EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1874

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1874 af 25. oktober 2021 om berigtigelse af de tyske sprogudgaver af forordning (EU) 2018/395 om gennemførelsesbestemmelser for flyvning med balloner og flyvebesætningscertifikater til balloner og af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 om gennemførelsesbestemmelser for operation af svævefly og flyvebesætningscertifikater til svævefly

C/2021/7489

OJ L 378, 26.10.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1874/oj

26.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 378/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1874

af 25. oktober 2021

om berigtigelse af de tyske sprogudgaver af forordning (EU) 2018/395 om gennemførelsesbestemmelser for flyvning med balloner og flyvebesætningscertifikater til balloner og af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 om gennemførelsesbestemmelser for operation af svævefly og flyvebesætningscertifikater til svævefly

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 23, 27 og 31, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den tyske sprogudgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/395 (2) indeholder fejl i del-BFCL, Subpart BPL, punkt BFCL.125 BPL(a) og BFCL.145 BPL(e), i bilag III, som ændrer tekstens betydning.

(2)

Den tyske sprogudgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 (3) indeholder lignende fejl i del-SFCL, Subpart SPL, punkt SFCL.125 SPL(a) og SFCL.145 SPL(e), i bilag III, som ændrer tekstens betydning.

(3)

Den tyske sprogudgave af forordning (EU) 2018/395 og gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2018/395 af 13. marts 2018 om gennemførelsesbestemmelser for flyvning med balloner og flyvebesætningscertifikater til balloner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 (EUT L 71 af 14.3.2018, s. 10).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 af 14. december 2018 om gennemførelsesbestemmelser for operation af svævefly og flyvebesætningscertifikater til svævefly i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 (EUT L 326 af 20.12.2018, s. 64).


Top