EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1864

Kommissionens forordning (EU) 2021/1864 af 22. oktober 2021 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af amisulbrom, flubendiamid, meptyldinocap, metaflumizon og propineb i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2021/7505

OJ L 377, 25.10.2021, p. 3–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1864/oj

25.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1864

af 22. oktober 2021

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af amisulbrom, flubendiamid, meptyldinocap, metaflumizon og propineb i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (MRL'er) for amisulbrom, flubendiamid, meptyldinocap og metaflumizon. Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat MRL'er for propineb.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for amisulbrom (2). Den anbefalede at bevare de gældende MRL'er. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på.

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for flubendiamid (3). Den identificerede en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'erne for hovedkål og havesalat. Disse MRL'er bør derfor sænkes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien. For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. De pågældende MRL'er bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for meptyldinocap (4). Den anbefalede at sænke MRL'erne for agurker og courgetter. For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for spisedruer, druer til vinfremstilling, jordbær, meloner og vandmeloner, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør de pågældende MRL'er fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for metaflumizon (5). Den identificerede en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'erne for broccoli og bredbladet endivie. Disse MRL'er bør derfor sænkes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien. Autoriteten anbefalede at sænke MRL'erne for kartofler, hovedkål, bomuldsfrø og mælk (fra kvæg, får, geder og heste). For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for tomater, sød peberfrugt, drueagurker/asieagurker, blomkål, kinakål/pe-tsai, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, havekarse og andre spirer og skud, langskulpet vinterkarse, salatsennep/rucola, rød sennep og spæde blade (herunder af Brassica-arter), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør de pågældende MRL'er fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for propineb (6). Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Eftersom propineb ikke længere er godkendt i Unionen, og alle godkendelserne af dettes stof er blevet tilbagekaldt, bør MRL'erne for dette aktive stof fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien i bilag V til forordning (EF) nr. 396/2005.

(7)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(9)

På baggrund af EFSA's begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(11)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsperiode for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(13)

Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

For så vidt angår amisulbrom i og på alle produkter, flubendiamid i og på alle produkter undtagen hovedkål og havesalat, meptyldinocap i og på alle produkter, metaflumizon i og på alle produkter undtagen broccoli og bredbladet endivie og propineb i og på alle produkter, finder forordning (EF) nr. 396/2005 stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden den 14. maj 2022.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 14. maj 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for amisulbrom according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(7):6170.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flubendiamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(6):6150.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for meptyldinocap (DE-126) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(6):6157.

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for metaflumizone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(6):6123.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for propineb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(8):6233.


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag II ændres således:

a)

Følgende kolonner vedrørende amisulbrom, flubendiamid, meptyldinocap og metaflumizon indsættes:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for (a) (1)

Amisulbrom

Flubendiamid (F)

Meptyldinocap (summen af meptyldinocap og meptyldinocap-phenol (2,4-DNMHP), udtrykt som meptyldinocap) (F)

Metaflumizon (summen af E- og Z-isomerer) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

0,02  (*1)

0110000

Citrusfrugter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

 

 

0120000

Trænødder

0,01  (*1)

0,1

0,01  (*1)

 

0120010

Mandler

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,01  (*1)

0,9

0,01  (*1)

 

0130010

Æbler

 

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

 

0140000

Stenfrugter

0,01  (*1)

2

0,01  (*1)

 

0140010

Abrikoser

 

 

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

 

 

0140030

Ferskner

 

 

 

 

0140040

Blommer

 

 

 

 

0140990

Andet (2)

 

 

 

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

0,5

2

0,2

 

0151010

Spisedruer

 

 

(+)

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

(+)

 

0152000

b)

Jordbær

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,3 (+)

 

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0154010

Blåbær

 

 

 

 

0154020

Tranebær

 

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

 

 

0154990

Andet (2)

 

 

 

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

 

0162990

Andet (2)

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

0163020

Bananer

 

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

 

0163040

Papajaer

 

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

 

0163070

Guavaer

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

 

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

 

 

0163990

Andet (2)

 

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

0212010

Maniokker

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

 

0213040

Peberrod

 

