EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1900

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1900 af 27. oktober 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 (EØS-relevant tekst)

C/2021/7580

OJ L 387, 3.11.2021, p. 78–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1900/oj

3.11.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 387/78


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1900

af 27. oktober 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (2), særlig artikel 47, stk. 2, litra b), artikel 54, stk. 4, litra a) og b), og artikel 90 litra a), b) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 (3) er der fastsat regler vedrørende midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen af visse ikkeanimalske fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande, som er opført i bilag I til samme gennemførelsesforordning, vedrørende særlige betingelser for indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande på grund af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk kontaminering, som opført i bilag II til samme gennemførelsesforordning, og vedrørende suspension af indførsel til Unionen af visse fødevarer og foder fra visse tredjelande, der er opført på listen i bilag IIa til nævnte gennemførelsesforordning.

(2)

Da betegnelsen »sammensatte fødevarer« i artikel 1, stk. 1, litra b), nr. ii), i artikel 8, i tabel 2 i bilag II og i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 ikke anvendes med samme betydning som i anden EU-lovgivning, bør denne betegnelse ændres til »fødevarer bestående af to eller flere ingredienser«.

(3)

For at sikre ensartet betydning og anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør definitionen af »oprindelsesland« indsættes i artikel 2 i nævnte gennemførelsesforordning.

(4)

I henhold til artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 skal listerne i bilag I og II til samme gennemførelsesforordning revideres med regelmæssige mellemrum på ikke over seks måneder for at tage hensyn til nye oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse af EU-lovgivningen.

(5)

I bilag IIa til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er opført fødevarer og foder fra visse tredjelande, der er omfattet af suspension af indførsel til Unionen, jf. artikel 11a i nævnte forordning.

(6)

Da gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 ikke udtrykkeligt fastsætter en anvendelsesperiode for hasteforanstaltninger for de produkter, der er opført i bilag IIa, og da disse foranstaltninger skal trækkes tilbage eller ændres, hvis der fremkommer nye oplysninger om risici og om manglende overholdelse af EU-lovgivningen, bør listen i bilag IIa til nævnte forordning også revideres løbende. Artikel 12 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres.

(7)

Forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (»RASFF«), som blev etableret ved forordning (EF) nr. 178/2002, og oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol af ikkeanimalske fødevarer og foderstoffer i andet halvår af 2020 viser, at listerne i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør ændres for at beskytte menneskers sundhed i Unionen.

(8)

Navnlig for sendinger af citroner fra Tyrkiet fremgår det af data fra meddelelser i RASFF og oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol, at der på grund af en mulig forurening med pesticidrester er opstået nye risici for menneskers sundhed, som nødvendiggør en mere intensiv offentlig kontrol. Også for sendinger af jordnødder fra Brasilien fremgår det af oplysninger vedrørende medlemsstaternes offentlige kontrol, at der på grund af mulig forurening med pesticidrester er opstået nye risici for menneskers sundhed, som nødvendiggør en mere intensiv offentlig kontrol. Oplysninger om begge disse varer bør derfor medtages i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 med en hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol fastsat til 20 %.

(9)

På grund af frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med pesticidrester, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, og på grund af det høje antal underretninger i RASFF bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af appelsiner, mandariner, klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter samt søde peberfrugter og peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) fra Tyrkiet øges til 20 %.

(10)

På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med pesticidrester, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af jackfrugt fra Malaysia og peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde) fra Uganda øges til 50 %.

(11)

På grund af underretninger i RASFF vedrørende forurening med restkoncentrationer af ethylenoxid for så vidt angår visse sendinger af okra fra Indien, bør ethylenoxid tilføjes til den analyse, der skal foretages af denne vare, og hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af forekomst af pesticidrester, herunder ethylenoxid, som skal foretages af okra fra Indien ved Unionens grænser, bør øges til 20 %.

(12)

På grund af frekvensen af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med aflatoksiner, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, og på grund af det høje antal underretninger i RASFF bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af jordnødder fra USA øges til 20 %.

(13)

På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med Salmonella, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af Sesamum-frø fra Sudan øges til 50 %.

