EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1697

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1697 af 13. juli 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår kriterierne for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at foretage kontrol af økologiske produkter i tredjelande, og for tilbagetrækningen af deres anerkendelse (EØS-relevant tekst)

C/2021/5010

OJ L 336, 23.9.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1697/oj

23.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1697

af 13. juli 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår kriterierne for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at foretage kontrol af økologiske produkter i tredjelande, og for tilbagetrækningen af deres anerkendelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 46, stk. 7, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2018/848 kan Kommissionen godkende de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at foretage kontrol af importerede økologiske produkter og udstede økologicertifikater i tredjelande.

(2)

På grundlag af Kommissionens erfaringer med tilsynet med de kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der opererer i tredjelande, og med henblik på at sikre robustheden af den kontrol, der udføres af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, og at garantere integriteten af økologiske produkter importeret fra tredjelande er det nødvendigt at styrke kontrolmyndighedernes og kontrolorganernes kapacitet til at foretage en effektiv kontrol af erhvervsdrivende, som producerer økologiske produkter i tredjelande. For at nå dette mål bør der indføres yderligere kriterier for anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

(3)

Særlig artikel 46, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2018/848 kræver, at kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal have kapacitet til at foretage kontrol for at sikre, at de betingelser, der er fastsat i artikel 45, stk. 1, litra a), litra b), nr. i), og litra c), i nævnte forordning, er opfyldt i forbindelse med økologiske produkter og omlægningsprodukter. Da disse kontroller er afgørende for at sikre overholdelse af forordning (EU) 2018/848, bør en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan ikke kunne uddelegere kontrolopgaver. For at give kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne den nødvendige fleksibilitet bør udtagning af prøver dog ikke være omfattet af forbuddet mod at uddelegere kontrolopgaver.

(4)

I tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser med hensyn til certificering af erhvervsdrivende eller kontrol og tiltag gennemført af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet, eller når den pågældende kontrolmyndighed eller det pågældende kontrolorgan ikke rettidigt har iværksat hensigtsmæssige tiltag, bør Kommissionen kunne trække anerkendelsen af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet tilbage. Derfor bør der af hensyn til gennemsigtigheden fastsættes yderligere kriterier for tilbagetrækning af anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer.

(5)

Forordning (EU) 2018/848 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning finde anvendelse fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 46 i forordning (EU) 2018/848 affattes stk. 2 således:

»2.   Kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal anerkendes i overensstemmelse med stk. 1 med henblik på kontrol af import af de produktkategorier, der er opført i artikel 35, stk. 7, hvis de opfylder følgende kriterier:

a)

de er lovligt etableret i en medlemsstat eller et tredjeland

b)

de har kapacitet til at foretage kontrol for at sikre, at de betingelser, der er fastsat i artikel 45, stk. 1, litra a), litra b), nr. i), og litra c), og i denne artikel, er opfyldt i forbindelse med økologiske produkter og omlægningsprodukter, der planlægges importeret til Unionen, uden at uddelegere kontrolopgaver med henblik på dette litra betragtes kontrolopgaver, der udføres af personer, som arbejder på en individuel kontrakt eller på baggrund af en formel aftale, der underlægger dem de kontraherende kontrolmyndigheders eller kontrolorganers ledelseskontrol og procedurer, ikke som uddelegering, og forbuddet mod uddelegering af kontrolopgaver finder ikke anvendelse på udtagning af prøver

c)

de giver tilstrækkelige garantier for objektivitet og uvildighed og har ikke interessekonflikter for så vidt angår varetagelse af deres kontrolopgaver, de har navnlig indført procedurer, der sikrer, at det personale, der gennemfører kontrol og andre tiltag, ikke har interessekonflikter, og at de erhvervsdrivende ikke kontrolleres af de samme inspektører i mere end tre år i træk

d)

i tilfælde af kontrolorganer, de er akkrediteret med henblik på deres anerkendelse i overensstemmelse med denne forordning af kun et akkrediteringsorgan efter den relevante harmoniserede standard »Overensstemmelsesvurdering — Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser«, hvis reference er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende

e)

de har den ekspertise, det udstyr og den infrastruktur, der er påkrævet til at kunne udføre kontrolopgaver, og har et tilstrækkeligt antal ansatte med passende kvalifikationer og erfaringer

f)

de har kapacitet og kompetence til at udføre deres certificerings- og kontrolaktiviteter i overensstemmelse med kravene i denne forordning og især Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1698 (*1) for hver type erhvervsdrivende (enkelt erhvervsdrivende eller gruppe af erhvervsdrivende) i hvert tredjeland og for hver kategori af produkter, som de ønsker at blive anerkendt for

g)

de har indført procedurer og ordninger for at sikre uvildighed, kvalitet, sammenhæng, effektivitet og hensigtsmæssighed i de kontroller og andre tiltag, der gennemføres af dem

h)

de har et tilstrækkeligt antal ansatte med passende kvalifikationer og erfaringer, så kontroller og andre tiltag kan gennemføres effektivt og rettidigt

i)

de har hensigtsmæssige og korrekt vedligeholdte faciliteter og udstyr til at sikre, at personalet kan gennemføre kontroller og andre tiltag effektivt og rettidigt

