EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2068

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2068 af 25. november 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl og pyraclostrobin (EØS-relevant tekst)

C/2021/8422

OJ L 421, 26.11.2021, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2068/oj

26.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 421/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2068

af 25. november 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl og pyraclostrobin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioden for aktivstofferne dimoxystrobin, mecoprop-P, metiram, oxamyl og pyraclostrobin blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/52 (3) forlænget til den 31. januar 2022 og godkendelsesperioden for aktivstofferne benfluralin, fluazinam, flutolanil og mepiquat til den 28. februar 2022.

(3)

Der er indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (4), som blev ophævet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1740 (5). Proceduren for fornyelse af godkendelsen af disse aktivstoffer, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012, finder dog fortsat anvendelse i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1740.

(4)

Da vurderingen af disse aktivstoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(5)

Det er desuden nødvendigt at forlænge godkendelsesperioden for aktivstofferne fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram og pyraclostrobin for at give den nødvendige tid til at foretage en vurdering af hormonforstyrrende egenskaber ved disse aktivstoffer i overensstemmelse med proceduren i artikel 13 og 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012.

(6)

I tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, skal Kommissionen fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.)

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/52 af 22. januar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl og pyraclostrobin (EUT L 23 af 25.1.2021, s. 13).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1740 af 20. november 2020 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (EUT L 392 af 23.11.2020, s. 20).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 57 (vedrørende mecoprop-P) ændres datoen til »31. januar 2023«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 81 (vedrørende pyraclostrobin) ændres datoen til »31. januar 2023«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 115 (vedrørende metiram) ændres datoen til »31. januar 2023«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 116 (vedrørende oxamyl) ændres datoen til »31. januar 2023«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 128 (vedrørende dimoxystrobin) ændres datoen til »31. januar 2023«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 187 (vedrørende flutolanil) ændres datoen til »28. februar 2023«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 188 (vedrørende benfluralin) ændres datoen til »28. februar 2023«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 189 (vedrørende fluazinam) ændres datoen til »28. februar 2023«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 191 (vedrørende mepiquat) ændres datoen til »28. februar 2023«.


Top