EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1961

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1961 af 5. august 2021 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at tage højde for udviklingen i massen af nye personbiler, der blev registreret i 2017, 2018 og 2019 (EØS-relevant tekst)

C/2021/5744

OJ L 400, 12.11.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1961/oj

12.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 400/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1961

af 5. august 2021

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at tage højde for udviklingen i massen af nye personbiler, der blev registreret i 2017, 2018 og 2019

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (1), særlig artikel 14, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Værdien M0 for årene 2022, 2023 og 2024, jf. artikel 14, stk. 1, litra a), bør fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige masse i køreklar stand for alle nye personbiler, der blev registreret i Unionen i 2017, 2018 og 2019.

(2)

På grundlag af de værdier, der er angivet i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/582 (2), (EU) 2020/1035 (3) og (EU) 2021/973 (4), som vægtes efter antallet af nye registreringer i hvert af disse år, var den gennemsnitlige masse i køreklar stand for nye personbiler, der blev registreret i kalenderårene 2017, 2018 og 2019, 1 398,50 kg.

(3)

De specifikke emissionsmål for fabrikanter af nye personbiler bør derfor for kalenderårene 2022, 2023 og 2024 beregnes i overensstemmelse med formlen i del A, punkt 4, i bilag I til forordning (EU) 2019/631, idet værdien 1 398,50 anvendes som M0.

(4)

Forordning (EU) 2019/631 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del A, punkt 4, i bilag I til forordning (EU) 2019/631 affattes oplysningerne om M0 således:

»M0 er 1 379,88 i 2021 og 1 398,50 i 2022, 2023 og 2024«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. august 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/582 af 3. april 2019 om bekræftelse eller ændring af den foreløbige beregning af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og specifikke emissionsmål for fabrikanter af lette erhvervskøretøjer for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 100 af 11.4.2019, s. 47).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1035 af 3. juni 2020 om bekræftelse eller ændring af den foreløbige beregning af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og de specifikke emissionsmål for fabrikanter af personbiler og lette erhvervskøretøjer for kalenderåret 2018 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 (EUT L 227 af 16.7.2020, s. 37).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/973 af 1. juni 2021 om bekræftelse eller ændring af den foreløbige beregning af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og de specifikke emissionsmål for fabrikanter af personbiler og lette erhvervskøretøjer for kalenderåret 2019 og for fabrikant af personbiler Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG og Volkswagen-poolen for kalenderårene 2014 til 2018 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 (EUT L 215 af 17.6.2021, s. 1).


Top