EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1771

Kommissionens forordning (EU) 2021/1771 af 7. oktober 2021 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår radiseblade (EØS-relevant tekst)

C/2021/7144

OJ L 356, 8.10.2021, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1771/oj

8.10.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 356/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1771

af 7. oktober 2021

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår radiseblade

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De vegetabilske og animalske produkter, som de maksimalgrænseværdier for pesticidrester (»MRL'er«), der er fastsat ved forordning (EF) nr. 396/2005, gælder for i overensstemmelse med samme forordning, er opført i nævnte forordnings bilag I.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) 2018/62 (2) blev bl.a. varen »radiseblade« indført i bilag I, del B, og knyttet til varen »grønkål« i samme bilags del A. MRL'erne for grønkål gælder derfor også for radiseblade.

(3)

Da der på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EU) 2018/62 ikke forelå data om restkoncentrationsforsøg til at bekræfte, om denne klassificering ville være hensigtsmæssig, blev der fastsat en overgangsperiode ved Kommissionens forordning (EU) 2018/1049 (3). For at gøre det muligt for medlemsstaterne at tilvejebringe sådanne data blev der indført en fodnote, der var knyttet til varen »radiseblade«, og som undtog denne vare fra anvendelsen af maksimalgrænseværdien for »grønkål« indtil den 31. december 2021.

(4)

Da de medlemsstater, der tilvejebringer sådanne data, for nylig har meddelt Kommissionen, at tilvejebringelsen af data er forsinket, bør den pågældende overgangsperiode forlænges med yderligere tre år for at gøre det muligt at afslutte forsøgene og vurdere dem.

(5)

Den pågældende fodnote i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del B i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 affattes fodnote 3 således:

»(3)

MRL'erne gælder for radiseblade fra den 1. januar 2025.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2018/62 af 17. januar 2018 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (EUT L 18 af 23.1.2018, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2018/1049 af 25. juli 2018 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (EUT L 189 af 26.7.2018, s. 9).


Top