EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1916

Kommissionens forordning (EU) 2021/1916 af 3. november 2021 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår optagelse af 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinolin-3-carboxylsyre på EU-listen over aromaer (EØS-relevant tekst)

C/2021/7704

OJ L 389, 4.11.2021, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1916/oj

4.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1916

af 3. november 2021

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår optagelse af 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinolin-3-carboxylsyre på EU-listen over aromaer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og disses anvendelsesbetingelser.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) blev listen over aromastoffer vedtaget og indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Listen kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(4)

Den 24. februar 2015 blev der indgivet en ansøgning til Kommissionen om tilladelse til at anvende 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinolin-3-carboxylsyre (FL-nr. 16.130) og en af dens salte, nemlig hemisulfatmonohydratsalt, som aromastoffer i forskellige fødevarer, der primært indgår i en række af de fødevarekategorier, der er omhandlet i EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer. Ifølge ansøgningen er det kun dette stof og dets hemisulfatmonohydratsalt, men ikke andre salte af dette stof, der er bestemt til at blive tilsat til fødevarer som aromaer. Kommissionen underrettede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og anmodede om en udtalelse. Kommissionen har også givet medlemsstaterne adgang til ansøgningen i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(5)

Autoriteten vurderede i sin udtalelse (4) af 30. november 2016 sikkerheden ved stoffet og dets hemisulfatmonohydratsalt, begge under FL-nr. 16.130. Autoriteten bemærkede, at dette stof er et stof med aromaændrende egenskaber, og konkluderede, at dets anvendelse og anvendelse kun af dets hemisulfatmonohydratsalt ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, når det anvendes ved de anslåede niveauer for indtag via kosten.

(6)

I lyset af autoritetens udtalelse bør anvendelsen af stoffet FL-nr. 16.130 og dets hemisulfatmonohydratsalt som aromastoffer tillades under de angivne anvendelsesbetingelser, da deres anvendelse under disse betingelser ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, og da det ikke forventes at vildlede forbrugerne. Da det kun er hemisulfatmonohydratsalt af det pågældende stof, der skal tilsættes til fødevarer, bør det af hensyn til klarheden også udtrykkeligt angives, at del A, afsnit 2, note 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ikke finder anvendelse på dette stof.

(7)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. november 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(1):4660.


BILAG

I del A, afsnit 2, tabel 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indsættes følgende række vedrørende FL-nr. 16.130 efter række 16.127:

»16.130

4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinolin-3-carboxylsyre

1359963-68-0

2204

 

Mindsteindhold 99 % (IR NMR-MS)

Note: Del A, afsnit 2, note 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 finder ikke anvendelse på dette stof.

Begrænsninger for anvendelse som aromastof udtrykt som summen af carboxylsyre og hemisulfatmonohydratsalt, udtrykt som syre:

I kategori 1.4 — højst 10 mg/kg.

I kategori 1.6.3 — højst 30 mg/kg.

I kategori 1.8 — højst 30 mg/kg.

I kategori 2.2.1 og 2.2.2 — højst 30 mg/kg.

I kategori 3 — højst 30 mg/kg.

I kategori 4.2.3 — højst 10 mg/kg.

I kategori 4.2.4.1 — højst 30 mg/kg.

I kategori 4.2.4.2 — højst 10 mg/kg.

I kategori 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3 og 4.2.5.4 — højst 30 mg/kg.

I kategori 5.1 og 5.2 — højst 30 mg/kg.

I kategori 5.3 — højst 300 mg/kg.

I kategori 5.4 — højst 30 mg/kg.

I kategori 6.3 — højst 45 mg/kg.

I kategori 7.2 — højst 15 mg/kg.

I kategori 8.3.1, 8.3.2 og 8.3.3 — højst 15 mg/kg.

I kategori 8.3.4.1, 8.3.4.2 og 8.3.4.3 — højst 15 mg/kg.

I kategori 11.2 — højst 30 mg/kg.

I kategori 12.4 — højst 30 mg/kg.

I kategori 12.5 — højst 10 mg/l

I kategori 14.1.2, 14.1.3 og 14.1.4 — højst 7 mg/l

I kategori 14.1.5.1 og 14.1.5.2 — højst 7 mg/kg.

I kategori 14.2.1 — højst 7 mg/l

I kategori 14.2.2 og 14.2.5 — højst 10 mg/l

I kategori 15.1 — højst 30 mg/kg.

I kategori 16 (undtagen produkter omfattet af kategori 1, 3 og 5) — højst 15 mg/g.

 

EFSA«

4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinolin-3-carboxylsyre, hemisulfatmonohydratsalt

1460210-04-1

2204,1

 

Synonym: 3-quinolincarboxylsyre, 4-amino-5-[2,2-dimethyl-3-[(1-methylethyl)amino]-3-oxopropoxy]-2-methyl-, sulfat, hydrat (2:1:2).

Mindsteindhold 99 % (HPLC)


Top