceevne. De kontrollister, som af de internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer har vedtaget, blev ændret i 2020, hvilket nødvendiggør en ændring af bilag I til forordning (EU) 2021/821. For at lette overskueligheden for eksportkontrolmyndighederne og de økonomiske aktører bør bilag I til nævnte forordning erstattes.

(4)

Ved bilag IV til forordning (EU) 2021/821 er der fastsat tilladelseskrav for visse overførsler inden for Unionen.

(5)

Ændringerne i listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I nødvendiggør også konsekvensændringer i bilag IV for de produkter med dobbelt anvendelse, der også er opført i bilag IV.

(6)

Ved forordning (EU) 2021/821 tillægges Kommissionen beføjelse til at ajourføre listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I og IV ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn ligesom alle ændringer heraf, som medlemsstaterne — og om relevant Unionen — har accepteret som medlemmer af de internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater.

(7)

I betragtning af betydningen af, at der hurtigst muligt sikres fuld overholdelse af internationale sikkerhedsforpligtelser, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(8)

Forordning (EU) 2021/821 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2021/821 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag IV erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 206 af 11.6.2021, s. 1.

(2)  Australiengruppen er et uformelt forum for lande, som gennem harmonisering af eksportkontrollen søger at sikre, at eksporten ikke bidrager til udvikling af kemiske og biologiske våben. Der kan findes yderligere oplysninger på: www.australiagroup.net

(3)  Missilteknologikontrolregimet er en uformel politisk forståelse mellem stater, der søger at begrænse spredningen af missiler, komplette raketsystemer, ubemandede luftfartøjer samt anden dertil knyttet teknologi. Der kan findes yderligere oplysninger på: www.mtcr.info

(4)  Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale er en gruppe af lande, der eksporterer nukleart materiale, og som søger at modvirke spredning af kernevåben ved at gennemføre to sæt retningslinjer for eksport af nukleart materiale og relateret eksport. Der kan findes yderligere oplysninger på: www.nuclearsuppliersgroup.org

(5)  Wassenaararrangementet blev indgået med henblik på at bidrage til regional og international sikkerhed og stabilitet ved at fremme gennemsigtighed og større ansvar i forbindelse med overførsler af konventionelle våben samt varer og teknologier med dobbelt anvendelse og således forebygge destabiliserende ophobning. Der kan findes yderligere oplysninger på: www.wassenaar.org

(6)  Konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (»konventionen om kemiske våben«) har til formål at eliminere en hel kategori masseødelæggelsesvåben ved at forbyde de deltagende stater at udvikle, fremstille, erhverve, oplagre, opbevare, overføre eller bruge kemiske våben. Der kan findes yderligere oplysninger på: www.opcw.org/chemical-weapons-convention


BILAG I

»BILAG I

LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE SOM OMHANDLET I DENNE FORORDNINGS ARTIKEL 3

Listen over produkter med dobbelt anvendelse i dette bilag udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Australiengruppen (1), missilteknologi-kontrolregimet (2), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (3), Wassenaararrangementet (4) og konventionen om forbud mod kemiske våben (5).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del I

Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner

Del II — kategori 0

Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Del III — kategori 1

Særlige materialer og tilhørende udstyr

Del IV — kategori 2

Materialebehandling

Del V — kategori 3

Elektronik

Del VI — kategori 4

Computere

Del VII — kategori 5

Telekommunikation og »informationssikkerhed«

Del VIII — kategori 6

Sensorer og lasere

Del IX — kategori 7

Styring af fly og skibe

Del X — kategori 8

Skibsteknologi

Del XI — kategori 9

Rumfart og fremdrift

DEL I

Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner

GENERELLE NOTER TIL BILAG I

1.

Med hensyn til produkter, der er konstrueret eller modificeret til militært brug, henvises der til de relevante lister over kontrol med produkter til sådanne formål, der føres af de enkelte EU-medlemsstater. I dette bilag henvises der til disse lister med følgende ordlyd: »JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL«.

2.

Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

3.

Et produkt, der er opført på listen i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.

4.

I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blandinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre.

NOTE VEDRØRENDE NUKLEAR TEKNOLOGI (NTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 0).

»Teknologi«, der er direkte forbundet med produkter, der kontrolleres i kategori 0, kontrolleres efter bestemmelserne i kategori 0.

»Teknologi« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Tilladelse til eksport af ethvert produkt på listen tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produktet.

Kontrollen anvendes ikke på »teknologi« til »fri, offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning«.

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 1-9).

Den eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, der er pålagt eksportkontrol i kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i kategori 1-9.

»Teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

Note:

»Teknologi«, der er specificeret i 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. og 8E002.b., er ikke fritaget.

Kontrollen anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

NUKLEAR SOFTWARENOTE (NSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 0).

Afsnit D i kategori 0 i denne liste omfatter ikke »software«, der er den minimalt nødvendige »objektkode«, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

Tilladelse til eksport tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den minimalt nødvendige »objektkode«, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de(t) pågældende produkt(er).

Note:

Den nukleare softwarenote fritager ikke »software«, der er specificeret i kategori 5, del 2 (»Informationssikkerhed«).

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 1-9).

Kategori 1-9 omfatter ikke »software«, som opfylder følgende:

a.

Er almindeligt tilgængelig for offentligheden, idet den:

1.

Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger ved:

a.

Salg over disken

b.

Postordresalg

c.

Elektronisk salg eller

d.

Telefonsalg og

2.

Er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig støtte fra leverandøren

Note:

Litra a. i den generelle softwarenote fritager ikke »software«, der er specificeret i kategori 5, del 2 (»Informationssikkerhed«).

b.

Er til »fri, offentlig anvendelse«, eller

c.

Den minimalt nødvendige »objektkode«, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

Note:

Litra c. i den generelle softwarenote fritager ikke »software«, der er specificeret i kategori 5, del 2 (»Informationssikkerhed«).

GENEREL »INFORMATIONSSIKKERHED«SNOTE (GISN)

»Informationssikkerheds«-produkter eller -funktioner bør vurderes efter bestemmelserne i kategori 5, del 2, selv om der er tale om komponenter, »software« eller funktioner, der indgår i andre produkter.

REDAKTIONEL PRAKSIS I DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE

I overensstemmelse med reglerne i Vejledningen i Udformning af EU-publikationer for tekster offentliggjort på engelsk i Den Europæiske Unions Tidende:

anvendes et komma for at adskille det hele tal fra decimalerne

anføres hele tal i serier på tre, idet hver serie adskilles med et lille mellemrum.

Teksten i dette bilag følger ovenstående praksis.

AKRONYMER OG FORKORTELSER, DER ER ANVENDT I DETTE BILAG

De akronymer og forkortelser, der anvendes som definerede udtryk, findes under »Definitioner af udtryk, der anvendes i dette bilag«.

AKRONYMER OG FORKORTELSER

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

analog-til-digital konverter

AGMA

American Gear Manufacturers' Association

AHRS

attitude and heading reference systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

atomlagsepitaksi

ALU

aritmetisk logikenhed

ANSI

American National Standards Institute

APP

justeret spidsydeevne

APU

hjælpemotor

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

flyvekontrol

BJT

bipolær junction transistor

BPP

beam parameter product

BSC

base station controller

CAD

computer-aided-design (computerstøttet konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

ladningskoblet enhed

CDU

kontrol- og visningsenhed

CEP

circular error probable

CMM

koordinatmålingsmaskine

CMOS

supplerende MOS-anordning

CNTD

styret nuklear, termisk nedbrydning

CPLD

kompleks programmerbar logisk anordning

CPU

CPU (centralenhed)

CVD

kemisk dampudfældning

CW

kemisk krigsførelse

CW (for lasere)

continuous wave

DAC

digital-til-analog konverter

DANL

middelstøjniveau

DBRN

databaseret referencenavigationssystem

DDS

direkte digital synthesizer

DMA

dynamisk mekanisk analyse

DME

distance measuring equipment (afstandsmålingsradar)

DMOSFET

diffunderede metaloxidfelteffekttransistor

DS

retningsbestemt størkning

EB

eksplosiv bro

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition (fysisk dampudfældning med elektronstråle)

EBW

tråd til eksplosive broer

ECM

electro-chemical machining (elektrokemisk forarbejdning)

EDM

electrical discharge machines (elektriske udladnings-maskiner)

EFI

tænder med eksplosiv folie

EIRP

effektiv isotropisk udstrålet effekt

EMP

elektromagnetisk impuls

ENOB

effektivt antal bits

ERF

elektroreologisk finbearbejdning

ERP

effektiv udstrålet effekt

ESD

elektrostatisk udladning

ETO

slukbar emitterthyristor

ETT

elektrisk styret thyristor

EU

Den Europæiske Union

EUV

ekstremt ultraviolet

FADEC

Full Authority Digital Engine Control

FFT

Fast Fourier Transform (Fast Fourier-transformation)

FPGA

gate arrays, der er programmerbare på stedet

FPIC

kontakter, der er programmerbare på stedet

FPLA

logiske arrays, der er programmerbare på stedet

FPO

operation med flydende komma

FWHM

fuld halvværdibredde

GLONASS

global navigation satellite system

GNSS

global navigation satellite system

GPS

global positioning system (GPS-lokaliseringssystem)

GSM

globalt system for mobilkommunikation

GTO

gate turn-off thyristor

HBT

hetero-bipolære transistorer

HDMI

High-Definition Multimedia Interface

HEMT

high electron mobility transistor (transistor med høj elektronmobilitet)

ICAO

Organisationen for International Civil Luftfart (International Civil Aviation Organization)

IEC

International Electro-technical Commission (Den Internationale Elektrotekniske Kommission)

IED

improviseret eksplosiv anordning

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

instantanous-field-of-view

IGBT

isoleret gate bipolære transistor

IGCT

integreret brokommuteret thyristor

IHO

Den Internationale Hydrografiske Organisation

ILS

instrument landing system (instrumentlandingssystem)

IMU

inertimåleenhed

INS

inertinavigationssystem

IP

internetprotokol

IRS

inertireferencesystem

IRU

inertireferenceenhed

ISA

international standard atmosphere (international standardatmosfære)

ISAR

inverse synthetic aperture radar (radarmode med invers syntetisk blænde)

ISO

International Organization for Standardization (Den internationale Standardiseringsorganisation)

ITU

International Telecommunication Union

JT

Joule-Thomson

LIDAR

light detection og ranging

LIDT

tærskel for laserinduceret skade

LOA

længde overalt

LRU

line replaceable unit

LTT

lysstyret thyristor

MLS

mikrobølgelandingssystemer

MMIC

monolitisk integreret mikrobølgekredsløb

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition (metal-organisk kemisk dampudfældning)

MOSFET

metaloxidfelteffekttransistor

MPM

mikrobølgeeffektmodul

MRF

magnetreologisk finbearbejdning

MRF

mindste detaljeopløsning

MRI

magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilled-dannelse)

MTBF

mean-time-between-failures

MTTF

mean-time-to-failure

NA

blændetal

NDT

non-destructive test (ikkedestruktiv prøvning)

NEQ

netto eksplosiv mængde

NIJ

National Institute of Justice

OAM

drift, administration eller vedligeholdelse

OSI

sammenkobling af åbne systemer

PAI

polyamidimider

PAR

precision approach radar (præcisionsindflyvningsradar) PCL

PCL

passiv kohærent stedbestemmelse

PDK

procesdesignsæt

PIN

personidentifikationsnummer

PMR

privat mobilradio

PVD

fysisk dampudfældning

ppm

parts per million (dele pr. million)

QAM

quadrature-amplitude-modulation (kvadraturamplitudemodulering)

QE

kvanteefficiens

RAP

reaktive atomplasmaer

RF

Radiofrekvens

rms

kvadratisk middelværdi (rms)

RNC

Radio Network Controller

RNSS

regionalt satellitnavigationssystem

ROIC

integreret udlæsningskredsløb

S-FIL

litografisk step-and-flash-prægning

SAR

synthetic aperture radar (radarmode med syntetisk blænde)

SAS

sonar med syntetisk blænde

SC

enkeltkrystal

SCR

styrede ensrettere af silicium

SFDR

dynamikområde uden falske signaler

SHPL

superhøjeffektlaser

SLAR

sidelooking airborne radar (»sidelooking airborne«-radarmode)

SOI

silicon-on-insulator

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device (superledende kvante-interferensmaskine)

SRA

shop replaceable assembly

SRAM

statisk random-access memory

SSB

single sideband (enkelt sidebånd)

SSR

secondary surveillance radar (sekundær overvågningsradar)

SSS

sidescansonar

TIR

total indicated reading (totalt indikatorudslag)

TVR

transmitting voltage response

u

atommasseenhed

UPR

envejs positioneringsrepeterbarhed

UTS

trækbrudspænding

UV

ultraviolet

VJFET

lodret junction felteffekttransistor

VOR

very high frequency omni-directional range (VHF omnidirectional radio range)

WHO

Verdenssundhedsorganisationen

WLAN

Wireless Local Area Network

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Udtryk i ‘enkelt anførselstegn’ defineres i en teknisk note til det pågældende produkt.

Udtryk i "dobbelt anførselstegn" defineres som følger:

NB:

Efter hvert udtryk henvises der i parentes til de kategorier, hvor udtrykket forekommer.

"Nøjagtighed" (2, 3, 6, 7, 8): måles normalt som unøjagtighed, en angivet værdis største afvigelse, positiv eller negativ, fra en anerkendt standard eller sand værdi.

