EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1877

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1877 af 22. oktober 2021 om rammen for inklusionsforanstaltninger under programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps 2021-2027 (EØS-relevant tekst)

C/2021/7493

OJ L 378, 26.10.2021, p. 15–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1877/oj

26.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 378/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1877

af 22. oktober 2021

om rammen for inklusionsforanstaltninger under programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps 2021-2027

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særligt artikel 165, stk. 4, og 166, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/817 af 20. maj 2021 om oprettelse af »Erasmus+»: EU-programmet for uddannelse, ungdom samt idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr.1288/2013 (1), særligt Artikel 15,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/888 af 20. maj 2021 om oprettelse af Det Europæiske Solidaritetskorpsprogram og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1475 og (EU) nr. 375/2014 (2), særligt artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd har ved flere lejligheder givet udtryk for, at der er behov for at styrke og udvide Erasmus+-programmet. Herudover blev der i forbindelse med høringerne om midtvejsevalueringen af Erasmus+-programmet (2014-2020), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 (3), og om det program, der skal erstatte dette program (4), konstateret et behov for kontinuitet i Erasmus+-programmets anvendelsesområde, arkitektur og gennemførelsesmekanismer. Samtidig blev der konstateret et behov for en række forbedringer, f.eks. at gøre Erasmus+-programmet mere inkluderende, enklere og lettere at håndtere for støttemodtagerne.

(2)

Både forordningen om Erasmus+ og forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps fastsætter, at Kommissionen skal udarbejde en ramme for inklusionsforanstaltninger for personer med færre muligheder (5). I betragtning af lighederne mellem programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps for så vidt angår nogle af de målgrupper, der er omfattet (personer med færre muligheder i Erasmus+-programmet og unge med færre muligheder i Det Europæiske Solidaritetskorps), den fælles karakter af gennemførelsesstrukturerne for de to programmer og lighederne i finansieringsstrukturen, bør der etableres en fælles ramme for inklusionsforanstaltninger.

(3)

Rammen for inklusionsforanstaltninger bør tage hensyn til indsatsområder for globale udfordringer som fastsat i bilag III, punkt 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 (6) samt EU-arbejdsplanen for sport 2021-2024. Organisationer, såsom de enheder, der modtager tilskud under programmerne, spiller en central rolle med hensyn til at gøre inklusion til virkelighed, navnlig med hensyn til organisatorisk udvikling, erhvervelse og opbygning af større kapacitet til at håndtere inklusionsprojekter og tilgængelighedskrav, med hensyn til at fremme inklusion på tværs af organisationen og med hensyn til opsøgende arbejde og støtte til deltagerne før, under og efter projektet.

(4)

I nogle tilfælde er personer med færre muligheder mindre tilbøjelige til at deltage i programmet af finansielle årsager, enten på grund af deres økonomiske situation eller de højere deltagelsesomkostninger, som deres særlige situation medfører, som det ofte er tilfældet for personer med handicap. I sådanne tilfælde vil målrettet finansiel støtte kunne gøre det lettere for dem at deltage.

(5)

Manglende kendskab til tilgængeligheden af særlige foranstaltninger for personer med færre muligheder kan føre til mindre deltagelse blandt disse målgrupper. Der er behov for en større indsats for at udbrede kendskabet og øge deres viden om og opmærksomhed på, hvilke muligheder der findes, og hvordan man gør brug af dem.

(6)

Organisationer opfordres til at tage hensyn til inklusion og mangfoldighed i overensstemmelse med deres og deres samfunds behov. Personale, der specifikt beskæftiger sig med inklusion og mangfoldighed og med deltagere med færre muligheder i deres organisationer, kan drage fordel af at samarbejde med modparter fra andre organisationer med henblik på at støtte personer med færre muligheder. Forskellige former for støtte, såsom kurser, udveksling af erfaringer med peerlæring og følordninger, kan arrangeres med henblik på at bidrage til at øge deres kapacitet på dette område.

(7)

En stærk støttende tilgang til deltagere med færre muligheder er afgørende for at hjælpe med at fjerne hindringerne for deres fulde deltagelse i programmerne.

(8)

I begge programmer indgår inklusion og mangfoldighed i kriterierne for udvælgelse af ansøgninger om finansiering og tildeling af finansiel støtte. Projekter af høj kvalitet, som aktivt beskæftiger sig med inklusion og mangfoldighed, og som direkte involverer deltagere med færre muligheder, kan prioriteres i tilskudstildelingsprocessen.

