EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1705

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1705 af 14. juli 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EØS-relevant tekst)

C/2021/5121

OJ L 339, 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

24.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/40


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1705

af 14. juli 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 234, stk. 2, artikel 237, stk. 4, artikel 239, stk. 2, og artikel 279, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) supplerer de dyresundhedsregler, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429, for så vidt angår indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter.

(2)

Efter offentliggørelsen af delegeret forordning (EU) 2020/692 den 3. juni 2020 i Den Europæiske Unions Tidende blev der konstateret visse mindre fejl og udeladelser i bestemmelserne i samme delegerede forordning. Disse fejl og udeladelser bør rettes, og delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(3)

Desuden bør visse regler i delegeret forordning (EU) 2020/692 ændres for at sikre, at de er i overensstemmelse med regler, der er fastsat i andre delegerede retsakter vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og forordning (EU) 2017/625 (3).

(4)

Det er også nødvendigt at ændre delegeret forordning (EU) 2020/692 for at omfatte visse omstændigheder, der oprindeligt var blevet udeladt fra nævnte retsakts anvendelsesområde, og for at omfatte visse muligheder, der er fastsat i EU-retsakter vedtaget før forordning (EU) 2016/429, og som bør opretholdes inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429. Dette er vigtigt for at sikre en gnidningsløs overgang fra de krav, der er fastsat i disse tidligere EU-retsakter vedrørende indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, eller for at præcisere, hvilke arter og kategorier af dyr og animalske produkter der bør være omfattet eller ikke omfattet af visse krav.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør også sikre en gnidningsløs overgang fra de krav, der er fastsat i tidligere EU-retsakter vedrørende indførsel til Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter heraf, da de har vist sig at være effektive. Derfor bør formålet med og indholdet af disse eksisterende regler opretholdes i nævnte delegerede forordning, men tilpasses til den nye lovgivningsmæssige ramme, der er fastlagt ved forordning (EU) 2016/429.

(6)

Desuden bør de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2020/692, ikke finde anvendelse på animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, med undtagelse af dem, der er bestemt til videreforarbejdning i Unionen, da der ikke er nogen væsentlige dyresundhedsmæssige grunde til at medtage sådanne produkter under anvendelsesområdet for nævnte delegerede forordning. Artikel 1, stk. 6, i delegeret forordning (EU) 2020/692, hvorved retsaktens anvendelsesområde fastsættes, bør derfor ændres.

(7)

Definitionen af svin, som i øjeblikket er fastsat i artikel 2, nr. 8), i delegeret forordning (EU) 2020/692, er kun egnet med henblik på indførsel til Unionen af disse dyr. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 (4), hvori der er fastsat regler om flytning inden for Unionen af avlsmateriale, indeholder en anden definition af svin, der er egnet til donorer af avlsmateriale. Definitionen af svin i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres, så den omfatter indførsel til Unionen af både svin og avlsmateriale af svin.

(8)

Definitionen af »brøndbåd«, som i øjeblikket er fastsat i artikel 2, nr. 48), i delegeret forordning (EU) 2020/692, er ikke i overensstemmelse med definitionen af »brøndbåd«, som er fastsat i artikel 2, nr. 2), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 (5). Af hensyn til sammenhængen i EU-reglerne bør definitionen i artikel 2, nr. 48), i delegeret forordning (EU) 2020/692 ændres for at bringe den i overensstemmelse med definitionen i delegeret forordning (EU) 2020/990.

(9)

I delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat krav i forbindelse med inspektion af landdyr inden afsendelse til Unionen, hvilket for så vidt angår fjerkræ også omfatter deres oprindelsesflok. Det bør dog præciseres, at disse krav ikke gælder for daggamle kyllingers oprindelsesflok, i overensstemmelse med de krav, der finder anvendelse indtil den 21. april 2021 som fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (6). Artikel 13, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(10)

Delegeret forordning (EU) 2020/692, der anvendes fra den 21. april 2021, bør sikre en gnidningsløs overgang fra de krav, der er fastsat i tidligere EU-retsakter vedrørende indførsel til Unionen af landdyr, avlsmateriale og animalske produkter af landdyr, da de har vist sig at være effektive. Derfor bør formålet med og indholdet af disse regler opretholdes i nævnte delegerede forordning, men tilpasses til den nye lovgivningsmæssige ramme, der er fastlagt ved forordning (EU) 2016/429. I artikel 11, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (7) fastsættes det, at sendinger af hovdyr, bortset fra hovdyr bestemt til afgrænsede virksomheder, efter deres indførsel til Unionen skal forblive på bestemmelsesbedriften i mindst 30 dage, medmindre de sendes direkte til et slagteri. Forordning (EU) nr. 206/2010 blev ophævet ved delegeret forordning (EU) 2020/692. Ved delegeret forordning (EU) 2020/692 gives der imidlertid ikke mulighed for at flytte hovdyr til et slagteri i perioden på 30 dage efter deres indførsel til Unionen. Artikel 26 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at give mulighed herfor, da flytninger i den pågældende periode ikke giver anledning til væsentlige dyresundhedsmæssige problemer.

(11)

Desuden bør undtagelsen fra kravet om en opholdsperiode på 30 dage på bestemmelsesvirksomheden efter indførsel til Unionen, der er fastsat i artikel 26 i delegeret forordning (EU) 2020/692, og som i øjeblikket kun gælder for dyr af hestefamilien bestemt til konkurrencer, væddeløb og kulturelle arrangementer, udvides til at omfatte alle dyr af hestefamilien, og nævnte artikel bør derfor ændres.