(14)

På grund af den høje frekvens af manglende overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med pesticidrester, som er konstateret under offentlig kontrol udført af medlemsstaterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, bør hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af vinblade fra Tyrkiet øges til 50 %.

(15)

For hasselnødder og produkter, der er fremstillet af hasselnødder, fra Georgien, viser tilgængelige oplysninger en gunstig tendens i graden af overholdelse af relevante bestemmelser i EU-lovgivningen for så vidt angår forurening med aflatoksiner. Hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af hasselnødder og produkter, der er fremstillet af hasselnødder, fra Georgien bør sænkes til 20 %. Hasselnødder og produkter, der er fremstillet af hasselnødder, fra Tyrkiet og Aserbajdsjan er opført i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risiko for forurening med aflatoksiner. For at sikre sammenhæng i begrænsning af risici bør den eksisterende række med oplysninger om hasselnødder og produkter, der er fremstillet af hasselnødder, fra Georgien ændres til at omfatte de samme produkter som dem, der har oprindelse i Tyrkiet og Aserbajdsjan.

(16)

Sesamum-frø fra Etiopien er blevet underkastet en mere intensiv offentlig kontrol på grund af risikoen for forurening med Salmonella siden januar 2019. Medlemsstaternes offentlige kontrol af disse fødevarer viser en vedvarende høj frekvens af manglende overholdelse siden iværksættelsen af den mere intensive offentlige kontrol. Disse resultater dokumenterer, at indførslen af disse fødevarer til Unionen udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(17)

Det er derfor nødvendigt, ud over den mere intensive offentlige kontrol, at fastsætte særlige betingelser for Sesamum-frø fra Etiopien. Navnlig bør alle sendinger af Sesamum-frø fra Etiopien ledsages af et officielt certifikat, hvoraf det fremgår, at alle prøveudtagnings- og analyseresultater viser fravær af Salmonella i 25 g, jf. artikel 10, stk. 2, litra d), i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793. Prøveudtagnings- og analyseresultaterne bør være vedhæftet certifikatet. Derfor bør oplysningerne om Sesamum-frø fra Etiopien i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 udgå, og der bør indsættes oplysninger om nævnte frø i bilag II til nævnte gennemførelsesforordning.

(18)

Peberfrugter af slægten Capsicum (søde og ikke søde) fra Sri Lanka er blevet underkastet en mere intensiv offentlig kontrol for så vidt angår forekomsten af aflatoksiner siden juli 2017. Medlemsstaternes offentlige kontrol af disse fødevarer viser en vedvarende høj frekvens af manglende overholdelse siden iværksættelsen af den mere intensive offentlige kontrol. Disse resultater dokumenterer, at indførslen af disse fødevarer til Unionen udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed.

(19)

Det er derfor nødvendigt, ud over den mere intensive offentlige kontrol, at fastsætte særlige betingelser for peberfrugter af slægten Capsicum (søde og ikke søde) fra Sri Lanka. Navnlig bør alle sendinger af nævnte vare fra Sri Lanka ledsages af et officielt certifikat, hvoraf det fremgår, at produkterne har været genstand for prøveudtagning og analyse for forekomst af aflatoksiner, og alle resultater viser, at de relevante grænseværdier for aflatoksiner ikke er blevet overskredet. Prøveudtagnings- og analyseresultaterne bør være vedhæftet certifikatet. Derfor bør oplysningerne om peberfrugter af slægten Capsicum (søde og ikke søde) fra Sri Lanka i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 udgå, og der bør indsættes oplysninger om nævnte peberfrugter i bilag II til nævnte gennemførelsesforordning.

(20)

Med hensyn til pistacienødder fra USA, der er opført i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 på grund af risikoen for forurening med aflatoksiner, viser de tilgængelige oplysninger en generelt tilfredsstillende grad af overholdelse af de relevante krav i EU-lovgivningen. Der er således ikke længere grundlag for en mere intensiv offentlig kontrol af disse varer, og oplysningerne vedrørende disse varer i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør udgå.

(21)

For at sikre effektiv beskyttelse mod potentielle sundhedsrisici som følge af forurening af jordnødder med aflatoksiner bør betegnelserne »herunder blandinger« og KN-koder for blandinger indsættes i kolonnerne for »Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse)« og »KN-kode« i tabel 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, i rækkerne vedrørende jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde.

