EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1956

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1956 af 10. november 2021 om oprettelse og tilrettelæggelse af EU-vidensnetværket om civilbeskyttelse (meddelt under nummer C(2021) 7939) (EØS-relevant tekst)

C/2021/7939

OJ L 399, 11.11.2021, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1956/oj

11.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 399/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1956

af 10. november 2021

om oprettelse og tilrettelæggelse af EU-vidensnetværket om civilbeskyttelse

(meddelt under nummer C(2021) 7939)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (1), særlig artikel 32, stk. 1, litra h), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EU-civilbeskyttelsesmekanismen (»EU-mekanismen«), der er omhandlet i afgørelse nr. 1313/2013/EU, sigter mod at styrke samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne og fremme koordineringen på civilbeskyttelsesområdet for at gøre Unionens indsats i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer mere effektiv.

(2)

I henhold til artikel 13 i afgørelse nr. 1313/2013/EU oprettes der et EU-vidensnetværk om civilbeskyttelse (»vidensnetværket«) med henblik på at samle, behandle og udbrede viden og oplysninger, der er relevante for EU-mekanismen, og med inddragelse af relevante aktører inden for civilbeskyttelse og katastrofehåndtering, ekspertisecentre, universiteter og forskere.

(3)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU støtter Kommissionen gennem vidensnetværket sammenhængen i planlægnings- og beslutningsprocesserne ved at fremme løbende udveksling af viden og information, der involverer alle aktivitetsområder under EU-mekanismen. I forbindelse med denne fremme af løbende udveksling af viden og information udarbejder Kommissionen, gennem vidensnetværket, strategiske planer, som fastlægger vidensnetværkets strategiske retning for de kommende år.

(4)

For at skabe synergier med andre relevante grupper og netværk arbejder vidensnetværket tæt sammen med det i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU omhandlede udvalg og med de af Kommissionens ekspertgrupper, der arbejder med civilbeskyttelse og katastrofehåndtering, som er registreret i Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder. Vidensnetværket og Katastrofeberedskabskoordinationscentret (»ERCC«) arbejder tæt sammen for at sikre komplementaritet og gensidig støtte i forbindelse med deres respektive aktiviteter.

(5)

Vidensnetværket bør ikke lave dobbeltarbejde, men benytte sig af de resultater, der er opnået af Kommissionens andre initiativer, som er relevante for netværkets arbejdsområde.

(6)

Med henblik på formelt at oprette vidensnetværket er det nødvendigt at vedtage bestemmelser om vidensnetværkets organisatoriske struktur og arbejde.

(7)

Vidensnetværkets organisatoriske struktur bør udgøres af rådgivende organer og et sekretariat. Vidensnetværkets rådgivende organer er bestyrelsen og arbejdsgrupperne for hver af vidensnetværkets søjler.

(8)

Bestyrelsen bør primært agere strategisk forum, dvs. yde rådgivning til Kommissionen om den strategiske retning, og have rådgivende tilsynsfunktioner over for vidensnetværket.

(9)

Med henblik på at sikre en effektiv organisering af vidensnetværkets aktiviteter er det nødvendigt at oprette vidensnetværkets sekretariat. Sekretariatsfunktionen bør varetages af Kommissionen og navnlig omfatte forvaltning, administration og koordinering af vidensnetværket. Sekretariatets primære funktion er at sikre sammenhæng, synergier og en smidig informationsstrøm i vidensnetværket og koordinere vidensnetværkets aktiviteter i overensstemmelse med den strategiske planlægning.

(10)

Vidensnetværket og dets aktiviteter bør inddeles i to søjler, der skal udstikke rammerne for vidensnetværkets aktiviteter og fremme netværksbaserede udvekslinger i henhold til den enkelte søjles emneområde: kapacitetsopbygningssøjlen og forskningssøjlen. Kapacitetsopbygningssøjlen bør have til formål at samle, fremme og styrke kapacitetsopbygningsinitiativer, der er relevante for de interesserede parter på området for civilbeskyttelse og katastrofehåndtering, særligt med henblik på EU-mekanismen. Forskningssøjlen bør have til formål at samle den akademiske verden, fagfolk og beslutningstagere med henblik på et samarbejde på tværs af fag, sektorer og grænser om at anvende videnskabelig viden mere effektivt på katastroferisikostyring, navnlig forebyggelses- og beredskabsaktiviteter.