(12)

I delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat en undtagelse fra kravene i nævnte retsakt vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ og rugeæg af fjerkræ i tilfælde af sendinger på færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle, og sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle. Visse krav vedrørende transportmidlerne, de containere, hvori de transporteres til Unionen, vaccination mod højpatogen aviær influenza og desinfektion, der gælder for fjerkræ og rugeæg, bør imidlertid også gælde ved indførsel til Unionen af sendinger på færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle, og sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle. Artikel 49 og 101 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(13)

Ved delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes det, at alle fugle i fangenskab, der afsendes til Unionen, bør være blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus. Dette er imidlertid ikke praktisk muligt og er ikke i overensstemmelse med kravene vedrørende indførsel til medlemsstater med status som fri for infektion med Newcastle disease-virus uden vaccination. Artikel 57 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at præcisere, at kravene vedrørende de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, finder anvendelse i tilfælde, hvor fugle i fangenskab er blevet vaccineret mod denne sygdom.

(14)

Brevduer er omfattet af definitionen af »fugle i fangenskab« som fastsat i artikel 4, nr. 10), i forordning (EU) 2016/429. De særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fugle i fangenskab som omhandlet i del II, afsnit 3, kapitel 2, i delegeret forordning (EU) 2020/692 finder derfor også anvendelse på disse dyr. Disse krav begrænser dog muligheden for indførsel til Unionen af brevduer fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri med den hensigt, at de flyver tilbage til det pågældende tredjeland eller territorium eller zone. Desuden udgør brevduer, der indføres til Unionen med den hensigt, at de flyver tilbage til oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri, ikke samme dyresundhedsmæssige risiko som andre fugle i fangenskab. Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at fastsætte en undtagelse fra de særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fugle i fangenskab i forbindelse med indførsel til Unionen af brevduer fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de normalt holdes, med den hensigt, at de omgående slippes løs med forventning om, at de flyver tilbage til det pågældende tredjeland eller territorium eller en zone deri.

(15)

I artikel 74 i delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat identifikationskrav i forbindelse med indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter. For så vidt angår kravene til identifikationsmidler for disse dyr, henvises der til gennemførelsesretsakter vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 120 i forordning (EU) 2016/429. Sådanne gennemførelsesretsakter er imidlertid endnu ikke vedtaget, eftersom det i artikel 277 i forordning (EU) 2016/429 fastsættes, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (8) fortsat finder anvendelse indtil den 21. april 2026 for ikkekommercielle flytninger af selskabsdyr af disse arter. Artikel 74 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at henvise til kravene i forordning (EU) nr. 576/2013.

(16)

På grund af en udeladelse er der ingen bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2020/692 vedrørende inspektion af sendinger af avlsmateriale inden afsendelsen heraf til Unionen. Med henblik på at sikre, at sendinger af avlsmateriale overholder kravene i delegeret forordning (EU) 2020/692, inden det tillades indført til Unionen, bør nævnte delegerede forordning derfor ændres, så der heri fastsættes regler for nødvendige undersøgelser og kontroller af disse sendinger.

(17)

Ved artikel 86 i delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes det, at indførsel til Unionen af sendinger af oocytter og embryoner fra kvæg bør være tilladt, hvis et donordyr kommer fra en virksomhed, der er fri for enzootisk kvægleukose. Ved artikel 87, stk. 2, i nævnte delegerede forordning fastsættes der en undtagelse for en virksomhed, der ikke er fri for enzootisk kvægleukose, på betingelse af at donordyrene er under 2 år gamle, og at der ikke har været kliniske tilfælde af enzootisk kvægleukose i en periode på mindst de seneste tre år. Denne undtagelse bør gælde for donordyr (kvæg) uanset alder. Artikel 87, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(18)

I delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes det, at rugeæg af fjerkræ skal have oprindelse i flokke, der har været underkastet en klinisk inspektion inden for en periode på 24 timer forud for pålæsning af sendingen af rugeæg med henblik på afsendelse til Unionen. Tredjelande og interessenter har imidlertid anført, at dette krav uberettiget øger den administrative byrde for de kompetente myndigheder og operatører og udgør en risiko for virksomhedernes biosikring. I betragtning af, at disse æg har oprindelse på godkendte virksomheder, der anvender strenge biosikringsregler, bør der gives mulighed for en længere tidsramme for klinisk inspektion af rugeæggenes oprindelsesflok i lighed med, hvad der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 (9) vedrørende flytning af disse produkter mellem medlemsstaterne. Artikel 107 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(19)

I del III, afsnit 2, kapitel 4, i delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat krav vedrørende indførsel til Unionen af specifikt patogenfrie æg, herunder krav vedrørende oprindelsesvirksomheden for disse æg. Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør ændres, således at det fastsættes, at disse virksomheder i tredjelande er godkendt i overensstemmelse med de regler, der gælder for disse virksomheder i Unionen.

