EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1871

Kommissionens afgørelse (EU) 2021/1871 af 22. oktober 2021 om ændring af afgørelse 2014/312/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (meddelt under nummer C(2021) 7514) (EØS-relevant tekst)

C/2021/7514

OJ L 379, 26.10.2021, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1871/oj

26.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 379/49


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2021/1871

af 22. oktober 2021

om ændring af afgørelse 2014/312/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker

(meddelt under nummer C(2021) 7514)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøpåvirkning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU-miljømærket. Der skal fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(2)

I Kommissionens afgørelse 2014/312/EU (2) blev der opstillet kriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for produktgruppen »indendørs og udendørs malinger og lakker«.

(3)

I overensstemmelse med konklusionerne af kvalitetskontrollen af EU-miljømærket (REFIT) af 30. juni 2017 (3) har Kommissionens tjenestegrene vurderet denne ændrings relevans for at garantere en stor udnyttelse af ordningen for denne produktgruppe. Offentlige aktører er også blevet hørt.

(4)

Vurderingen bekræftede, at det er nødvendigt at indrømme undtagelser for titandioxidpigment (TiO2), CAS-nummer 13463-67-7, og pigmenttilsætningsstoffet trimethylolpropan (TMP), CAS-nr. 77-99-6, for at sikre, at kriteriet forbliver fuldt operationelt.

(5)

Efter vedtagelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/217 (4) er pigmentet TiO2 i pulverform i den harmoniserede klassificering blevet klassificeret som carcinogen i kategori 2 ved indånding med den tilknyttede farekode H351 og faresætningen »Mistænkt for at fremkalde kræft«, hvis 1 % eller mere af TiO2-partiklerne har en aerodynamisk diameter på højst 10 μm. Denne klassificering træder i kraft den 1. oktober 2021, og fra denne dato vil det ikke længere være muligt at anvende titandioxid i EU-miljømærkede maling- og lakprodukter i koncentrationer på over 0,010 % w/w, medmindre der udtrykkeligt fraviges fra kravene i kriterium 5a)i) i bilaget til afgørelse 2014/312/EU.

(6)

På grundlag af oplysninger fra interesserede parter fra industrien, medlemmer af EU's Miljømærkenævn og indehavere af EU-miljømærket anvendes TiO2 i øjeblikket i mindst 91 % af EU-miljømærkede maling- og lakprodukter (det typiske indhold af TiO2 er 3-30 % vægtprocent (w/w) i malinger og lakker og op til 65 % i tonepasta). Andre ISO 14024 type I-miljømærker i Unionen fraviger allerede anvendelsen af TiO2 uanset koncentrationen i flydende malinger og lakker, der ikke er tildelt farekode H351.

(7)

TiO2 er et bedre pigment end alle andre kendte alternativer på grund af dets høje lyshed og høje brydningsindeks. For at en belægning opnår en given opacitet vil malinger og lakker med alternative pigmenter såsom zirconiumoxid, zinkoxid, bariumsulfat eller zinksulfat skulle have et højere pigmentindhold eller påføres en tykkere belægning med en deraf følgende højere miljøpåvirkning.

(8)

Anmodningen om undtagelse for anvendelse af TiO2 i EU-miljømærkede malinger og lakker bør kun gælde for blandinger, hvor tilstedeværelsen af TiO2 ikke udløser klassificering af det endelige produkt med farekode H351. I henhold til delegeret forordning (EU) 2020/217 skal mærkningen af emballagen til flydende blandinger med et indhold på 1 % eller derover af TiO2-partikler med en aerodynamisk diameter på 10 μm eller derunder, være forsynet med følgende påskrift: EUH211: »Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.«, jf. del 2 i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (5).

