EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1692

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1692 af 21. september 2021 om ændring af bilag V, XIV og XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Botswana i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød og kødprodukter af fjerkræ og fjervildt til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2021/6939

OJ L 334, 22.9.2021, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1692/oj

22.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1692

af 21. september 2021

om ændring af bilag V, XIV og XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Botswana i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød og kødprodukter af fjerkræ og fjervildt til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der bl.a. fastsat dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, og forordningen anvendes fra den 21. april 2021. Et af disse dyresundhedsmæssige krav er, at de pågældende sendinger skal komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 230, stk. 1.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri. Delegeret forordning (EU) 2020/692 foreskriver, at sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af forordningen, kun må indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført for de pågældende arter og kategorier af dyr, det pågældende avlsmateriale og de pågældende animalske produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte delegerede forordning.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande, territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(4)

Bilag V, XIV og XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder navnlig listerne over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af henholdsvis fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød og kødprodukter af fjerkræ og fjervildt til Unionen.

(5)

Den 6. september 2021 anmeldte Botswana et udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) til Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Udbruddet er sket i distriktet Kgatleng i det pågældende tredjeland og blev bekræftet den 27. august 2021 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(6)

Listerne over tredjelande, territorier og zoner deri i del 1 i bilag V og XIV og i del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 præciserer, at indførsel til Unionen fra Botswana af sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød og kødprodukter af fjerkræ og fjervildt er tilladt. Desuden kræves der i del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 på nuværende tidspunkt ikke nogen risikobegrænsende behandlinger i forbindelse med indførsel til Unionen af sendinger af kødprodukter af strudsefugle fra det pågældende tredjeland.

(7)

På grund af risikoen for indslæbning af HPAI til Unionen i forbindelse med indførsel af sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød og kødprodukter af fjerkræ og fjervildt fra Botswana og i mangel af garantier, der giver mulighed for regionalisering af det pågældende tredjeland, bør indførsel til Unionen af sådanne sendinger ikke længere være tilladt. Desuden bør den risikobegrænsende behandling D, jf. bilag XXVI til delegeret forordning (EU) 2020/692, kræves i forbindelse med indførsel til Unionen af sendinger af kødprodukter af strudsefugle fra det pågældende tredjeland.

(8)

Oplysningerne om Botswana i listerne over tredjelande, territorier og zoner deri i tabellerne i del 1 i bilag V og XIV og i tabellen i del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres for at tage hensyn til den nuværende epidemiologiske situation i det pågældende tredjeland.

(9)

Bilag V, XIV og XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres.

(10)

Under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Botswana med hensyn til HPAI bør de ændringer, der skal foretages af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ved nærværende forordning, træde i kraft hurtigst muligt.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V, XIV og XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. september 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).


BILAG

I bilag V, XIV og XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag V, del 1, affattes oplysningerne vedrørende Botswana således:

»BW

Botswana

BW-0

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

P1

C

27.8.2021

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

P1

C

27.8.2021

 

Specifikt patogenfrie æg

SPF

 

 

 

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

P1

C

27.8.2021«

 

2)

I bilag XIV, del 1, affattes oplysningerne vedrørende Botswana således:

»BW

Botswana

BW-0

Fersk kød af strudsefugle

RAT

P1

C

27.8.2021«

 

3)

I bilag XV, del 1, afsnit A, affattes oplysningerne vedrørende Botswana således:

»BW

Botswana

BW-0

B

B

B

B

B

B

B

Ikke tilladt

D

Ikke tilladt

MPST«

 


Top