(9)

Personer med færre muligheder bør opsøges i deres respektive personlige miljøer ved at skræddersy tilgangen til deres specifikke informations- samt tilgængelighedsbehov. En vigtig succesfaktor for formidling af information til underrepræsenterede grupper er samarbejdet med interessenter, der arbejder med disse målgrupper samt involvere brugere på lokalt og regionalt plan.

(10)

Særlige overvågningsaktiviteter, hvor der anvendes et sæt specifikke indikatorer, bør give kvalitative og kvantitative data til gradvist at støtte en endnu mere strategisk og målrettet anvendelse af det budget, der er til rådighed under programmerne.

(11)

Inklusionsforanstaltninger kan allerede være indført i den nationale kontekst. Komplementaritet og synergi med de foranstaltninger, der iværksættes inden for denne ramme, kan bidrage til at opnå en større virkning med hensyn til at nå ud til og støtte deltagere med færre muligheder.

(12)

Denne afgørelse og de efterfølgende inklusionshandlingsplaner bør overholde de grundlæggende rettigheder og de principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (7). De bør også sikre fuld respekt for retten til ikke at blive diskrimineret og fremme anvendelsen af chartrets artikel 21.

(13)

De aktører, der er involveret i processen med at gøre programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps mere inkluderende og mangfoldige, er heterogene og bidrager til udviklingen af idéer og nye eller forbedrede mekanismer samt fungerer som vigtige multiplikatorer for indsatsen for inklusion og mangfoldighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

1.   Ved denne afgørelse fastlægges en ramme for inklusionsforanstaltninger for programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps for perioden for den flerårige finansielle ramme 2021-2027.

2.   Den fastsætter målene for rammen og de tiltag og mekanismer, der skal gennemføres.

Artikel 2

Mål for rammen for integrationsforanstaltninger

1.   Det overordnede mål for rammen for inklusionsforanstaltninger er at lette adgangen til programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps for personer med færre muligheder, at sikre, at der træffes foranstaltninger til at fjerne de hindringer, der kan forhindre en sådan adgang, og at danne grundlag for yderligere retningslinjer for gennemførelsen, som anført i bilaget. På grundlag af princippet om, at programmerne skal være tilgængelige for alle, uanset hvilke hindringer man står over for, er hensigten at ingen lades i stikken og at bidrage til mere inkluderende samfund.

2.   Rammen for integrationsforanstaltningerne har fire specifikke mål:

a)

at integrere inklusion og mangfoldighed som en tværgående prioritet og et vejledende princip

b)

at sikre, at der tilbydes inkluderende elementer og mekanismer i forbindelse med udformningen af programmerne og det budget, der er afsat til dets tiltag, samt at fokus på inklusion og mangfoldighed medtages i alle faser af programforvaltningen

c)

at skabe en fælles forståelse for personer, som kan anses for at have færre muligheder, og at fremme en positiv tilgang til mangfoldighed

d)

at støtte de tilskudsmodtagende organisationer i at etablere flere projekter af høj kvalitet, der beskæftiger sig med inklusion og mangfoldighed, og i at udforme og gennemføre projekter på en mere inkluderende og mangfoldig måde.

3.   Bilaget til denne afgørelse indeholder en ikke-udtømmende liste over de tiltag, som Kommissionen har iværksat og vil iværksætte, for at vejlede om gennemførelsen af inklusionsforanstaltninger i programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps.

KAPITEL II

INKLUSIONSFORANSTALTNINGER

Artikel 3

Læringsformater

Programmerne skal tilbyde fleksible og tilgængelige læringsformater, der gør det muligt at nå ud til store målgrupper, og dermed øge integrationen af personer med færre muligheder i uddannelses-, ungdoms-, idræts- og solidaritetsaktiviteter.

Artikel 4

Støtte til deltagere med færre muligheder

Mekanismer til at forberede og støtte deltagere med færre muligheder før, under og efter deres deltagelse i programmerne tilstrækkeligt, såsom forberedende besøg, sproglig støtte, styrket mentorordning og coaching, skal være tilgængelige og behørigt finansieret.

Artikel 5

Støtte til organisationer

Der indføres mekanismer til:

a)

at støtte organisationer i at gøre inklusion til virkelighed, navnlig med hensyn til organisatorisk udvikling, tilgængelighed og interaktion med deltagere med færre muligheder før, under og efter projektet. Dette kan være i form af støtteaktiviteter for personale, der specifikt beskæftiger sig med inklusion og mangfoldighed i organisationer, såsom uddannelse og tematiske netværksmuligheder, for at samarbejde om at støtte personer med færre muligheder og sikre inkluderende udvælgelsesprocedurer

b)

at støtte organisationer i deres centrale rolle med hensyn til at nå ud til og øge kendskabet blandt potentielle deltagere med færre muligheder til de forskellige muligheder og støttemekanismer, som programmerne tilbyder dem.