"Aktive flyvestyresystemer" (7): Systemer, hvis funktion er at forhindre uønskede bevægelser af "flyet" og missilet eller strukturelle belastninger ved autonom behandling af udgangssignaler fra et antal sensorer og ved derefter at give de fornødne forebyggende ordrer til udføring af automatisk styring.

"Aktiv pixel" (6): Et minimalt (enkelt) element i faststof-array, som har en fotoelektrisk overføringsfunktion, når det udsættes for (elektromagnetisk) bestråling med lys.

"Justeret spidseffekt" (4): En justeret maksimal hastighed, hvormed "digitale computere" udfører additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere, og udtrykkes i vægtede teraflops (WT) med enheder af 1012 justerede operationer med flydende komma pr. sekund.

NB:

Se kategori 4, teknisk note.

"Fly" (1,6,7,9): Et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), kipbar rotor eller kipbar vinge.

NB:

Jf. ligeledes "civile fly".

"Luftskib" (9): Et kraftdrevet luftfartøj, som holdes flyvende af en gasart (sædvanligvis helium, tidligere hydrogen), som er lettere end luft.

"Alle disponible kompenseringer" (2): Efter at der er taget hensyn til alle de praktisk anvendelige metoder, producenten råder over for at nedbringe antallet af systematiske positioneringsfejl i forbindelse med den pågældende værktøjsmaskine eller målefejl i forbindelse med den pågældende koordinatmålingsmaskine.

"Allokeret af ITU" (3, 5): Allokering af frekvensbånd i henhold til den nuværende udgave af Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement til primære, tilladte og sekundære tjenester.

NB:

Supplerende og alternative allokeringer er ikke omfattet.

"Vinkelstillingsafvigelse" (2): Den største afvigelse mellem vinkelstilling og den faktiske, meget nøjagtigt målte vinkelstilling, efter at bordet er drejet ud af sin indledende stilling.

"Angle random walk" (7): Den fejludvikling ved vinkelaccelerationsmåling over tid, som skyldes hvid støj i vinkeldrejningshastigheden (IEEE STD 528-2001).

"APP" (4) er lig med "Justeret spidsydeevne".

"Asymmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender forskellige, matematisk forbundne nøgler til kryptering og dekryptering.

NB:

En almindelig anvendelse af "asymmetriske algoritmer" er nøglestyring.

"Autentifikation" (5): Verifikation af identiteten af en bruger, proces eller enhed, ofte som forudsætning for at give adgang til ressourcer i et informationssystem. Dette omfatter verifikation af en beskeds eller andre oplysningers oprindelse eller indhold og alle aspekter af adgangskontrol, når der ikke er foretaget nogen anden kryptering af filer eller tekst end den, der er direkte knyttet til beskyttelse af passwords, personidentifikationsnumre (PIN-koder) eller lignende data, der tjener til forebyggelse af uautoriseret adgang.

"Middeludgangseffekt" (6): Den samlede "laser"-udgangsenergi i joule divideret med den periode, i hvilken en serie af på hinanden følgende impulser udsendes. For en serie af impulser med ensartede intervaller svarer den til den samlede "laser"-udgangsenergi i en enkelt impuls, målt i joule, ganget med "laserens" pulsfrekvens, i Hertz.

"Basal gate-transmissionsforsinkelse" (3): Den transmissionsforsinkelse, der svarer til den basale gate, der bruges i "monolitiske integrerede kredsløb". Den kan for en ‘familie’ af "monolitiske integrerede kredsløb" specificeres enten som transmissionsforsinkelsen pr. typisk gate i den pågældende ‘familie’ eller som den typiske transmissionsforsinkelse pr. gate i den pågældende ‘familie’.

NB1:

"Basal gate-transmissionsforsinkelse" må ikke forveksles med et komplekst "monolitisk integreret kredsløbs" input/output-tid.

NB2:

‘Familie’ består af alle integrerede kredsløb, på hvilke følgende anvendes som produktionsmetodologi og -specifikationer bortset fra deres respektive funktioner:

a.

Fælles hardware- og softwarearkitektur

b.

Fælles design og procesteknologi og

c.

Fælles basale karakteristika.

"Videnskabelig grundforskning" (GTN, NTN): Eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.

"Bias" (accelerometer) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af et accelerometers udgangssignal målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsacceleration eller rotation. "Bias" udtrykkes i g eller i meter pr. sekund i anden (g eller m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro-g lig med 1 × 10–6 g).

"Bias" (gyro) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af gyro-udgangssignalet mål under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsrotation eller acceleration. "Bias" udtrykkes normalt i grader pr. time (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

"Biologiske agenser" (1): Patogener eller toksiner, der er udvalgt eller modificeret (som f.eks. ændring af renhed, holdbarhedstid, virulens, spredningsegenskaber eller modstandskraft over for UV-stråling) med henblik på at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

"Aksial forskydning" (camming) (2): Aksial forskydning ved én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelens glatplan, i et punkt, der ligger tæt ved periferien af spindelens glatplan (Ref.: ISO 230-1:1986, afsnit 5.63).

"Circular Error Probable" ("CEP") (7): Ved cirkulær normal distribution, radius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sandsynlighed for, at de befinder sig.

"Kemisk laser" (6): En "laser", hvor exciteringen frembringes ved udgangsenergien fra en kemisk reaktion.

"Kemisk blanding" (1): Et fast, flydende eller gasholdigt produkt bestående af to eller flere komponenter, mellem hvilke der ikke opstår reaktion under de forhold, hvorunder blandingen opbevares.

"Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer" (7): Systemer, der bruger luft, der blæses hen over aerodynamiske overflader for at forøge eller styre de kræfter, der dannes af overfladerne.

"Civile fly" (1,3,4,7): De "fly", som af de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, er opført med typeangivelse i offentliggjorte lister over fly med certificeret luftdygtighed, og som er godkendt til at flyve på kommercielle nationale eller internationale ruter eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug.

NB:

Jf. ligeledes "fly".

"Kommunikationskanalcontroller" (4): Det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Kompensationssystemer" (6) består af den primære skalære sensor, en eller flere referencesensorer (f.eks. vektor"magnetometre") sammen med software, der gør det muligt at nedsætte platformens støj fra det faste legemes rotation.

"Komposit" (1,2,6,8,9): En "matrix" og én eller flere ekstra faser bestående af partikler, whiskers, fibre eller en kombination af disse, som er til stede for ét eller flere bestemte formål.

"III/V-forbindelser" (3 6): Polykrystallinske eller binære eller komplekse monokrystallinske produkter, der består af grundstoffer i gruppe IIIA og VA i Mendeleevs periodiske klassifikationssystem (gallium-arsenid, gallium-aluminiumarsenid, indiumphosphid osv.).

"Profilstyring" (2): To eller flere "numerisk styrede" bevægelser, der arbejder i overensstemmelse med ordrer, der specificerer den næste krævede position og de krævede fremføringshastigheder til positionen. Disse fremføringshastigheder varieres i forhold til hinanden således at der dannes en ønsket profil (ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

"Kritisk temperatur" (1,3,5): Et bestemt "superledende" materiales "kritiske temperatur" (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

"Kryptografisk aktivering" (5): Enhver teknik, der specifikt aktiverer eller muliggør brug af kryptering for et produkt ved hjælp af en mekanisme, der er implementeret af produktets producent, og som er unikt knyttet til enten:

1.

et enkelt eksemplar af produktet eller

2.

en bestemt kunde, for flere eksemplarer af produktet.

Tekniske noter:

1.

Teknikker og mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan implementeres som hardware, "software" eller "teknologi".

2.

Mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan f.eks. være serienummerbaserede licensnøgler eller autentifikationsinstrumenter såsom certifikater med digital signatur.

"Kryptografi" (5): Den disciplin, der omfatter principper, midler og metoder til transformering af data for at skjule deres indhold af information, forhindre, at de ændres, uden at det opdages, eller forhindre uautoriseret brug af dem. "Kryptografi" omfatter kun omsætning af information ved brug af en eller flere ‘hemmelige parametre’ (f.eks. kryptovariable) eller tilknyttet nøglestyring.

Noter:

1.

"Kryptografi" omfatter ikke ‘faste’ datakomprimerings- eller kodningsteknikker.

2.

"Kryptografi" omfatter dekryptering.

Tekniske noter:

1.

‘Hemmelig parameter’: En konstant eller nøgle der hemmeligholdes for andre eller kun deles med en gruppe.

2.

‘Fast’: Kode- eller kompressionsalgoritmen kan ikke acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og kan ikke modificeres af brugeren.

"CW-laser" (6): En "laser", som producerer en nominelt konstant udgangsintensitet i over 0,25 sekunder.

"Reaktion på cyberhændelser" (4) er en proces for udveksling af nødvendige oplysninger om en cyberhændelse med personer eller organisationer, der har ansvaret for at foretage eller koordinere afhjælpende foranstaltninger med henblik på at håndtere cyberhændelsen.

"Databaserede referencenavigationssystemer" ("DBRN") (7) Systemer, der som kilder anvender tidligere opmålte geokort, der integreres for at frembringe nøjagtige navigationsoplysninger under dynamiske forhold. Datakilderne omfatter batymetriske kort, stjernekort, gravimetriske kort, magnetiske kort eller digitale tredimensionelle terrænkort.

"Depleteret uran" (0): Uran med et isotop-235-indhold, der er mindre end det, der forekommer i naturen.

"Udvikling" (GTN, NTN, alle): Vedrørende alle faser inden masseproduktion, f.eks. konstruktion, konstruktionsresearch, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktion, konstruktionsdata, omsættelse af konstruktionsdata i produkt, formkonstruktion, integrationskonstruktion, layout.

"Diffusions-bonding" (1,2,9): En faststof samling af mindst to forskellige metalstykker til ét stykke med en samlingsstyrke, der mindst svarer til det svageste materiales styrke, hvis vigtigste funktion er interdiffusion af atomer over interfacet.

"Digital computer" (4,5): Udstyr som i form af en eller flere diskrete variable kan udføre alle følgende funktioner:

a.

Modtage data

b.

Lagre data eller ordrer i faste eller foranderlige (skrivbare) lagerenheder

c.

Behandle data ved hjælp af en lagret ordresekvens, som kan ændres og

d.

Levere dataoutput.

NB:

Ændring af en lagret ordresekvens omfatter udskiftning af faste lagerenheder, men ikke fysiske ændringer af fortrådning eller forbindelser.

"Digital overføringshastighed" (d,e,f): Den totale bithastighed af den information, der direkte overføres på nogen type medie.

NB:

Jf. ligeledes "total digital overføringshastighed".

"Driftshastighed" (gyro) (7): Den komponent af gyroens udgangssignal, der er funktionelt uafhængig af indgangssignalets rotation. Det udtrykkes som en vinkelhastighed. (IEEE STD 528-2001).

"Effektivt gram" (0,1): Et "effektivt gram" af et "specielt fissilt materiale" defineres som følger:

a.

For plutoniumisotoper og uran-233, isotopvægten i gram

b.

For uran, der er beriget 1 % eller mere med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med kvadratet af dets berigelse udtrykt som en decimalvægtbrøk

c.

For uran, der er beriget mindre end 1 % med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med 0,0001.

"Elektronisk samling" (Electronic assembly) (2,3,4): Et antal elektroniske komponenter (dvs. ‘kredsløbselementer’, ‘diskrete komponenter’, integrerede kredsløb osv.), som er indbyrdes forbundet for at udføre en eller flere specifikke funktioner, udskiftelige som en helhed, og normalt adskillelige.

NB 1:

‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:

‘Diskret komponent’: Et separat pakket ‘kredsløbselement’ med egne eksterne forbindelser.

"Energimaterialer" (1): Stoffer eller blandinger, som reagerer kemisk for at frigive den energi, der er nødvendig for deres påtænkte anvendelse. "Sprængstoffer", "pyrotekniske stoffer" og "drivstoffer" er underklasser af energimaterialer.

"Effektorer" (2): Gribere, ‘aktive værktøjsenheder’ og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af "robottens" manipulatorarm.

NB:

‘Aktiv værktøjsenhed’: En indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet.

"Ækvivalent massefylde" (6): En optiks masse pr. enhed af optisk areal projiceret på den optiske overflade.

"Tilsvarende standarder" (1): Tilsvarende nationale eller internationale standarder, der anerkendes af en eller flere af EU's medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, og som gælder for det relevante punkt.

"Sprængstoffer" (1): Faste, flydende eller gasformige stoffer eller blandinger af stoffer, der anvendt som primærladninger, boosterladninger eller hovedladninger i sprænghoveder, sprænganordninger og andre anordninger, er nødvendige for at fremkalde en detonation.

"FADEC-systemer" (9): Full Authority Digital Engine Control-systemer — digitale elektroniske kontrolsystemer til gasturbinemotorer, der er i stand til at kontrollere motoren autonomt i hele dens funktionsområde fra beordret motorstart til beordret motorstandsning både under normale forhold og under fejlforhold.

"Fiber- eller trådmateriale" (0,1,8,9): Omfatter:

a.

Kontinuerlige "monofilamenter"

b.

Kontinuerlige "garner" og "forgarner"

c.

"Tape", væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd

d.

Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper

e.

Whiskers, enten monokrystallinske eller polykristallinske, af enhver længde

f.

Aromatisk polyamidmasse.

"Film-type integreret kredsløb" (3): Et system af ‘kredsløbselementer’ og metalliske forbindelser, der dannes ved udfældning af en tykfilm eller tyndfilm på et isolerende "substrat".

NB:

‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator osv.

"Fly-by-light-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede "flyet" under flyvningen, og hvor ordrerne til effektorerne/aktuatorerne er optiske signaler.