(22)

Der bør indrømmes en overgangsperiode for sendinger af Sesamum-frø fra Etiopien og sendinger af peberfrugter af slægten Capsicum (søde og ikke søde) fra Sri Lanka, som ikke ledsages af et officielt certifikat, men som allerede er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolstedet i overensstemmelse med den harmoniserede hyppighed af identitetskontrollen og den fysiske kontrol i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, inden den ændres ved denne forordning.

(23)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 er der fastsat krav vedrørende det officielle standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af fødevarer og foder, der er opført i bilag II til nævnte gennemførelsesforordning.

(24)

For at tilpasse de officielle certifikater til brug ved indførsel til Unionen, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (4) for forskellige varekategorier, og for at sikre overensstemmelse med de nye certifikatkrav i de officielle certifikater, bør det officielle standardcertifikat og bemærkningerne til udfyldelse af det nævnte certifikat, der er fastsat i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, ændres.

(25)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I, II, IIa og IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 erstattes i deres helhed.

(26)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres.

(27)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, litra b), nr. ii), affattes således:

»ii)

sendinger af fødevarer bestående af to eller flere ingredienser, der indeholder en eller flere af de fødevarer, der er opført i tabel 1 i bilag II som følge af risiko for aflatoksinforurening i en mængde på over 20 % af enten et enkelt produkt eller som summen af disse produkter og henhører under de KN-koder, der er fastsat i tabel 2 i nævnte bilag.«

2)

I artikel 2, stk. 1, tilføjes som litra c):

»c)

»oprindelsesland«:

i)

det land, hvor varerne har oprindelse, er dyrket, høstet eller produceret, for så vidt angår fødevarer og foder, der er opført i bilagene på grund af mulig risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, eller med plantetoksiner eller på grund af mulig manglende overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester

ii)

det land, hvor varerne er produceret, fremstillet eller emballeret, for så vidt angår fødevarer og foder, der er opført i bilagene på grund af mulig risiko for forekomst af Salmonella eller på grund af andre farer end dem, der er angivet i nr. i).«

3)

Artikel 8, stk. 3 og 4, affattes således:

»3.   Fødevarer bestående af to eller flere ingredienser opført i tabel 2 i bilag II, som indeholder produkter, der kun er omfattet af én række i tabel 1 i bilag II, er omfattet af den samlede hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol, der er fastsat i tabel 1 i bilag II for den pågældende række.

4)   Fødevarer bestående af to eller flere ingredienser opført i tabel 2 i bilag II, som indeholder produkter, der er omfattet af flere rækker i tabel 1 i bilag II, er omfattet af den højeste hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol, der er fastsat i tabel 1 i bilag II for de pågældende rækker.«

4)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Ajourføringer af bilag

Kommissionen reviderer listerne i bilag I, II og IIa med regelmæssige mellemrum på ikke over seks måneder for at tage hensyn til nye oplysninger vedrørende risici og manglende overholdelse.«

5)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Overgangsperiode

Sendinger af Sesamum-frø fra Etiopien og sendinger af peberfrugter af slægten Capsicum (søde og ikke søde) fra Sri Lanka, som ikke ledsages af et officielt certifikat og resultaterne af prøveudtagning og analyse, jf. denne forordning, godkendes til indførsel til Unionen indtil den 13. januar 2022.«

6)

Bilag I, II, IIa og IV erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 (EUT L 277 af 29.10.2019, s. 89).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 1).


BILAG

»BILAG I

Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande, der er omfattet af en midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol på grænsekontrolsteder og kontrolsteder

Række

Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse)

KN-kode  (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol (%)

1

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

2

Sort peber (Piper nigrum)

(Fødevarer — ikke knuste eller formalede)

ex 0904 11 00

10

Brasilien (BR)

Salmonella  (2)

50

3

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

Pesticidrester  (3)

20

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

4

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Kina (CN)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

( Fødevarer og foder )

ex 1208 90 00

20

5

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — knuste eller formalede)

ex 0904 22 00

11

Kina (CN)

Salmonella  (6)

20

6

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester  (3)  (7)

20

7

Auberginer (Solanum melongena)

Fødevarer — friske eller kølede)

