EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1925

Kommissionens forordning (EU) 2021/1925 af 5. november 2021 om ændring af visse bilag til forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår kravene til omsætning af visse insektprodukter og tilpasning af en indeslutningsmetode (EØS-relevant tekst)

C/2021/7824

OJ L 393, 8.11.2021, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1925/oj

8.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 393/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1925

af 5. november 2021

om ændring af visse bilag til forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår kravene til omsætning af visse insektprodukter og tilpasning af en indeslutningsmetode

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 15, stk. 1, første afsnit, litra b), h), i) og j), artikel 21, stk. 6, første afsnit, litra d), artikel 27, stk. 1, litra c), artikel 31, stk. 2, og artikel 32, stk. 3, første afsnit, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) er der fastsat folke- og dyresundhedsbestemmelser for omsætning og eksport af afledte produkter.

(2)

Den hurtige udvikling i den insektproducerende sektor har medført en betydelig mængde insektekskrementer, der, som følge af manglende harmoniserede EU-regler, bortskaffes på forskellig vis i hver enkelt medlemsstat. For at sikre valoriseringen af insektekskrementer som gødning er det nødvendigt at fastsætte EU-regler.

(3)

Med henblik på forordning (EU) nr. 142/2011 bør »boremel« defineres som en blanding af insektekskrementer med dele af døde insekter og fodersubstrat. Insektlarver, der normalt bruges til fremstilling af forarbejdet animalsk protein eller til konsum, lever i boremelet. Der bør indsættes en definition af »boremel« i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 for at tilpasse kravene til behandling og omsætning af boremel til kravene til husdyrgødning. Bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(4)

Rettidig opsamling af slagtekroppe af opdrættede ikke-drøvtyggere er ikke altid økonomisk gennemførlig, navnlig for så vidt angår slagtekroppe indsamlet fra små bedrifter. Ved kapitel V i bilag IX til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsættes der derfor indeslutningsmetoder til at sikre sikker opbevaring af visse døde opdrættede ikke-drøvtyggere indtil opsamlingen. Indeslutningsmetoden »hydrolyse med efterfølgende bortskaffelse« dækker på nuværende tidspunkt kun kroppe af svin. Indeslutningsmetoden bør udvides til også at omfatte kroppe af fjerkræ og opdrættede lagomorfer. Kapitel V, afsnit 2, del B, punkt 2, i bilag IX til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(5)

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EF) nr. 1069/2009 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen.

(6)

Da den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, udløb den 31. december 2020, bør kapitel V, afsnit 2, del B, punkt 1, i bilag IX til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres for at erstatte henvisningen til Det Forenede Kongerige i listen over medlemsstater, der har tilladelse til at anvende indeslutningsmetoden, med en henvisning til Det Forenede Kongerige med henblik på Nordirland. Derudover bør henvisningerne til Det Forenede Kongerige i kapitel V, afsnit 2, del A, i bilag IX til forordning (EU) nr. 142/2011 og i kapitel II, afsnit 11, tabel 3, i bilag XIV til nævnte forordning udgå.

(7)

Den 8. oktober 2015 offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse vedrørende en risikoprofil i forbindelse med fremstilling og indtagelse af insekter som fødevarer og foder (3). Blandt en række insektarter vurderede EFSA, at silkeorme er en mulig kilde til fremstillingen af forarbejdet animalsk protein. Visse regioner i EU har en mangeårig tradition for silkeavl. Da tamme silkeorme kun indtager blade fra morbærtræer (Morus alba og Morus nigra), er der ingen risiko for kontamination med animalsk foder, som ikke er godkendt som foder til insekter. Den bør derfor godkendes til forarbejdning til forarbejdet animalsk protein bestemt til fremstilling af foder til opdrættede dyr, når silken er blevet høstet. Silkeorme (Bombyx mori) bør tilføjes til listen over godkendte insektarter til fremstilling af forarbejdet animalsk protein bestemt til fremstilling af foder til opdrættede dyr. Bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(8)

I bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat krav vedrørende omsætning af husdyrgødning. Efter indførelsen af definitionen af »boremel« i bilag I til nævnte forordning bør kravene til omsætning af forarbejdet boremel sikre sikker handel med forarbejdet boremel. Kravene i nævnte bilag bør derfor også dække boremel. Bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011 bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Medlemsstater, der i øjeblikket anvender nationale foranstaltninger til forarbejdningen af boremel, bør tilpasse deres nationale foranstaltninger til den metode, der er fastsat i bilag XI til forordning (EU) nr. 142/2011, som ændret ved nærværende forordning. Ved denne forordning bør der fastsættes en overgangsperiode på 12 måneder.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, IX, X, XI og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Operatører, der er godkendt eller registreret i en medlemsstat, der anvender nationale foranstaltninger til forarbejdningen af boremel, kan fortsat anvende disse nationale foranstaltninger for omsætning af boremel i den pågældende medlemsstat indtil den 8. november 2022.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed, EFSA Journal (2015);13(10):4257.


