EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1848

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1848 af 21. oktober 2021 om udpegelse af en erstatning for benchmarket Euro overnight index average (EØS-relevant tekst)

C/2021/7487

OJ L 374, 22.10.2021, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1848/oj

22.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 374/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1848

af 21. oktober 2021

om udpegelse af en erstatning for benchmarket Euro overnight index average

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (1), særlig artikel 23b, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Euro overnight index average (EONIA) er et kritisk benchmark, der repræsenterer rentesatserne for usikrede dag-til-dag-udlån i euro. EONIA anvendes i forbindelse med dag-til-dag-indeksswaps og en lang række andre produkter. Det er af afgørende betydning for kontantafvikling og er yderst relevant til andre formål, f.eks. forskellige værdiansættelsesprocedurer, der anvendes som led i sikkerhedsstillelse og risikostyringsprocesser eller regnskabsføring.

(2)

Den oprindelige metode til beregning af EONIA var baseret på bidrag fra deltagende panelbanker. I februar 2018 meddelte Det Europæiske Pengemarkedsinstitut (EMMI), der fungerer som administrator for EONIA, at EONIA's overholdelse af forordning (EU) 2016/1011 ikke kunne være opnået på det tidspunkt, hvor sådanne forpligtelser ville finde anvendelse. Arbejdet med EONIA's velordnede afvikling blev derfor påbegyndt af EMMI og den finansielle sektor. Den 13. september 2018 anbefalede arbejdsgruppen om risikofrie eurorenter den korte eurorente (EURSTR) som den eurodenominerede risikofrie rente som erstatning for EONIA. Den 14. marts 2019 offentliggjorde arbejdsgruppen også anbefalinger om overgangen fra EONIA til EURSTR, som omfattede en fase, hvor metoden til beregning af EONIA ville blive ændret og baseret på EURSTR, samt metoden til fastlæggelse af spreadjusteringen mellem EURSTR og EONIA.

(3)

Som følge af disse anbefalinger beregnede Den Europæiske Centralbank (ECB) den 31. maj 2019 et fast spænd mellem EONIA og EURSTR på 8,5 basispoint. Samme dag meddelte EMMI, at EONIA ville ophøre pr. 3. januar 2022. I overgangsperioden offentliggjorde EMMI en revideret metode for EONIA, i henhold til hvilken EONIA er lig med EURSTR som offentliggjort af ECB plus den faste spreadjustering på 8,5 basispoint. Denne reviderede metode finder anvendelse på EONIA fra den 2. oktober 2019 til dens ophør den 3. januar 2022. Den 11. december 2019 gav den belgiske myndighed for finansielle tjenesteydelser og markeder (FSMA) EMMI tilladelse til at levere og administrere EONIA i henhold til artikel 34 i forordning (EU) 2016/1011, således at EONIA kunne anvendes indtil dets ophør den 3. januar 2022.

(4)

På trods af den tidlige meddelelse om, at EONIA-renten ville ophøre pr. 3. januar 2022, og de tidlige anbefalinger fra branchen om at erstatte EONIA-referencer med EURSTR, navnlig for kontrakter, der udløber efter denne dato, er der stadig en stor mængde kontrakter og finansielle instrumenter, der benytter EONIA som reference, i en række medlemsstater. EONIA spiller derfor fortsat en afgørende rolle for de finansielle markeder i Den Europæiske Union. Desuden indeholder sådanne eksisterende kontrakter og finansielle instrumenter som følge af processen med at nå til enighed blandt eksperter og i branchen om en passende overgangsmodel generelt ikke egnede fallback-bestemmelser, der tager højde for EONIA's endelige ophør. EONIA's ophør vil derfor sandsynligvis få en betydelig forstyrrende indvirkning på de pågældende kontrakter og finansielle instrumenter.

(5)

EONIA er blevet udpeget som et kritisk benchmark i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/482 (2). Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/168 (3), som indsatte artikel 23b i forordning (EU) 2016/1011, fik Europa-Kommissionen beføjelse til at udpege en eller flere erstatninger for et kritisk benchmark, hvis alle betingelserne i artikel 23b i forordning (EU) 2016/1011 er opfyldt. EMMI's erklæring af 31. maj 2019 om EONIA's ophør og den omstændighed, at der på tidspunktet for afgivelse af erklæringen ikke var nogen efterfølgende administrator, der fortsat ville levere det pågældende benchmark, opfylder betingelsen som fastsat i artikel 23b, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1011.

(6)

Endvidere tyder de data, der er indberettet af medlemmerne af arbejdsgruppen om risikofrie eurorenter, på, at flere tusinde derivatkontrakter med direkte EONIA-eksponeringer og sikkerhedsstillelsesaftaler, der refererer til EONIA som rentesatsen for sikkerhedsstillelser, pr. 9. juli 2021 stadig anvendes i alle EU-medlemsstater. Begge referencer tegner sig allerede for et samlet notionelt beløb på flere bio. EUR. De samme medlemmer anførte også, at deres bestræbelser på genforhandling af kontraker i gennemsnit er afsluttet for mindre end halvdelen af de kontrakter, der indeholder EONIA-referencer. Disse gennemførelsesprocenter peger i retning af, at individuel genforhandling af alle resterende EONIA-referencer vil være en stor udfordring for de kontraherende parter i Unionen, navnlig de tilsynsbelagte enheder. Hvis ikke sådanne kontrakter overgår til en udpeget erstatning for et benchmark, er der en alvorlig risiko for kontraktforstyrrelse. Selv om der forventes en fortsat aktiv indsats fra erhvervslivets aktører for at få alle kontrakter og finansielle instrumenter, der benytter EONIA som reference, overført til EURSTR på tidspunktet for EONIA's ophør, bør en erstatning for EONIA-referencerne derfor afbøde virkeliggørelsen af en sådan risiko, hvilket især kan påvirke kunder, der deltager i dag-til-dag indeksswaps for at afdække renterisiko.

