EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2092

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2092 af 29. november 2021 vedrørende godkendelse af kaliumdiformat som fodertilsætningsstof til slagtesvin og fravænnede smågrise (EØS-relevant tekst)

C/2021/8484

OJ L 427, 30.11.2021, p. 166–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2092/oj

30.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 427/166


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2092

af 29. november 2021

vedrørende godkendelse af kaliumdiformat som fodertilsætningsstof til slagtesvin og fravænnede smågrise

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af kaliumdiformat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse af kaliumdiformat som fodertilsætningsstof til slagtesvin og fravænnede smågrise med klassificering i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 5. maj 2021 (2), at kaliumdiformat under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sikkerhed eller miljøet. Den konkluderede endvidere, at stoffet ikke giver anledning til betænkeligheder vedrørende dets virkninger for luftvejene eller huden, men at det er øjenirriterende. Kommissionen vurderer derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre skadelige virkninger for menneskers sundhed, navnlig for brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede også, at stoffet potentielt kan være effektivt som teknologisk tilsætningsstof i foder. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoderne til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af kaliumdiformat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette stof bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte stof, som tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »surhedsregulerende midler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i samme bilag.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2021;19(5):6617.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer

Funktionel gruppe: surhedsregulerende midler

1j001

Kaliumdiformat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Kaliumdiformat: ≥ 98 %

Slagtesvin

Fravænnede smågrise

6 000

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelserne.

2.

Det maksimale indhold af kaliumdiformat er 6 000 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %, uanset om det anvendes alene som surhedsregulerende middel eller i kombination med andre kilder til kaliumdiformat.

3.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder øjenbeskyttelse.

20. december 2031

Aktivstoffets karakteristika

Kaliumdiformat

CAS-nr.: 20642-05-1

Einecs-nr.: 243-934-6

C2H3O4K

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af kaliumdiformat (udtrykt som samlet indhold af myresyre) i fødevaretilsætningsstoffet, forblandinger og foderstoffer:

ionbyttekromatografi i kombination med elektrisk ledningsevnedetektion (IC-CD) — EN 17294.

Til bestemmelse af kalium i fodertilsætningsstoffet:

atomabsorptionsspektrometri (AAS) — EN ISO 6869 eller

induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES) — EN 15510.


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top