EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2097

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2097 af 29. november 2021 vedrørende godkendelse af præparatet af benzoesyre, calciumformiat og fumarsyre som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen er Novus Europe NV) (EØS-relevant tekst)

C/2021/8499

OJ L 427, 30.11.2021, p. 190–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2097/oj

30.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 427/190


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2097

af 29. november 2021

vedrørende godkendelse af præparatet af benzoesyre, calciumformiat og fumarsyre som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen er Novus Europe NV)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af benzoesyre, calciumformiat og fumarsyre. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse af præparatet af benzoesyre, calciumformiat og fumarsyre som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer,« funktionel gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer.«

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 17. marts 2021 (2), at præparatet af benzoesyre, calciumformiat og fumarsyre på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelig virkning på dyrs sundhed, på forbrugersikkerheden eller på miljøet. Autoriteten konkluderede, at tilsætningsstoffet udgør en lav risiko for brugerne ved indånding. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig for brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet har potentialet til at forbedre tilvæksten hos slagtekalkuner, og at denne konklusion kan udvides til kalkuner opdrættet til avl. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet af benzoesyre, calciumformiat og fumarsyre viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, som tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, godkendes som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2021);19(4):6528


ANNEX

Tilsætningsstoffets identifikations-nummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimums-alder

Minimums-indhold

Maksimums-indhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring af zootekniske egenskaber).

d14

Novus Europe NV

Præparat af benzoesyre, calciumformat og fumarsyre

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af benzoesyre, calciumformat og fumarsyre med et minimumsindholdet af:

benzoesyre 42,5-50 %

calciumformiat: 2,5-3,5 %

fumarsyre 0,8-1,2 %

Granulat

Slagtekalkuner

Kalkuner opdrættet til avl

500

1 000

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Tilsætningsstoffet må ikke blandes med andre kilder til benzoesyre eller benzoater, til calciumformiat eller format og til fumarsyre.

3.

Foderstofvirksomheds-lederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

20. december 2031

Aktivstoffets karakteristika

Benzoesyre (renhed ≥ 99,0 %) CAS-nr.: 65-85-0: Kemisk betegnelse C7H6O2

Calciumformiat: CAS-nr.: 544-17-2; Kemisk betegnelse C2H2O4Ca;

Benzoesyre (renhed ≥ 99,5 %) CAS-nr.: 110-17-8; Kemisk betegnelse C4H4O4.

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af indholdet af benzoesyre, calciumformiat og fumarsyre i fodertilsætningsstoffet:

højtryksvæskekromatografi med UV-detektion (HPLC-UV)

Til bestemmelse af det samlede calciumindhold i fodertilsætningsstoffet:

atomabsorptionsspektrometri (AAS) — EN ISO 6869, eller

induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) — EN 15510

Til bestemmelse af indholdet af benzoesyre i forblandinger og foder:

højtryksvæskekromatografi med UV-detektion (HPLC-UV)

Til bestemmelse af indholdet af calciumformiat og fumarsyre i forblandinger:

ion-exclusion-højtryksvæskekromatografi med UV-detektion eller detektion ved hjælp af brydningsindeks (HPLC-UV/RI)


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top