(20)

Akvatiske dyr som defineret i artikel 4, nr. 3), i forordning (EU) 2016/429 omfatter opdrættede dyr og vildtlevende dyr. Akvatiske dyr kan derfor indføres til Unionen fra akvakulturvirksomheder og fra levesteder for vildtlevende dyr. De kan derfor afsendes fra et »oprindelsessted« eller fra en »oprindelsesvirksomhed«. Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør tillade denne mulighed, og artikel 167, litra a) og d), i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(21)

Ved artikel 172 i delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes der undtagelser for visse kategorier af akvatiske dyr og produkter heraf fra kravet om oprindelse i et tredjeland, et territorium, en zone eller et kompartment, der er sygdomsfri(t). Akvakulturdyr og produkter heraf, der er omfattet af anvendelsesområdet for delegeret forordning (EU) 2020/692, skal imidlertid i alle tilfælde have oprindelse på en virksomhed, der enten er registreret eller godkendt i overensstemmelse med del IV, afsnit II, kapitel 1, i forordning (EU) 2016/429. Artikel 172 i delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres ved nærværende forordning for at præcisere, at den undtagelse, der er fastsat ved nævnte artikel, ikke finder anvendelse på artikel 170, men finder specifik anvendelse på artikel 170, stk. 1, i nævnte delegerede forordning.

(22)

På grund af en udeladelse bør artikel 174, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/692 ændres, således at den henviser til artikel 170, stk. 1, litra a), nr. iii), frem for artikel 170, litra a), nr. iii).

(23)

I henhold til artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429 kan medlemsstaterne have godkendte nationale foranstaltninger vedrørende en sygdom, der ikke er en listeopført sygdom som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), i nævnte forordning. Artikel 175 i delegeret forordning (EU) 2020/692 og bilag XXIX hertil bør ændres for at præcisere, at medlemsstaterne kan træffe sådanne foranstaltninger, ikke blot for ikkelisteopførte sygdomme, men også for sygdomme, der er opført i artikel 9, stk. 1, litra e), i forordning (EU) 2016/429.

(24)

Da sæd, oocytter og embryoner kan opbevares i lang tid, bør der i del IV i delegeret forordning (EU) 2020/692 fastsættes visse overgangsforanstaltninger vedrørende avlsmateriale, der indsamles, produceres, forarbejdes og opbevares i overensstemmelse med Rådets direktiv 88/407/EØF (10), 89/556/EØF (11), 90/429/EØF (12) og 92/65/EØF (13). Disse foranstaltninger bør vedrøre godkendelse af sædopsamlingsstationer, sædbanker, embryoopsamlingshold og embryoproduktionshold i henhold til disse direktiver og mærkning af strå og andre pakninger, hvori sæd, oocytter eller embryoner anbringes, opbevares og transporteres. Disse foranstaltninger bør også vedrøre kravene til indsamling, produktion, forarbejdning og opbevaring af avlsmateriale, de dyresundhedsmæssige krav til donordyr og kravene til laboratorietest og andre test af donordyr og avlsmateriale i henhold til nævnte direktiver. I betragtning af avlsmateriales betydning for dyreavlssektoren er det nødvendigt at sikre, at der ikke forekommer forstyrrelser i handelen hermed. Derfor bør der fastsættes visse overgangsbestemmelser i delegeret forordning (EU) 2020/692 for at sikre kontinuiteten i indførslen til Unionen af sendinger af avlsmateriale, der er indsamlet eller produceret før den 21. april 2021, og som opfylder kravene i direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF. Nævnte delegerede forordning bør derfor ændres.

(25)

I tabel 1 i bilag III til delegeret forordning (EU) 2020/692 er der bl.a. fastsat krav vedrørende opholdsperioder for dyr af hestefamilien inden deres indførsel til Unionen. Navnlig er der fastsat specifikke opholdsperioder for dyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, registrerede dyr af hestefamilien og genindførsel efter midlertidig udførsel af registrerede heste. Disse opholdsperioder bør detaljeres yderligere, således at de retter sig mod de risici, der er forbundet med indførsel af dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning, registrerede heste og dyr af hestefamilien, der er bestemt til slagtning, samt genindførsel efter midlertidig udførsel af registrerede heste. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(26)

I tabel 2 i bilag III til delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat krav vedrørende opholdsperioder for fjerkræ inden deres indførsel til Unionen. Navnlig er der fastsat specifikke opholdsperioder for brugsfjerkræ til produktion af kød eller konsumæg og for brugsfjerkræ til udsætning som fjervildt, men ikke for brugsfjerkræ til produktion af andre produkter. Der bør derfor også fastsættes en specifik opholdsperiode for kategorien brugsfjerkræ til produktion af andre produkter. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(27)

Ved punkt 2 i bilag XV til delegeret forordning (EU) 2020/692 er der fastsat dyresundhedsmæssige krav vedrørende fjerkræ og rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i punkt 1 i nævnte bilag. Det bør dog præciseres yderligere, hvilke af disse krav der finder anvendelse på fjerkræ, rugeæg og deres oprindelsesflokke. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(28)

Reglerne i delegeret forordning (EU) 2020/692 supplerer reglerne i forordning (EU) 2016/429. Da disse regler er indbyrdes forbundne, samles de i en enkelt retsakt. Af klarhedshensyn og for at sikre, at de anvendes effektivt, bør de regler, der ændrer delegeret forordning (EU) 2020/692, også fastsættes i én enkelt delegeret retsakt med et samlet sæt af krav vedrørende indførsel til Unionen af dyr, avlsmateriale og animalske produkter.