0709 30 00

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester  (3)

20

8

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester  (3)  (8)

50

Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Meterbønner (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0708 20 00

10

ex 0710 22 00

10

9

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Pesticidrester  (3)  (9)

20

Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99

20

 

ex 0710 80 59

20

10

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoksiner

20

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50 39

70

 

ex 0813 50 91

70

 

ex 0813 50 99

70

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 10

70

 

ex 2007 10 99

40

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

ex 2007 99 50

33

 

ex 2007 99 97

23

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 12

30

 

ex 2008 19 19

30

 

ex 2008 19 92

30

 

ex 2008 19 95

20

 

ex 2008 19 99

30

 

ex 2008 97 12

15

 

ex 2008 97 14

15

 

ex 2008 97 16

15

 

ex 2008 97 18

15

 

ex 2008 97 32

15

 

ex 2008 97 34

15

 

ex 2008 97 36

15

 

ex 2008 97 38

15

 

ex 2008 97 51

15

 

ex 2008 97 59

15

 

ex 2008 97 72

15

 

ex 2008 97 74

15

 

ex 2008 97 76

15

 

ex 2008 97 78

15

 

ex 2008 97 92

15

 

ex 2008 97 93

15

 

ex 2008 97 94

15

 

ex 2008 97 96

15

 

ex 2008 97 97

15

 

ex 2008 97 98

15

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

Hasselnøddeolie

(Fødevarer)

ex 1515 90 99

20

11

Palmeolie

(Fødevarer)

 

1511 10 90

 

Ghana (GH)

Sudanfarvestoffer  (10)

50

 

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

 

1511 90 99

12

Karryblade (Bergera/Murraya koenigii)

(Fødevarer — friske, kølede, frosne eller tørrede)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Pesticidrester  (3)  (11)

50

13

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

ex 0709 99 90

20

Indien (IN)

Pesticidrester  (3)  (12)  (22)

20

 

ex 0710 80 95

30

14

Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Fødevarer — friske eller kølede)

0708 20

 

Kenya (KE)

Pesticidrester  (3)

10

15

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester  (3)  (13)

50

16

Meterbønner (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

ex 0708 20 00

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester  (3)  (14)

50

 

ex 0710 22 00

10

17

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

18

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med saltlage eller citronsyre, ikke frosset)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

19

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

( Fødevarer og foder )

ex 1208 90 00

20

20

Jackfrugt (Artocarpus heterophyllus)

Fødevarer — friske)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Pesticidrester  (3)

50

21

Sesamum-frø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

22

Krydderiblandinger

(Fødevarer)

0910 91 10

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoksiner

50

23

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

 

ex 1207 70 00

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

 

ex 1208 90 00

10

 

ex 2008 99 99

50

24

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), afskallede

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

 

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

25

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

26

Majroer (Brassica rapa ssp. rapa)

(Fødevarer — tilberedt eller konserveret med saltlage eller citronsyre, ikke frosset)

ex 2005 99 80

93

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

27

Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester  (3)  (15)

20

ex 0710 80 59

20

28

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

5

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50 39

70

 

ex 0813 50 91

70

 

ex 0813 50 99

70

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 10

70

 

ex 2007 10 99

40

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

ex 2007 99 50

33

 

ex 2007 99 97

23

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 12 ;

30

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

ex 2008 97 14 ;

15

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

ex 2008 97 98 ;

15

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

Hasselnøddeolie

(Fødevarer)

ex 1515 90 99

20

29

Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)

( Fødevarer — friske, kølede eller tørrede )

 

0805 50 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)

20

30

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), klementiner, wilkings og andre lignende hybrider af citrusfrugter

(Fødevarer — friske eller tørrede)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)

20

31

Appelsiner

(Fødevarer — friske eller tørrede)

0805 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)

20

32

Granatæbler

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 75

30

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)  (16)

20

33

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (3)  (17)

20

Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

34

Uforarbejdede hele, stødte, formalede, knækkede eller hakkede abrikoskerner, der er påtænkt til markedsføring til den endelige forbruger  (18)  (19)

(Fødevarer)

ex 1212 99 95

20

Tyrkiet (TR)

Cyanid

50

35

Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

ex 0709 60 99

20

Uganda (UG)

