EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L2261

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2261 af 15. december 2021 om ændring af direktiv 2009/65/EF for så vidt angår anvendelsen af dokumenter med central information af administrationsselskaber for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EØS-relevant tekst)

PE/72/2021/REV/1

OJ L 455, 20.12.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2261/oj

20.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 455/15


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2021/2261

af 15. december 2021

om ændring af direktiv 2009/65/EF for så vidt angår anvendelsen af dokumenter med central information af administrationsselskaber for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 78 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (3) skal investeringsselskaber og administrationsselskaber udarbejde et kort dokument indeholdende central information om de væsentlige karakteristika ved de institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), der tilbydes investorer (»central investorinformation«), således at disse investorer kan forventes at forstå karakteren af og risiciene forbundet med det investeringsinstitut, de tilbydes, og således kan træffe investeringsbeslutninger på et velinformeret grundlag.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 (4) skal producenter af sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er), inden de stiller et PRIIP til rådighed for detailinvestorer, udarbejde og offentliggøre et dokument med central information (»dokumentet med central information«) om det pågældende produkt for at sætte sådanne detailinvestorer i stand til at forstå og sammenligne PRIIP'ets vigtigste aspekter og risici.

(3)

Investeringsinstitutter betragtes også som PRIIP'er, for hvilke der kræves et dokument med central information i medfør af forordning (EU) nr. 1286/2014. Artikel 32, stk. 1, i nævnte forordning fritager imidlertid administrationsselskaber som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF, investeringsselskaber som omhandlet i nævnte direktivs artikel 27 og personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter som omhandlet i nævnte direktivs artikel 1, stk. 2, for de forpligtelser, der er fastsat i nævnte forordning, og dermed for kravet om at udarbejde et dokument med central information indtil den 31. december 2021 (»overgangsordningen«).

(4)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 (5) indeholder supplerende regler til forordning (EU) nr. 1286/2014 ved at fastsætte reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold og standardformat af dokumentet med central information, metoden for præsentation af risiko og afkast og for beregningen af omkostninger samt betingelserne for og minimumshyppigheden af gennemgang af oplysningerne i dokumentet med central information og betingelserne for at stille dokumentet med central information til rådighed for detailinvestorer.

(5)

Den 7. september 2021 vedtog Kommissionen en delegeret forordning om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2017/653 for så vidt angår den underliggende metode og præsentation af resultatscenarier, præsentationen af omkostninger og metoden for beregning af sammenfattende omkostningsindikatorer, præsentationen og indholdet af oplysninger om tidligere resultater og præsentationen af omkostninger i forbindelse med PRIIP'er, der tilbyder en række investeringsmuligheder, samt tilpasning af overgangsordningen for PRIIP-producenter, der udbyder andele af fonde som omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheder med den forlængede overgangsordning, der er fastsat i den pågældende artikel. Anvendelsesdatoen for nævnte delegerede forordning er den 1. juli 2022, men det er vigtigt at afspejle behovet for at give administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter og andre institutter end investeringsinstitutter, tilstrækkelig tid til at forberede sig på udløbet af overgangsordningen og dermed på forpligtelsen til at udarbejde et dokument med central information.

(6)

For at sikre, at behovet for tilstrækkelig tid til at forberede sig på forpligtelsen til at udarbejde et dokument med central information opfyldes, er forordning (EU) nr. 1286/2014 blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2259 (6) med henblik på at forlænge overgangsordningen til den 31. december 2022.

(7)

Den centrale investorinformation og dokumentet med central information dækker i alt væsentligt de samme oplysningskrav. Det er derfor nødvendigt at sikre, at detailinvestorer i PRIIP'er, der er interesseret i at erhverve andele i investeringsinstitutter, fra den 1. januar 2023 ikke modtager begge dokumenter vedrørende det samme finansielle produkt. Det bør derfor fastsættes, at dokumentet med central information skal anses for at opfylde de krav, der gælder for central investorinformation. Dette betyder endvidere, at investeringsselskaber og administrationsselskaber til andre investorer end detailinvestorer fortsat bør udarbejde central investorinformation i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, medmindre de beslutter at udarbejde et dokument med central information som fastsat i forordning (EU) nr. 1286/2014. I sådanne tilfælde bør de kompetente myndigheder ikke kræve, at investeringsselskaber og administrationsselskaber skal udlevere central investorinformation, og det er kun dokumentet med central information, der bør udleveres til disse investorer.

(8)

Direktiv 2009/65/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2009/65/EF indsættes følgende artikel:

»Artikel 82a

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, når et investeringsselskab eller, for en hvilken som helst af de investeringsfonde, det forvalter, et administrationsselskab udarbejder, udleverer, reviderer og oversætter et dokument med central information, der opfylder kravene til dokumenter med central information i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 (*1), anser dokumentet med central information for at opfylde kravene til central investorinformation som fastsat i dette direktivs artikel 78-82 og 94.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ikke kræver, at et investeringsselskab eller, for en hvilken som helst af de investeringsfonde, det forvalter, et administrationsselskab skal udarbejde central investorinformation i overensstemmelse med dette direktivs artikel 78-82 og 94, når det udarbejder, udleverer, reviderer og oversætter et dokument med central information, der opfylder kravene til dokumenter med central information i forordning (EU) nr. 1286/2014.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2022 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2023.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2021.

På Europa-Parlamentets vegne

D.M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

A. LOGAR

Formand


(1)  Udtalelse af 20.10.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23.11.2021 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 9.12.2021.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 af 8. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed (EUT L 100 af 12.4.2017, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2259 af 15. december 2021 om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 for så vidt angår forlængelse af overgangsordningen for administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og andre institutter end investeringsinstitutter (se side 1 i denne EUT).


Top