EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1921

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1921 af 4. november 2021 om berigtigelse af den kroatiske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 om visse gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår dokumenter, der er nødvendige for anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning, produktion af økologiske produkter, og oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne (EØS-relevant tekst)

C/2021/7761

OJ L 391, 5.11.2021, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1921/oj

5.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 391/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1921

af 4. november 2021

om berigtigelse af den kroatiske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 om visse gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår dokumenter, der er nødvendige for anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning, produktion af økologiske produkter, og oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 10, stk. 6, artikel 14, stk. 3, artikel 15, stk. 3, artikel 16, stk. 3, artikel 17, stk. 3, og artikel 26, stk. 7, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den kroatiske udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 (2) indeholder en fejl i titlen for så vidt angår anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning til økologisk produktionsmetode og en række fejl i artikel 26, stk. 1-7, eftersom den kroatiske udgave henviser til datoen for ikrafttrædelsen i stedet for datoen for anvendelsen af nævnte gennemførelsesforordning.

(2)

Den kroatiske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 af 26. marts 2020 om visse gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår dokumenter, der er nødvendige for anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning, produktion af økologiske produkter, og oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne (EUT L 98 af 31.3.2020, s. 2).


Top