Pesticidrester  (3)

50

 

ex 0710 80 59

20

36

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af»pellets«

2305 00 00

Mel af jordnødder

( Fødevarer og foder )

ex 1208 90 00

20

37

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter  (20)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

(Fødevarer)

2008 50

38

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (3)  (21)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 99 90

40

39

Okra

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 95

30

40

Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

ex 0709 60 99

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (3)  (21)

50

 

ex 0710 80 59

20

BILAG II

Fødevarer og foder fra visse tredjelande, der er underlagt særlige betingelser for indførsel til Unionen som følge af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner, og mikrobiologisk forurening

1.   Fødevarer og foder af ikke-animalsk oprindelse som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), nr. i)

Række

Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse)

KN-kode  (23)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol (%)

1

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatoksiner

5

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

ex 2008 19 12

40

ex 2008 19 13

40

ex 2008 19 19

50

ex 2008 19 92

40

ex 2008 19 93

40

ex 2008 19 95

40

ex 2008 19 99

50

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

2

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Aserbajdsjan (AZ)

Aflatoksiner

20

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50 39

70

 

ex 0813 50 91

70

 

ex 0813 50 99

70

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 10

70

 

ex 2007 10 99

40

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

ex 2007 99 50

33

 

ex 2007 99 97

23

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 12

30

 

ex 2008 19 19

30

 

ex 2008 19 92

30

 

ex 2008 19 95

20

 

ex 2008 19 99

30

 

ex 2008 97 12

15

 

ex 2008 97 14

15

 

ex 2008 97 16

15

 

ex 2008 97 18

15

 

ex 2008 97 32

15

 

ex 2008 97 34

15

 

ex 2008 97 36

15

 

ex 2008 97 38

15

 

ex 2008 97 51

15

 

ex 2008 97 59

15

 

ex 2008 97 72

15

 

ex 2008 97 74

15

 

ex 2008 97 76

15

 

ex 2008 97 78

15

 

ex 2008 97 92

15

 

ex 2008 97 93

15

 

ex 2008 97 94

15

 

ex 2008 97 96

15

 

ex 2008 97 97

15

 

ex 2008 97 98

15

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

40

Hasselnøddeolie

(Fødevarer)

ex 1515 90 99

20

3

Fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (Piper betle)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00  (32)

10

Bangladesh (BD)

Salmonella  (28)

50

4

Paranødder med skal

0801 21 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

50

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende paranødder med skal

(Fødevarer)

ex 0813 50 31

20

 

ex 0813 50 39

20

 

ex 0813 50 91

20

 

ex 0813 50 99

20

5

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Egypten (EG)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

ex 2008 19 12

40

ex 2008 19 13

40

ex 2008 19 19

50

ex 2008 19 92

40

ex 2008 19 93

40

ex 2008 19 95

40

ex 2008 19 99

50

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

6

Peber af slægten Piper krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0904

 

Etiopien (ET)

Aflatoksiner

50

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0910

7

Sesamum-frø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Etiopien (ET)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

8

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

ex 2008 19 12

40

ex 2008 19 13

40

ex 2008 19 19

50

ex 2008 19 92

40

ex 2008 19 93

40

ex 2008 19 95

40

ex 2008 19 99

50

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

9

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

ex 2008 19 12

40

ex 2008 19 13

40

ex 2008 19 19

50

ex 2008 19 92

40

ex 2008 19 93

40

ex 2008 19 95

40

ex 2008 19 99

50

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

10

Muskatnød (Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

0908 11 00

 

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

11

Betelblade (Piper betle L.)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella  (24)

10

12

Peberfrugter af slægten Capsicum (søde og ikke søde)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

 

0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

ex 0904 21 90

20

 

ex 2005 99 10

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

13

Muskatnød (Myristica fragrans)

(Fødevarer — tørrede krydderier)

0908 11 00

0908 12 00

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

14

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

ex 2008 19 12

40

ex 2008 19 13

40

ex 2008 19 19

50

ex 2008 19 92

40

ex 2008 19 93

40

ex 2008 19 95

40

ex 2008 19 99

50

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

15

Guargummi

(Fødevarer og foder)

ex 1302 32 90

10

Indien (IN)