"Fly-by-wire-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede "flyet" under flyvningen, og hvor ordrerne til effektorerne/aktuatorerne er elektriske signaler.

"Billedplansystem" (6,8): Et lineært eller todimensionalt plant lag eller en kombination af plane lag af individuelle detektorelementer, eventuelt med udlæsningselektronik, som arbejder i billedplanet.

NB:

En stak af enkelte detektorelementer samt detektorer med to, tre eller fire elementer, er ikke omfattet, forudsat at tidsforsinkelse og integration ikke finder sted i det enkelte element.

"Relativ båndbredde" (3,5): Den "momentane båndbredde" divideret med centerfrekvensen, udtrykt i procent.

"Frekvenshop" (5,6): En form for "spredt spektrum", i hvilket en enkelt kommunikationskanals sendefrekvens ændres ved en vilkårlig eller pseudo-vilkårlig sekvens af diskrete trin.

"Frekvensskiftetid" (3): Den tid (dvs. forsinkelse), det tager et signal, der kobles fra en specificeret initial udgangsfrekvens, at nå til eller inden for:

a.

± 100 Hz af en specificeret endelig udgangsfrekvens på under 1 GHz eller

b.

± 0,1 ppm af en specificeret endelig udgangsfrekvens på 1 GHz eller derover.

"Brændstofcelle" (8): En elektrokemisk anordning, der konverterer kemisk energi direkte til jævnstrømselektricitet ved forbrug af brændstof fra en ekstern kilde.

"Smeltelig" (1): Som kan tværbindes eller polymeriseres yderligere (hærdes) ved hjælp af varme, stråling, katalysatorer osv., eller som kan smeltes uden pyrolyse (forkulning).

"Hard selectors" (5): Data eller datasæt vedrørende en person (f.eks. efternavn, fornavn, e-mail, adresse, telefonnr. eller gruppetilhørsforhold).

"Styreenhed" (7): Et system, der integrerer processen med måling og udregning af et fartøjs position og hastighed (dvs. navigation) med beregning og afsendelse af instruktioner til fartøjets flystyringssystem for at korrigere dets bane.

"Hybridt integreret kredsløb" (3): Enhver kombination af et eller flere integrerede kredsløb eller et integreret kredsløb med ‘kredsløbselementer’ eller ‘diskrete komponenter’, der er indbyrdes forbundne for at kunne udføre en eller flere specificerede funktioner, og med alle følgende egenskaber:

a.

Indeholdende mindst én uindkapslet indretning

b.

Indbyrdes forbundne ved hjælp af typiske IC-produktionsmetoder

c.

Udskiftelige som en enhed, og

d.

Normalt ikke i stand til at blive adskilt.

NB 1:

‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:

‘Diskret komponent’: Et separat pakket ‘kredsløbselement’ med egne eksterne forbindelser.

"Billedforbedring" (4): Behandling af eksternt afledte, informationsbærende billeder ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, udvælgelse, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation). Dette omfatter ikke algoritmer, der kun bruger lineære eller drejningstransformationer af et enkelt billede, som for eksempel translation, feature extraction, registrering eller falsk farvning.

"Immunotoksin" (1): En konjugation af et cellespecifikt monoklonalt antistof og et "toksin" eller en "underenhed af et toksin", som indvirker selektivt på syge celler.

"Fri, offentlig anvendelse" (GTN, NTN, GSN): Som det anvendes her, henviser udtrykket "fri, offentlig anvendelse" til "teknologi" eller "software", som er stillet til disposition uden begrænsninger for dets videre udbredelse (begrænsninger i ophavsret undtager ikke "teknologi" eller "software" fra at være til "fri, offentlig anvendelse").

"Informationssikkerhed" (GSN GISN 5): Alle de midler og funktioner, der sikrer tilgængelighed, hemmeligholdelse eller beskyttelse af information eller kommunikationer, eksklusive midler og funktioner, der har til formål at sikre imod funktionsfejl. Dette omfatter "kryptografi", "kryptografisk aktivering", ‘kryptoanalyse’, beskyttelse mod afslørende udstråling og computersikkerhed.

Teknisk note:

‘Kryptoanalyse’: Analyse af et kryptografisk system eller dets input eller output for at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst.

"Momentan båndbredde" (3,5,7): Den båndbredde, over hvilken udgangseffekten forbliver konstant inden for 3 dB uden justering af andre driftsparametre.

"Isolering" (9): Isolering påføres komponenterne i en raketmotor, dvs. huset, dyser, indtag og lukninger, og omfatter det hærdede eller halvhærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning.

"Indvendig foring" (9): Er egnet som forbindende bond mellem det faste drivstof og huset eller den isolerende foring. Normalt en dispersion af varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som for eksempel carbonfyldt hydroxytermineret polybutadien (HTPB) eller anden polymer med tilsatte hærdningsmidler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade.

"Interleaved ADC'er" (3): Anordninger, der har flere ADC-enheder, som aftaster den samme analoge indgang på forskellige tidspunkter, således at den analoge indgang er blevet effektivt aftastet og konverteret ved en højere aftastningsfrekvens, når uddataene aggregeres.

"Intrinsisk magnetisk gradiometer" (6): Et enkelt føleelement til magnetisk feltgradient og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB:

Jf. ligeledes "magnetisk gradiometer".

"Intrusionsoftware" (4,5): "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til at undgå at blive detekteret af ‘overvågningsværktøjer’ eller modstå ‘beskyttende modforanstaltninger’ i en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:

a.

Udtrækning af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller

b.

Modifikation af et programs eller en proces normale udførelsessti for at give mulighed for udførelse af udefra kommende instruktioner.

Noter:

1.

"Intrusionsoftware" omfatter ikke følgende:

a.

Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering

b.

"Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller

c.

"Software", der er beregnet til at blive installeret af fabrikanter, administratorer eller brugere med henblik på sporing eller inddrivelse af aktiver.

2.

Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.

Tekniske noter:

1.

‘Overvågningsværktøjer’: "software" eller hardwareenheder, der overvåger systemadfærd eller processer, der kører på en enhed. Dette omfatter antivirusprodukter (AV), endpoint-sikkerhedsprodukter, personlige sikkerhedsprodukter (PSP), Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS) eller firewalls.

2.

‘Beskyttende modforanstaltninger’: teknikker beregnet til at garantere en sikker udførelse af en kode såsom Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) eller sandkasser (sandboxing)

"Isolerede levende kulturer" (1): Udtrykket omfatter levende kulturer i dvaletilstand og i tørret tilstand.

"Isostatiske presser" (2): Udstyr, der er i stand til at sætte et lukket kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et arbejdsemne eller materiale.

"Laser" (0,1,2,3,5,6,7,8,9): En enhed, der frembringer rumligt og tidsligt kohærent lys via forstærkning ved stimuleret stråling.

NB:

Jf. ligeledes

"Kemisk laser";

 

"CW-laser"

 

"Impulslaser"

 

"Superhøjeffekt-laser".

"Bibliotek" (1) (parametrisk teknisk database): En samling teknisk information, hvormed de relevante systemers, det relevante udstyrs eller de relevante komponenters ydelse kan forbedres.

"Fartøjer, der er lettere end luften" (9): Balloner og "luftskibe", der har behov for varm luft eller andre luftarter, der er lettere end luften, f.eks. helium eller hydrogen, for at kunne lette.

"Linearitet" (2): (Normalt målt som ulinearitet) Den maksimale afvigelse hos den aktuelle karakteristik (middelværdi af læsninger op og ned ad skalaen), positive eller negative, fra en lige linje, der er anbragt således, at den udligner og minimerer de maksimale udsving.

"Lokalnet" (LAN) (4,5): Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a.

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige ‘dataenheder’ at kommunikere direkte med hinanden og

b.

Er begrænset til et geografisk område af moderat størrelse (f.eks. kontorbygning, fabrik, skoleområde, varehus).

NB:

‘Dataenhed’: Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

"Magnetisk gradiometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af rumlig variation af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af flere "magnetometre" og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB:

Jf. ligeledes "Intrinsisk magnetisk gradiometer".

"Magnetometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af et enkelt element til føling af magnetfelter og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetfeltet.

"UF6-korrosionsbestandigt materiale" (0): Kobber, kobberlegeringer, rustfrit stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer, der indeholder 60 vægtprocent nikkel eller derover, og fluorerede kulbrintepolymerer.

"Matrix" (1, 2, 8, 9): En hovedsageligt kontinuerlig fase, som udfylder rummet mellem partikler, whiskers eller fibre.

"Måleusikkerhed" (2): Den karakteristiske parameter, der specificerer, i hvilket område omkring udgangsværdien den korrekte værdi af den målelige variabel ligger, med et konfidensniveau på 95 %. Den omfatter de ukorrigerede systematiske afvigelser, den ukorrigerede dødgang og de vilkårlige afvigelser (ref. ISO 10360-2).

"Mikrocomputer-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et internt lager, på data, der indeholdes i det interne lager.

NB:

Det interne lager kan udvides med et eksternt lager.

"Mikroprocessor-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et eksternt lager.

NB 1:

Et "mikroprocessor-mikrokredsløb" indeholder normalt ikke integreret, brugertilgængeligt lager, selv om on-the-chip lager kan anvendes til at udføre dets logiske funktion.

NB 2:

Udtrykket omfatter sæt af chips, som er konstrueret til at fungere sammen og udføre et "mikroprocessor-mikrokredsløbs" funktioner.

"Mikroorganismer" (1,2): Bakterier, vira, mycoplasma, rickettsier, chlamydier eller fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer.

"Missiler" (1,3,6,7,9): Komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer, som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km.

"Monofilament" (1) eller filament: En fibers mindste inkrement, sædvanligvis flere μm i diameter.

"Monolitisk integreret kredsløb" (3): En kombination af passive eller aktive ‘kredsløbselementer’ eller begge disse, som:

a.

Dannes ved hjælp af diffusions-, implanterings- eller udfældningsprocesser i eller på et enkelt halvledende stykke materiale, en såkaldt ‘chip’

b.

Kan betragtes som værende udeleligt sammenhørende og

c.

Udfører kredsløbsfunktion(er).

NB:

‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator osv.

"Monolitisk integreret mikrobølgekredsløb" ("MMIC") (3,5): Et "monolitisk integreret kredsløb", der opererer ved mikrobølge- eller millimeterbølgefrekvenser.

"Monospektrale billedsensorer" (6): I stand til indhentning af billeddata fra et diskret spektralbånd.

"Multichip integreret kredsløb" (3): To eller flere "monolitisk integrerede kredsløb", der er fæstnet til et fælles "substrat".

"ADC'er med flere kanaler" (3) defineres som anordninger, der integrerer mere end en ADC, og som er konstrueret på en sådan måde, at hver ADC har en separat analog indgang.

"Multispektrale billedsensorer" (6): I stand til samtidig eller seriel indhentning af billeddata fra to eller flere diskrete spektralbånd. Sensorer med mere end 20 diskrete spektralbånd kaldes undertiden hyperspektrale billedsensorer.

"Naturligt uran" (0): Uran, der indeholder de isotopblandinger, der forekommer i naturen.

"Network access controller" (4): Et fysisk interface til et fordelt koblingsnet. Det bruger et fælles medium, som opererer med den samme "digitale overføringshastighed" ved brug af arbitration (f.eks. token eller carrier sense) til overførslen. Uafhængigt af alt andet udvælger det datapakker eller datagrupper (f.eks. IEEE 802), der er adresseret til det. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Atomreaktor" (0): En komplet reaktor, der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende fissionskædereaktion. En "atomreaktor" omfatter alt, hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr der styrer effektniveauet i kernen, og de komponenter, der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring med eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

"Numerisk styring" (2): Automatisk styring af en proces, der udføres af en indretning, der bruger numeriske data, der normalt indføres, efterhånden som operationen skrider frem (Ref.: ISO 2382:2015).

"Objektkode" (GSN): En maskineksekverbar form af et praktisk udtryk for en eller flere processer ("kildekode" (kildesprog)), der er omdannet af et programmeringssystem.

"Drift, administration eller vedligeholdelse" ("OAM") (5): Udførelse af en eller flere af følgende opgaver:

a.

Oprettelse eller forvaltning af en eller flere af følgende:

1.

Konti eller privilegier for brugere eller administratorer

2.

Et produkts indstillinger eller

3.

Autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2

b.

Overvågning eller forvaltning af et produkts driftstilstand eller ydelse eller

c.

Forvaltning af registrerings- eller revisionsdata til støtte for en eller flere af de opgaver, der er beskrevet i litra a eller b.

Note:

"OAM" omfatter ingen af følgende opgaver eller de hertil knyttede nøgleforvaltningsfunktioner:

a.

Tilrådighedsstillelse eller opgradering af en krypteringsfunktion, som ikke er direkte forbundet med oprettelse eller forvaltning af autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2, ovenfor, eller

b.

Udførelse af en krypteringsfunktion i forbindelse med et produkts grænseflade til videresendelse af data (data plane).

"Optisk integreret kredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller et "hybridt integreret kredsløb", der indeholder en eller flere dele, der er bestemt til at fungere som en fotoføler eller fotoemitter eller til at udføre en eller flere optiske eller elektro-optiske funktioner.

"Optisk kobling" (5): Dirigering eller kobling af signaler i optisk form uden omformning til elektriske signaler.

"Total strømtæthed" (3): Det totale antal amperevindinger i spolen (dvs. summen af antallet af vindinger ganget med den maksimale strøm, der gennemstrømmer hver vinding) divideret med spolens totale tværsnit (inklusive de superledende filamenter, den metalmatrix, i hvilken de superledende filamenter er indlagt, kapslingsmaterialet, eventuelle kølekanaler osv.).

