EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2224

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2224 af 16. november 2021 om fastsættelse af de nærmere detaljer om de automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol, de fælles datakvalitetsindikatorer og minimumskvalitetsstandarderne for lagring af oplysninger i henhold til artikel 37, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818

C/2021/6720

EUT L 448 af 15.12.2021, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2224/oj

15.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 448/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2224

af 16. november 2021

om fastsættelse af de nærmere detaljer om de automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol, de fælles datakvalitetsindikatorer og minimumskvalitetsstandarderne for lagring af oplysninger i henhold til artikel 37, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816 (1), særlig artikel 37, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) 2019/818 fastsætter sammen med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 (2) en ramme, der skal sikre interoperabilitet mellem EU-informationssystemerne vedrørende grænser, visum, politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration.

(2)

Det er med henblik på at forbedre datakvaliteten og harmonisere kvalitetskravene nødvendigt at fastsætte de nærmere detaljer om de automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol, de fælles datakvalitetsindikatorer og minimumskvalitetsstandarderne for lagring af oplysninger, som er indlæst og lagret i de underliggende EU-informationssystemer, den fælles biometriske matchtjeneste og det fælles identitetsregister.

(3)

Disse foranstaltninger bør gennemføres og vurderes af Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) under hensyntagen til de særlige bestemmelser, der er fastsat for hvert EU-informationssystem og hver interoperabilitetskomponent. eu-LISA bør i udførelsen af disse opgaver rådgives af de eksperter fra Kommissionen, medlemsstaterne og EU-agenturerne, der bruger nævnte EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter.

(4)

Mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol bør fastslå, om inputdataene opfylder de blokerende og ikkeblokerende regler, der finder anvendelse på de underliggende EU-informationssystemer, den fælles biometriske matchtjeneste og det fælles identitetsregister. eu-LISA bør være ansvarlig for at sikre, at datakvalitetsreglerne fortsat er hensigtsmæssige med hensyn til at nå de tilstræbte mål for EU-informationssystemerne og interoperabilitetskomponenterne.

(5)

For hver kvalitetskontrolindikator bør eu-LISA fastslå og vurdere hensigtsmæssigheden af den minimumskvalitetsstandard, der er nødvendig for at lagre dataene i EU-informationssystemerne og interoperabilitetskomponenterne. Datakvalitetsstandarderne bør gøre det muligt at finde tilsyneladende forkerte eller inkonsekvente data automatisk, så den oprindelige medlemsstat er i stand til at verificere dataene og eventuelt træffe de fornødne afhjælpende foranstaltninger.

(6)

Datarensnings- og problempåvisningsmekanismerne bør etableres med henblik på regelmæssigt at kontrollere gyldigheden og overholdelsen af datakvalitetsstandarderne for så vidt angår de oplysninger, som er lagret i de underliggende EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter.

(7)

eu-LISA bør sikre en central overvågningskapacitet for datakvalitet og for regelmæssig udarbejdelse af rapporter om datakvaliteten til medlemsstaterne. Det centrale register for rapportering og statistik udarbejder disse rapporter i henhold til artikel 39, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818 og de regler, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning 2021/2222 (3).

(8)

Da forordning (EU) 2019/818 bygger på Schengenreglerne, har Danmark i medfør af artikel 4 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, meddelt, at forordning (EU) 2019/818 er gennemført i Danmarks nationale lovgivning. Danmark er derfor bundet af denne forordning.

(9)

Denne forordning udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i (4). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(10)

For så vidt angår Island og Norge, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (5), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (6).

(11)

For så vidt angår Schweiz, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (7), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (8).

(12)

For så vidt angår Liechtenstein, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (9), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (10).

(13)

For så vidt angår Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien, udgør denne forordning en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2011.

(14)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (11) og afgav udtalelse den 30. april 2021.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Interoperabilitetsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde og genstand

1.   Ved nærværende forordning fastsættes de nærmere detaljer om de automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol af de oplysninger, som er lagret i de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818.

