EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1952

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1952 af 10. november 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for koncessioner for offentlige vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer (EØS-relevant tekst)

C/2021/7947

OJ L 398, 11.11.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1952/oj

11.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 398/23


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1952

af 10. november 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for koncessioner for offentlige vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (1), særlig artikel 6, stk. 5, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2014/115/EU (2) godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (3), som blev indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Den ændrede aftale om offentlige udbud (»aftalen«) er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Aftalen finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb (»tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2014/24/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. For at sikre, at tærskelværdierne, der er fastsat i artikel 4, litra a), b) og c), i direktiv 2014/24/EU svarer til de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen, er det nødvendigt at justere tærskelværdien i direktivet. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU skal de tærskelværdier, der er fastsat i artikel 13 i nævnte direktiv, tilpasses de tærskelværdier, der er fastsat i artikel 4, litra a) og c), i nævnte direktiv.

(3)

I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU skal Kommissionen hvert andet år revidere tærsklerne med virkning fra den 1. januar. Tærsklerne for årene 2022-2023 bør derfor finde anvendelse fra den 1. januar 2022.

(4)

Direktiv 2014/24/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2014/24/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 ændres således:

a)

I litra a) ændres »5 350 000 EUR« til »5 382 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres »139 000 EUR« til »140 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres »214 000 EUR« til »215 000 EUR«.

2)

I artikel 13, første afsnit, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres »5 350 000 EUR« til »5 382 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres »214 000 EUR« til »215 000 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rådets afgørelse 2014/115/EU af 2. december 2013 om indgåelse af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud (EUT L 68 af 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68 af 7.3.2014, s. 2.


Top