"Deltagende stat" (7,9): En stat, der deltager i Wassenaararrangementet (jf. www.wassenaar.org)

"Spidseffekt" (6): Den højeste effekt, der kan opnås i "impulsvarigheden".

"Personligt netværk (5) (PAN)": Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a.

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige eller forbundne ‘dataenheder’ at kommunikere direkte med hinanden og

b.

Er begrænset til kommunikation mellem udstyr i umiddelbar nærhed af en enkelt person eller en device controller (f.eks. et enkelt rum, et kontor, eller en bil).

Tekniske noter:

1.

‘Dataenhed’: Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

2.

Et "lokalnet" dækker et større geografisk område en et "personligt netværk".

"Tidligere separeret" (1): Anvendelsen af en proces med det formål at forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

"Hovedelement" (4): Et element er, jf. kategori 4, et "hovedelement", når dets udskiftningsværdi er mere end 35 % af værdien af det system, det er et element i. Elementværdien er den pris, der er betalt for elementet af den, der har fremstillet eller integreret systemet. Den totale værdi er den normale, internationale salgspris til ikke forretningsmæssigt forbundne købere på fremstillingsstedet eller det sted, hvor forsendelsen sammenbygges.

"Produktion" (GTN, NTN, alle): Alle produktionsstadier som f.eks.: Produktionsforberedelse, fremstilling, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

"Produktionsudstyr" (1,7,9): Værktøj, skabeloner, opspændingsværktøj, dorne, forme, matricer, opspændingsudstyr, opretningsmekanismer, prøveudstyr, andet maskineri og komponenter hertil, begrænset til dem, der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Produktionsfaciliteter" (7,9): "Produktionsudstyr" og specielt udviklet software hertil, integreret i installationer til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Program" (2,6): En række ordrer til udførelse af en proces i en form, eller som kan omdannes til en form, der kan udføres af en elektronisk computer.

"Impulskompression" (6): Kodning og behandling af en radarsignalimpuls af lang varighed til kort varighed under bevaring af fordelene ved høj impulsenergi.

"Impulsvarighed" (6): Varigheden af en "laser"-impuls tiden mellem halveffekt-punkterne på for- og bagkanten af en impuls.

"Impulslaser" (6): En "laser", der har en "impulsvarighed", som er mindre end eller lig med 0,25 sekunder.

"Kvantekryptografi" (5): En familie af teknikker til etablering af en delt nøgle til "kryptografi" ved hjælp af måling af de kvantemekaniske egenskaber i et fysisk system (herunder de fysiske egenskaber, der eksplicit styres af kvanteoptik, feltkvanteteori eller kvanteelektrodynamik).

"Radarfrekvensagilitet" (6): Enhver teknik, der i en pseudo-vilkårlig sekvens omdanner bærefrekvensen i en impulsradarsender mellem impulser eller mellem grupper af impulser med en værdi, der er lig med eller større end impulsbåndbredden.

"Radar spredt-spektrum" (6): Enhver moduleringsteknik til spredning af energi, der stammer fra et signal med et relativt smalt frekvensbånd, over et meget bredere frekvensbånd ved brug af vilkårlig eller pseudo-vilkårlig kodning.

"Strålingsfølsomhed" (6): Strålingsfølsomhed (mA/W) = 0,807 × (bølgelængde i nm) × kvanteefficiens (QE).

Teknisk note:

QE angives som regel som en procentsats; men i denne formel angives QE som et decimaltal, der er mindre end én, f.eks. 78 % som 0,78.

"Tidstro behandling" (6): Et computersystems behandling af data, der tilvejebringer et krævet serviceniveau afhængigt af de disponible ressourcer inden for en garanteret svartid, uanset belastningen af systemet, ved påvirkning fra en ekstern hændelse.

"Repeterbarhed" (7): Overensstemmelse mellem gentagne målinger af den samme variabel under samme driftsbetingelser, når forandringer i betingelserne eller perioder uden drift indtræffer mellem målingerne. (Ref.: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation))

"Krævet" (GTN, 3, 5,6,7,9): I forbindelse med "teknologi" bruges udtrykket kun om den del af "teknologien", der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. "Krævet""teknologi" kan være fælles for forskellige produkter.

"Kemikalier til oprørskontrol" (1): Stoffer, som — under de forventede anvendelsesbetingelser med henblik på oprørskontrol — hos mennesker hurtigt fremkalder sensorisk irritation eller invaliderende fysiske virkninger, som forsvinder kort tid efter eksponeringens ophør.

Teknisk note:

Tåregas er et af flere "kemikalier til oprørskontrol".

"Robot" (2,8): En manipuleringsmekanisme, som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger sensorer, og som har alle følgende egenskaber:

a.

Er multifunktionel

b.

Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum

c.

Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte stepmotorer og

d.

Har "brugertilgængelig programmerbarhed" ved hjælp af lære/play-back-metoden eller ved hjælp af en elektronisk computer, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

NB:

Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1.

Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening.

2.

Mekanismer med fastsekvens manipulering, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis.

3.

Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det faste programmønster. Variationer eller modifikationer af programmønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer.

4.

Ikkeservostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger.

5.

Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringssystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning.

"Forgarn" (1): Et bundt (typisk 12-120) af næsten parallelle ‘strenge’.

NB:

‘Streng’ er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Radial forskydning" (out-of-true running) (2): Radial forskydning i én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelaksen i et punkt på den ydre eller indre roterende overflade, der skal prøves (Ref.: ISO 230-1:1986, afsnit 5.61).

"Aftastningsfrekvens" (3) for en ADC: Det maksimale antal aftastninger, der måles ved den analoge indgang på 1 sekund, med undtagelse af overaftastnings-ACD'er. For overaftastnings-ACD'er regnes "aftastningsfrekvensen" som uddatahastigheden. "Aftastningsfrekvensen" angives typisk i megaaftastninger pr. sekund (MSPS) eller gigaaftastninger pr. sekund (GSPS). Aftastningsfrekvensen benævnes undertiden som omformningsfrekvens og angives i givet fald oftest i Hertz (Hz).

"Satellitnavigationssystem" (5,7): Et system bestående af jordstationer, en konstellation af satellitter og modtagere, som gør det muligt at beregne modtagernes position ud fra registrerede satellitsignaler. Omfatter verdensomspændende satellitnavigationssystemer (GNSS) og regionale satellitnavigationssystemer (RNSS).

"Skalafaktor" (gyro eller accelerometer) (7): Ændringsforholdet i output over for en ændring i det input, der skal måles. Skalafaktor beregnes som hældningen af den rette linje, der kan lægges efter de mindste kvadraters metode på input-output data, der fås ved at variere input cyklisk igennem input-området.

"Signalanalysatorer" (3): Udstyr, der er i stand til at måle og vise elementære egenskaber ved enkeltfrekvenskomponenter i multifrekvenssignaler.

"Signalbehandling" (3,4,5,6): Behandling af eksternt afledte informationsbærende signaler ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, selektering, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation).

"Software" (GSN, alle): Samling af et eller flere "programmer" eller ‘mikroprogrammer’, der er lejret i et konkret udtryksmedie.

NB:

‘Mikroprogram’: En række elementære ordrer, som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres, når dets referenceordre indføres i et ordreregister.

"Kildekode" (eller kildesprog) (6,7,9): Et praktisk udtryk for en eller flere processer, der med et programmeringssystem kan omdannes til maskineksekverbar form ("objektkode" (eller objektsprog)).

"Rumfartøj" (9): Aktive og passive satellitter og rumsonder.

"Rumfærge" (9): Udstyr, der fungerer som støtteinfrastruktur for "rumfartøjet" og bærer "rumfartøjets nyttelast".

"Rumfartøjs nyttelast" (9): Udstyr, som er fastgjort til "rumfærgen" og bestemt til at udføre en opgave i rummet (f.eks. kommunikation, observation eller forskning).

"Rumkvalificeret" (3,6,7): Konstrueret, fremstillet eller kvalificeret gennem vellykket prøvning til operation i højder på mere end 100 km over jordens overflade.

NB:

En fastlæggelse af at et specifikt emne er "rumkvalificeret" på baggrund af prøvning betyder ikke, at andre emner i samme produktionsperiode eller modelserie er "rumkvalificeret", hvis ikke de er individuelt prøvet.

"Specielt fissilt materiale" (0): Defineres som plutonium-239, uran-233, "uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233", og materiale, der indeholder disse stoffer.

"Specifikt modul" (0,1,9): Youngs modul i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5) %.

"Specifik trækstyrke" (0,1,9): Den maksimale trækstyrke i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5) %.

"Gyroer med roterende masse" (7): Gyroer, der anvender en kontinuerligt roterende masse til at måle vinkeldrejning.

"Spredt spektrum" (5): En metode, hvorved energi i en forholdsvis smalbåndet kommunikationskanal spredes over et meget bredere energispektrum.

"Spredt spektrum" radar (6): se "Radar spredt-spektrum".

"Stabilitet" (7): Standardafvigelse (1 sigma) hos variationen af en bestemt parameter fra dens kalibrerede værdi, målt under stabile temperaturforhold. Dette kan udtrykkes som en funktion af tiden.

"Stater, der (ikke) er parter i konventionen om kemiske våben" (1): Stater for hvilke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og brug af kemiske våben (ikke) er trådt i kraft (jf. www.opcw.org).

"Stabil tilstand" (9): Driftsforhold for motoren, hvor motorparametre såsom drivkraft/effekt, omdrejninger pr. minut mv. ikke har nogen nævneværdige udsving, når lufttemperatur og lufttryk ved motorens luftindtag er konstante.

"Suborbitalt fartøj" (9): Et fartøj med et lukket rum, der er udformet med henblik på person- eller godstransport, udformet med henblik på:

a.

at være i drift over stratosfæren

b.

at flyve i en ikkeorbital bane og

c.

at lande på Jorden igen med intakte personer eller intakt gods.

"Substrat" (3): En plade af basismateriale med eller uden forbindelsesmønster, og på eller i hvilket ‘diskrete komponenter’ eller integrerede kredsløb eller begge dele kan anbringes.

NB 1:

‘Diskret komponent’: Et separat pakket ‘kredsløbselement’ med egne eksterne forbindelser.

NB 2:

‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

"Substratblanketter" (3,6): Monolitiske forbindelser med dimensioner, der er egnede til produktion af optiske elementer som spejle eller optiske vinduer.

"Underenhed af et toksin" (1): En i strukturel og funktionel henseende særskilt komponent i et fuldstændigt "toksin".

"Superlegeringer" (2,9): Legeringer på nikkel-, cobalt- eller jernbasis af en spændingsbrudlevetid, der er større end 1 000 timer ved 400 MPa og en trækbrudsstyrke på over 850 MPa, målt ved 922 K (649 °C) eller derover.

"Superledende" (1,3,5,6,8): Materialer, dvs. metaller, legeringer eller forbindelser, der kan tabe al elektrisk modstand, dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledeevne og føre meget store elektriske strømme uden Joule-opvarmning.

NB:

Et materiales "superledende" tilstand karakteriseres individuelt af en "kritisk temperatur", et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

"Superhøjeffektlaser" ("SHPL") (6): En "laser", der er i stand til at yde (helt eller delvis) den udgangseffekt, der overstiger 1 kJ inden for 50 ms, eller som har en middel- eller CW-effekt på mere end 20 kW.

"Superplastisk formning" (1,2): En deformationsproces, der bruger varme til metaller, der normalt karakteriseres ved lave forlængelsesværdier (mindre end 20 %) ved brudpunktet, bestemt ved rumtemperatur ved konventionel trækstyrkeprøvning, for at opnå forlængelser under fremstillingen, der er mindst to gange disse værdier.

"Symmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender identiske nøgler til både kryptering og dekryptering.

NB:

En almindelig anvendelse af "symmetriske algoritmer" er datafortrolighed.

"Tape" (1): Et materiale, der er opbygget af sammenflettede eller ensrettede "monofilamenter", ‘strenge’, "forgarner", "blår" eller "garner" osv., sædvanligvis præimprægneret med harpiks.

NB:

‘Streng’ er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Teknologi" (GTN, NTN, alle): Konkret information, der er nødvendig til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt. Informationen har form af ‘tekniske data’ eller ‘teknisk assistance’.

NB 1:

‘Teknisk assistance’: Kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste, og kan omfatte overførsel af ‘tekniske data’.

NB 2:

‘Tekniske data’; Kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd, eller ROM.

"Tredimensionelt integreret kredsløb" (3): En samling af halvlederskiver eller aktive enhedslag, som er forbundet med hinanden, og som har halvlederforbindelser løbende helt igennem en interposer, et substrat, en skive eller et lag for at skabe forbindelser mellem enhedslagene. En interposer er et interface, der muliggør elektriske forbindelser.

"Vippespindel" (2): En spindel, hvorpå værktøjet er monteret, og som under bearbejdningen ændrer sin centerlinjes vinkelstilling i forhold til enhver anden akse.

"Tidskonstant" (6): Den tid, der medgår fra anvendelsen af en lysstimulering, til strømstigningen når en værdi af 1-1/e gange den endelige værdi (dvs. 63 % af den endelige værdi).

"Indsvingningstid til stabil registrering" (6) (betegnes også gravimetrets svartid): Den tid, i løbet af hvilken de forstyrrende virkninger af platformforårsagede accelerationer (højfrekvensstøj) reduceres.

"Bladspidskappe" (9): En stationær ring (massiv eller segmenteret), der er fastgjort til indersiden af turbinemotorens beklædning, eller en anordning på den yderste spids af turbinebladet, som primær udgør en gasplombering mellem de stationære og roterende komponenter.

