EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1904

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1904 af 29. oktober 2021 om udformningen af et fælles logo for fjernsalg af veterinærlægemidler i detailhandelen (EØS-relevant tekst)

C/2021/7695

OJ L 387, 3.11.2021, p. 133–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1904/oj

3.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 387/133


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1904

af 29. oktober 2021

om udformningen af et fælles logo for fjernsalg af veterinærlægemidler i detailhandelen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (1), særlig artikel 104, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Personer, der har tilladelse til at udlevere veterinærlægemidler i henhold til artikel 103 i forordning (EU) 2019/6, kan tilbyde sådanne lægemidler til fjernsalg på visse betingelser. Der skal vedtages et fælles logo, der indeholder et hyperlink til den relevante medlemsstats kompetente myndigheds liste over detailforhandlere, der har tilladelse til at udbyde veterinærlægemidler til fjernsalg, med det formål at hjælpe offentligheden med at finde ud af, om et websted, der tilbyder sådanne produkter til fjernsalg, er lovligt berettiget hertil.

(2)

Udformningen af det fælles logo for fjernsalg af veterinærlægemidler skal omfatte både et grafisk design og et hyperlink til listen over detailforhandlere, der har tilladelse til at udbyde veterinærlægemidler til fjernsalg på den relevante medlemsstats kompetente myndigheds websted.

(3)

I overensstemmelse med de flertalsudtalelser fra medlemsstaterne, der blev udtrykt på mødet i Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler den 2. december 2019, og en målrettet høring af interessenterne pr. e-mail den 26. november 2019 bør det fælles logo udformes ud fra modellen for det tilsvarende logo for humanmedicinske lægemidler (2). Dette logo har vist sig at være effektivt i praksis ved at give offentligheden mulighed for at kontrollere, at en detailforhandler lovligt har ret til at sælge lægemidler online. For at skelne det grafiske design fra det eksisterende logo for humanmedicinske lægemidler bør der anvendes en anden farve, og bogstaverne »vet«, der står for dyrlæge, bør tilføjes.

(4)

Forordningen bør finde anvendelse fra den 28. januar 2022 i overensstemmelse med artikel 153, stk. 1, i forordning (EU) 2019/6.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i artikel 104, stk. 6, i forordning (EU) 2019/6 omhandlede fælles logo udformes i overensstemmelse med modellen i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 28. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 4 af 7.1.2019, s. 43.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 699/2014 af 24. juni 2014 om udformningen af det fælles logo til identifikation af personer, der tilbyder fjernsalg af lægemidler til offentligheden, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske krav til kontrol af dets ægthed (EUT L 184 af 25.6.2014, s. 5).


BILAG

1)

Det fælles logo udformes efter følgende model, jf. artikel 1:

Image 1

2)

Referencefarver:

PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162, PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224, PANTONE 2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239, PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204.

3)

Nationalflaget for den medlemsstat, hvor den detailforhandler, der leverer veterinærlægemidler til offentligheden via fjernsalg gennem tjenester i informationssamfundet, er etableret, indsættes i det hvide rektangel midtpå (til venstre) i det fælles logo.

4)

Det sprog, teksten i det fælles logo skal affattes på, fastlægges af den medlemsstat, hvor den detailforhandler, der leverer veterinærlægemidler til offentligheden via fjernsalg gennem tjenester i informationssamfundstjenester, er etableret.

5)

Det fælles logo skal have en bredde på mindst 90 pixel.

6)

Det fælles logo skal være statisk.

7)

Anvendes logoet på en farvet baggrund, som gør det mindre tydeligt, kan der anvendes en ydre linje omkring logoet for at øge kontrasten til baggrundsfarven.

Image 2

8)

Hyperlinket som omhandlet i artikel 104, stk. 5, litra c), i forordning (EU) 2019/6, mellem webstedet for detailforhandleren, der har tilladelse til at levere veterinærlægemidler til offentligheden via fjernsalg gennem tjenester i informationssamfundet, og webstedet for den i samme forordnings artikel 104, stk. 8, litra c), omhandlede nationale liste, skal være fast og linke begge veje.


Top