Pentachlorophenol og dioxiner  (25)

5

16

Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

ex 0709 60 99

20

Indien (IN)

Pesticidrester  (26)  (27)

10

 

ex 0710 80 59

20

17

Sesamum-frø

(Fødevarer og foder)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella  (28)

Pesticidrester (26)  (33)

20

50

ex 2008 19 19

40

 

ex 2008 19 99

40

18

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoksiner

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50 39

60

 

ex 0813 50 91

60

 

ex 0813 50 99

60

Pistaciemasse

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 13

20

 

ex 2008 19 93

20

 

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Mel og pulver af pistacienødder

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

50

19

Peberfrugter af slægten Capsicum

(søde og ikke søde)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

 

0904 21 10

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiner

50

 

ex 0904 21 90

20

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

ex 2005 99 10

10; 90

 

ex 2005 99 80

94

20

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

 

ex 1207 70 00

10

Nigeria (NG)

Aflatoksiner

50

 

ex 1208 90 00

10

 

ex 2008 99 99

50

21

Peberfrugter af slægten Capsicum (ikke søde)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

ex 0709 60 99

20

Pakistan (PK)

Pesticidrester (26)

20

 

ex 0710 80 59

20

22

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

ex 2008 19 12

40

ex 2008 19 13

40

ex 2008 19 19

50

ex 2008 19 92

40

ex 2008 19 93

40

ex 2008 19 95

40

ex 2008 19 99

50

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også formalede eller i form af »pellets«

2305 00 00

 

Mel af jordnødder

(Fødevarer og foder)

ex 1208 90 00

20

23

Sesamum-frø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (28)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

24

Tørrede figner

0804 20 90

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

20

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner

ex 0813 50 99

50

Tørret figenmasse

ex 2007 10 10

50

 

ex 2007 10 99

20

 

ex 2007 99 39

01; 02

 

ex 2007 99 50

31

 

ex 2007 99 97

21

Tørrede figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 12

11

 

ex 2008 19 14

11

 

ex 2008 97 16

11

 

ex 2008 97 18

11

 

ex 2008 97 32

11

 

ex 2008 97 34

11

 

ex 2008 97 36

11

 

ex 2008 97 38

11

 

ex 2008 97 51

11

 

ex 2008 97 59

11

 

ex 2008 97 72

11

 

ex 2008 97 74

11

 

ex 2008 97 76

11

 

ex 2008 97 78

11

 

ex 2008 97 92

11

 

ex 2008 97 93

11

 

ex 2008 97 94

11

 

ex 2008 97 96

11

 

ex 2008 97 97

11

 

ex 2008 97 98

11

 

ex 2008 99 28

10

 

ex 2008 99 34

10

 

ex 2008 99 37

10

 

ex 2008 99 40

10

 

ex 2008 99 49

60

 

ex 2008 99 67

95

 

ex 2008 99 99

60

Mel og pulver af tørrede figner

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

60

25

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

Tyrkiet (TR)

Aflatoksiner

50

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende pistacienødder

ex 0813 50 39

60

 

ex 0813 50 91

60

 

ex 0813 50 99

60

Pistaciemasse

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacienødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19 13

20

 

ex 2008 19 93

20

 

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Mel og pulver af pistacienødder

(Fødevarer)

ex 1106 30 90

50

26

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester  (26)  (29)

50

27

Sesamum-frø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (28)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

28

Pitahaya (dragefrugt)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester  (26)  (30)

10

2.   Fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), nr. ii)

Række

Fødevarer bestående af to eller flere ingredienser, der indeholder nogle af de enkelte produkter, der er opført i tabellen under punkt 1 i dette bilag som følge af risiko for aflatoksinforurening i en mængde på over 20 % af enten et enkelt produkt eller som summen af disse produkter

 

KN-kode  (34)

Varebeskrivelse  (35)

1

ex 1704 90

Sukkervarer (herunder hvid chokolade), uden indhold af kakao, undtagen tyggegummi, også overtrukket med sukker

2

ex 1806

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

3

ex 1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao, kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

BILAG IIa

Fødevarer og foder fra visse tredjelande, der er omfattet af suspension af indførsel til Unionen, jf. artikel 11a