BILAG

I bilag I, IX, X XI og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

1.

I bilag I tilføjes følgende som nr. 61):

»61)

»boremel«: en blanding af ekskrementer fra opdrættede insekter, fodersubstrat, dele af opdrættede insekter, døde æg og med et indhold af døde insekter på højst 5 % i mængde og højst 3 % i vægt.«

2.

I bilag IX, kapitel V, afsnit 2, foretages følgende ændringer:

a)

Del A, punkt 1, affattes således:

»1.

Berørte medlemsstater (*1)

Processen med aerob modning og opbevaring af svin, der er døde på bedriften, og visse andre typer materiale af svin med efterfølgende forbrænding eller medforbrænding kan anvendes i Irland, Frankrig, Letland, Portugal og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

Efter aerob modning og opbevaring af materialet skal den berørte medlemsstats kompetente myndighed sikre, at materialet indsamles og bortskaffes inden for medlemsstatens område.

(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«"

b)

Del B, punkt 1 og 2, affattes således:

»1.

Berørte medlemsstater (*2)

Processen med hydrolyse med efterfølgende bortskaffelse kan anvendes i Irland, Spanien, Letland, Portugal og Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

Efter hydrolyse skal den godkendende kompetente myndighed sikre, at materialerne indsamles og bortskaffes inden for samme medlemsstat, jf. ovenfor.

2.

Udgangsmaterialer

Til denne proces må der kun anvendes følgende materialer fra svin, fjerkræ eller opdrættede lagomorfarter:

a)

Kategori 2-materialer som omhandlet i artikel 9, litra f), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1069/2009

b)

Kategori 3-materialer, jf. artikel 10, litra h), i nævnte forordning.

Denne metode må kun anvendes til bortskaffelse af svin, fjerkræ eller opdrættede lagomorfarter, der har oprindelse på samme bedrift, forudsat at bedriften ikke er omfattet af et forbud på grund af mistanke om et udbrud eller et bekræftet udbrud af en alvorlig overførbar sygdom, der rammer svin, fjerkræ eller opdrættede lagomorfarter, og at dyr ikke er blevet aflivet i sygdomsbekæmpelsesøjemed.

(*2)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«"

3.

I bilag X, kapitel II, afsnit 1, del A, punkt 2, indsættes følgende som nr. iv):

»iv)

silkeorm (Bombyx mori).«

4.

I bilag XI, kapitel I, afsnit 2, foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften og det indledende afsnit affattes således:

»Afsnit 2

Guano fra flagermus, boremel, forarbejdet husdyrgødning og afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning

Markedsføring af guano fra flagermus, forarbejdet husdyrgødning og afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning skal opfylde betingelserne i litra a)-e). I forbindelse med guano fra flagermus kræves der samtykke fra bestemmelsesmedlemsstaten som omhandlet i artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009:«.

b)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

Markedsføring af boremel skal opfylde betingelserne i litra a), b), d) og e) i dette afsnit.«

5.

Bilag XIV, kapitel II, afsnit 11, tabel 3, affattes således:

»Tabel 3

Import af fotogelatine

Oprindelsestredjeland

Oprindelsesanlæg

Bestemmelsesmedlemsstat

Grænsekontrolsted, hvor varen først føres ind i EU

Godkendt fotovirksomhed

Japan

Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japan

Jellie Co. Ltd. 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-City; Miyagi, 982 Japan

NIPPI Inc. Gelatine Division 1 Yumizawa-Cho Fujinomiya City Shizuoka 418-0073 Japan

Nederlandene

Rotterdam

FujifilmEurope, Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Nederlandene

Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japan

 

 

 

Tjekkiet

Hamburg

FOMA Bohemia, spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Tjekkiet

USA

Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA

Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA

 

 

 

Tjekkiet

Hamburg

FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Tjekkiet«


(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«

(*2)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.««


Top