(11)

Kapacitetsopbygningssøjlen bør have fokus på velkendte, eksisterende programmer og projekter, såsom EU-mekanismens uddannelses- og øvelsesprogram, udvekslingen af eksperter i civilbeskyttelse, vidensnetværkets partnerskaber og EU-mekanismens forebyggelses- og beredskabsprogram. Disse programmer bør konsolideres ved en gradvis og fortløbende proces og suppleres af andre kapacitetsopbygningsaktiviteter. Forskningssøjlen bør bygge på og integrere eksisterende videnskabelige strukturer og netværk, der understøtter EU-mekanismen, navnlig videnscentret for katastroferisikostyring, der forvaltes af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, og relevante Horisont Europa-programmer, der finansierer forsknings- og innovationsaktiviteter og relaterede netværksinitiativer inden for katastroferisikostyring.

(12)

Reglerne for vidensnetværksmedlemmernes offentliggørelse af oplysninger bør overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger.

(13)

Med henblik på gennemsigtighed i forbindelse med de aktiviteter, som vidensnetværkets organer gennemfører, bør Kommissionen offentliggøre relevante mødedokumenter på den onlineplatform, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra d), i afgørelse nr. 1313/2013/EU.

(14)

Personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (2).

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes der bestemmelser om vidensnetværkets organisatoriske struktur og arbejde, idet der oprettes en bestyrelse, et sekretariat samt arbejdsgrupper for søjlerne, herunder disses sammensætning og opgaver, og fastsættes bestemmelser for arbejdet.

Artikel 2

EU-vidensnetværket om civilbeskyttelse

EU-vidensnetværket om civilbeskyttelse oprettes.

Det skal søge at opfylde de målsætninger og de opgaver, der er fastsat i artikel 13 i afgørelse nr. 1313/2013/EU.

Artikel 3

Vidensnetværkets sammensætning

Vidensnetværkets organisatoriske struktur udgøres af følgende rådgivende organer:

a)

bestyrelsen

b)

søjlernes arbejdsgrupper.

Artikel 4

Bestyrelsen

Bestyrelsen rådgiver Kommissionen om forvaltningen af vidensnetværket, idet den sikrer, at det overordnede formål med vidensnetværket og dets primære målsætninger opfyldes, jf. artikel 13 i afgørelse nr. 1313/2013/EU.

Artikel 5

Bestyrelsens medlemmer

1.   Bestyrelsen består af en repræsentant for Kommissionen og en repræsentant for hver af medlemsstaterne. Kommissionen og medlemsstaterne indstiller hver en repræsentant og en stedfortræder til bestyrelsen. Ligelig deltagelse af mænd og kvinder fremmes.

2.   Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer en medlemsstat, betragtes som »Type D-medlemmer«, jf. artikel 7, stk. 2, litra d), i Kommissionens afgørelse C(2016) 3301 final af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion.

Artikel 6

Bestyrelsens opgaver

1.   Bestyrelsen har navnlig til opgave at:

1)

rådgive om vidensnetværkets strategiske retning som fastsat af Kommissionen

2)

revidere, overvåge og sikre overholdelsen af vidensnetværkets forretningsorden, medlemskab og forvaltning

3)

godkende vidensnetværkets årsberetning

4)

rapportere om sine aktiviteter til det i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU omhandlede udvalg.

2.   Kommissionen sikrer, at bestyrelsens arbejde udføres i tæt samarbejde med det i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU omhandlede udvalg og med de af Kommissionens ekspertgrupper, der arbejder med civilbeskyttelse og katastrofehåndtering, og som er registreret i Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder.

Artikel 7

Bestyrelsens arbejde

1.   Formandskabet for bestyrelsen varetages i fællesskab af en repræsentant for Kommissionen og en repræsentant for den medlemsstat, der varetog det foregående roterende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union på mødetidspunktet (»medformand«). Kommissionens repræsentant indkalder i samråd med medformanden til møde mindst en gang om året. Bestyrelsen afholder sine møder enten ved fysisk fremmøde eller digitalt.