"Total flyvekontrol" (7): En automatiseret kontrol af "fly"-tilstandsvariabler og flyvelinje med henblik på at opfylde missionsmål under hensyn til realtidsændringer i data vedrørende mål, risici og andre "fly".

"Total digital overføringshastighed" (5): Antallet af bit, inklusive linjekodning, overhead osv. pr. tidsenhed, der passerer mellem indbyrdes tilsvarende udstyr i et digitalt transmissionssystem.

NB:

Jf. ligeledes "Digital overføringshastighed".

"Blår" (tow) (1): Et bundt "monofilamenter", der sædvanligvis ligger næsten parallelt.

"Toksiner" (1,2): Toksiner i form af forsætligt isolerede præparater eller blandinger, uanset hvordan de er fremstillet, ud over toksiner, der er til stede som kontaminanter i andre materialer, såsom patologisk prøvemateriale, afgrøder, levnedsmidler eller stamkulturer af "mikroorganismer".

"Afstemmelig" (6): En "lasers" evne til at frembringe en kontinuerlig udgangseffekt på alle bølgelængder over et område med flere "laser"-overgange. En "laser" med linjevalg frembringer diskrete bølgelængder inden for én "laser"-overgang og betragtes ikke som "afstemmelig".

"Envejs positioneringsrepeterbarhed" (2): Den mindste af værdierne R↑ og R↓ (frem og tilbage) som defineret ved afsnit 3.21 i ISO 230-2:2014 eller tilsvarende nationale standarder, for en værktøjsmaskines akse.

"Ubemandet luftfartøj" ("UAV") (9): Et fly, der er i stand til at påbegynde flyvning og opretholde kontrolleret flyvning og navigation uden tilstedeværelse af mennesker om bord.

"Uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233" (0): Uran, der indeholder isotoperne 235 eller 233, eller begge, i sådanne mængder, at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238, som det forekommer i naturen (isotopforhold: 0,71 %).

"Brug" (GTN, NTN, alle): Drift, installering (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

"Brugertilgængelig programmerbarhed" (6): En brugers adgang til at indsætte, ændre eller udskifte "programmer" ved andre midler end:

a.

Fysisk ændring i ledningsføring eller forbindelser eller

b.

Indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parametre.

"Vaccine" (1): Et medicinsk præparat i en farmaceutisk formulering, som tilsynsmyndighederne i enten fremstillingslandet eller anvendelseslandet har givet licens til eller givet tilladelse til markedsføring eller klinisk afprøvning af, og som er beregnet til at fremkalde en beskyttende immunologisk reaktion hos mennesker eller dyr, som får indgivet præparatet, i sygdomsforebyggende øjemed.

"Elektroniske vakuumenheder" (3): Elektroniske enheder, der er baseret på en elektronstråles interaktion med en elektromagnetisk bølge, hvorved der opstår et vakuumkredsløb eller interaktion med radiofrekvensvakuumhulrumsresonatorer. "Elektroniske vakuumenheder" omfatter klystroner, vandrebølgerør og derivater deraf.

"Offentliggørelse af sårbarheder" (4): En proces for konstatering, rapportering eller formidling af sårbarheder til, eller analysering af sårbarheder med, personer eller organisationer, der har ansvaret for at foretage eller koordinere afhjælpende foranstaltninger med henblik på at udbedre sårbarhederne.

"Garn" (1): Et bundt snoede ‘strenge’.

NB:

‘Streng’ er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

DEL II

Kategori 0

KATEGORI 0 — NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR

0A
Systemer, udstyr og komponenter

0A001
"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt som følger:

a.

"Atomreaktorer"

b.

Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor"

c.

Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor"

d.

Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger

e.

Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde både brændselselementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor"

f.

Rør (eller rørsamlinger) af zirconium eller zirconiumlegeringer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at blive anvendt som brændselsindkapsling i en "atomreaktor", og i mængder på over 10 kg

NB:

For trykrør af zirconium henvises til 0A001.e. og for kalandriarør henvises til 0A001.h.

g.

Kølepumper eller cirkulationspumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer"

h.

‘Atomreaktorers interne dele’, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, kalandriarør, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader

Teknisk note:

I 0A001.h forstås ved ‘atomreaktorers interne dele’ enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

i.

Varmevekslere som følger:

1.

Dampgeneratorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære eller mellemliggende kølekredsløb

2.

Andre varmevekslere, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølekredsløb

Note:

0A001.i lægger ikke eksportkontrol på varmevekslere til reaktorens understøttende systemer, f.eks. nødkølesystem eller kølesystemer for eftervarme.

j.

Neutrondetektorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne

k.

‘Eksterne termiske skjolde’ specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse i en "atomreaktor" med henblik på en reduktion af varmetab og beskyttelse af indeslutningsbeholderen.

Teknisk note:

I 0A001.k. er ‘eksterne termiske skjolde’ omfattende strukturer placeret over reaktortanken, som reducerer varmetab fra reaktoren og reducerer temperaturen i selve indeslutningsbeholderen.

0B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

0B001
Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, som følger:

a.

Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" som følger:

1.

Anlæg til gascentrifugeseparation

2.

Anlæg til gasdiffusionsseparation

3.

Anlæg til aerodynamisk separation

4.

Anlæg til separation ved kemisk udveksling

5.

Anlæg til separation ved ionbytning

6.

Anlæg til isotopisk separation med atomdamp"laser"

7.

Anlæg til isotopisk separation med molekylær"laser"

8.

Plasmaudskilleranlæg

9.

Elektromagnetisk udskilleranlæg

b.

Gascentrifuger og samlinger og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces som følger:

Teknisk note:

I 0B001.b forstås ved ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’:

1.

Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 1,95 MPa

2.

Aluminiumlegeringer med maksimal trækstyrke på mindst 0,46 MPa eller

3.

"Fiber- eller trådmaterialer" med "specifikt modul" på mere end 3,18 × 106 m og "specifik trækstyrke" på mere end 7,62 × 104 m.

1.

Gascentrifuger

2.

Komplette rotorsamlinger

3.

Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 650 mm, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’

4.

Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 650 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorrør eller til at sammenkoble et antal rotorrør, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’

5.

Baffler med diameter mellem 75 mm og 650 mm til montering inde i rotorrøret, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’

6.

Top- og bundkapsler med diameter mellem 75 mm og 650 mm konstruerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’

7.

Magnetisk ophængte lejer som følger:

a.

Lejeenheder bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" og indeholdende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel

b.

Aktive magnetiske lejer specielt konstrueret eller forberedt til anvendelse med gascentrifuger

8.

Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper

9.

Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger

10.

Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese (reluktans) motorer til synkrondrift i vakuum med en frekvens på 600 Hz eller derover og en effekt fra 40 VA eller derover

11.

Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, bestående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender, som er parallelle med hinanden, og vinkelrette med cylinderens længdeakse med 0,05 ° eller derunder

12.

Gasudtagningsrør, der er specielt konstrueret eller forberedt til udtagning af UF6-gas fra rotorrøret efter Pitotrørsprincippet, som kan forbindes med det centrale gasudtagningssystem

13.

Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

En flerfaset frekvensudgang på 600 Hz eller derover og

b.

Høj stabilitet (med frekvensstyring bedre end 0,2 %)

14.

Stopventiler og reguleringsventiler som følger:

a.

Stopventiler specielt fremstillet eller forberedt til at behandle tilføring, produkt eller rest fra UF6-gasstrømme fra en individuel gascentrifuge

b.

Bælgventiler, stopventiler eller reguleringsventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" med en indvendig diameter på 10-160 mm, specielt fremstillet eller forberedt til anvendelse i hoved- eller hjælpesystemer i gascentrifugeanlæg

c.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces som følger:

1.

Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske "UF6-korrosionsbestandige materialer", med en porestørrelse på 10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på 25 mm eller mindre

2.

Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

3.

Kompressorer og gasblæsere med en sugekapacitet på 1 m3/min eller derover af UF6, med et afgangstryk på højst 500 kPa og med et trykforhold på 10:1 eller derunder, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

4.

Akseltætninger til kompressorer og blæsere, som er specificeret i 0B001.c.3, og som er konstrueret til en indtagslækhastighed af buffergas på mindre end 1 000 cm3/min

5.

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer" og konstrueret til et utæthedstryk på mindre end 10 Pa i timen ved et trykdifferentiel på 100 kPa

6.

Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller reguleringsventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

d.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces som følger:

1.

Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF6-korrosionsbestandige, med en æg i dysen, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to strømme

2.

Cylindriske eller koniske rør (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger

3.

Kompressorer og gasblæsere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4.

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

5.

Separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" til at rumme vortexrør eller separationsdyser

6.

Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller kontrolventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", med en diameter på mindst 40 mm

7.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (hydrogen eller helium) til et indhold på højst 1 ppm UF6, herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

c.

Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF6 fra bæregas

d.

UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

e.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling som følger:

1.

Impulskolonner til hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymer eller glas)

2.

Centrifugalkontaktorer for hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymerer eller glas)

3.

Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden

4.

Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U+4 fra den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrømmen, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluorcarbonpolymerer, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit)

5.

Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløsningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduktion af U+6 eller U+4 til U+3

6.

Uranoxidationssystemer til oxidation af U+3 til U+4

f.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsseparationsproces som følger:

1.

Hurtigt reagerende ionbytningsharpikser, hindeformede eller porøse makroretikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærestruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler eller fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C)

2.

Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1 000 mm, som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorcarbonplast), og som kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C) og ved et tryk på over 0,7 MPa

3.

Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader

g.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med atomdamplaser som følger:

1.

Uranfordampningssystemer konstrueret til at nå en afgiven effekt på 1 kW eller derover på målet til brug ved laserberigelse

2.

Systemer til håndtering af flydende eller dampformigt uranmetal specielt fremstillet eller forberedt til håndtering af smeltet uran, smeltede uranlegeringer eller uranmetaldamp til brug ved laserberigelse, og specielt konstruerede komponenter hertil

NB:

JF. LIGELEDES 2A225.

3.

Samlesystemer til produkt og produktrest til indsamling af uranmetal i flydende eller fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

4.

Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og samlesystemer til produkt og produktrester

5.

"Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB:

JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

h.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med molekylær laser som følger:

1.

Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF6 og bæregas til 150 K (– 123 °C) eller derunder, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

2.

Samlekomponenter eller -systemer til produkt og produktrest, som er specielt fremstillet eller forberedt til indsamling af uranmaterialer eller uranrestmaterialer efter belysning/bestråling med laserlys, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandige materialer"

3.

Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4.

Udstyr til fluorering af UF5 (fast stof) til UF6 (luftart)

5.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (f.eks. nitrogen, argon eller en anden gas), herunder:

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

c.

UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

6.

"Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB:

JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

i.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til plasmaseparationsproces som følger:

1.

Mikrobølgegeneratorer og -antenner til fremstilling eller accelerering af ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangseffekt på mere end 50 kW

2.

Radiofrekvens ionexciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en middeleffekt på mere end 40 kW

3.

Systemer til generering af uranplasma

4.

Ikke anvendt

5.

Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

6.

Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasmakilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktrester, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål)

j.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til elektromagnetisk separationsproces som følger:

1.

Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover

2.

Ionkollektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål)

3.

Vakuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder

4.

Magnetpolstykker med diameter over 2 m

5.

Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift

b.

Udgangsspænding 20 000 V eller derover

c.

Udgangsstrøm 1 A eller derover og

d.

Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer

NB:

JF. LIGELEDES 3A227.

6.

Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller derover ved en spænding på 100 V eller derover og

b.

Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

NB:

JF. LIGELEDES 3A226.

0B002
Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de isotopseparationsanlæg der er specificeret i 0B001, og som er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer":

a.

Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsprocessen

b.

Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning

c.

Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF6 til beholdere

d.

Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF6 til flydende eller fast form

e.

Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at føre UF6 i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader

f.

Vakuumsystemer og -pumper som følger:

1.

Vakuumgrenrør, vakuumrørsamlekasser eller vakuumpumper med en sugekapacitet på 5 m3/min eller derover

2.

Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer"eller

3.

Vakuumsystemer bestående af vakuumgrenrør, vakuumsamlekasser og vakuumpumper og konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære

g.

UF6-massespektrometre eller ionkilder i stand til at tage online prøver af UF6-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:

1.

I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med en opløsning bedre end 1 del på 320

2.

Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobberlegeringer med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-kromlegeringer

3.

Ioniseringskilder med elektronbeskydning og

4.

Kollektorsystem egnet til isotopanalyse.

0B003
Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO3

b.

Systemer til omdannelse af UO3 til UF6

c.

Systemer til omdannelse af UO3 til UO2

d.

Systemer til omdannelse af UO2 til UF4

e.

Systemer til omdannelse af UF4 til UF6

f.

Systemer til omdannelse af UF4 til uranmetal

g.

Systemer til omdannelse af UF6 til UO2

h.

Systemer til omdannelse af UF6 til UF4

i.

Systemer til omdannelse af UO2 til UCl4.

0B004
Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

a.

Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningsanlæg

2.

Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg

b.

Udstyr og komponenter som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningstårne med diametre på 1,5 m eller derover til drift ved tryk på 2 MPa eller derover

2.

Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompressorer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 vægtprocent hydrogensulfid (H2S)) med en kapacitet på 56 m3/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa eller derover og med pakninger udformet til våd H2S-anvendelse

3.

Ammoniak-hydrogenbytningstårne med en højde på 35 m eller derover og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa

4.

Interne dele til tårne, herunder trinkontaktorer og trinpumper, herunder neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

5.