(29)

Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(30)

Delegeret forordning (EU) 2020/692 anvendes fra den 21. april 2021. Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende forordning træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2020/692 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 6, indledningen, affattes således:

»6.   I del V fastsættes de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen samt flytning og håndtering efter indførslen og undtagelser fra disse krav for så vidt angår følgende arter af akvatiske dyr på alle udviklingstrin samt animalske produkter heraf, med undtagelse af andre animalske produkter til direkte konsum end levende akvatiske dyr, vildtlevende akvatiske dyr og animalske produkter af disse vildtlevende akvatiske dyr, der landes fra fiskerfartøjer til direkte konsum:«.

b)

Stk. 8 affattes således:

»8.   I del VII fastsættes overgangsbestemmelserne og de afsluttende bestemmelser.«

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 8) affattes således:

»8)

»svin«: dyr tilhørende hovdyrarter af familien Suidae opført i bilag III til forordning (EU) 2016/429 med henblik på indførsel til Unionen af et dyr eller et dyr af arten Sus scrofa med henblik på indførsel til Unionen af avlsmateriale«.

b)

Nr. 48) affattes således:

»48)

»brøndbåd«: en »brøndbåd« som defineret i artikel 2, nr. 2), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 (*1)

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 af 28. april 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr (EUT L 221 af 10.7.2020, s. 42).«"

3)

Artikel 3, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

hvis der er tale om landdyr, avlsmateriale og animalske produkter, et listeopført tredjeland eller territorium eller en listeopført zone deri for den bestemte art og kategori af dyr, avlsmateriale og animalske produkter«.

4)

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Hvis der er tale om fjerkræ, bortset fra daggamle kyllinger, og fugle i fangenskab, omfatter denne inspektion også den flok, som de dyr, der er bestemt til afsendelse til Unionen, har deres oprindelse i.«

5)

Artikel 26 affattes således:

»Artikel 26

Flytning og håndtering af hovdyr efter deres indførsel til Unionen

Hovdyr, bortset fra dyr af hestefamilien, skal efter deres indførsel til Unionen forblive på deres bestemmelsesvirksomhed i en periode på mindst 30 dage efter datoen for deres ankomst til denne virksomhed, medmindre de flyttes med henblik på slagtning.«

6)

I artikel 49 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Uanset artikel 14, stk. 3, artikel 40 og artikel 43-48 er indførsel til Unionen af sendinger på færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle, tilladt, forudsat at sådanne sendinger opfylder følgende krav:«.

b)

Litra c) affattes således:

»c)

For så vidt angår vaccination mod højpatogen aviær influenza:

i)

Fjerkræet er ikke blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza.

ii)

Fjerkræets oprindelsesflok, bortset fra daggamle kyllinger, er ikke blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza.

iii)

Hvis de daggamle kyllingers forældreflokke er blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza, har oprindelsestredjelandet eller -territoriet givet garantier for opfyldelse af minimumskravene vedrørende vaccinationsprogrammer og yderligere overvågning i bilag XIII.«

c)

Litra e), nr. iii), affattes således:

»iii)

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum for så vidt angår Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.«.

d)

Følgende tilføjes som litra f):

»f)

De daggamle kyllinger kommer fra rugeæg, som forud for udrugningen er blevet desinficeret i henhold til instrukser fra den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet.«

7)

Artikel 57 affattes således:

»Artikel 57

Særlige dyresundhedsmæssige krav vedrørende fugle i fangenskab

Indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab er kun tilladt, hvis dyrene i sendingen opfylder følgende krav:

a)

De er ikke blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza.

b)

Hvis de er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus, og den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet har givet garantier for, at de anvendte vacciner opfylder de generelle og specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1.

c)

De er inden for en periode på 7-14 dage forud for datoen for pålæsningen med henblik på afsendelse til Unionen blevet underkastet en test til påvisning af højpatogent aviær influenza-virus og infektion med Newcastle disease-virus med negative resultater.«

8)

I artikel 60 bliver litra b), nr. vi), til litra c) som følger:

»c)

kun frigive fugle i fangenskab fra karantæne, hvis en embedsdyrlæge har givet skriftlig tilladelse til det.«

9)

Artikel 62 affattes således:

»Artikel 62

Undtagelser fra de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af fugle i fangenskab

1.   Uanset kravene i artikel 3-10, bortset fra artikel 3, litra a), nr. i), artikel 11-19 og artikel 53-61, er indførsel til Unionen af sendinger af fugle i fangenskab, som ikke opfylder disse krav, tilladt, hvis de har oprindelse i tredjelande eller territorier, der specifikt er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af fugle i fangenskab på grundlag af ækvivalente garantier.

2.   Uanset kravene i artikel 11 og artikel 54-58 må sendinger af brevduer, der indføres til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de normalt holdes, og som ikke opfylder disse krav, indføres til Unionen med den hensigt, at de flyver tilbage til det pågældende tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvis de opfylder følgende krav:

a)

Bestemmelsesmedlemsstaten har fastslået, at brevduerne kan indføres på dens territorium fra dette tredjeland eller territorium eller en zone deri i overensstemmelse med artikel 230, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429.

b)

De kommer fra en registreret virksomhed, hvor der inden for en radius af 10 km omkring virksomheden, eventuelt indbefattet et nabolands territorium, ikke har været noget udbrud af højpatogen aviær influenza eller infektion med Newcastle disease-virus i en periode på mindst de seneste 30 dage forud for datoen for pålæsningen med henblik på afsendelse til Unionen.

c)

De er ikke blevet vaccineret mod højpatogen aviær influenza.

d)

De er blevet vaccineret mod infektion med Newcastle disease-virus, og den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet har givet garantier for, at de anvendte vacciner opfylder de generelle og specifikke kriterier for vacciner mod infektion med Newcastle disease-virus i bilag XV, punkt 1.

e)

De kommer fra en virksomhed, hvor der vaccineres mod infektion med Newcastle disease-virus.