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

 

0213070

Persillerod

 

 

 

 

0213080

Radiser

 

 

 

 

0213090

Havrerod

 

 

 

 

0213100

Kålroer

 

 

 

 

0213110

Majroer

 

 

 

 

0213990

Andet (2)

 

 

 

 

0220000

Løg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

 

 

0220020

Løg

 

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

 

0220990

Andet (2)

 

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

0,01  (*1)

 

0231010

Tomater

0,4

2

 

0,7 (+)

0231020

Sød peberfrugt

0,01  (*1)

0,7

 

1,5 (+)

0231030

Auberginer/ægplanter

0,4

0,01  (*1)

 

0,7

0231040

Okra, lady's fingers

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0231990

Andet (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,01  (*1)

0,2

 

0,4

0232010

Agurker

 

 

0,07

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

0,01  (*1)

(+)

0232030

Courgetter

 

 

0,07

 

0232990

Andet (2)

 

 

0,01  (*1)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,01  (*1)

0,2

 

0,02  (*1)

0233010

Meloner

 

 

0,5 (+)

 

0233020

Græskar

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Vandmeloner

 

 

0,5 (+)

 

0233990

Andet (2)

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*1)

0,02

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

0,01  (*1)

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0,02  (*1)

0241020

Blomkål

 

 

 

0,5 (+)

0241990

Andet (2)

 

 

 

0,02  (*1)

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

4

 

1

0242020

Hovedkål

 

0,01  (*1)

 

0,15

0242990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0243000

c)

Bladkål

 

0,01  (*1)

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

8 (+)

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0,02  (*1)

0243990

Andet (2)

 

 

 

0,02  (*1)

0244000

d)

Kålrabi

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251020

Havesalat

4

 

 

6 (+)

0251030

Bredbladet endivie

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251060

Salatsennep/rucola

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251070

Rød sennep

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,01  (*1)

 

 

20 (+)

0251990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

 

0,02  (*1)

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0252010

Spinat

 

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

 

0252990

Andet (2)

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*1)

2

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

 

0260990

Andet (2)

 

 

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0270010

Alm. asparges

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Bladselleri

 

6

 

 

0270040

Knoldfennikel

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Artiskokker

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Porrer

 

0,01  (*1)

 

 

0270070

Rabarber

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Bambusskud

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Palmehjerter

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

1

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

0300990

Andet (2)

 

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401020

Jordnødder

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401030

Valmuefrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401040

Sesamfrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401050

Solsikkefrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401060

Rapsfrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401070

Sojabønner

 

0,3

 

0,02  (*1)

0401080

Sennepsfrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401090

Bomuldsfrø

 

1,5

 

0,05

0401100

Græskarfrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401110

Saflorfrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401120

Hjulkronefrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401130

Sæddodderfrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401140

Hampfrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0401990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

0,01  (*1)

 

0,02  (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

 

 

0500000

KORN

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0500010

Byg

 

0,01  (*1)

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Majs

 

0,02

 

 

0500040

Alm. hirse

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Havre

 

0,01  (*1)

 

 

0500060

Ris

 

0,3

 

 

0500070

Rug

 

0,01  (*1)

 

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0,01  (*1)

 

 

0500090

Hvede

 

0,01  (*1)

 

 

0500990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0610000

Te

 

50

 

 

0620000

Kaffebønner

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0,05  (*1)

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

 

0640000

Kakaobønner

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0840020

Ingefær (10)

 

 

 

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

 

 

0900990

Andet (2)

 

 

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

1010000

Varer fra

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1011000

a)

svin

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

2

 

 

1011020

Fedt

 

2

 

 

1011030

Lever

 

1

 

 

1011040

Nyre

 

1

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

2

 

 

1011990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

2

 

 

1012020

Fedt

 

2

 

 

1012030

Lever

 

1

 

 

1012040

Nyre

 

1

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

2

 

 

1012990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

2

 

 

1013020

Fedt

 

2

 

 

1013030

Lever

 

1

 

 

1013040

Nyre

 

1

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

2

 

 

1013990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

d)

geder

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

2

 

 

1014020

Fedt

 

