EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2093

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2093 af 29. november 2021 om godkendelse af dinatrium-5'-guanylat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (EØS-relevant tekst)

C/2021/8485

OJ L 427, 30.11.2021, p. 169–171 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2093/oj

30.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 427/169


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2093

af 29. november 2021

om godkendelse af dinatrium-5'-guanylat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af dinatrium-5'-guanylat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse af dinatrium-5'-guanylat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter med klassificering i kategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«.

(4)

Ansøgeren har anmodet om, at dinatrium-5'-guanylat ligeledes godkendes til anvendelse i drikkevand. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan »aromastoffer« imidlertid ikke godkendes til anvendelse i drikkevand. Dinatrium-5'-guanylat bør derfor ikke godkendes til anvendelse i drikkevand.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 5. maj 2021 (2), at dinatrium-5'-guanylat på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet.

(6)

Autoriteten konkluderede endvidere, at dinatrium-5'-guanylat er effektivt som smagstilsætningsstof i foder. Autoriteten har også verificeret den rapport om metoderne til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7)

Vurderingen af dinatrium-5'-guanylat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette stof bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Der bør fastsættes visse betingelser for at muliggøre bedre kontrol. Det anbefalede indhold bør angives på etiketten til fodertilsætningsstoffet. Hvis et sådant indhold overskrides, bør der angives visse oplysninger på etiketten til forblandinger.

(9)

Det forhold, at dinatrium-5'-guanylat ikke må anvendes som aromastof i drikkevand, udelukker ikke anvendelse heraf i foderblandinger, der gives via vand.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte stof, som tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, godkendes som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2021;19(6):6619.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer

Funktionel gruppe: aromastoffer

2b627i

Dinatrium-5'-guanylat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Dinatrium-5'-guanylat (GMP).

Pulver

Aktivstoffets karakteristika

Dinatrium-5'-guanylat (i hydratform) produceret med Corynebacterium stationis KCCM 10530 og Escherichia coli K-12 KFCC 11067.

Produceret ved fermentering

Renhed: minimum 97 %

Kemisk formel:

C10H12N5Na2O8P

CAS-nr.: 5550-12-9

Einecs-nr.: 226-914-1

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af dinatrium-5'-guanylat (GMP) i fodertilsætningsstoffet:

FAO JECFA-monografi »dinatrium-5'-guanylat«.

Til bestemmelse af dinatrium-5'-guanylate (GMP) i fodertilsætningsstoffet, i aromagivende forblandinger og i vand:

højtryksvæskekromatografi i kombination med UV-påvisning (HPLC-UV).

Alle dyrearter

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet alene eller i kombination med andre godkendte ribonucleotider i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er 50 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis det anvendelsesniveau, der er angivet på etiketten til forblandingen, ville medføre overskridelse af det i punkt 3 omhandlede indhold af aktivstoffet pr. kg fuldfoder.

20. december 2031


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top