3.   Uanset kravene i artikel 59, 60 og 61 kan den kompetente myndighed i indgangsmedlemsstaten tillade indførsel til Unionen af brevduer, der ikke transporteres direkte til en karantænestation, der er godkendt i henhold til artikel 14 i delegeret forordning (EU) 2019/2035, hvis de:

a)

er brevduer, der er indført til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de normalt holdes i overensstemmelse med stk. 2

b)

slippes løs omgående, under kontrol af den kompetente myndighed, med forventning om, at de flyver tilbage til oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri.«

10)

Artikel 74, stk. 1, affattes således:

»1.   Indførsel til Unionen af sendinger af hunde, katte og fritter er kun tilladt, hvis hvert dyr i sendingen er individuelt identificeret ved en injicerbar transponder som opført i litra e), i bilag III til delegeret forordning (EU) 2019/2035, og som er implanteret af en dyrlæge og opfylder de tekniske krav, der er omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 576/2013.«

11)

Artikel 80, litra a), affattes således:

»a)

forud for indsamlingsdatoen forblev i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af den bestemte art og kategori af avlsmateriale:

i)

i en periode på mindst seks måneder, hvis der er tale om kvæg, får og geder

ii)

i en periode på mindst tre måneder, hvis der er tale om svin og dyr af hestefamilien«.

12)

Artikel 83, litra a), nr. iii), affattes således:

»iii)

det unikke godkendelsesnummer på den avlsmaterialevirksomhed, der indsamler eller producerer, forarbejder og opbevarer det pågældende avlsmateriale«.

13)

Efter artikel 85 indsættes følgende som artikel 85a:

»Artikel 85a

Inspektion af sendinger af avlsmateriale forud for afsendelsen til Unionen

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien er kun tilladt, hvis disse sendinger er blevet underkastet en visuel undersøgelse og dokumentkontrol foretaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri inden for en periode på 72 timer forud for tidspunktet for afsendelse til Unionen som følger:

a)

en visuel undersøgelse af transportcontaineren for at verificere, at kravene i artikel 84 er opfyldt

b)

dokumentkontrol af de data, som stationsdyrlægen eller teamdyrlægen har forelagt, for at sikre, at:

i)

de oplysninger, der skal certificeres, understøttes af de fortegnelser, der føres i henhold til:

artikel 8, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2020/686 og

artikel 8, litra d), i nærværende forordning

ii)

det mærke på stråene eller andre pakninger, der anvendes i overensstemmelse med artikel 83, litra a), svarer til det nummer, der er anført i dyresundhedscertifikatet og på den container, hvori de transporteres

iii)

de dyresundhedsmæssige krav, der er omhandlet i del III, afsnit 1, er opfyldt.«

14)

Artikel 87, stk. 2, affattes således:

»2.   Uanset artikel 86, litra b), nr. iii), er indførsel til Unionen af sendinger af oocytter og embryoner fra kvæg tilladt, hvis et donordyr kommer fra en virksomhed, der ikke er fri for enzootisk kvægleukose, forudsat at den embedsdyrlæge, der er ansvarlig for oprindelsesvirksomheden, har certificeret, at der ikke har været kliniske tilfælde af enzootisk kvægleukose i denne virksomhed i en periode på mindst de seneste tre år.«

15)

Artikel 91 affattes således:

»Artikel 91

Donorfårs og -geders oprindelsesvirksomhed

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner fra får og geder er kun tilladt, hvis de er indsamlet fra donordyr, som kommer fra en virksomhed, der var fri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, og som aldrig tidligere har opholdt sig på en virksomhed med lavere status.«

16)

Artikel 100, litra b), nr. ii), affattes således:

»ii)

blev rugeæggene direkte og så hurtigt som muligt overført til skibet eller flyet, som skulle anvendes til videre forsendelse til Unionen, og som opfylder kravene i artikel 102, litra a), uden at forlade havnens eller lufthavnens lokaliteter«.

17)

Artikel 102, litra a), indledningen, affattes således:

»a)

Rugeæggene skal have været transporteret i transportmidler, som:«.

18)

Artikel 107, litra f), affattes således:

»f)

De er enten:

i)

blevet underkastet en klinisk inspektion foretaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri inden for en periode på 72 timer forud for pålæsning af sendingen af rugeæg med henblik på afsendelse til Unionen med det formål at påvise tegn på forekomst af sygdomme, herunder de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og nye sygdomme, og de udviste ingen sygdomssymptomer eller gav grund til mistanke om forekomst af nogen af disse sygdomme

eller

ii)

blevet underkastet

månedlige kliniske inspektioner foretaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri, hvoraf den seneste blev foretaget inden for en periode på 31 dage forud for tidspunktet for pålæsning af sendingen af rugeæg med henblik på afsendelse til Unionen med det formål at påvise tegn på forekomst af sygdomme, herunder de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og nye sygdomme, og de udviste ingen sygdomssymptomer eller gav grund til mistanke om forekomst af nogen af disse sygdomme

en vurdering af deres nuværende sundhedsstatus foretaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri inden for en periode på 72 timer forud for tidspunktet for pålæsning af sendingen af rugeæg med henblik på afsendelse til Unionen, som vurderet på grundlag af ajourførte oplysninger fremlagt af operatøren og ved dokumentkontrol af de fortegnelser over sundhed og produktion, der føres på virksomheden, med det formål at påvise tegn på forekomst af sygdomme, herunder nye sygdomme og de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I.«