Ammoniakcrackere med driftstryk på 3 MPa eller derover til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

6.

Infrarøde absorptionsanalysatorer til onlineanalyse af hydrogen/deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90 vægtprocent

7.

Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

8.

Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration

9.

Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, som er specielt konstrueret eller forberedt til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen.

0B005
Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

Teknisk note:

Specielt konstrueret eller forberedt udstyr til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr, som:

1.

Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer

2.

Indelukker kernematerialet i dets indkapsling

3.

Kontrollerer, at indkapslingen og dens pakninger er intakte

4.

Kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel eller

5.

Anvendes til samling af reaktorelementer.

0B006
Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil.

Note:

0B006 omfatter:

a.

Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer", herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter

b.

Maskiner og udstyr til fjernelse af indkapsling og sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger til "atomreaktorer"

c.

Opløsningstanke eller tanke med mekaniske anordninger, der er specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet "atomreaktor" brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening

d.

Udstyr til udtrækning såsom impuls- eller fyldlegemekolonner, blande/afsætningsbeholdere og centrifugalkontraktorer, som er modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre og specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer"

e.

Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre.

Teknisk note:

Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber:

1.

Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle elementer beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 %

2.

Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke eller

3.

Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke.

f.

Systemer til måling af neutroner specielt fremstillet eller forberedt til integration og anvendelse med automatiserede processtyringssystemer i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer".

0B007
Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt hertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid

b.

Systemer til produktion af metallisk plutonium.

0C
Materialer

0C001
"Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

Note:

0C001 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Fire gram og derunder "naturligt uran" eller "depleteret uran", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter

b.

"Depleteret uran" specielt fremstillet til følgende, civile, ikkenukleare formål:

1.

Afskærmning

2.

Emballage

3.

Ballast med en masse på ikke over 100 kg

4.

Kontravægte med en masse på ikke over 100 kg

c.

Legeringer indeholdende under 5 % thorium

d.

Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikkenukleare formål.

0C002
"Specielle, fissile materialer"

Note:

0C002 lægger ikke eksportkontrol på fire "effektive gram" eller derunder, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

0C003
Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000.

0C004
Grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm ‘borækvivalent’ og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en "atomreaktor", i mængder, der overskrider 1 kg.

NB:

JF. LIGELEDES 1C107.

Note 1:

Med henblik på eksportkontrol afgør de kompetente myndigheder i den EU-medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, om eksporteret grafit, der opfylder ovenstående specifikationer, er til brug i "atomreaktorer". 0C004 pålægger ikke eksportkontrol af grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm borækvivalent og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en atomreaktor.

Note 2:

I 0C004 defineres ‘borækvivalent’ (BE) som summen af BEz for urenheder (undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder bor, hvis:

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen af elementet Z i ppm

Formula

og sB og sZ er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z; og AB og AZ er atommasserne af henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z.

0C005
Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over for UF6-korrosion (f.eks. nikkel eller legeringer med 60 vægtprocent nikkel eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og en kornstørrelse mindre end 10 μm målt efter ASTM B 330 standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

0D
Software

0D001
"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

0E
Teknologi

0E001
"Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

DEL III

Kategori 1

KATEGORI 1 - SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR

1A
Systemer, udstyr og komponenter

1A001
Komponenter fremstillet af fluorerede forbindelser som følger:

a.

Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i "fly" eller rumfart, og fremstillet af mere end 50 vægtprocent af nogen af de materialer, der er specificeret i 1C009.b eller 1C009.c

b.

Ikke anvendt

c.

Ikke anvendt.

1A002
"Kompositte" strukturer eller laminater som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1A202, 9A010 OG 9A110.

a.

Fremstillet af følgende materialer:

1.

En organisk "matrix" og "fiber- og trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.c eller 1C010.d eller

2.

Prepregs og preforms, der er specificeret i 1C010.e

b.

Fremstillet af en metal- eller carbon-"matrix" og har en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

a.

"Specifikt modul" større end 10,15 × 106 m og

b.

"Specifik trækstyrke" større end 17,7 × 104 m eller

2.

Materialer, der er specificeret i 1C010.c.

Note 1:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på "kompositte" strukturer eller laminater, der er fremstillet af kul "fiber- eller trådmaterialer" imprægneret med epoxyharpiks, til reparation af "civile fly"strukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

a.

Et areal på højst 1 m2

b.

En længde på højst 2,5 m og

c.

En bredde på mere end 15 mm.

Note 2:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der er specielt beregnet til rent civile anvendelser som følger:

a.

Sportsartikler

b.

Automobilindustrien

c.

Værktøjsmaskinindustrien

d.

Medicinske anvendelser.

Note 3:

1A002b.1 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der indeholder sammenvævede tråde af højst to dimensioner, og som er specielt beregnet til følgende anvendelser:

a.

Ovne til varmebehandling af metaller med henblik på hærdning af metaller

b.

Udstyr til fremstilling af boules af silicium.

Note 4:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter, der er specielt beregnet til en specifik anvendelse.

Note 5:

1A002.b.1 pålægger ikke eksportkontrol af mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon-"fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre.

1A003
Produkter af ikke "smeltelige", aromatiske polyimider i form af film, folie, tape eller bånd med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En tykkelse på mere end 0,254 mm eller

b.

Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske stoffer.

Note:

1A003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de er belagt eller lamineret med kobber og beregnet til produktion af elektroniske trykte kredsløbskort.

NB:

Med hensyn til "smeltelige", aromatiske polyimider i alle former, jf. 1C008.a.3.

1A004
Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil, der ikke er specielt beregnet til militær anvendelse, som følger:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 2B351 OG 2B352.

a.

Helmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

Note:

1A004.a. omfatter Powered Air Purifying Respirators (PAPR — ventilerede åndedrætsværn), der er konstrueret eller modificeret til forsvar mod kampmidler og materialer som anført i 1A004.a.

Teknisk note:

Med henblik på 1A004.a. gælder følgende:

1.

Helmasker betegnes også gasmasker

2.

Filterbeholdere omfatter også filterpatroner.

1.

"Biologiske agenser"

2.

‘Radioaktive materialer’

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW) eller

4.

"Kampmidler til oprørskontrol", herunder:

a.

α-Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8)

b.

[(2-Chlorphenyl)methylen]propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1)

c.

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)

d.

Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

e.

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

f.

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

b.

Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt konstrueret eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:

1.

"Biologiske agenser"

2.

‘Radioaktive materialer’eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

c.

Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

"Biologiske agenser"

2.

‘Radioaktive materialer’eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

d.

Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af "sprængstoffer", og som anvender ‘trace detection’-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi, massespektrometri).

Teknisk note:

‘Trace detection’ defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

Note 1:

1A004.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

Note 2:

1A004.d lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer.

Note:

1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning

b.

Udstyr til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for sikring af beboelseskvarterer eller ikkemilitære industrier, herunder

1.

miner

2.

stenbrud

3.

landbrug

4.

den farmaceutiske industri

5.

medicinalindustrien

6.

den veterinære sektor

7.

miljøsektoren

8.

affaldshåndtering

9.

fødevareindustrien.

Tekniske noter:

1.

1A004 omfatter også udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod ‘radioaktive materialer’, "biologiske agenser", kampmidler til kemisk krigsførelse, ‘simulatorer’ eller "kampmidler til oprørskontrol", selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikkemilitære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller fødevareindustrien.

2.

‘Simulator’ er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.

3.

I forbindelse med 1A004 forstås ved ‘radioaktive materialer’ materialer, der er udvalgt eller modificeret med henblik på at gøre dem mere effektive til at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

1A005
Armerede beskyttelsesdragter og komponenter hertil som følger:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Lette armerede beskyttelsesdragter, der ikke er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der svarer hertil, og specielt udviklede komponenter hertil

b.

Tunge armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse svarende til højst niveau IIIA (NIJ 0101.06, juli 2008) eller "tilsvarende standarder".

NB:

Med hensyn til "fiber- og trådmaterialer", der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter, se 1C010.

Note 1:

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, når de medbringes af brugeren med henblik på dennes egen personlige beskyttelse.

Note 2:

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der er udviklet til at yde udelukkende frontal beskyttelse mod både sprængstykker og lufttryk fra ikkemilitære sprængstofanordninger.

Note 3:

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der udelukkende er udviklet til at beskytte mod knive, pile, nåle og slagvåben.

1A006
Følgende udstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til bortskaffelse af improviserede eksplosive anordninger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Fjernbetjente køretøjer

b.

‘Afbrydere’.

Teknisk note:

Med henblik på 1A006.b. gælder følgende: ‘Afbrydere’ er anordninger, der er specielt konstrueret til at hindre den eksplosive anordning i at eksplodere, idet der affyres et flydende, fast eller brudbart projektil.

Note:

1A006 gælder ikke for udstyr, når det ledsager operatøren.

1A007
Følgende udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ad elektrisk vej at bringe sprængladninger og anordninger, der indeholder "energimaterialer", til sprængning:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 3A229 OG 3A232.

a.

Eksplosive detonatortændapparater, der er konstrueret til at drive detonatorer, der er specificeret i 1A007.b.

b.

Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:

1.

Eksplosive broer (EB)

2.

Tråd til eksplosive broer (EBW)

3.

Tændere med slapper

4.

Tændere med eksplosiv folie (EFI).

Tekniske noter:

1.

Ordet initiator eller tænder bruges undertiden i stedet for ordet detonator.

2.

1A007.b. forstås således, at alle de pågældende detonatorer bruger en lille elektrisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der passerer en hurtig, højelektrisk strøm igennem den. I non-slapper-typer begynder den eksplosive leder en kemisk detonation i et berørende, høj-eksplosivt materiale som f.eks. PETN (pentaerythritoltetranitrat). I slapper-detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en flyer eller slapper over en spalte, og slapperens anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udførelser drives slapperen af magnetisk kraft. Udtrykket eksplosiv folie-detonator kan betyde enten en EB eller en detonator af slapper-typen.

1A008
Følgende sprængladninger, anordninger og komponenter:

a.

‘Retningsbestemte ladninger’, som har alle følgende egenskaber:

1.

Netto eksplosiv mængde (NEM) overstiger 90 g og

2.

Hylsterets ydre diameter er lig med eller større end 75 mm

b.

Lineære sprængskæreladninger, som har alle nedenstående egenskaber, samt specielt udformede komponenter hertil:

1.

sprængladningen overstiger 40 g/m og

2.

bredden er 10 mm eller mere

c.

Sprængsnore med en kernesprængladning, der overstiger 64 g/m

d.

Skæreanordninger ud over dem, der er omhandlet i 1A008.b., og redskaber til kløvning med en netto eksplosiv mængde (NEM), der overstiger 3,5 kg.

Teknisk note:

‘Retningsbestemte ladninger’ er sprængladninger, der er udformet med henblik på at målrette effekten af eksplosionen.

1A102
Resaturerede pyroliserede carboncarbonkomponenter, der er udviklet til løftefartøjer til rumfartøjer, som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1A202
Kompositte strukturer ud over dem, der er specificeret i 1A002, i form af rør med begge følgende egenskaber:

NB:

JF. LIGELEDES 9A010 OG 9A110.

a.

En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm og

b.

Fremstillet af de "fiber- eller trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.a eller b eller 1C210.a, eller af carbonprepregmaterialer, der er specificeret i 1C210.c.

1A225
Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbytningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226
Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almindeligt vand, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre vædbarhed) og

b.

Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227
Strålingsbeskyttende vinduer med høj tæthed (blyglas eller andet), der har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil:

a.

Et ‘inaktivt område’ målende mere end 0,09 m2

b.

En tæthed på mere end 3 g/cm3 og

c.

En tykkelse på mindst 100 mm.

Teknisk note:

I 1A227 forstås ved ‘inaktivt område’ det synsfelt i et vindue, der er udsat for den laveste stråling i designapplikationen.

1B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001
Udstyr til fremstilling eller inspektion af "kompositte" strukturer eller laminater, som er specificeret i 1A002, eller "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:

JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201.

a.

Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere ‘primære servoanbringelsesakser’, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer eller -laminater, af "fiber- eller trådmaterialer"

b.

‘Tape-pålægningsmaskiner’, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af tape koordineres eller programmeres i fem eller flere ‘primære servoanbringelsesakser’, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flykroppe og ‘missiler’.

Note:

I 1B001.b forstås ved ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

Teknisk note:

‘Tape-pålægningsmaskiner’ i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere ‘filamentbånd’ begrænset til bredder på over 25,4 mm og under eller lig med 304,8 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle ‘filamentbånd’ under pålægningsprocessen.

c.

Multidirektionelle, multidimensionelle vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, specielt konstrueret eller modificeret til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til "kompositte" strukturer.

Teknisk note:

I forbindelse med 1B001.c. omfatter sammenfletning også strikning.

d.

Udstyr, specielt konstrueret eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning

2.

Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser, på opvarmede, trådede substrater, til fremstilling af siliciumcarbidfibre

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

4.

Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursorfibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling

e.

Udstyr til fremstilling af prepregs, der er specificeret i 1C010.e, ved varmsmeltningsmetoden

f.

Ikkedestruktivt inspektionsudstyr, specielt udviklet til "kompositte" materialer, som følger:

1.

Røntgentomografisystemer til tredimensionel defektkontrol

2.

Numerisk styrede ultralydstestmaskiner, i hvilke bevægelserne for positionering af sendere eller modtagere simultant koordineres og programmeres i mindst fire akser for at følge de tredimensionelle konturer af den komponent, der kontrolleres

g.