(7)

Resultatet af høringer af ekspertarbejdsgrupper har dannet grundlag for den foreløbige vurdering af EONIA's vigtige rolle på finansielle markeder i Unionen. Det fremgik af disse høringer af ekspertarbejdsgrupper, at manglen på en harmoniseret tilgang ville give anledning til retsusikkerhed, hvilket kan udløse tvister og forstyrrelser. Arbejdsgruppen om risikofrie eurorenter sendte også den 15. juli 2021 en formel skrivelse, hvori Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger med henblik på hurtigt at udpege en lovbestemt erstatning for EONIA. Kommissionen bør derfor udpege en lovbestemt erstatning for EONIA, der skal anvendes i enhver kontrakt og i ethvert finansielt instrument som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (4), som ikke indeholder fallback-bestemmelser eller egnede fallback-bestemmelser.

(8)

Ved høringer inden for rammerne af arbejdsgruppen om risikofrie eurorenter blev der også peget på, at erstatningen af henvisninger til EONIA i kontrakter ved genforhandling af kontrakter ofte er blevet hæmmet af omfanget af kontrakter, der ikke udløber før EONIA's slutdato den 3. januar 2022, og af vanskeligheden ved at opnå samtykke fra alle parter i hver enkelt kontrakt. Dette forklarer mængden af kontrakter, som stadig benytter EONIA som reference. I betragtning af denne situation og i betragtning af de data, som medlemmerne af arbejdsgruppen om risikofrie eurorenter har indberettet, bør det sikres, at enhver kontrakt eller ethvert finansielt instrument, der stadig benytter EONIA som reference, fra datoen for dets ophør er omfattet af denne gennemførelsesforordning og falder ind under anvendelsesområdet for den lovbestemte erstatning.

(9)

Sammen med meddelelsen den 31. maj 2019 om, at offentliggørelsen af EONIA ville ophøre pr. 3. januar 2022, bebudede EMMI ændringer af EONIA-metode for at sikre fortsat overholdelse af forordning (EU) 2016/1011 og sikre en gnidningsløs overgang indtil EONIA's endelige ophør. Disse ændringer har fundet anvendelse på EONIA-metoden siden den 2. oktober 2019 og kæder EONIA-beregningen direkte sammen med udviklingen i EURSTR ved at anføre, at EONIA er lig med EURSTR plus en fast spreadjustering baseret på spændet beregnet af ECB. Tilføjelsen af en fast spreadjustering begrænser den økonomiske virkning af at udpege EURSTR som den lovbestemte erstatning for EONIA i alle kontrakter, der udløber efter EONIA's slutdato den 3. januar 2022.

(10)

I det formelle skrivelse fra arbejdsgruppen om den risikofrie eurorente af 15. juli 2021 blev der specifikt anmodet om, at den lovbestemte erstatning af EONIA skulle baseres på EURSTR plus den eksisterende af faste spreadjustering mellem EONIA og EURSTR, således at værdioverførsel undgås i overgangsperioden. Den lovbestemte erstatning af EONIA bør afspejle anbefalingerne fra den pågældende arbejdsgruppe om risikofrie renter og derfor baseres på EURSTR plus den faste spreadjustering, som ECB har beregnet.

(11)

En erstatning for EONIA erstatter ved lovgivning alle referencer til det pågældende benchmark i alle kontrakter og i alle finansielle instrumenter som defineret i direktiv 2014/65/EU, der ikke indeholder fallback-bestemmelser eller egnede fallback-bestemmelser, jf. artikel 23b, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011. Denne erstatning berører derfor ikke kontrakter, der er lykkedes at genforhandle for at tage højde for EONIA's ophør, jf. artikel 23b, stk. 11, i forordning (EU) 2016/1011.

(12)

I betragtning af at EONIA ikke længere vil blive offentliggjort pr. 3. januar 2022, bør den udpegede erstatningssats erstatte referencer til EONIA fra og med nævnte dato.

(13)

FSMA, der er tilsynsførende for EONIA-administratoren, og ECB, som er centralbank med ansvar for EONIA's valutaområde, har fremlagt deres synspunkter om denne forordning.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Erstatning af EONIA

1.   Den korte eurorente (EURSTR), som offentliggøres af Den Europæiske Centralbank, udpeges som erstatningsrenten for Euro overnight index average (EONIA) i EONIA-referencer i alle kontrakter og i alle finansielle instrumenter som defineret i direktiv 2014/65/EU.

2.   Den faste spreadjustering, der lægges til den erstatningssats, der er udpeget i henhold til stk. 1, er lig med 8,5 basispoint.

3.   Erstatningssatsen for EONIA udpeges i overensstemmelse med følgende tabel:

Erstattet benchmark

Erstatningssats

Spreadjustering (%)

EONIA

ISIN EU0009659945

Euro short-term rate (EURSTR)

ISIN EU000A2X2A25

0,085

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 3. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/482 af 22. marts 2019 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (EUT L 82 af 25.3.2019, s. 26).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/168 af 10. februar 2021 om ændring af forordning (EU) 2016/1011, for så vidt angår undtagelsen for visse valutaspotbenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatninger for visse benchmarks, som snart ophører, og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 49 af 12.2.2021, s. 6).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).


Top