19)

I artikel 110 foretages følgende ændringer:

a)

Indledningen affattes således:

»Uanset artikel 101, 106, 107 og 108 er indførsel til Unionen af sendinger på færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle, tilladt, hvis de opfylder følgende krav:«.

b)

Litra d) affattes således:

»d)

De kommer fra flokke, der er blevet underkastet en klinisk inspektion foretaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri inden for en periode på 24 timer forud for pålæsning af sendingerne af rugeæg med henblik på afsendelse til Unionen med det formål at påvise tegn på forekomst af sygdomme, herunder de relevante listeopførte sygdomme, der er omhandlet i bilag I, og nye sygdomme, og flokkene udviste ingen sygdomssymptomer eller gav grund til mistanke om forekomst af nogen af disse sygdomme.«

c)

Litra e), nr. ii), tredje led, affattes således:

»—

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum for så vidt angår Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.«

d)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

Rugeæggene skal være blevet desinficeret i henhold til instrukser fra den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet.«

20)

Artikel 111, litra a), nr. iii), affattes således:

»iii)

i en sammenhængende periode på mindst seks uger forud for datoen for indsamling af æggene med henblik på afsendelse til Unionen er blevet holdt på virksomheder, der:

opfylder betingelserne beskrevet i Den Europæiske Farmakopé

er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet i overensstemmelse med krav, der mindst svarer til dem, der er fastsat i artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2019/2035, og hvis godkendelse ikke er blevet suspenderet eller trukket tilbage«.

21)

Efter artikel 119 indsættes følgende som artikel 119a:

»Artikel 119a

Inspektion af sendinger af avlsmateriale forud for afsendelsen til Unionen

Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner som omhandlet i artikel 117 er kun tilladt, hvis disse sendinger er blevet underkastet en visuel undersøgelse og dokumentkontrol foretaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri inden for en periode på 72 timer forud for tidspunktet for afsendelse til Unionen som følger:

a)

en visuel undersøgelse af transportcontaineren for at verificere, at kravene i artikel 119 er opfyldt

b)

dokumentkontrol af de data, som den virksomhedsdyrlæge, der har ansvaret for aktiviteterne på den afgrænsede virksomhed, har forelagt, for at sikre, at:

i)

de oplysninger, der skal certificeres, understøttes af de fortegnelser, der føres af den afgrænsede virksomhed

ii)

det mærke på stråene eller andre pakninger, der anvendes i overensstemmelse med artikel 119, litra a), svarer til det nummer, der er anført i dyresundhedscertifikatet og på den container, hvori de transporteres

iii)

de dyresundhedsmæssige krav, der er omhandlet i del III, afsnit 3, er opfyldt.«

22)

Artikel 125, litra c), nr. i), affattes således:

»i)

De var rengjort og desinficeret med et desinfektionsmiddel, som den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet eller -territoriet har tilladt, før pålæsningen af slagtekroppene med henblik på afsendelse til vildthåndteringsvirksomheden.«

23)

I artikel 154 tilføjes følgende som stk. 3:

»3.   Det kræves ikke, at oprindelsesdyrene for rå mælk, colostrum eller colostrumbaserede produkter bestemt til indførsel til Unionen opfylder kravet vedrørende opholdsperioden som omhandlet i stk. 2, forudsat at de blev indført til tredjelandet eller territoriet eller zonen deri fra:

a)

et andet tredjeland eller territorium eller en zone deri, som er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af rå mælk, colostrum eller colostrumbaserede produkter, og dyrene forblev der i mindst tre måneder forud for malkning, eller

b)

en medlemsstat.«

24)

I artikel 167 foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) og b) affattes således:

»a)

De er afsendt direkte fra deres oprindelsessted til Unionen.

b)

De er ikke blevet aflæsset fra deres container, hvis de transporteres ad luftvejen, søvejen, jernbane eller vej, og det vand, de transporteres i, er ikke blevet udskiftet i et tredjeland eller territorium, en zone eller et kompartment deri, der ikke er opført på en liste med henblik på indførsel af den bestemte art og kategori til Unionen.«

b)

Litra d) affattes således:

»d)

Fra tidspunktet for pålæsningen på oprindelsesstedet til tidspunktet for ankomsten til Unionen må de ikke være blevet transporteret i samme vand eller container eller brøndbåd som akvatiske dyr, der har lavere sundhedsstatus, eller som ikke var bestemt til indførsel til Unionen.«

25)

Artikel 169, stk. 3, litra b), affattes således:

»b)

Den i litra a) omhandlede læselige etiket skal også indeholde følgende erklæringer, alt efter hvad der er relevant:

i)

fisk bestemt til konsum efter videre forarbejdning i Den Europæiske Union

ii)

bløddyr bestemt til konsum efter videre forarbejdning i Den Europæiske Union

iii)

krebsdyr bestemt til konsum efter videre forarbejdning i Den Europæiske Union.«

26)

I artikel 172 affattes indledningen således:

»Uanset artikel 170, stk. 1, finder kravene i nævnte artikel ikke anvendelse på følgende kategorier af akvatiske dyr:«

27)

Artikel 173, litra b), affattes således:

»b)

Fisk, der er bestemt til konsum efter videre forarbejdning i Unionen, og som er blevet slagtet og renset forud for afsendelsen til Unionen.«

28)

Artikel 174, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstatens kompetente myndighed kan kun give den i stk. 2 omhandlede tilladelse, hvis udsætningen eller nedsænkningen i naturlige vandområder ikke bringer de akvatiske dyrs sundhedsstatus på udsætnings- eller nedsænkningsstedet i fare, og udsætning i naturen skal i alle tilfælde være i overensstemmelse med kravet i artikel 170, stk. 1, litra a), nr. iii).«

29)

I artikel 175 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Artikel 175

Supplerende dyresundhedsmæssige krav med henblik på begrænsning af virkningerne af sygdomme, mod hvilke medlemsstater har truffet nationale foranstaltninger, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429«.

