EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1703

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1703 af 13. juli 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske produkter, der er indeholdt i sammensatte produkter (EØS-relevant tekst)

C/2021/4298

OJ L 339, 24.9.2021, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1703/oj

24.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 339/29


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1703

af 13. juli 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske produkter, der er indeholdt i sammensatte produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 234, stk. 2, artikel 237, stk. 4, og artikel 239, stk. 2,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) supplerer de dyresundhedsbestemmelser, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår indførsel til Unionen samt flytning og håndtering efter indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter. Navnlig fastsættes der ved artikel 162 og 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692 særlige krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske produkter, der er indeholdt i sammensatte produkter. Artikel 162 og 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692 indeholder ikke specifikke krav vedrørende colostrumbaserede produkter, der er indeholdt i sammensatte produkter. Nærværende forordning bør derfor præcisere de krav, der gælder for indførsel til Unionen af disse produkter, når de er indeholdt i sammensatte produkter, i overensstemmelse med de regler, der gælder for indførsel til Unionen af colostrumbaserede produkter i henhold til artikel 153 i delegeret forordning (EU) 2020/692.

(2)

Gelatine og kollagen falder ind under definitionen »kødprodukter« i henhold til artikel 2, nr. 44), i delegeret forordning (EU) 2020/692, og derfor er det kun tilladt at indføre sendinger af gelatine eller kollagen til Unionen, hvis disse opfylder kravene vedrørende indførsel af kødprodukter til Unionen. Gelatine og kollagen, der er indeholdt i langtidsholdbare sammensatte produkter, udgør imidlertid en meget lav dyresundhedsmæssig risiko på grund af de behandlinger, de underkastes under forarbejdningen. Derfor bør sammensatte produkter, der kun indeholder denne type kødprodukter, tilføjes til listen over sammensatte produkter, der er omfattet af undtagelsen i henhold til artikel 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692, og derfor ikke skal være ledsaget af et dyresundhedscertifikat, men kun skal ledsages af en erklæring i stedet.

(3)

I overensstemmelse med artikel 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692 skal langtidsholdbare sammensatte produkter, der ikke indeholder kødprodukter, ledsages af en erklæring, der er udarbejdet og underskrevet af en operatør. De forarbejdede animalske produkter skal imidlertid underkastes en streng risikobegrænsende behandling, der garanterer deres sikkerhed fra et dyresundhedsmæssigt synspunkt. Ikke desto mindre forekommer det uforholdsmæssigt at kræve så strenge risikobegrænsende behandlinger for mejeriprodukter, som har oprindelse i lande, der er godkendt til indførsel til Unionen af rå mælk eller mejeriprodukter. For disse tredjelande bør kravene stå i et rimeligt forhold til den risiko som oprindelseslandet udgør, og garantierne fra de kompetente myndigheder bør tages i betragtning. Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres for at tillade indførsel til Unionen af langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder mejeriprodukter, som har oprindelse i tredjelande, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af rå mælk og mejeriprodukter, der ikke er omfattet af en risikobegrænsende behandling, uden at de underkastes en specifik risikobegrænsende behandling. Desuden bør delegeret forordning (EU) 2020/692 også ændres for at tillade indførsel til Unionen af langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder mejeriprodukter, som har oprindelse i tredjelande, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af mejeriprodukter, der er omfattet af en risikobegrænsende behandling, hvis de har været underkastet en risikobegrænsende behandling i overensstemmelse med artikel 157 i delegeret forordning (EU) 2020/692.

(4)

Mejeriprodukter, der har været underkastet strenge risikobegrænsende behandlinger, og ægprodukter, der er indeholdt i langtidsholdbare sammensatte produkter, udgør kun en begrænset risiko, både ud fra et dyresundheds- og folkesundhedsmæssigt synspunkt. Derfor bør det være tilladt at indføre disse varer til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, som ikke er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af de bestemte arter og kategorier af animalske produkter, men er opført med henblik på indførsel til Unionen af enten kødprodukter, mejeriprodukter eller ægprodukter.

(5)

For at undgå unødige administrative byrder i forbindelse med indførsel til Unionen af sendinger af sammensatte produkter, der udgør en lav dyresundhedsrisiko, bør det være tilladt, at operatøren med ansvar for indførsel til Unionen af sendingerne underskriver erklæringen som omhandlet i artikel 163 i delegeret forordning (EU) 2020/692.

(6)

Reglerne i delegeret forordning (EU) 2020/692 supplerer reglerne i forordning (EU) 2016/429. Da disse regler er indbyrdes forbundne, samles de i en enkelt retsakt. Af klarhedshensyn og for at sikre, at de anvendes effektivt, bør de regler, der ændrer delegeret forordning (EU) 2020/692, også fastsættes i én enkelt delegeret retsakt med et samlet sæt af krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske produkter.