Række

Fødevarer og foder

(påtænkt anvendelse)

KN-kode

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Fare

1

Fødevarer, der består af tørrede bønner

(Fødevarer)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Pesticidrester

BILAG IV

OFFICIELT STANDARDCERTIFIKAT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 11 I KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1793 TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF VISSE FØDEVARER ELLER FODERSTOFFER

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

BEMÆRKNINGER TIL UDFYLDELSE AF DET OFFICIELLE STANDARDCERTIFIKAT SOM OMHANDLET I ARTIKEL 11 I KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1793 TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF VISSE FØDEVARER ELLER FODER

Generelt

For at vælge en mulighed markeres den relevante rubrik med et kryds (X).

Der kan kun vælges en af mulighederne i rubrik I.18 og I.20.

Vælg blandt punkt II.2.1, II.2.2, II.2.3 og II.2.4 det punkt, der svarer til den produktkategori og de(n) fare(r), hvortil certificeringen gives.

Alle rubrikker er obligatoriske, medmindre andet er angivet.

Hvis modtageren, indgangsgrænsekontrolstedet eller transportoplysningerne (dvs. transportmiddel og dato) ændres, efter at certifikatet er udstedt, skal den operatør, der er ansvarlig for sendingen, underrette den kompetente myndighed i indgangsmedlemsstaten. En sådan ændring må ikke føre til en anmodning om et erstatningscertifikat.

Hvis certifikatet indsendes via informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), gælder følgende:

de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges.

de angivelser eller rubrikker, der er anført i del I, udgør dataordbøger til brug for den elektroniske udgave af det officielle certifikat

rubrikkernes rækkefølge i del I i det officielle standardcertifikat og deres størrelse og form er vejledende

hvis der kræves et stempel, er dette i den elektroniske udgave et elektronisk segl.

Hvis det officielle certifikat ikke indgives i IMSOC, skal de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af den certifikatudstedende embedsmand eller helt slettes fra certifikatet.

DEL I — BESKRIVELSE AF SENDINGEN

Rubrik

Beskrivelse

 

Land

 

Angiv navnet på det tredjeland, der udsteder certifikatet.

I.1

Afsender/Eksportør

 

Angiv navn og adresse, land og ISO-landekode (36) for den fysiske eller juridiske person, der afsender sendingen. Denne person skal være etableret i et tredjeland, undtagen for genindførsel af sendinger med oprindelse i Unionen.

I.2

Certifikatets referencenr.

 

Angiv den unikke alfanumeriske kode som tildelt af tredjelandets kompetente myndighed. Denne rubrik er ikke obligatorisk for certifikater, der indgives i IMSOC. Skal gentages i rubrik II.a

I.2a

IMSOC-reference

 

Den unikke alfanumeriske kode som tildelt af IMSOC. Skal gentages i rubrik II.b

Denne rubrik udfyldes ikke, hvis certifikatet ikke er indgivet i IMSOC.

I.3

Central kompetent myndighed

 

Angiv navnet på den centrale myndighed i tredjelandet, der udsteder certifikatet.

I.4

Lokal kompetent myndighed

 

Angiv navnet på den lokale myndighed i tredjelandet, der udsteder certifikatet, hvis det er relevant.

I.5

Modtager/Importør

 

Angiv navn og adresse på den fysiske eller juridiske person, som sendingen er bestemt til i bestemmelsesmedlemsstaten.

I.6

Operatør, der er ansvarlig for sendingen

 

Angiv navn og adresse, land og ISO-landekode for den fysiske eller juridiske person i medlemsstaten, der er ansvarlig for sendingen, når den fremvises på grænsekontrolstedet, og som afgiver de fornødne erklæringer til de kompetente myndigheder som importør eller på importørens vegne. Denne operatør kan være den samme som den i rubrik I.5 angivne.

Denne rubrik er valgfri.

I.7

Oprindelsesland

 

Angiv navnet på og ISO-landekoden for det land, hvor varerne har oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet til fødevarer og foder opført i bilagene på grund af mulig risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, eller med plantetoksiner eller på grund af mulig manglende overholdelse maksimalgrænseværdierne for pesticidrester

Angiv navnet på og ISO-landekoden for det land, hvor varerne er produceret, fremstillet eller emballerer for fødevarer og foder opført i bilagene på grund af mulig risiko for forekomst af Salmonella eller på grund af andre farer end dem, der er angivet i første afsnit.