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De kompetente myndigheder i medlemsstater, der har truffet nationale foranstaltninger, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429, mod andre sygdomme end de listeopførte sygdomme, som er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), i nævnte forordning, træffer foranstaltninger til at forhindre indslæbning af disse sygdomme ved anvendelse af supplerende dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til disse medlemsstater af sendinger af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr, bortset fra levende akvatiske dyr, af arter, der er opført i anden kolonne i tabellen i bilag XXIX til nærværende forordning.«

30)

I del VII foretages følgende ændringer:

a)

Titlen på del VII affattes således:

»DEL VII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER«.

b)

Følgende indsættes som artikel 182a efter titlen på del VII og inden artikel 183:

»Artikel 182a

Overgangsforanstaltninger

1.   Sædopsamlingsstationer, sædbanker, embryoopsamlingshold og embryoproduktionshold, der inden den 21. april 2021 er godkendt i henhold til Rådets direktiv 88/407/EØF (*2), 89/556/EØF (*3), 90/429/EØF (*4) og 92/65/EØF (*5), jf. artikel 270, stk. 2, sjette, syvende, ottende og tolvte led, i forordning (EU) 2016/429, anses for at være godkendte avlsmaterialevirksomheder som omhandlet i artikel 82, stk. 1, i nærværende forordning.

I alle andre henseender er de underlagt de regler, der er fastsat i artikel 82, stk. 2, i nærværende forordning, og i artikel 233 i forordning (EU) 2016/429.

2.   Indførsel til Unionen af sendinger af sæd, oocytter og embryoner, der er indsamlet, produceret, forarbejdet og opbevaret før den 21. april 2021, er tilladt, forudsat at de, for så vidt angår indsamling, produktion, forarbejdning og opbevaring af avlsmateriale, dyresundhedsmæssige krav (donordyr) samt laboratorietest og andre test, der er foretaget af donordyr og avlsmateriale, opfylder kravene i direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF alt efter donordyrenes art.

3.   Strå og andre pakninger, hvor sæd, oocytter eller embryoner, adskilt i individuelle portioner eller ej, er anbragt, opbevaret og transporteret, og som er mærket før den 21. april 2021 i overensstemmelse med direktiv 88/407/EØF, 89/556/EØF, 90/429/EØF og 92/65/EØF, alt efter donordyrenes art, anses for at være mærket i overensstemmelse med artikel 83, litra a), i nærværende forordning.

(*2)  Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10)."

(*3)  Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1)."

(*4)  Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62)."

(*5)  Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).«"

c)

I artikel 184 indsættes følgende overskrift:

»Ikrafttræden og anvendelse«.

31)

Bilag III, VIII, XV, XXVIII og XXIX ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/686 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af avlsmaterialevirksomheder og krav til sporbarhed og dyresundhed i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/990 af 28. april 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr (EUT L 221 af 10.7.2020, s. 42).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 140).

(10)  Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indførsel heraf (EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10).

(11)  Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1).

(12)  Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62).

(13)  Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).


BILAG

I bilag III, VIII, XV, XXVIII og XXIX til delegeret forordning (EU) 2020/692 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I tredje, fjerde og femte række i tabel 1 affattes oplysningerne om dyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, registrerede dyr af hestefamilien og registrerede heste, der genindføres efter midlertidig udførsel til konkurrencer, væddeløb eller kulturelle hestearrangementer, således:

Dyreart og -kategori

Minimumsopholdsperiode i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri, jf. artikel 11, litra b), nr. i)

Minimumsopholdsperiode på oprindelsesvirksomheden, jf. artikel 11, litra b), nr. ii)

Minimumsperiode uden kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus, jf. artikel 11, litra b), nr. iii)

»Dyr af hestefamilien, der ikke er bestemt til slagtning

40 dage eller siden fødslen, hvis dyrene er under 40 dage gamle, eller siden indførsel fra Unionen

30 dage (40 dage fra områder med risiko for afrikansk hestepest) eller siden fødslen, hvis dyrene er under 30 dage (40 dage) gamle, eller siden indførsel fra Unionen

15 dage

Registrerede heste

40 dage eller siden fødslen, hvis dyrene er under 40 dage gamle, eller siden indførsel fra Unionen eller visse listeopførte tredjelande

30 dage (40 dage fra områder med risiko for afrikansk hestepest) eller siden fødslen, hvis dyrene er under 30 dage (40 dage) gamle, eller siden indførsel fra Unionen eller visse listeopførte tredjelande

15 dage

Registrerede heste, der genindføres efter midlertidig udførsel til konkurrencer, væddeløb eller kulturelle hestearrangementer

Højst 30 dage eller højst 90 dage i forbindelse med specifikke konkurrencer, væddeløb eller kulturelle hestearrangementer

