EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1789

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1789 af 8. oktober 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 for så vidt angår offentliggørelse af referencer for europæiske vurderingsdokumenter for fleksibel sprinklerslange med endebeslag og andre byggevarer (EØS-relevant tekst)

C/2021/7244

OJ L 359, 11.10.2021, p. 117–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1789/oj

11.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 359/117


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1789

af 8. oktober 2021

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 for så vidt angår offentliggørelse af referencer for europæiske vurderingsdokumenter for fleksibel sprinklerslange med endebeslag og andre byggevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 skal tekniske vurderingsorganer anvende metoder og kriterier i europæiske vurderingsdokumenter, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, til vurdering af ydeevnen for de byggevarer, der er omfattet af disse dokumenter, med hensyn til byggevarernes væsentlige egenskaber.

(2)

Efter flere anmodninger fra fabrikanter om europæiske tekniske vurderinger har de tekniske vurderingsorganer udarbejdet og vedtaget 14 europæiske vurderingsdokumenter i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) nr. 305/2011.

(3)

De europæiske vurderingsdokumenter, der er udarbejdet og vedtaget af de tekniske vurderingsorganer, omhandler følgende byggevarer:

fleksibel sprinklerslange med endebeslag

lamineret segmenttømmer med rektangulært tværsnit lavet af radialskåret træ

spændingsbestandigt belastet strukturfingerforbundet massivt træ, som kan forarbejdes til limet lamineret træ og limet massivt træ

lamineret limtræ med fuld tværsnitsfingersamling

lydisoleringsplader/tørafretnings og bærende lister lavet af bølgepap fyldt med kvartssand

forbindelse til bitumen og bituminøse blandinger fremstillet af krummegummipulver

polymermakrofibre forstærket med basaltfibre til brug for cement

flangeforsynede reguleringsventiler

ankerskinner

systemer til eftermonterede armeringsjern med klæbemørtel

mekaniske ankre til anvendelse i beton

momentstyrede ekspansionsbeslag til brug i beton med variabel levetid op til 50 år

eftermonterede fastgørelseselementer i beton under cyklisk træthedsbelastning

ikke-bærende blivende forskallingssæt/-systemer baseret på hule blokke eller paneler af isoleringsmateriale og undertiden beton

(4)

De europæiske vurderingsdokumenter, som organisationen af tekniske vurderingsorganer har udarbejdet og vedtaget, dækker de krav, som skal opfyldes i relation til de grundlæggende krav til bygværker, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) nr. 305/2011. Referencerne for de pågældende europæiske vurderingsdokumenter bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Listen over referencer for europæiske vurderingsdokumenter er offentliggjort ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 (2). Af hensyn til klarheden bør referencer til nye europæiske vurderingsdokumenter tilføjes til listen.

(6)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 bør derfor ændres.

(7)

For at gøre det muligt at anvende de europæiske vurderingsdokumenter så tidligt som muligt bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/450 af 19. marts 2019 om offentliggørelse af europæiske vurderingsdokumenter (EAD'er) for byggevarer, hvortil der er udarbejdet udkast til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EUT L 77 af 20.3.2019, s. 78).


BILAG

I bilaget indsættes følgende rækker i rækkefølge efter referencenumrene:

»100012-00-1106

fleksibel sprinklerslange med endebeslag

130348-00-0304

lamineret segmenttømmer med rektangulært tværsnit lavet af radialskåret træ

130484-00-0304

spændingsbestandigt belastet strukturfingerforbundet massivt træ, som kan forarbejdes til limet lamineret træ og limet massivt træ

130661-00-0304

lamineret limtræ med fuld tværsnitsfingersamling

210134-00-1202

lydisoleringsplader/tørafretnings og bærende lister lavet af bølgepap fyldt med kvartssand

230145-00-0105

forbindelse til bitumen og bituminøse blandinger fremstillet af krummegummipulver

260067-00-0301

polymermakrofibre forstærket med basaltfibre til brug for cement

280004-00-0702

flangeforsynede reguleringsventiler

330008-03-0601

ankerskinner

(erstatter teknisk specifikation »EAD 330008-02-0601«)

330087-01-0601

systemer til eftermonterede armeringsjern med klæbemørtel

(erstatter teknisk specifikation »EAD 330087-00-0601«)

330232-01-0601

mekaniske ankre til anvendelse i beton

(erstatter teknisk specifikation »EAD 330232-00-0601«)

330232-01-0601 -v01

momentstyrede ekspansionsbeslag til brug i beton med variabel levetid op til 50 år

330250-00-0601

eftermonterede fastgørelseselementer i beton under cyklisk træthedsbelastning

340309-00-0305

ikkebærende blivende forskallingssæt/-systemer baseret på hule blokke eller paneler af isoleringsmateriale og undertiden beton

(erstatter teknisk specifikation »ETAG 009«)«


Top