I.8

Oprindelsesregion

 

Ikke relevant.

I.9

Bestemmelsesland

 

Angiv navnet på og ISO-landekoden for produkternes bestemmelsesmedlemsstat.

I.10

Bestemmelsesregion

 

Ikke relevant.

I.11

Afsendelsessted

 

Angiv navn og adresse, land og ISO-landekode for den eller de virksomheder, som produkterne kommer fra. Hvis det er påkrævet i henhold til EU-lovgivningen, angives registrerings- eller godkendelsesnummer.

For andre produkter: enhver enhed i en virksomhed i fødevare- eller fodersektoren. Kun den virksomhed, der afsender produkterne, angives.

Ved handel, der involverer mere end ét tredjeland (trepartshandel), er afsendelsesstedet den sidste tredjelandsvirksomhed i eksportkæden, hvorfra den endelige sending transporteres til Unionen.

I.12

Bestemmelsessted

 

Angiv navn og adresse, land og ISO-landekode for det sted, sendingen leveres til med henblik på endelig aflæsning. I påkommende tilfælde angives også bestemmelsesvirksomhedens registrerings- eller godkendelsesnummer.

I.13

Indladningssted

 

Ikke relevant.

I.14

Dato og klokkeslæt for afgang

 

Angiv datoen for transportmidlets afgang (fly, skib, togvogn eller vejkøretøj).

I.15

Transportmiddel

 

Vælg — og identificér — et eller flere af følgende transportmidler for varer, der forlader afsendelseslandet:

Fly (angiv rutenummer)

Skib (angiv skibets navn og nummer)

Togvogn (angiv togets og togvognens nummer)

Vejkøretøj (angiv registreringsnummer og efter omstændighederne anhænger-/sættevognsnummer).

For færger sættes der kryds ved »Skib«, og ud over navn og nummer på færgeforbindelsen angives vejkøretøjets/-køretøjernes registreringsnummer (samt efter omstændighederne anhænger-/sættevognsnummer).

I.16

Indgangsgrænsekontrolsted

 

Angiv navnet på grænsekontrolstedet, hvor sendingen føres ind i Unionen, for certifikater, der ikke indgives i IMSOC, eller vælg navnet på EU-indgangsgrænsekontrolstedet og dets unikke alfanumeriske kode som tildelt af IMSOC.

I.17

Ledsagedokumenter

 

Angiv typen af det påkrævede dokument: analyserapport/resultater af prøveudtagning og analyser som omhandlet i artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, og angiv påkrævede ledsagedokumenters unikke kode og udstedelsesland.

Yderligere dokumenter: Angiv dokumentets type og referencenummer, når en sending er ledsaget af andre dokumenter såsom handelsdokumenter (f.eks. luftfragtbrevsnummer, konnossementsnummer eller handelsnummer for toget eller køretøjet).

I.18

Transportbetingelser

 

Angiv kategorien af krævet temperatur under transporten af produkterne (omgivelse, nedkølet, frosset).

I.19

Containernr./forseglingsnr.

 

Angiv containerens/forseglingens nummer, alt efter hvad der er relevant (mulighed for flere valg).

Containernummeret skal angives, hvis varerne transporteres i lukkede containere.

Det er kun det officielle forseglingsnummer, der skal angives. Det officielle forseglingsnummer er påkrævet, hvis containeren, lastvognen eller togvognen forsegles under tilsyn af den kompetente myndighed, der udsteder certifikatet.

I.20

Attesteret som/til

 

Angiv den påtænkte anvendelse af varerne, som angivet i den relevante EU-lovgivning.

Foder: vedrører kun produkter bestemt til foder.

Produkter til konsum: vedrører kun produkter til konsum, for hvilke et certifikat er påkrævet i henhold til EU-lovgivningen.

I.21

Til transit

 

Ikke relevant.

I.22

Til det indre marked

 

Der sættes kryds i denne rubrik for sendinger, der skal markedsføres i EU.

I.23

Til genindførsel

 

Ikke relevant.

I.24

Samlet antal kolli