2.   Ved nærværende forordning fastsættes også de nærmere detaljer om de fælles datakvalitetsindikatorer og minimumskvalitetsstandarderne for lagring af oplysninger, navnlig vedrørende biometriske oplysninger, i de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818.

3.   De i stk. 2 og 3 omhandlede foranstaltninger berører ikke eventuelle særlige bestemmelser om datakvalitet vedrørende EU-informationssystemer, der er fastsat i EU-retten.

4.   Nærværende forordning finder anvendelse på de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

(a)

"inputdata": oplysninger, der er underlagt datakvalitetskontrol med henblik på at blive lagret i et EU-informationssystem eller en interoperabilitetskomponent, jf. artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818

(b)

"datarensningsmekanisme": en mekanisme, ved hjælp af hvilken der foretages kontroller med henblik på at sikre den planlagte sletning af oplysninger, der er lagret i et EU-informationssystem eller en interoperabilitetskomponent, i overensstemmelse med EU-retten

(c)

"problempåvisningsmekanisme": en mekanisme, ved hjælp af hvilken der foretages kontroller med henblik på at identificere de oplysninger, der ikke opfylder datakvalitetsreglerne eller -standarderne

(d)

"blokerende regler": regler eller sæt af regler til kontrol af, i hvor høj grad inputdata opfylder de fastlagte datakrav, der betinger lagringen eller anvendelsen af dataene eller begge dele. De omfatter også de gældende datakvalitetsregler for hvert EU-informationssystem, som skal overholdes, før oplysninger kan indlæses i systemet. Inputdata, der ikke opfylder en blokerende regel, vil blive afvist fra at blive indlæst og lagret i EU-informationssystemet og interoperabilitetskomponenten

(e)

"ikkeblokerende regler": regler eller sæt af regler til kontrol af, i hvor høj grad inputdata opfylder de fastlagte datakrav, der betinger deres relevans eller optimale anvendelse eller begge dele. Ikkeblokerende regler må ikke forhindre indlæsning og lagring af inputdata, der ikke opfylder kravene. De omfatter også de gældende datakvalitetsregler for hvert EU-informationssystem, som bør overholdes, før oplysninger kan indlæses i systemet. Inputdata, der ikke opfylder en ikkeblokerende regel, indlæses i EU-informationssystemet eller interoperabilitetskomponenten med en påtegning, anmærkning eller advarsel om, at der er problemer med datakvaliteten.

Artikel 3

Automatiske mekanismer til og procedurer for datakvalitetskontrol

1.   Der foretages automatisk kvalitetskontrol af de oplysninger, som er indlæst og lagret i den fælles biometriske matchtjeneste og det fælles identitetsregister, i overensstemmelse med de i artikel 4 fastlagte regler.

2.   Der foretages automatisk kvalitetskontrol af de oplysninger, som er indlæst og lagret i de EU-informationssystemer, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818, i overensstemmelse med de gældende regler for datakvalitetskontrolmekanismer i nævnte systemer.

3.   Datakvalitetskontrolmekanismerne udløses i overensstemmelse med de gældende regler for datakvalitet i nævnte EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter.

4.   For at kunne fastslå, om inputdata opfylder de blokerende eller ikkeblokerende regler, der finder anvendelse på dem, skal de i stk. 3 omhandlede datakvalitetskontrolmekanismer være i overensstemmelse med afsnit 1 i bilaget til nærværende forordning.

5.   Hvis inputdataene skal indlæses i de EU-informationssystemer eller interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818, vurderes det ved hjælp af datakvalitetskontrolmekanismerne på grundlag af datakvalitetsstandarden for hver indikator, hvor godt oplysningerne opfylder hver enkelt datakvalitetsindikator. Som følge af denne vurdering klassificeres datakvaliteten af inputdataene ved hjælp af datakvalitetskontrolmekanismerne i henhold til den proces, der er fastlagt i punkt 2 og 3 i bilaget til nærværende forordning.