Ikke fastlagt

Hele den midlertidige udførselsperiode

Dyr af hestefamilien, der er bestemt til slagtning

90 dage

30 dage (40 dage fra områder med risiko for afrikansk hestepest)

30 dage (40 dage fra områder med risiko for afrikansk hestepest)«.

b)

Tabel 2 affattes således:

i)

I anden række affattes oplysningerne om brugsfjerkræ til produktion af kød og konsumæg således:

Kategori af fugle

Opholdsperioden gælder for

Minimumsopholdsperiode i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri, jf. artikel 11, litra b), nr. i)

Minimumsopholdsperiode på oprindelsesvirksomheden, jf. artikel 11, litra b), nr. ii)

Minimumsperiode uden kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus, jf. artikel 11, litra b), nr. iii)

»Brugsfjerkræ til produktion af kød, konsumæg og andre produkter

AC

3 måneder eller siden klækningen, hvis dyrene er under 3 måneder gamle

6 uger eller siden klækningen, hvis dyrene er under 6 uger gamle

6 uger eller siden klækningen, hvis dyrene er under 6 uger gamle«.

ii)

I femte række affattes oplysningerne om daggamle kyllinger således:

Kategori af fugle

Opholdsperioden gælder for

Minimumsopholdsperiode i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri, jf. artikel 11, litra b), nr. i)

Minimumsopholdsperiode på oprindelsesvirksomheden, jf. artikel 11, litra b), nr. ii)

Minimumsperiode uden kontakt med dyr med lavere sundhedsstatus, jf. artikel 11, litra b), nr. iii)

»Daggamle kyllinger

AC

Siden klækningen

Siden klækningen

Siden klækningen

FO

3 måneder forud for datoen for indsamling af de æg, som de daggamle kyllinger er klækket af

6 uger forud for datoen for indsamling af de æg, som de daggamle kyllinger er klækket af

—«.

2)

I bilag VIII, punkt 1, affattes fodnote (**) således:

»(**)

Gælder ikke, hvis dyrene har oprindelse i et tredjeland, territorium eller en zone deri, der er anerkendt som fri(t) eller årstidsbestemt fri(t) for sygdommen på listen over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af hovdyr til Unionen.«

3)

I bilag XV affattes punkt 2 således:

»2.   DYRESUNDHEDSMÆSSIGE KRAV VEDRØRENDE FJERKRÆ OG RUGEÆG MED OPRINDELSE I ET TREDJELAND ELLER TERRITORIUM ELLER EN ZONE DERI, HVOR DE VACCINER, DER ANVENDES MOD INFEKTION MED NEWCASTLE DISEASE-VIRUS, IKKE OPFYLDER DE SPECIFIKKE KRITERIER I PUNKT 1

Fjerkræ og rugeæg med oprindelse i et tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor de vacciner, der anvendes mod infektion med Newcastle disease-virus, ikke opfylder de specifikke kriterier i punkt 1.2, skal opfylde nedenstående krav:

a)

Fjerkræ, de daggamle kyllingers oprindelsesflok og rugeæggenes oprindelsesflok må ikke være blevet vaccineret med sådanne vacciner i en periode på mindst 12 måneder forud for den dato, hvor sendingen pålæsses med henblik på afsendelse til Unionen.

b)

Fjerkræets og rugeæggenes oprindelsesflokke skal have været underkastet en virusisolationsprøve for infektion med Newcastle disease-virus tidligst 2 uger forud for datoen for pålæsningen af sendingen med henblik på afsendelse til Unionen eller, hvis der er tale om rugeæg, tidligst 2 uger før den dato, hvor æggene blev indsamlet. Testen skal være udført på et officielt laboratorium på en stikprøve af kloaksvaberprøver udtaget fra mindst 60 fugle i hver flok, uden at der er fundet aviær paramyxovirus med et ICPI på mere end 0,4.

c)

Fjerkræ, bortset fra daggamle kyllinger, daggamle kyllingers oprindelsesflokke og rugeæggenes oprindelsesflokke skal have været holdt isoleret under officiel overvågning på oprindelsesvirksomheden i de to uger, der er nævnt i litra b).

d)

Fjerkræ, bortset fra daggamle kyllinger, daggamle kyllingers oprindelsesflok og rugeæggenes oprindelsesflok må ikke have været i kontakt med fjerkræ, der ikke opfylder kravene i litra a) og b):

i)

hvis der er tale om fjerkræ, i en periode på 60 dage forud for den dato, hvor sendingen blev pålæsset med henblik på afsendelse til Unionen

ii)

hvis der er tale om rugeæg, i en periode på 60 dage forud for den dato, hvor æggene blev indsamlet.

e)

De rugeæg, som de daggamle kyllinger hidrører fra, må på rugeriet eller under transport til rugeriet ikke have været i kontakt med fjerkræ eller rugeæg, der ikke opfylder kravene i litra a)-d).«

4)

I tredje række i tabellen i punkt 1, i bilag XXVIII affattes oplysningerne om tørret æggehvide således:

Ægprodukt

Behandling

 

Kernetemperatur (grader celsius (°C))

Behandlingens varighed (sekunder (s) eller timer (t))

»Tørret æggehvide

67 °C

20 t

54,4 °C

50,4 t«.

5)

I bilag XXIX ændres tabellen ved at indsætte nedenstående tekst lige over linjen, der henviser til sygdommen forårsviræmi hos karper (SVC) og modtagelige arter:

»Koi herpesvirus-sygdom

Som opført i kolonne 3 i tabellen i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882«.


Top