(9)

Som led i en fælles indsendelse til den fortegnelse over klassificeringer og mærkninger, der forvaltes af Det Europæiske Kemikalieagentur, blev pigmenttilsætningsstoffet TMP i marts 2020 klassificeret som reproduktionstoksisk stof i kategori 2 med den tilhørende farekode H361fd og faresætningen »Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn« i den harmoniserede klassificering. TMP anvendes ikke direkte af malingproducenter, men kan forekomme i pigmenter som tilsætningsstof, i koncentrationer på op til 1,0 % w/w af pigment (oftest op til 0,6 %). TMP-behandlede pigmenter må ikke anvendes i EU-miljømærkede maling- og lakprodukter, hvis koncentrationen af TMP i malingen eller lakken overstiger 0,010 % w/w. Med henblik på at lette anvendelsen af TMP-behandlede pigmenter skal der udtrykkeligt afviges fra kravet i kriterium 5a) »Generelle begrænsninger i forbindelse med fareklasser og risikosætninger« i afgørelse 2014/312/EU.

(10)

På grundlag af oplysninger fra interesserede parter fra industrien, medlemmer af EU's Miljømærkenævn og indehavere af EU-miljømærket behandles pigmenter med TMP for at forbedre deres massestrøm under dosering og for at forbedre dispersionen under blandingen. TMP-behandlede pigmenter fremmer højere dispersionsniveauer og kortere blandingstider (anslået 30 % reduktion), hvilket resulterer i energibesparelser og øget produktivitet på anlægget. Der findes i øjeblikket ingen kendte alternativer, der giver de samme massestrøms- og dispersionsfordele som TMP. Det anslås, at forskning i og udvikling af ufarlige eller mindre farlige alternativer til TMP vil tage mindst to år uden nogen garanti for succes. Den fortsatte anvendelse af TMP-behandlede pigmenter i maling og lak er allerede blevet tilladt for flere andre ISO 14024 type I-miljømærker i Unionen.

(11)

Behovet for undtagelser for TiO2 og TMP efter udløbet af gyldighedsperioden for afgørelse 2014/312/EU bør vurderes nøje i forbindelse med revisionen af de relaterede kriterier. Industrien opfordres i mellemtiden til at finde sikrere alternativer til disse stoffer.

(12)

Af klarhedshensyn er det i tillægget til bilaget til afgørelse 2014/312/EU i punkt 1, nr. iii), nødvendigt at erstatte den tærskel på 0,0200 %, der er angivet for 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT), CAS-nr. 2682-20-4, EF-nr. 220-239-6, med 0,0015 % med henblik på at harmonisere indholdet af kriterium 5a) i bilaget med den 13. tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af forordning (EF) nr. 1272/2008 (6), som trådte i kraft den 1. maj 2020.

(13)

Den 13. tilpasning har faktisk nedsat tærskelkoncentrationen for MIT til 0,0015 %, hvilket ville udløse klassificering af blandingen som hudsensibiliserende i kategori 1A med den tilhørende farekode H317 og faresætningen »Kan udløse allergisk hudreaktion«. Kriterium 5a) tillader ikke, at det endelige EU-miljømærkede maling- eller lakprodukt klassificeres med farekode H317, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Den tærskel på 0,0200 %, der er angivet for MIT i EU-miljømærkets tillæg til bilaget til afgørelse 2014/312/EU, er derfor selvmodsigende og bør erstattes med 0,0015 %.

(14)

Af klarhedshensyn er det i tillægget til bilaget til afgørelse 2014/312/EU i punkt 1, nr. iii), nødvendigt at erstatte den tærskel på 0,0500 %, der er angivet for stof 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT), CAS-nr. 26530-20-1, EF-nr. 247-761-7, med 0,0015 % med henblik på at harmonisere indholdet af kriterium 5a) i bilaget med den 15. tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af forordning (EF) nr. 1272/2008, der træder i kraft den 1. marts 2022.