6.   De fælles datakvalitetsindikatorer er følgende: fuldstændighed, nøjagtighed, aktualitet, entydighed og kohærens.

7.   eu-LISA gennemfører datakvalitetsstandarderne for hver indikator i henhold til de i artikel 5 fastlagte procedurer.

8.   Ved hjælp af datarensnings- og problempåvisningsmekanismerne foretages der regelmæssig kontrol af gyldigheden og overholdelsen af datakvalitetskravene for så vidt angår de oplysninger, som er lagret i de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818, i overensstemmelse med afsnit 4 i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 4

Automatiske mekanismer til datakvalitetskontrol af indlæste og lagrede oplysninger

1.   For at forbedre datakvaliteten etableres der automatiske datakvalitetskontrolmekanismer til understøttelse af indlæsning og lagring af oplysninger, der opfylder datakvalitetskravene i de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, som er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818. Oplysningerne indlæses og lagres i overensstemmelse med de gældende regler for datakvalitet i nævnte EU-informationssystemer eller interoperabilitetskomponenter.

2.   Med henblik på de behørigt bemyndigede medarbejderes indlæsning af oplysningerne i de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818, kontrolleres de fælles kvalitetsindikatorer, der er omhandlet i afsnit 2 i bilaget til nærværende forordning, via de automatiske kvalitetskontrolmekanismer.

3.   Datakvalitetskontrolmekanismer skal gøre det muligt at anvende blokerende og ikkeblokerende regler i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, vedrørende datakvaliteten i de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, som er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818.

Artikel 5

Procedurer for datakvalitetskontrolindikatorer, -standarder og -mekanismer

1.   eu-LISA er ansvarlig for at sikre, at datakvalitetsreglerne er hensigtsmæssige med hensyn til at nå de tilstræbte mål for de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818.

2.   eu-LISA er også ansvarlig for at gennemføre minimumskvalitetsstandarderne for lagring af biometriske oplysninger i de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818.

3.   Med henblik på nærværende artikels stk. 1 og 2 tager eu-LISA hensyn til de særlige behov i hvert af de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818, og bistås og rådgives af de eksperter fra Kommissionen, medlemsstaterne og EU-agenturerne, der bruger nævnte EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter.

4.   Følgende kontrolprocedurer finder anvendelse:

(a)

eu-LISA gennemfører datakvalitetsstandarderne for hver datakvalitetsindikator i henhold til afsnit 2 i bilaget til nærværende forordning.

(b)

Standarderne tildeles værdier særskilt for hver enkelt af de datakvalitetsindikatorer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6. For hver enkelt indikator kan standarderne tildeles forskellige værdier afhængigt af datakategorien.

(c)

Når det er påkrævet, og efter udstedelsen af de regelmæssige datakvalitetsrapporter i overensstemmelse med artikel 6, vurderer eu-LISA værdiernes og standardernes hensigtsmæssighed og ændrer dem, i det omfang de ikke længere er hensigtsmæssige.

(d)

Når det er påkrævet, og efter udstedelsen af de regelmæssige datakvalitetsrapporter i overensstemmelse med artikel 6, vurderer eu-LISA hensigtsmæssigheden af de datakvalitetskontrolmekanismer, der gør det muligt at anvende blokerende og ikkeblokerende regler, og ændrer dem i det relevante omfang.

(e)

Med henblik på at ændre datakvalitetsstandarder og værdierne af disse samt træffe beslutninger om datakvalitetskontrolmekanismerne i henhold til dette stykkes litra c) og d) hører eu-LISA den rådgivende gruppe for hvert af de EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818.

5.   Med henblik på at ændre datakvalitetsstandarder og værdierne af disse samt træffe beslutninger om datakvalitetskontrolmekanismerne tager eu-LISA udgangspunkt i vurderingen af den måde, datakvalitetskontrolmekanismerne fungerer på.

