EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1947

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1947 af 10. november 2021 om definitionen af medlemsstaternes geografiske område med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) og om ophævelse af Kommissionens beslutning 91/450/EØF, Euratom og Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2005 (EØS-relevant tekst)

C/2021/7940

OJ L 398, 11.11.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1947/oj

11.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 398/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1947

af 10. november 2021

om definitionen af medlemsstaternes geografiske område med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) og om ophævelse af Kommissionens beslutning 91/450/EØF, Euratom og Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2005

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 af 19. marts 2019 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (BNI-forordningen) (1) særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Definitionen af geografisk område er et af de forhold, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2147 (2) om listen over forhold, der skal sikre pålideligheden, fuldstændigheden og sammenligneligheden af bruttonationalindkomsten i markedspriser (»BNI«), der skal behandles i hver kontrolcyklus.

(2)

For at dataene om BNI kan være pålidelige, fuldstændige og sammenlignelige, er det nødvendigt at præcisere definitionen af medlemsstaternes geografiske område.

(3)

BNI-aggregater og deres bestanddele bør være sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne og bør være i overensstemmelse med de relevante definitioner og regnskabsregler i det europæiske national- og regionalregnskabssystem 2010 (»ENS 2010«) (3).

(4)

Kommissionens beslutning 91/450/EØF, Euratom (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2005 (5) bør derfor ophæves.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System, jf. artikel 8 i forordning (EU) 2019/516 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Med henblik på forordning (EU) 2019/516 tillægges begrebet »økonomisk område« den betydning, som er fastsat i kapitel 2, afsnit 2.05 og 2.06 i bilag A til forordning (EU) nr. 549/2013, mens der ved begrebet »geografisk område« forstås de medlemsstatsområder, der er opført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Beslutning 91/450/EØF, Euratom og forordning (EF) nr. 109/2005 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 91 af 29.3.2019, s. 19.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2147 af 8. oktober 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 for så vidt angår fastlæggelse af listen over forhold, der skal behandles i hver kontrolcyklus (EUT L 428 af 18.12.2020, s. 9).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 91/450/EØF, Euratom af 26. juli 1991 om fastlæggelse af medlemsstaternes områder med henblik på gennemførelse af artikel 1 i Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EFT L 240 af 29.8.1991, s. 36).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2005 af 24. januar 2005 om definitionen af medlemsstaternes økonomiske område med henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EUT L 21 af 25.1.2005, s. 3).


BILAG

Medlemsstaternes område:

Kongeriget Belgiens område

Republikken Bulgariens område

Den Tjekkiske Republiks område

Kongeriget Danmarks område, bortset fra Færøerne og Grønland

Forbundsrepublikken Tysklands område

Republikken Estlands område

Irlands område.

Den Hellenske Republiks område

Kongeriget Spaniens område

Den Franske Republiks område, bortset fra de lande og oversøiske territorier, som den har overherredømme over, jf. bilag II til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

Republikken Kroatiens område

Den Italienske Republiks område

Republikken Cyperns område

Republikken Letlands område

Republikken Litauens område

Storhertugdømmet Luxembourgs område

Ungarns område

Republikken Maltas område

Kongeriget Nederlandenes område, bortset fra de lande og oversøiske territorier, som det har overherredømme over, jf. bilag II til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

Republikken Østrigs område

Republikken Polens område

Den Portugisiske Republiks område

Rumæniens område

Republikken Sloveniens område

Den Slovakiske Republiks område

Republikken Finlands område

Kongeriget Sveriges område.


Top