2.   Formanden og medformanden, bistået af sekretariatet, udarbejder dagsordenen og distribuerer den til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne kan på eget initiativ foreslå punkter til optagelse på dagsordenen senest ved mødets begyndelse. Dagsordenen vedtages af bestyrelsen ved mødets begyndelse.

3.   Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden for ekspertgrupper (3).

4.   Bestyrelsen vedtager ikkebindende henstillinger og rapporter ved konsensus. Hvis konsensus ikke opnås, sættes de ikkebindende henstillinger og rapporter til afstemning, idet der kræves simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.

De ikkebindende henstillinger og rapporter, som bestyrelsen vedtager, er af forberedende karakter og har til formål at understøtte arbejdet i det i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU omhandlede udvalg.

Artikel 8

Godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes afholdte udgifter

1.   Bestyrelsens medlemmer modtager ikke vederlag for deres arbejde.

2.   Kommissionen refunderer rejse- og opholdsudgifter for bestyrelsens medlemmer i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser (4).

3.   De i stk. 2 nævnte udgifter godtgøres inden for rammerne af de midler, der afsættes som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

Artikel 9

Vidensnetværkets søjler

1.   Vidensnetværkets søjler er de fora, hvor aktiviteterne indledes, planlægges, udformes og gennemføres med det overordnede formål at bidrage til vidensnetværkets målsætninger, jf. artikel 13, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU.

2.   Kapacitetsopbygningssøjlen har til formål at samle, fremme og styrke kapacitetsopbygningsinitiativer, der er relevante for de interesserede parter på området for civilbeskyttelse og katastrofehåndtering, særligt med henblik på EU-mekanismen.

3.   Forskningssøjlen har til formål at samle den akademiske verden, fagfolk og beslutningstagere med henblik på et samarbejde på tværs af fag, sektorer og grænser om at anvende videnskabelig viden mere effektivt på katastroferisikostyring, navnlig forebyggelses- og beredskabsaktiviteter.

Artikel 10

Søjlearbejdsgruppernes medlemmer og arbejde

1.   Søjlernes arbejdsgrupper sammensættes af en repræsentant for Kommissionen, en repræsentant for hver af medlemsstaterne og en repræsentant for hver af de øvrige stater, der deltager i EU-mekanismen (»deltagende stat«).

2.   Medlemmer af søjlearbejdsgrupperne, der repræsenterer en medlemsstat, betragtes som »Type D-medlemmer«, jf. artikel 7, stk. 2, litra d), i Kommissionens afgørelse C(2016) 3301 final af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion.

Medlemmer af søjlearbejdsgrupperne, der repræsenterer en deltagende stat i EU-mekanismen, betragtes som »Type E-medlemmer«, jf. artikel 7, stk. 2, litra e), i Kommissionens afgørelse C(2016) 3301 final af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion.

3.   Formandskabet for søjlearbejdsgrupperne varetages af en repræsentant for Kommissionen.

4.   Arbejdet i søjlearbejdsgrupperne fastsættes i vidensnetværkets forretningsorden som vedtaget af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 7.

5.   Søjlearbejdsgrupperne vedtager ikke henstillinger eller rapporter.

Artikel 11

Søjlearbejdsgruppernes opgaver

1.   Kapacitetsopbygningssøjlens og forskningssøjlens arbejdsgrupper støtter vidensnetværkets arbejde.

2.   Søjlearbejdsgrupperne har navnlig til opgave at:

a)

vurdere EU-mekanismens, medlemsstaternes og de deltagende staters behov, viderebringe relevante bottom-up-initiativer til vidensnetværket og foreslå aktiviteter inden for rammerne af vidensnetværkets strategiske retning

b)

gennemføre og fremme søjlernes aktiviteter med støtte fra sekretariatet, og idet der søges at opnå synergier mellem de to søjlers initiativer

c)

rapportere til bestyrelsen om deres aktiviteter.

