EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2006

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2006 af 16. november 2021 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der ændrer gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 for så vidt angår fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst)

C/2021/8131

OJ L 407, 17.11.2021, p. 18–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2006/oj

17.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 407/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2006

af 16. november 2021

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der ændrer gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 for så vidt angår fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 109a, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 (2) angives det bl.a., til hvilke kreditkvalitetstrin som omhandlet i artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (3) (»eksterne kreditvurderinger«) de relevante kreditvurderinger udstedt af et eksternt kreditvurderingsbureau (»ECAI«) svarer.

(2)

Efter de seneste ændringer ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/744 (4) af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 har de kvantitative og kvalitative faktorer, som ligger til grund for kreditvurderingerne for flere konverteringer, ændret sig. Endvidere har flere ECAI'er udvidet deres kreditvurderinger til at omfatte nye markedssegmenter, hvilket har ført til nye ratingskalaer og nye kreditvurderingstyper. Det er derfor nødvendigt at opdatere konverteringerne for de berørte ECAI'er.

(3)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2020/744 er der blevet registreret yderligere to kreditvurderingsbureauer i overensstemmelse med artikel 14-18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 (5), og to andre ECAI'er, for hvilke der ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 var blevet fastsat konvertering, er blevet afregistreret. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en konvertering for de nyligt registrerede ECAI'er og fjerne konverteringen for de afregistrerede ECAI'er.

(4)

Dertil kommer, at en ECAI, der blevet registreret i overensstemmelse med artikel 14-18 i forordning (EF) nr. 1060/2009, for hvilken der ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 var blevet fastsat konvertering, har ændret sine symboler til angivelse af ratingkategorier på sine ratingskalaer. Det er derfor nødvendigt at ændre konverteringen af den pågældende ECAI for at afspejle de gældende symboler, som denne ECAI anvender.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) i fællesskab (de europæiske tilsynsmyndigheder) har forelagt Kommissionen.

(6)

De europæiske tilsynsmyndigheder har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (6), rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (7), og rådgivning fra interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (8).

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 af 11. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 275 af 12.10.2016, s. 19).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/744 af 4. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 176 af 5.6.2020, s. 4).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG

»BILAG

Fordeling af eksterne kreditvurderingsbureauers kreditvurderinger på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin

Kreditkvalitetstrin

0

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.

 

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Ratingskala, udstedelser, langfristet

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Ratingskala, finansiel styrke

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, udstedere, mellem- og langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedelser, mellem- og langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, evne til erstatningsbetaling

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Global ratingskala, kortfristet

 

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

 

 

Banque de France

 

 

 

 

 

 

 

Global kreditratingskala, udstedere, langfristet

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Global NEC kreditratingskala, udstedere, langfristet

 

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+

5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, pensionsforsikringsselskaber, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, pensionsforsikringsselskaber, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, pensionskasser, langfristet

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Ratingskala, garantifonde, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Ratingskala, garantifonde, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

 

International ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

International ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

International ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C,RS, SD, D

International ratingskala, udstedere, kortfristet

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

International ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

International ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke, kortfristet

 

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, langfristet

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

 

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

 

 

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, SD, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

 

BBB

BB, B

C, D

Ratingskala, kortfristet

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Ratingskala, små og mellemstore virksomheder

 

SME1, SME2

 

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

DBRS Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, forpligtelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, virksomhedscertifikater/kortfristet gæld

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Ratingskala, finansiel styrke

 

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Ratingskala, forventet tab

 

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings Ireland Limited

 

 

 

 

 

 

 

Misligholdelsesratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Erhvervsfinansieringsforpligtelser — ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

International ratingskala, IFS, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Ratingskala — Derivatmodparter

 

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Ratingskala, kortfristet

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Ratingskala, IFS, kortfristet

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Global ratingskala, kortfristet

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP S.A

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, udstedere, langfristet

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Global ratingskala, udstedelser, langfristet

 

 

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

INBONIS SA

 

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Global ratingskala, kortfristet

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Nordic Credit Rating AS

 

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

Ratingskala, kortfristet

 

 

 

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

 

 

QIVALIO SAS (tidligere Spread Research)

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

 

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

 

International ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

International pålidelighedsratingskala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

International ratingskala, kortfristet

 

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

 

 

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Ratingskala, kortfristet

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Scope Hamburg GmbH

 

 

 

 

 

 

 

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

S&P Global Ratings

 

 

 

 

 

 

 

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Kreditratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ratingskala, modpartsrisiko ved afvikling, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

Ratingskala, midtmarkedsevalueringer

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Kreditratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, modpartsrisiko ved afvikling af finansielt institut, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D

 

 

«

Top