j)

de har indført procedurer, der skal sikre, at personalet har adgang til operatørernes lokaliteter og de dokumenter, som de opbevarer, så det kan udføre sine opgaver korrekt

k)

de har interne færdigheder, uddannelse og procedurer, der er egnede til at gennemføre effektiv kontrol, herunder inspektioner, af de erhvervsdrivende samt det interne kontrolsystem for en eventuel gruppe af erhvervsdrivende

l)

deres tidligere anerkendelse for et bestemt tredjeland og/eller for en kategori af produkter er ikke blevet trukket tilbage i henhold til stk. 2a, eller deres akkreditering er ikke blevet trukket tilbage eller suspenderet af et akkrediteringsorgan i overensstemmelse med dets procedurer for suspendering eller tilbagetrækning, der er fastlagt i overensstemmelse med den relevante internationale standard, navnlig Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) standard 17011 — Overensstemmelsesvurdering — generelle krav til akkrediteringsorganer, der akkrediterer overensstemmelsesvurderingsorganer, i 24 måneder forud

i)

deres anmodning om anerkendelse for det samme tredjeland og/eller for den samme kategori af produkter, bortset fra når den tidligere anerkendelse blev trukket tilbage i overensstemmelse med stk. 2a, litra k)

ii)

deres anmodning om udvidelse af anvendelsesområdet for anerkendelse til endnu et tredjeland i overensstemmelse med artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2021/1698, bortset fra når den tidligere anerkendelse blev trukket tilbage i overensstemmelse med stk. 2a, litra k), i denne artikel

iii)

deres anmodning om en udvidelse af anvendelsesområdet til endnu en kategori af produkter i overensstemmelse med artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2021/1698

m)

i tilfælde af kontrolmyndigheder, de er offentlige administrative organisationer i det tredjeland, for hvilket de anmoder om anerkendelse

n)

de opfylder de proceduremæssige krav, der er fastlagt i kapitel I i delegeret forordning (EU) 2021/1698, og

o)

de opfylder alle yderligere kriterier, der måtte være fastlagt i en delegeret retsakt vedtaget i henhold til stk. 7.

2a   Kommissionen kan trække anerkendelsen af en kontrolmyndighed eller et kontrolorgan for et bestemt tredjeland og/eller en kategori af produkter tilbage, hvis:

a)

et af anerkendelseskriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt

b)

Kommissionen ikke har modtaget årsrapporten, jf. artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2021/1698, inden den frist som er fastsat i samme artikel, eller hvis oplysningerne i årsrapporten er ufuldstændige, unøjagtige eller ikke opfylder kravene i nævnte forordning

c)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke stiller oplysningerne til rådighed eller ikke meddeler alle oplysninger vedrørende det tekniske dossier, der er nævnt i stk. 4, den anvendte kontrolordning, eller den opdaterede liste over erhvervsdrivende eller grupper af erhvervsdrivende eller de økologiske produkter, der er omfattet af anerkendelsens anvendelsesområde

d)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke underretter Kommissionen inden for 30 kalenderdage efter ændringer af det tekniske dossier, der er nævnt i stk. 4

e)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke fremlægger oplysninger, som der er anmodet om af Kommissionen eller en medlemsstat inden for de fastsatte frister, eller oplysningerne er ufuldstændige, unøjagtige eller ikke opfylder de krav, der er fastsat i denne forordning, i delegeret forordning (EU) 2021/1698 og i en gennemførelsesretsakt, der vedtages i henhold til stk. 8, eller ikke samarbejder med Kommissionen, især ved undersøgelser af manglende overholdelse

f)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke indvilliger i, at Kommissionen indleder en kontrol eller audit på stedet

g)

resultatet af denne kontrol eller audit tyder på systematiske fejl i kontrolforanstaltningerne, eller at kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke er i stand til at gennemføre alle de henstillinger, der blev givet af Kommissionen efter den pågældende kontrol eller audit, i den foreslåede handlingsplan, der forelægges for Kommissionen

h)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke træffer passende korrigerende foranstaltninger som reaktion på de konstaterede manglende overholdelser og overtrædelser inden for en frist, som Kommissionen fastsætter under hensyn til situationens alvor, og som ikke må være kortere end 30 kalenderdage

i)

i tilfælde af at en erhvervsdrivende skifter sin kontrolmyndighed eller sit kontrolorgan, kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke meddeler den nye kontrolmyndighed eller det nye kontrolorgan de relevante elementer af kontrolsagen, herunder skriftlige fortegnelser, for den erhvervsdrivende inden for højst 30 kalenderdage efter at have modtaget anmodningen om overdragelse fra den erhvervsdrivende eller den nye kontrolmyndighed eller det nye kontrolorgan

j)

der er en risiko for, at forbrugeren bliver vildledt om den sande karakter af de produkter, der er omfattet af anerkendelsens anvendelsesområde eller

k)

kontrolmyndigheden eller kontrolorganet ikke har certificeret nogen erhvervsdrivende i 48 på hinanden følgende måneder i det tredjeland, for hvilket kontrolmyndigheden eller kontrolorganet er anerkendt.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.


Top