Artikel 6

Rapporter om automatiske datakvalitetskontrolmekanismer og -procedurer og fælles datakvalitetsindikatorer i henhold til artikel 37, stk. 3, i forordning (EU) 2019/818

1.   Det centrale register for rapportering og statistik udarbejder de rapporter, der er omhandlet i artikel 37, stk. 3, i forordning (EU) 2019/818, i henhold til artikel 39, stk. 1, i forordning (EU) 2019/818 og de regler, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning 2021/2222.

2.   Rapporterne må ikke indeholde personoplysninger og skal indeholde mindst følgende informationsparametre om datakvaliteten, som er udledt ved hjælp af et til formålet udviklet værktøj eller sæt af værktøjer:

(a)

for alfanumeriske og biometriske oplysninger, der er vurderet ud fra blokerende og ikkeblokerende regler, opfyldelse af følgende datakvalitetsindikatorer:

(1)

fuldstændighed (%)

(2)

nøjagtighed (%)

(3)

entydighed (%)

(4)

aktualitet (%)

(5)

datakohærens (%)

(b)

ansøgningsmappernes fuldstændighed (%)

(c)

kvalificering af dataene som "god kvalitet" (%)

(d)

kvalificering af dataene som "lav kvalitet" (%)

(e)

resultaterne af datarensningsmekanismen

(f)

resultaterne af problempåvisningsmekanismen

(g)

datafelter, som forårsager hyppige kvalitetsproblemer

(h)

de ti hyppigst forekommende problemer for hver af de i litra a)-g) omhandlede kategorier

(i)

de medlemsstater, der er berørt af de ti hyppigst forekommende kvalitetsproblemer.

3.   eu-LISA udvikler en central overvågningskapacitet for datakvalitet og for ugentlig udarbejdelse af de i nærværende artikel omhandlede rapporter.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 135 af 22.5.2019, s. 85.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 og (EU) 2018/1861, Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA (EUT L 135 af 22.5.2019, s. 27).

(3)  Kommissionens delegerede forordning 2021/2222 af 30. september 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 for så vidt angår detaljerede regler om driften af det centrale register for rapportering og statistik. (Se side 1 i denne EUT).

(4)  Denne forordning er ikke omfattet af anvendelsesområdet for de foranstaltninger, der er fastsat i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(5)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG

AFSNIT 1

Automatisk mekanisme til datakvalitetskontrol af oplysninger, der skal indlæses

Oplysninger, der er indlæst i EU-informationssystemerne og interoperabilitetskomponenterne, vil blive underlagt automatiske mekanismer til datakvalitetskontrol på grundlag af blokerende og ikkeblokerende regler som defineret i artikel 2. Der er tale om de regler, der er fastsat i EU-informationssystemerne og interoperabilitetskomponenterne, og som afgør, om indlæsning og lagring af inputdata skal tillades eller afvises. De blokerende og ikkeblokerende regler er fastsat på grundlag af følgende parametre: længde, format, type, overensstemmelse med kvalitetsstandarder, semantik, gentagelse og syntaks.

AFSNIT 2

Generelle betragtninger om de fælles datakvalitetsindikatorer og minimumskvalitetsstandarder for oplysninger, der skal indlæses

De inputdata, der er genstand for kvalitetskontrolprocessen, vurderes ud fra de datakvalitetsregler, der er fastsat i de enkelte EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter, jf. afsnit 1. Hvis de regler, der finder anvendelse på inputdataene, ikke forhindrer indlæsning og lagring, skal datakvalitetskontrolmekanismerne måle inputdataenes kvalitet på grundlag af de gældende datakvalitetsindikatorer.

Datakvalitetskontrolmekanismerne skal måle inputdataenes kvalitet i henhold til alle relevante indikatorer. I datakvalitetskontrolmekanismerne skal der tages højde for en vægtningskoefficient til beregning af, hvor meget hver enkelt indikator indvirker på inputdataenes samlede kvalitet.