3.   Søjlearbejdsgrupperne kan på eget initiativ oprette undergrupper for specifikke emner på baggrund af medlemmernes behov og/eller risiko- eller scenariebaserede prioriteter.

4.   Søjlearbejdsgrupperne sikrer en passende informationsstrøm og koordinering mellem de to søjler og deres respektive aktiviteter.

Artikel 12

Godtgørelse af søjlearbejdsgruppemedlemmernes afholdte udgifter

Artikel 8 finder anvendelse på rejse- og opholdsudgifter afholdt af medlemmerne af søjlearbejdsgrupperne.

Artikel 13

Observatører

1.   Deltagende stater i EU-mekanismen har observatørstatus i bestyrelsen. De deltagende stater indstiller hver en repræsentant og en stedfortræder til bestyrelsen, som har observatørstatus. Ligelig deltagelse af mænd og kvinder fremmes.

2.   Observatørerne deltager i drøftelser og bidrager med ekspertise. De har imidlertid ikke stemmeret.

3.   Observatører betragtes som »Type E-medlemmer«, jf. artikel 7, stk. 2, litra e), i Kommissionens afgørelse C(2016) 3301 final af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion.

Artikel 14

Sekretariatet

1.   Sekretariatet støtter vidensnetværkets organers arbejde med henblik på at sikre koordinering, sammenhæng og deling.

2.   Sekretariatsfunktionen varetages af Kommissionen.

3.   Sekretariatet har til opgave at:

a)

forberede og sikre gennemførelsen af de strategiske planer samt de aktiviteter, der er vedtaget i EU-mekanismens årlige eller flerårige arbejdsprogram

b)

forvalte, administrere og koordinere vidensnetværkets aktiviteter

c)

varetage rapporteringen om vidensnetværkets aktiviteter.

4.   Sekretariatet bistår om nødvendigt ved møder i vidensnetværkets rådgivende organer.

Artikel 15

Fortrolighed

Medlemmerne af bestyrelsen, sekretariatet og søjlearbejdsgrupperne skal overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger som fastsat i traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt Kommissionens regler for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer, som fastsat i bilaget til Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 (5). Hvis de tilsidesætter disse forpligtelser, træffer Kommissionen de relevante foranstaltninger.

Artikel 16

Gennemsigtighed

1.   Hvad angår vidensnetværkets sammensætning offentliggøres følgende oplysninger i Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder og på den onlineplatform, der skal støtte og lette gennemførelsen af de forskellige opgaver, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra d), i afgørelse nr. 1313/2013/EU:

a)

navnene på de medlemsstater, repræsenteret ved myndighederne, der er medlem af bestyrelsen og søjlernes arbejdsgrupper

b)

navnene på de myndigheder, der repræsenterer de deltagende stater i EU-mekanismen i søjlernes arbejdsgrupper

c)

navnene på de myndigheder, der repræsenterer de deltagende stater i EU-mekanismen, som har fået indrømmet observatørstatus i bestyrelsen.

2.   Alle dokumenter fra møderne i vidensnetværkets organer, heriblandt dagsordener, referater og deltagernes bidrag, stilles til rådighed i Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder og offentliggøres på den onlineplatform, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra d) i afgørelse nr. 1313/2013/EU. Navnlig skal dagsordenen og andre relevante baggrundsdokumenter offentliggøres i god tid før mødet efterfulgt af rettidig offentliggørelse af referatet. Undtagelser fra forpligtelsen til offentliggørelse er begrænset til tilfælde, hvor et dokuments udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af offentlighedens eller private interesser, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (6).

Artikel 17

Beskyttelse af personoplysninger

Enhver behandling af personoplysninger med henblik på denne forretningsorden foretages i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Artikel 18

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2021.

På Kommissionens vegne

Janez LENARČIČ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(3)  Bilag 3 til Kommissionens afgørelse C(2016) 3301 final af 30. maj 2016 om fastlæggelse af horisontale regler om oprettelse af Kommissionens ekspertgrupper og deres funktion.

(4)  Kommissionens afgørelse C(2007) 5858 af 5. december 2007 om en ordning om godtgørelse af eksterne personer, der af Kommissionen indkaldes som eksperter.

(5)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


Top