(7)

Delegeret forordning (EU) 2020/692 bør derfor ændres.

(8)

Da delegeret forordning (EU) 2020/692 finder anvendelse fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning af hensyn til retssikkerheden træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2020/692 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 162 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Artikel 162

Sammensatte produkter, der indeholder kødprodukter, mejeriprodukter, colostrumbaserede produkter og/eller ægprodukter«.

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Indførsel til Unionen af sendinger af følgende sammensatte produkter er kun tilladt, hvis de sammensatte produkter i sendingerne kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af de specifikke animalske produkter, der er indeholdt i disse sammensatte produkter:

a)

sammensatte produkter, der indeholder kødprodukter

b)

ikke-langtidsholdbare sammensatte produkter, der indeholder mejeri- og/eller ægprodukter

c)

sammensatte produkter, der indeholder colostrumbaserede produkter.«

2)

Artikel 163 affattes således:

»Artikel 163

Særlige krav til langtidsholdbare sammensatte produkter

1.   Uanset artikel 3, litra c), nr. i), er indførsel til Unionen af sendinger af sammensatte produkter, der ikke indeholder kødprodukter, bortset fra gelatine og kollagen, eller colostrumbaserede produkter, og som er blevet behandlet, så de bliver langtidsholdbare ved omgivelsestemperatur, tilladt, hvis de ledsages af en erklæring i henhold til stk. 2, og hvis de indeholder:

a)

mejeriprodukter, der opfylder en af følgende betingelser:

i)

de er ikke blevet underkastet en risikobegrænsende behandling som omhandlet i bilag XXVII, forudsat at mejeriprodukterne hidrører fra enten:

Unionen eller

et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er opført på en liste med henblik på indførsel af mejeriprodukter til Unionen, uden at de underkastes en specifik risikobegrænsende behandling i overensstemmelse med artikel 156, og det tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor det sammensatte produkt er produceret, hvis forskelligt, også er opført på en liste med henblik på indførsel af disse produkter til Unionen uden forpligtelse til at anvende en specifik risikobegrænsende behandling

ii)

de er blevet underkastet en risikobegrænsende behandling som fastsat i kolonne A eller B i bilag XXVII, afhængigt af mælkens oprindelsesart, forudsat at de hidrører fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af mejeriprodukter, der er blevet underkastet en specifik risikobegrænsende behandling i overensstemmelse med artikel 157, og det tredjeland eller territorium eller en zone deri, hvor det sammensatte produkt er produceret, hvis forskelligt, også er opført på en liste med henblik på indførsel af disse produkter til Unionen, hvis de er blevet underkastet en specifik risikobegrænsende behandling

iii)

de er blevet underkastet en risikobegrænsende behandling, der mindst svarer til dem i kolonne B i bilag XXVII uanset mælkens oprindelsesart, hvis mejeriprodukterne ikke opfylder alle kravene i nr. i) eller ii), eller hvis de hidrører fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der ikke er godkendt til indførsel til Unionen af mejeriprodukter, men som er godkendt til indførsel til Unionen af andre animalske produkter i overensstemmelse med nærværende forordning

b)

ægprodukter, der er blevet underkastet en risikobegrænsende behandling svarende til dem, der er fastsat i bilag XXVIII.

2.   Den i stk. 1 omhandlede erklæring:

a)

ledsager kun sendinger af sammensatte produkter i tilfælde, hvor de sammensatte produkters endelige bestemmelsessted er i Unionen

b)

udstedes af den operatør, der er ansvarlig for indførsel af de sammensatte produkter til Unionen, og bekræfter, at de sammensatte produkter i sendingen opfylder kravene i stk. 1.

3.   Uanset artikel 3, litra a), nr. i), er indførsel til Unionen af mejeriprodukter som omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a), nr. iii), og ægprodukter indeholdt i sammensatte produkter, der er blevet behandlet, så de bliver langtidsholdbare ved omgivelsestemperatur, tilladt, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone deri, der ikke er specifikt opført med henblik på indførsel til Unionen af disse animalske produkter, men som er opført på en liste med henblik på indførsel til Unionen af enten:

a)

kødprodukter, mejeriprodukter eller ægprodukter

eller

b)

fiskevarer i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625.«

Artikel 2

Henvisninger til den tidligere artikel 163, litra a), i delegeret forordning (EU) 2020/692, gælder som henvisninger til artikel 163, stk. 1, i nævnte delegerede forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).


Top