Med henblik herpå tilpasses datakvalitetskontrolmekanismerne, så de finder anvendelse på en enkelt indsamling af data i en optegnelse eller på en database.

Efter at vægtningskoefficienten er blevet anvendt på inputdataene, genererer datakvalitetskontrolmekanismerne en inputdataprofil, der indeholder resultaterne af anvendelsen af indikatorstandarderne, f.eks. numeriske værdier til evaluering af inputdataenes kvalitet i forhold til hver indikator.

Tabel 1 indeholder en liste over minimumssættet af datakvalitetsindikatorer, f.eks. indikatorer, der altid skal anvendes på inputdata, i overensstemmelse med de gældende regler for de enkelte EU-informationssystemer og interoperabilitetskomponenter. Indikatorerne er følgende: fuldstændighed, nøjagtighed, kohærens, aktualitet og entydighed.

Tabel 1

Liste over minimumssættet af datakvalitetsindikatorer

Indikator

Beskrivelse

Primært anvendelsesområde

Måleenhed

Fuldstændighed

Angiver, i hvor høj grad inputdataene viser værdier for alle forventede kendetegn og tilknyttede krav i en specifik anvendelsessammenhæng. Måler, om alle de obligatoriske oplysninger er indeholdt, og om opførelser på databasens lister (eller sektorlister) opfylder de fastsatte krav.

Obligatoriske datafelter (alfanumeriske og biometriske)

Dataenes grad af fuldstændighed: forholdet mellem antal tilvejebragte dataceller og antal krævede dataceller

Nøjagtighed

Angiver, i hvor høj grad inputdataene er udtryk for, hvor tæt skønnene ligger på de ubekendte faktiske værdier. Det kan gælde enten for oplysninger vedrørende en enkelt enhed eller for lignende oplysninger vedrørende sammenlignelige enheder eller begge dele.

Alfanumeriske og biometriske oplysninger

Stikprøvefejlprocent, bortfaldsprocent for enheder, bortfaldsprocent for elementer, dataregistreringsfejlprocent osv.

Kohærens

Angiver, i hvor høj grad inputdataene udviser ikkemodstridende kendetegn og er kohærente med andre data i en specifik anvendelsessammenhæng. Måler, i hvor høj grad et datasæt opfylder de fastsatte forretningsregler, der finder anvendelse på alle dataene i sættet, dvs. at der ikke er konflikt mellem indholdet af dataene. Det kan gælde enten for oplysninger vedrørende en enkelt enhed eller for lignende oplysninger vedrørende sammenlignelige enheder eller begge dele.

Alfanumeriske oplysninger

Procent

Aktualitet

Angiver, i hvor høj grad inputdataene tilvejebringes inden en forud fastsat dato eller inden for en forud fastsat tidsramme, der betinger gyldigheden af dataene eller den sammenhæng, hvori de anvendes. Måler, hvor ajourførte dataene er, og hvorvidt de krævede data kan tilvejebringes inden for den krævede tidsramme.

Alfanumeriske og biometriske oplysninger

Tidsforskydning — endelig: antal dage fra den sidste dag i referenceperioden til den dag, hvor inputdataene tilvejebringes

Entydighed

Angiver, i hvor høj grad inputdataene ikke forekommer flere gange i samme EU-informationssystem eller interoperabilitetskomponent.

Obligatoriske datafelter (alfanumeriske og biometriske)

Procentvis andel af dataenheder, der ikke forekommer flere gange

Nøjagtighedsindikatoren for biometriske oplysninger omfatter også opløsningen. Opløsningen måler, i hvor høj grad inputdataene indeholder den krævede mængde punkter eller pixels pr. længdeenhed. Enhed til visning af pixel på skærmen: PI-enhed til printning, DPI til brug for outputsystemer. Anvendte bits per pixel (farveinterval f.eks.: 16 farver for 4 bits, 256 for 8 bits, 65 000 for 16 bits, 16,5 mio. for 24 bits).