Artikel 6

Finansiel støtte

1.   Programmerne yder passende finansiel støtte til deltagere med færre muligheder og bidrager til at fjerne de hindringer, der forhindrer dem i at deltage i programmets aktiviteter på lige fod med deres fagfæller eller medstuderende. Dette indebærer, at der tages hensyn til de mest hensigtsmæssige mekanismer til at yde en sådan støtte.

2.   Programmerne skal stille øget finansiel støtte til rådighed for organisationer, der arbejder med deltagere med færre muligheder, i anerkendelse af den ekstra indsats, de gør for effektivt at inddrage disse målgrupper i deres projektaktiviteter.

Artikel 7

Udvælgelsesproces

I forbindelse med tildelingen af tilskud kan der gives prioritet til projekter af høj kvalitet, som aktivt beskæftiger sig med inklusion og inddragelse af deltagere med færre muligheder.

Artikel 8

Programdokumenternes brugervenlighed

Programmerne skal sikre, at ansøgningen og referencedokumenterne er brugervenlige og tilgængelige, herunder på flere forskellige sprog. Disse dokumenter skal have en klar struktur og være skrevet i et letforståeligt sprog for at tilgodese behovene hos personer med færre muligheder.

Artikel 9

Uddannelsesaktiviteter

Der kan ydes støtte under programmerne til at tilbyde uddannelsesaktiviteter, der tager sigte på at inkludere personer med færre muligheder, møntet på bl.a. eksperter, fagfolk, personale i organisationer og deltagere. Disse uddannelsesaktiviteter skal have til formål at skabe muligheder for udveksling af bedste praksis, opbygning af kompetencer og tilskyndelse til innovative idéer vedrørende inklusionsforanstaltninger.

Artikel 10

Understøttende tilgang

Programmerne yder kvalitativ støtte til inklusionsforanstaltninger gennem de nationale agenturer under Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) samt gennem strukturer såsom støtte, avanceret læring og uddannelsesmuligheder (SALTO) for inklusion og mangfoldighed.

Artikel 11

Kommunikationsaktiviteter

Oplysninger om og kendskab til de muligheder, som programmerne og støttemekanismerne for inklusion frembyder, skal muligvis formidles og tilpasses til deres nationale og sektorspecifikke kontekst for hver kategori af deltagere med færre muligheder. For at opnå dette opfordres gennemførelsesorganisationerne til at stille egnet og tilgængeligt informationsmateriale til rådighed, etablere forskellige kanaler til oplysningsarbejde og opsøgende arbejde, udveksle bedste praksis og proaktivt appellere til og kontakte organisationer, der er aktive inden for inklusion og mangfoldighed. Disse opgaver varetages primært af de nationale agenturer for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. Til støtte for gennemførelsen af disse opgaver udpeges der medarbejdere med ansvar for inklusion og mangfoldighed i de nationale agenturer.

KAPITEL III

Overvågning og rapportering

Artikel 12

Overvågningsaktiviteter

1.   Der indsamles relevant data, navnlig af Kommissionen og af de nationale agenturer under Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps og EACEA, i løbet af programmernes levetid ved hjælp af en blanding af kilder såsom de IT-værktøjer, der understøtter gennemførelsen af programmerne eller spørgeundersøgelser til deltagerne.

2.   Kommissionen vil udføre overvågningsopgaver med hjælp fra de nationale agenturer for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps og EACEA gennem ad hoc-analyser, samtidig med at de gældende databeskyttelsesregler og -procedurer for behandling af følsomme personoplysninger overholdes.

Artikel 13

Inklusionshandlingsplaner

1.   Som en integreret del af deres arbejdsprogrammer udvikler de nationale agenturer under Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps inklusionshandlingsplaner på grundlag af denne ramme for inklusionsforanstaltninger og med særlig vægt på de specifikke udfordringer med at få adgang til programmerne i nationale kontekster. De aflægger regelmæssigt rapport til Kommissionen om de fremskridt, der gøres med hensyn til gennemførelsen af deres inklusionshandlingsplaner.

2.   Kommissionen overvåger regelmæssigt gennemførelsen af disse inklusionshandlingsplaner.

3.   Kommissionen fremsætter om nødvendigt henstillinger og bemærkninger til de nationale agenturer i forbindelse med deres inklusionshandlingsplaner med henblik på at forbedre udformningen og gennemførelsen af og opfølgningen på disse handlingsplaners indhold.

Artikel 14

Rapportering

Kommissionen offentliggør regelmæssigt rapporter om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af inklusionsforanstaltningerne, navnlig gennem midtvejsevalueringen af programmerne og de årlige rapporteringsaktiviteter.