‘Blårpålægningsmaskiner’, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af blår koordineres eller programmeres i to eller flere ‘primære servoanbringelsesakser’, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flyskrog og ‘missiler’.

Teknisk note:

‘Blårpålægningsmaskiner’ i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere ‘filamentbånd’ begrænset til bredder på højst 25,4 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle ‘filamentbånd’ under pålægningsprocessen.

Tekniske noter:

1.

For så vidt angår 1B001 lægges der eksportkontrol på ‘primære servoanbringelsesakser’ ved hjælp af et computerprogram terminalanordningens (dvs. hovedets) position i rummet i forhold til arbejdsemnet og sørger for, at den har den korrekte drejning og retning med henblik på at opnå den ønskede proces.

2.

I 1B001 forstås ved et ‘filamentbånd’ en endeløs bredde af helt eller delvis harpiksimprægneret tape, blår eller fiber. Helt eller delvis harpiksimprægnerede ‘filamentbånd’ omfatter dem, der er belagt med pulver, som klæber ved opvarmning.

1B002
Udstyr, der er beregnet til at fremstille metallegeringspulver eller partikelformet materiale, og som har samtlige følgende egenskaber:

a.

specielt udviklet til at undgå kontaminering og

b.

specielt udviklet til brug i en af de processer, der specificeret i 1C002.c.2.

NB:

JF. LIGELEDES 1B102.

1B003
Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til "superplastisk formning" eller "diffusionsbonding" af titan, aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af en eller flere af følgende:

a.

Konstruktioner til flyskrog eller rumfart

b.

Motorer til "fly" eller rumfart eller

c.

Specielt konstruerede komponenter til de konstruktioner, der er omhandlet i 1B003.a, eller de motorer, der er omhandlet i 1B003.b.

1B101
Udstyr ud over det, der er specificeret i 1B001, til "produktion" af konstruktionskompositter som følger; og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB:

JF. LIGELEDES 1B201.

Note:

Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, som er specificeret i 1B101 er: Forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præformpresning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af kompositstrukturer, laminater og produkter heraf.

a.

Filamentvindemaskiner eller fiberviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af kompositstruktur eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer", og koordinering og programstyring hertil

b.

Tapepålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af tape og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af kompositte flyskrog og "missil" konstruktioner

c.

Udstyr konstrueret eller modificeret til "produktion" af "fiber- eller trådmaterialer" som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning

2.

Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede trådsubstrater

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

d.

Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er specificeret i 9C110.

Note:

1B101.d. omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B102
Udstyr til "produktion" af metalpulver ud over det, der er specificeret i 1B002, og komponenter som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1B115.b.

a.

Udstyr til "produktion" af metalpulver, som kan anvendes til "produktion" i et kontrolleret miljø af sfærisk, sfæroidal eller forstøvet materiale, der er specificeret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2. eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål;

b.

Specielt konstruerede komponenter til udstyr til "produktion", som er specificeret i 1B002 eller 1B102.a.

Note:

1B102 omfatter:

a.

Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

b.

Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

c.

Udstyr, der kan anvendes til "produktion" af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen).

1B115
Følgende udstyr ud over det, der er specificeret i 1B002 eller 1B102, til produktion af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering og godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

b.

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note:

1B115.b lægger ikke eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi se 1B117, 1B118 og 1B119.

Note 1:

For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note 2:

1B115 omfatter ikke kontrol med "produktion", håndtering og godkendelsesprøvning af borcarbid.

1B116
Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområder fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

1B117
Blandere, der har samtlige følgende egenskaber og har specielt udviklede komponenter hertil:

a.

Udformet eller modificeret til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa

b.

Mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret

c.

Et totalt rumfang på 110 l eller derover og

d.

Mindst en excentrisk monteret ‘blande/ælteaksel’.

Note:

I 1B117.d anvendes udtrykket ‘blande/ælteaksel’ ikke om deagglomeratorer eller knife-spindles.

1B118
Kontinuerlige blandere, der har samtlige følgende egenskaber og har specielt udviklede komponenter hertil:

a.

Udformet eller ombygget til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa

b.

Mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret

c.

Noget af følgende:

1.

To eller flere blande/ælteaksler eller

2.

Samtlige følgende egenskaber:

a.

En enkelt roterende og oscillerende aksel med æltetænder/tappe og

b.

Æltetænder/tappe indvendigt i blandekammeret.

1B119
Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, og specielt udviklede komponenter hertil.

1B201
Filamentviklemaskiner ud over dem, der er specificeret i 1B001 eller 1B101, og beslægtet udstyr som følger:

a.

Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser

2.

Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer"og

3.

I stand til at vikle cylindriske rør med en indvendig diameter på mellem 75 mm og 650 mm og længder på 300 mm eller derover

b.

Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a

c.

Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a.

1B225
Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 250 g fluor pr. time.

1B226
Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

Note:

1B226 omfatter:

a.

Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper

b.

Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.

1B228
Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (– 238 °C)

b.

Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa

c.

Konstrueret af:

1.

Rustfrit stål i 300-serien fra Society of Automotive Engineers (SAE) med lavt svovlindhold og med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) eller

2.

Tilsvarende kryogeniske og hydrogen(H2)-kompatible materialer og

d.

Med indvendig diameter på mindst 30 cm og ‘effektive længder’ på mindst 4 m.

Teknisk note:

I 1B228 forstås ved ‘effektiv længde’ pakningsmaterialets aktive højde i en fyldlegemekolonne, eller interne kontaktorpladers aktive højde i en plade-type-kolonne.

1B230
Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller fortyndet kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med samtlige følgende egenskaber:

a.

Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglet)

b.

Har en kapacitet over 8,5 m3/h og

c.

Med en af følgende egenskaber:

1.

For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et driftstryk på 1,5-60 MPa eller

2.

For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk på 20-60 MPa (200-600 atm).

1B231
Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium

b.

Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:

1.

Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K (– 250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 150 W;

2.

Systemer til lagring eller rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1B232
Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift under 35 K (– 238 °C) og

b.

Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h.

1B233
Indretninger eller anlæg og systemer og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper

b.

Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper baseret på lithium-kviksølv amalgamprocessen som følger:

1.

Fyldlegemevæskevæskebytningskolonner specielt konstrueret til lithiumamalgamer

2.

Kviksølv- eller lithiumamalgampumper

3.

Lithiumamalgamelektrolyseceller

4.

Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.

c.

Ionbytningssystemer, der er specielt konstruerede til adskillelse af lithiumisotoper og specielt konstruerede komponenter hertil

d.

Kemiske bytningssystemer (kroneethere, kryptander eller lariatethere), som er specielt udviklet til adskillelse af lithiumisotoper, og specielt konstruerede komponenter hertil.

1B234
Tanke til højeksplosive sprængstoffer, kamre, containere og lignende beholdere udviklet til prøvning af højeksplosive eller eksplosive anordninger, som har begge følgende egenskaber:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Udviklet til at fuldt ud at standse en eksplosion svarende til 2 kg trinitrotoluen (TNT) eller derover og

b.

Har konstruktionselementer eller funktionaliteter, der kan iværksætte tidstro eller forsinket overførsel af diagnostik eller måleinformation.

1B235
Sammensatte slutprodukter og komponenter til fremstilling af tritium som følger:

a.

Sammensatte slutprodukter, der er fremstillet af eller indeholder lithium beriget til lithium-6 (6Li)-isotopen, specielt konstrueret til fremstilling af tritium ved bestråling, herunder ved indføring i en atomreaktor

b.

Komponenter, der er specielt konstrueret til de sammensatte slutprodukter, der er omhandlet i 1B235.a.

Teknisk note:

Komponenter, der er specielt konstrueret til sammensatte slutprodukter til fremstilling af tritium, kan omfatte lithiumpiller, tritiumgetters og specialovertrukket plettering.

1C
Materialer

Teknisk note:

 

Metaller og legeringer:

Medmindre der træffes bestemmelse om det modsatte, dækker ordene ‘metaller’ og ‘legeringer’ i 1C001-1C012 uforarbejdede og halvforarbejdede former som følger:

 

Uforarbejdede former:

Anoder, kugler, stænger (herunder også prøvestænger med kærv samt wirebars), råemner, blokke, lupper, briketter, stykker, katoder, krystaller, terninger, matricer, korn, granulat, barrer, klumper, piller, stumper, pulver, skiver, stålsand, plader, brikker, jernsvamp, stokke.

 

Halvforarbejdede former (uanset om de er belagt, pletteret, boret eller udstanset eller ej):

a.

Smedede eller forarbejdede materialer, der er fremstillet ved valsning, trækning, strengpresning, smedning, slagstøbning, presning, granulering, forstøvning og formaling dvs.: vinkeljern, U-jern, cirkler, skiver, støv, flager, folie, smedeemner, pletterede emner, pulver, emner efter presning og udstansning, bånd, ringe, stænger (herunder nøgne svejseelektroder, valsetråd og valset tråd), profiljern, forme, plader, lister og rør (herunder rundjern, firkantjern og huljern), trukket eller strengpresset tråd

b.

Støbt materiale fremstillet ved støbning i sand, matrice, metal, gips eller andre typer af støbeforme, herunder også højtryksstøbning, sintrede forme og forme fremstillet ved pulvermetallurgi.

Eksportkontrollens formål bør ikke omgås ved eksport af ikkeopførte emner, der påstås at være færdigprodukter, men i virkeligheden er uforarbejdede eller halvforarbejdede former.

1C001
Materialer specielt udviklet til at absorbere elektromagnetisk stråling eller intrinsisk ledende polymerer som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C101.

a.

Materialer til absorbering af frekvenser på over 2 × 108 Hz, men under 3 × 1012 Hz

Note 1:

1C001.a lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption

b.

Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikkeplan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader

c.

Plane absorberende materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af følgende materialer:

a.

Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 450 K (177 °C) eller

b.

Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens og kan modstå temperaturer på mere end 800 K (527 °C).

Teknisk note:

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder af midtfrekvensen og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

2.

Trækstyrke mindre end 7 × 106 N/m2 og

3.

Trykstyrke mindre end 14 × 106 N/m2

d.

Plane absorberende materialer fremstillet af sintret ferrit med samtlige følgende egenskaber:

1.

Massefylde på mere end 4,4 og

2.

Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C) eller derunder.

e.

Plane absorberende materialer uden magnetisk tab og fremstillet af plastmateriale ‘skum med åbne celler’ med en tæthed på 0,15 g/cm3 eller derunder.

Teknisk note:

‘Skum med åbne celler’ er fleksible og porøse materialer, hvis indre struktur har åben forbindelse til atmosfæren. ‘Skum med åbne celler’ kaldes også for netskum.

Note 2:

Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

b.

Materialer, der er ikkegennemsigtige med synligt lys, til absorbering af nærinfrarød stråling med en bølgelængde på over 810 nm, men under 2 000 nm (frekvenser på over 150 THz, men under 370 THz)

Note:

1C001.b lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specielt udviklet til eller formuleret til en eller flere af følgende anvendelser:

a.

"Laser"mærkning af polymerer eller

b.

"Laser"svejsning af polymerer.

c.

Intrinsisk ledende polymere materialer med en ‘samlet specifik elektrisk ledningsevne’ på mere end 10 000 S/m (Siemens pr. meter) eller en ‘specifik overflademodstand’ på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på en eller flere af følgende polymerer:

1.

Polyanilin

2.

Polypyrrol

3.

Polythiophen

4.

Polyphenylenvinylen eller

5.

Polythienylenvinylen.

Note:

1C001.c lægger ikke eksportkontrol på materialer i flydende form.

Teknisk note:

‘Samlet elektrisk ledningsevne’ og ‘specifik overflademodstand’ skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer.

1C002
Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C202.

Note:

1C002 lægger ikke eksportkontrol på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, der er specielt formuleret til belægningsformål.

Tekniske noter:

1.

Metallegeringerne i 1C002 er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.

2.

‘Spændingsbrudlevetid’ skal måles iflg. ASTM standard E-139 eller tilsvarende nationale normer.

3.

‘Lavfrekvent brudlevetid’ skal måles iflg. ASTM standard E-606 ‘Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ eller tilsvarende nationale normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningsforholdet defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.

a.

Aluminider som følger:

1.

Nikkelaluminider indeholdende mindst 15 vægtprocent aluminium, højst 38 vægtprocent aluminium og mindst en yderligere legeringskomponent

2.

Titanaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere og mindst en yderligere legeringskomponent

b.

Metallegeringer som følger fremstillet af det pulver eller partikelformede materiale, som er specificeret i 1C002.c:

1.

Nikkellegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

‘Spændingsbrudlevetid’ på 10 000 timer eller mere ved 923 K (650 °C) og en belastning på 676 MPa eller

b.

‘Lavfrekvent brudlevetid’ på 10 000 perioder eller mere ved 823 K (550 °C) ved en maksimal belastning på 1 095 MPa

2.

Niobiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

‘Spændingsbrudlevetid’ på 10 000 timer eller mere ved 1 073 K (800 °C) og en belastning på 400 MPa eller

b.

‘Lavfrekvent brudlevetid’ på 10 000 perioder eller mere ved 973 K (700 °C) ved en maksimal belastning på 700 MPa

3.

Titanlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

‘Spændingsbrudlevetid’ på 10 000 timer eller mere ved 723 K (450 °C) og en belastning på 200 MPa eller

b.

‘Lavfrekvent brudlevetid’ på 10 000 perioder eller mere ved 723 K (450 °C) ved en maksimal belastning på 400 MPa

4.

Aluminiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på 240 MPa eller mere ved 473 K (200 °C) eller

b.

En trækstyrke på 415 MPa eller mere ved 298 K (25 °C)

5.