(15)

Den 15. tilpasning nedsætter tærskelkoncentrationen for OIT til 0,0015 %, hvilket ville udløse klassificering af blandingen som hudsensibiliserende i kategori 1A med den tilhørende farekode H317 og faresætningen »Kan udløse allergisk hudreaktion«. Kriterium 5a) tillader ikke, at det endelige EU-miljømærkede maling- eller lakprodukt klassificeres med farekode H317, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Den tærskel på 0,0500 %, der er angivet for OIT i EU-miljømærkets tillæg, vil derfor være selvmodsigende fra den 1. marts 2022 og bør erstattes med 0,0015 % fra og med den dato.

(16)

Afgørelse 2014/312/EU bør derfor ændres.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Bilaget til afgørelse 2014/312/EU ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Virginijus SINKEVIČIUS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2014/312/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (EUT L 164 af 3.6.2014, s. 45).

(3)  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (COM(2017) 355 final).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/217 af 4. oktober 2019 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af nævnte forordning (EUT L 44 af 18.2.2020, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2018/1480 af 4. oktober 2018 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af Kommissionens forordning (EU) 2017/776 (EUT L 251 af 5.10.2018, s. 1).


BILAG

I tillægget til bilaget til afgørelse 2014/312/EU foretages følgende ændringer:

1)

I overskriften »1. konserveringsmidler, der er tilsat til farvestoffer, bindemidler og det endelige produkt, nr. iii) Tilladt samlet indhold af isothiazolinon-stoffer og -forbindelser i det brugsklare produkt« foretages følgende ændringer:

a)

grænsen på 0,0200 % for 2-methyl-2H-isothiazol-3-on erstattes af følgende:

»2-methyl-2H-isothiazol-3-one: 0,0015 %«

b)

grænsen på 0,0500 % for 2-octyl-2H-isothiazol-3-one erstattes af følgende:

»2-octyl-2H-isothiazol-3-one: 0,0500 % (indtil den 28. februar 2022), 0,0015 % (fra den 1. marts 2022 og frem)«.

2)

I overskriften »5. Forskellige funktionelle stoffer til generelle formål« affattes litra f) (Pigmenter) således:

Gruppe af stoffer

Begrænsningens og/eller undtagelsens omfang

Koncentrationsgrænser (hvis relevant)

Vurdering og verifikation

»f)

Pigmenter

Anvendelse: Alle produkter

Begrænsning: Pigmenter indeholdende metaller må kun anvendes, hvis laboratorieprøvning af pigmentet viser, at metalkromoforen er bundet i et krystalgitter og uopløselig.

Undtagelse: Der indrømmes undtagelse for brugen af følgende pigmenter indeholdende metal uden krav om prøvning:

Bariumsulfat

Antimonnikkel (Breithauptit) i et uopløseligt TiO2-gitter

Koboltaluminat blå spinel

Koboltkromit blågrøn spinel

n/a

Verifikation: Testresultater, som påviser, at pigmentkromoforen er bundet i et krystalgitter og uopløselig.

Testmetode:

DIN 53770-1 eller tilsvarende

Undtagelse fra kriterium 5a): Carc. kat. 2 H351 (indånding):

Kun for titandioxid (TiO2) og kun i tilfælde, hvor tilstedeværelsen af TiO2 ikke udløser klassificering af den maling eller lak, der skal godkendes, som carcinogen i kategori 2, H351.

n/a

Verifikation: Ansøgeren skal dokumentere, at både denne og leverandøren af TiO2 har indført systemer til minimering af arbejdstagernes eksponering for tørt TiO2-pulver på arbejdspladsen (f.eks. lukkede doseringssystemer, ventilerede doserings- og blandingsområder, personlige værnemidler).

Undtagelse fra kriterium 5a): Repr. kat. 2 H361fd:

For trimethylolpropan (TMP) og kun, når det anvendes som tilsætningsstof i pigmenter.

0,50  %

Verifikation: Pigmentleverandøren skal erklære, at TMP-indholdet ikke er over 0,50  % w/w af pigmentet.«


Top