Artikel 15

Komplementaritet og synergier

1.   Ved gennemførelsen af inklusionsforanstaltningerne kan de nationale agenturer sikre komplementaritet med andre eksisterende nationale foranstaltninger til inklusion for at maksimere virkningen af disse bestræbelser for deltagere med færre muligheder.

2.   Der skal tilstræbes synergier med andre EU-fonde og nationale fonde for at give mulighed for større virkning og øget støtte til personer med færre muligheder.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 16

Samskabelse

1.   Gennemførelsen af disse foranstaltninger med henblik på at gøre programmerne mere inkluderende og mangfoldige gennemføres i en ånd af samskabelse og i løbende dialog med relevante interessenter, navnlig internationale og nationale organisationer og netværk, der er aktive inden for inklusion og mangfoldighed, eksperter, fagfolk og deltagerne selv, de nationale agenturer under Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps, EACEA, SALTO-ressourcecentrene, Erasmus+-udvalget og repræsentanter for andre EU-institutioner.

2.   Denne dialog kan finde sted i en lang række sammenhænge, lige fra europæiske arrangementer til ad hoc-arbejdsgrupper, målrettede høringer og uddannelses- og netværksmuligheder — enten fysisk, online eller i hybridform.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 189 af 28.5.2021, s. 1. I det følgende benævnt »Erasmus+-forordningen«.

(2)  EUT L 202 af 8.6.2021, s. 32. I det følgende benævnt »forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps.« Programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorpsbenævnes i det følgende »programmerne«.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/817 af 20. maj 2021 om oprettelse af »Erasmus+»: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 (EUT L 189 af 28.5.2021, s. 1).

(5)  Definitionen af »personer med færre muligheder« i artikel 2, nr. 25), i forordningen om Erasmus+ er stort set identisk med definitionen af »unge med færre muligheder« i artikel 2, nr. 4), i forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps. I denne afgørelse benævnes de også »deltagere med færre muligheder«.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 af 9. juni 2021 om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — et globalt Europa, og om ændring og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 (EUT L 209 af 14.6.2021, s. 1).

(7)  I det følgende benævnt »chartret«.


BILAG

Vejledning i gennemførelsen af inklusionsforanstaltningerne for programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps

Kommissionen kan i samråd med interessenterne videreudvikle detaljerne for gennemførelsen af de inklusionsforanstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, i gennemførelsesretningslinjer, der skal udarbejdes og ajourføres igennem hele programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps levetid for 2021-2027.

Følgende retningslinjer kan udvikles og gradvis finjusteres som led i programmets normale livscyklus:

1.

Programmets referencedokumenter: Kommissionen kan yde vejledning til interessenter om gennemførelsesbetingelserne for inklusions- og mangfoldighedsforanstaltninger i dokumenter som f.eks. indkaldelsen af forslag og programvejledninger, i vejledningen til eksperter, der evaluerer projektforslag, samt i ansøgningsskemaer og andre tekniske dokumenter, såsom inklusions- og mangfoldighedsstrategien (1).

2.

Aktiviteter inden for rammen af forvaltningen af de nationale agenturer under Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps: Som led i deres periodiske vurderingsproces fremlægger de nationale agenturer oplysninger om virkningen af deres nationale planer på området inklusion og mangfoldighed og om, hvordan de bidrager til programmernes overordnede inklusions- og mangfoldighedsmål på europæisk plan.

3.

Kommunikationsmateriale og strategiske retningslinjer: Ud over referencedokumenterne for programmet kan Kommissionen udarbejde yderligere vejledninger med nyttige tips, succeshistorier og god praksis rettet til nationale agenturer under Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA), tilskudsmodtagende organisationer og potentielle deltagere med færre muligheder for kvalitativt at støtte gennemførelsen af inklusions- og mangfoldighedsforanstaltninger samt udbrede kendskabet til de forskellige muligheder, der tilbydes. Disse materialer og retningslinjer skal udvikles i fællesskab med relevante interessenter på området.

Hvor det er relevant, sikrer Kommissionen med støtte fra de relevante gennemførelsesstrukturer en bred rækkevidde af de materialer, der er refereret til i andet afsnit, punkt 3. Dette gøres via de særlige hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsformer med det formål at sikre synlighed og kendskab blandt potentielle tilskudsmodtagere og deltagere med færre muligheder, samt for at fremme aktivt engagement blandt tilskudsmodtagere og deltagere med færre muligheder i samskabelsesprocessen for at gøre programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps mere inkluderende og mangfoldige.


(1)  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity_da.


Top