Magnesiumlegeringer med begge følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på mindst 345 MPa og

b.

En korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3 % vandig natriumkloridopløsning målt iflg. ASTM standard G-31 eller tilsvarende nationale normer

c.

Metallegeringspulver eller partikelformet materiale, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet ved et eller flere af følgende legeringssystemer:

Teknisk note:

I det følgende står X for en eller flere legeringskomponenter.

a.

Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al), som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikkemetalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 μm i 109 legeringspartikler

b.

Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti)

c.

Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al)

d.

Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe) eller

e.

Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al)

2.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

‘Vakuumatomisering’

b.

‘Gasatomisering’

c.

‘Roterende atomisering’

d.

‘Splat quenching’

e.

‘Smeltespinding’ og ‘findeling’

f.

‘Smelteekstraktion’ og ‘findeling’

g.

‘Mekanisk legering’eller

h.

‘Plasmaforstøvning’og

3.

Kan anvendes til fremstilling af materialer, som er specificeret i 1C002.a eller 1C002.b

d.

Legerede materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet ved et eller flere af de legeringssystemer, der er specificeret i 1C002.c.1

2.

I form af udelte flager, bændler eller tynde stænger og

3.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

‘Splat quenching’

b.

‘Smeltespinding’eller

c.

‘Smelteekstraktion’.

Tekniske noter:

1.

‘Vakuumatomisering’ er proces til forstøvning af en strøm af smeltet metal til dråber med en diameter på 500 μm eller derunder ved hurtig omdannelse af opløst gas, når den udsættes for vakuum.

2.

‘Gasatomisering’ er proces, der omdanner en strøm af smeltet metallegering til dråber med en diameter på højst 500 μm ved hjælp af en gasstrøm under højt tryk.

3.

‘Roterende atomisering’ er en proces til omdannelse af en strøm eller et reservoir af smeltet metal til dråber med en diameter på højst 500 μm ved hjælp af centrifugalkraft.

4.

‘Splat quenching’ er proces til ‘hurtigstørkning’ af en strøm af smeltet metal, der rammer en afkølet blok og danner et flageagtigt produkt.

5.

‘Smeltespinding’ er en proces til ‘hurtigstørkning’ af en strøm af smeltet metal, der rammer en roterende, nedkølet blok og derved frembringer et flage-, bånd- eller stavformet produkt.

6.

‘Findeling’ er en proces til bearbejdning af et materiale til partikler ved knusning eller formaling.

7.

‘Smelteekstraktion’ er en proces til ‘hurtigstørkning’ og ekstraktion af et båndformet legeringsprodukt ved indføring af et kort segment af en roterende, nedkølet blok i et bad af smeltet metallegering.

8.

‘Mekanisk legering’ er en legeringsproces, der er et resultat af bonding, knusning og rebonding af pulvere af grundstoffer og masterlegeringer ved mekanisk påvirkning. Der kan tilføjes umetalliske partikler til legeringen ved tilsætning af egnede pulvere.

9.

‘Plasmaforstøvning’ er en proces, der omdanner en strøm af smeltet metal eller metal i fast form til dråber med en diameter på højst 500 μm ved hjælp af plasmabrændere i et inaktivt gasmiljø.

10.

‘Hurtigstørkning’ er en proces, der indebærer størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på over 1 000 K/s.

1C003
Magnetiske metaller af enhver type eller form med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Initial, relativ permeabilitet på 120 000 eller mere, og tykkelse på 0,05 mm eller mindre.

Teknisk note:

Måling af initial relativ permeabilitet skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

b.

Magnetostriktive legeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Mætningsmagnetostriktion på mere end 5 × 10–4 eller

2.

Magnetomekanisk koblingsfaktor (k) på mere end 0,8 eller

c.

Amorfe eller ‘nanokrystallinske’ legeringsstrimler med samtlige følgende egenskaber:

1.

En sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkel

2.

En magnetisk mætningsinduktion (Bs) på 1,6 T eller mere og

3.

En eller flere af følgende:

a.

Strimmeltykkelse på 0,02 mm eller mindre eller

b.

Elektrisk modstand på 2 × 10–4 ohm-cm eller mere.

Teknisk note:

‘Nanokrystallinske’ materialer i 1C003.c. er materialer, der har en krystalkornstørrelse på 50 nm eller mindre, bestemt ved røntgendiffraktion.

1C004
Uran-titan-legeringer eller wolframlegeringer med en "matrix" baseret på jern, nikkel eller kobber med samtlige følgende egenskaber:

a.

Specifik massefylde på over 17,5 g/cm3

b.

Elasticitetsgrænse på mere end 880 MPa

c.

Trækbrudstyrke på mere end 1 270 MPa og

d.

Forlængelse på mere end 8 %.

1C005
"Superledende""kompositte" ledere i længder på mere end 100 m eller med en masse på mere end 100 g som følger:

a.

"Superledende""kompositte" ledere, som indeholder en eller flere niobium-titan-‘filamenter’ med alle følgende egenskaber:

1.

Indlagt i en "matrix", som ikke er en kobber- eller kobberbaseret blandet "matrix"og

2.

Med et tværsnit på mindre end 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm i diameter for cirkulære ‘filamenter’)

b.

"Superledende""kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende"‘filamenter’ af andet end niobiumtitan med samtlige følgende egenskaber:

1.

Med en "kritisk temperatur" ved nul magnetisk induktion på mere end 9,85 K (– 263,31 °C) og

2.

Forbliver i den "superledende" tilstand ved en temperatur på 4,2 K (– 268,96 °C), når de udsættes for et magnetfelt, som er rettet vinkelret mod lederens længdeakse, og svarende til en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strømtæthed, som overstiger 1 750 A/mm2 på hele tværsnittet af lederen.

c.

"Superledende""kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende"‘filamenter’, som forbliver "superledende" ved en temperatur, der overstiger 115 K (– 158,16 °C).

Teknisk note:

I forbindelse med 1C005 kan ‘filamenter’ være i tråd-, cylinder-, film-, tape- eller båndform.

1C006
Væsker og smøremidler som følger:

a.

Ikke anvendt

b.

Smøremidler, der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af følgende:

1.

Phenylen- eller alkylphenylenethere eller thioethere eller blandinger heraf, indeholdende mere end to ether- eller thioetherfunktioner eller blandinger heraf eller

2.

Fluorerede siliconevæsker med en kinematisk viskositet på mindre end 5 000 mm2/s (5 000 centistoke) målt ved 298 K (25 °C)

c.

Dæmpnings- eller flotationsvæsker med samtlige følgende egenskaber:

1.

Renhed på over 99,8 %

2.

Indeholdende mindre end 25 partikler på 200 μm eller derover i størrelse pr. 100 ml og

3.

Fremstillet af mindst 85 % af følgende:

a.

Dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8)

b.

Polychlortrifluorethylen (kun olie- og voksmodifikationer) eller

c.

Polybromtrifluorethylen

d.

Fluorcarbonvæsker, der er udviklet med henblik på elektronisk køling, og som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Indeholdende 85 vægtprocent eller mere af et af følgende stoffer eller blandinger heraf:

a.

Monomere former af perfluorpolyalkylethertriaziner eller perfluoraliphatiske-ethere

b.

Perfluoralkylaminer

c.

Perfluorcycloalkaner eller

d.

Perfluoralkaner

2.

Massefylde ved 298 K (25 °C) på 1,5 g/ml eller mere

3.

I flydende tilstand ved 273 K (0 °C) og

4.

Indeholdende 60 vægtprocent fluor eller mere.

Note:

1C006.d lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specificeret og emballeret som lægemidler.

1C007
Keramiske pulvere, keramiske "matrix"-"kompositte" materialer og ‘prækursormaterialer’ som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C107.

a.

Keramiske pulvere af titandiborid (TiB2) (CAS 12045-63-5), med et totalt indhold af metalliske urenheder, eksklusive ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 5 000 ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og ikke mere end 10 % af partiklerne større end 10 μm

b.

Ikke anvendt

c.

Keramiske "matrix"-"kompositte" materialer som følger:

1.

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en glas- eller oxid-"matrix", og forstærket med et eller flere af følgende:

a.

Kontinuerlige fibre fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1) eller

2.

Si-C-N eller

Note:

1C007.c.1.a lægger ikke eksportkontrol på "kompositter", der indeholder fibre med en trækstyre på mindre end 700 MPa at 1 273 K (1 000 °C) eller trækkrybestyrke på mere end 1 % krybeforlængelse ved 100 Mpa belastning og 1 273 K (1 000 °C) i 100 timer.

b.

Fibre med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

a.

Si-N

b.

Si-C

c.

Si-Al-O-N eller

d.

Si-O-N og

2.

Med en "specifik trækstyrke" på mere end 12,7 × 103m

2.

Keramiske "matrix"-"kompositte" materialer med en "matrix" af carbider eller nitrider af silicium, zirconium eller bor

d.

Ikke anvendt

e.

‘Prækursormaterialer’, der er specielt udviklet til "fremstilling" af de materialer, der er specificeret i 1C007.c, som følger:

1.

Polydiorganosilaner

2.

Polysilazaner

3.

Polycarbosilazaner

f.

Ikke anvendt.

Teknisk note:

I forbindelse med 1C007 forstås ved ‘prækursormaterialer’ polymeriske eller metalloorganiske materialer til specielle formål, der anvendes til "fremstilling" af siliciumcarbid, siliciumnitrid, eller keramiske materialer med silicium, carbon og nitrogen.

1C008
Ikkefluorerede polymere substanser som følger:

a.

Imider som følger:

1.

Bismaleimider

2.

Aromatiske polyamidimider (PAI) med en ‘glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 563 K (290 °C)

3.

Aromatiske polyetherimider med en ‘glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 505 K (232 °C)

4.

Aromatiske polyetherimider med en ‘glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 563 K (290 °C)

Note:

1C008.a. omfatter substanser i flydende eller fast "smeltelig" form, inklusive harpiks, pulver, piller, film, blad, tape og bånd.

NB:

For så vidt angår ikke "smeltelige" aromatiske polyimider i film, blad, tape og bånd, se 1A003.

b.

Ikke anvendt

c.

Ikke anvendt

d.

Polyarylenketoner

e.

Polyarylensulfider, hvor arylengruppen er biphenylen, triphenylen eller kombinationer heraf

f.

Polybiphenylenethersulfon med en ‘glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 563 K (290 °C)

Tekniske noter:

1.

‘Glasomdannelsestemperaturen (Tg)’ for termoplastiske materialer under 1C008.a.2, materialer under 1C008.a.4 og materialer under 1C008.f bestemmes ved metoden beskrevet i ISO 11357-2:1999 eller tilsvarende nationale standarder.

2.

‘Glasomdannelsestemperaturen (Tg)’ for termohærdende materialer under 1C008.a.2. og materialer under 1C008.a.3. bestemmes ved 3-punktsbøjningsmetoden beskrevet i ASTM D 7028-07 eller tilsvarende nationale standarder. Denne test udføres på et tørt prøveemne med en hærdningsgrad på mindst 90 % som defineret i ASTM E 2160-04 eller en tilsvarende national standard og som hærdede ved hjælp af en kombination af standard- og efterhærdningsprocesser med den højeste Tg.

1C009
Ubehandlede fluorerede forbindelser som følger:

a.

Ikke anvendt

b.

Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor

c.

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor.

1C010
"Fiber- og trådmaterialer" som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C210 OG 9C110.

Tekniske noter:

1.

Med henblik på beregningen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af "fiber- eller trådmaterialer" beskrevet i 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller 1C010.e.1.b. beregnes trækstyrke og modul ved hjælp af metode A i ISO 10618:2004 eller tilsvarende nationale metoder.

2.

Vurderingen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af ikkeensrettede "fiber- eller trådmaterialer" (f.eks. væv, måtter og flettede bånd) i 1C010. baseres på de mekaniske egenskaber ved de indeholdte ensrettede monofilamenter (f.eks. monofilamenter, garner, forgarner eller blår), før de omdannes til ikkeensrettede "fiber- og trådmaterialer".

a.

Organiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

"Specifikt modul" større end 12,7 × 106 m og

2.

"Specifik trækstyrke" større end 23,5 × 104 m

Note:

1C010.a lægger ikke eksportkontrol på polyethylen.

b.

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

"Specifikt modul" større end 14,65 × 106 m og

2.

"Specifik trækstyrke" større end 26,82 × 104 m

Note:

1C010.b lægger ikke eksportkontrol på:

a.

"Fiber- eller trådmaterialer" til reparation af "civile fly"strukturer eller laminater med samtlige følgende egenskaber:

1.

Et areal på højst 1 m2

2.

En længde på højst 2,5 m og

3.

En bredde på mere end 15 mm.

b.

Mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon "fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre.

c.

Uorganiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1.

Med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Består af mindst 50 vægtprocent siliciumdioxid og med et "specifikt modul", der er større end 2,54 × 106 m eller

b.

Er ikke specificeret i 1C010.c.1.a. og har et "specifikt modul", der er større end 5,6 × 106 m og

2.

Smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 1 922 K (1 649 °C) i et inaktivt miljø

Note:

1C010.c lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, indeholdende mindst 3 vægtprocent silicium, med et "specifikt modul" på mindre end 10 × 106 m

b.

Molybdæn og molybdænlegeringsfibre

c.

Borfibre

d.

Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mindre end 2 043 K (1 770 °C) i et inaktivt miljø.

d.

"Fiber- og trådmaterialer" med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Består af en eller flere af følgende:

a.

Polyetherimider, som er specificeret i 1C008.a. eller

b.

Materialer, der er specificeret i 1C008.b-1C008.f eller