2

 

 

1014030

Lever

 

1

 

 

1014040

Nyre

 

1

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

2

 

 

1014990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

2

 

 

1015020

Fedt

 

2

 

 

1015030

Lever

 

1

 

 

1015040

Nyre

 

1

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

2

 

 

1015990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

f)

fjerkræ

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Muskel

 

 

 

 

1016020

Fedt

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

1017010

Muskel

 

2

 

 

1017020

Fedt

 

2

 

 

1017030

Lever

 

1

 

 

1017040

Nyre

 

1

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

2

 

 

1017990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Mælk

0,01  (*1)

0,1

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

 

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

 

Meptyldinocap (summen af meptyldinocap og meptyldinocap-phenol (2,4-DNMHP), udtrykt som meptyldinocap) (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. oktober 2023, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0151010 Spisedruer

0151020 Druer til vinfremstilling

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om arten af restkoncentrationer for vekselafgrøder, restkoncentrationstest og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. oktober 2023, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0152000 b) Jordbær

0233010 Meloner

0233030 Vandmeloner

Metaflumizon (summen af E- og Z-isomerer) (F)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om den toksikologiske profil for metabolitten M320I04 ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. oktober 2023, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231010 Tomater

0231020 Sød peberfrugt

0232020 Drueagurker/asieagurker

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. oktober 2023, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0241020 Blomkål

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om den toksikologiske profil for metabolitten M320I04 ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. oktober 2023, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0243010 Kinakål/pe-tsai

0251010 Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0251020 Havesalat

0251040 Havekarse og andre spirer og skud

0251050 Langskulpet vinterkarse

0251060 Salatsennep/rucola

0251070 Rød sennep

0251080 Spæde blade (herunder af Brassica-arter)«

b)

Kolonnen vedrørende propineb udgår.

2)

Bilag III ændres således:

a)

I del A udgår kolonnerne vedrørende amisulbrom, flubendiamid, meptyldinocap og metaflumizon.

b)

I del B udgår kolonnen vedrørende propineb.

3)

I bilag V tilføjes følgende kolonne vedrørende propineb.

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

</

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for  (2)

Propineb og reaktionsprodukter deraf, som spaltes til propan-1,2-diamin (PDA), udtrykt som PDA (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

0,05  (*2)

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet (2)

 

0120000

Trænødder

0,2  (*2)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet (2)

 

0130000

Kernefrugter

0,05  (*2)

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet (2)

 

0140000

Stenfrugter

0,05  (*2)

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet (2)

 

0150000

Bær og små frugter

0,05  (*2)

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet (2)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet (2)

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

0,05  (*2)

0161020

Figner

0,05  (*2)

0161030

Spiseoliven

0,2  (*2)

0161040

Kumquat

0,05  (*2)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,05  (*2)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,05  (*2)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,05  (*2)

0161990

Andet (2)

0,05  (*2)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,05  (*2)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet (2)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

0,2  (*2)

0163020

Bananer

0,05  (*2)

0163030

Mangofrugter

0,05  (*2)

0163040

Papajaer

0,05  (*2)

0163050

Granatæbler

0,05  (*2)

0163060

Cherimoya

0,05  (*2)

0163070

Guavaer

0,05  (*2)

0163080

Ananas

0,05  (*2)

0163090

Brødfrugter

0,05  (*2)

0163100

Durianfrugter

0,05  (*2)

0163110

Soursops/guanabanas

0,05  (*2)

0163990

Andet (2)

0,05  (*2)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,05  (*2)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet (2)

 

0220000

Løg

0,05  (*2)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Løg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet (2)

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,05  (*2)

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

0231990

Andet (2)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet (2)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet (2)

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,05  (*2)

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet (2)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet (2)

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,05  (*2)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet (2)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,05  (*2)

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet (2)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,05  (*2)

0254000

d)

Brøndkarse

0,05  (*2)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,05  (*2)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,1  (*2)

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

0,05  (*2)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet (2)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,05  (*2)

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet (2)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,05  (*2)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

 

0300000

BÆLGFRUGTER

0,05  (*2)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet (2)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,2  (*2)