AFSNIT 3

Klassificering af datakvaliteten

Efter fastlæggelsen af den i afsnit 2 omhandlede inputdataprofil klassificeres inputdataene på grundlag af deres datakvalitet. Der skal anvendes følgende klassificering af datakvaliteten:

(a)

"god kvalitet", som angiver, at inputdataprofilen udviser den nødvendige overensstemmelse med den pågældende datakvalitetsindikator

(b)

"lav kvalitet", som angiver, at inputdataprofilen i tilfælde af en ikkeblokerende regel ikke udviser den nødvendige overensstemmelse med de pågældende datakvalitetsindikatorer

(c)

"afvist", som angiver, at inputdataprofilen i tilfælde af en blokerende regel ikke udviser den nødvendige overensstemmelse med de pågældende datakvalitetsindikatorer.

Hvis inputdataene klassificeres som "god kvalitet", skal dataene lagres i systemet eller komponenten uden nogen advarsel vedrørende datakvaliteten.

Hvis inputdataene klassificeres som "lav kvalitet", skal dataene lagres i systemet eller komponenten med en advarsel vedrørende datakvaliteten. En advarsel skal indikere, at inputdataene skal korrigeres, samt årsagen til, at inputdataene ikke udviser den nødvendige overensstemmelse med de pågældende datakvalitetsindikatorer. Hvis det er muligt, skal advarslen angive det eller de datafelt(er) eller dataindhold eller begge dele, hvor der er problemer med datakvaliteten, samt forslag til de ændringer, der er nødvendige, for at inputdataene kan klassificeres som "god kvalitet".

AFSNIT 4

Overvågning af datakvaliteten

Med henblik på artikel 3, stk. 8 anvendes der to typer mekanismer:

(a)

Datarensningsmekanismer. Disse mekanismer skal anvendes til at foretage kontroller med henblik på at identificere oplysninger, for hvilke den resterende lagringsperiode er kortere, end hvad der er fastsat i gældende lovgivning om det relevante EU-informationssystem eller den relevante interoperabilitetskomponent. Datarensningsmekanismer skal tjene til at underrette medlemsstaten om den planlagte sletning af oplysningerne og give medlemsstaten mulighed for om nødvendigt at træffe passende foranstaltninger.

(b)

Problempåvisningsmekanismer. Disse mekanismer skal anvendes til at foretage kontroller med henblik på at identificere de oplysninger, der ikke længere opfylder en eller flere af de datakvalitetsregler eller -standarder, der knytter sig til datakvalitetsindikatorerne. Sådanne kontroller kan resultere i en advarsel eller anmærkning til medlemsstatens ansvarlige myndighed med angivelse af årsagen til, at oplysningerne ikke længere opfylder en eller flere datakvalitetsregler eller -standarder. Hvis det er muligt, skal advarslen indeholde forslag til de ændringer, der er nødvendige, for at inputdataene kan opfylde de nye regler eller standarder. Anvendelsen af en sådan kontrol må under ingen omstændigheder medføre automatisk sletning af oplysninger, der er lagret i EU-informationssystemerne eller interoperabilitetskomponenterne. Problempåvisningsmekanismerne må ikke finde anvendelse på nye oplysninger, der indlæses i et EU-informationssystem eller en interoperabilitetskomponent, mens problempåvisningsmekanismerne er i brug.

eu-LISA kan efter revisionen af datakvalitetsreglerne eller -standarderne beslutte, at problempåvisningsmekanismerne skal anvendes ad hoc i EU-informationssystemet og interoperabilitetskomponenterne.

eu-LISA kan høre den rådgivende gruppe for et EU-informationssystem eller en interoperabilitetskomponent om, hvorvidt problempåvisningsmekanismerne skal anvendes ad hoc i det pågældende EU-informationssystem eller den pågældende interoperabilitetskomponent i det for det pågældende system eller den pågældende komponent nødvendige omfang.


Top