EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1478

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1478 af 14. september 2021 om ligestilling med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen af covid-19-certifikater, der udstedes af Færøerne, med certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 (EØS-relevant tekst)

C/2021/6747

OJ L 325, 15.9.2021, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1478/oj

15.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1478

af 14. september 2021

om ligestilling med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen af covid-19-certifikater, der udstedes af Færøerne, med certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for at lette fri bevægelighed under covid-19-pandemien (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2)

Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, hvor Kommissionen finder, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses som at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 (2) skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller bor på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens, der er fastsat i denne afgørelse, finde anvendelse på covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der er udstedt af Færøerne til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende gælder sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også for covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af Færøerne til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3)

Den 12. juli 2021 gav Færøerne Kommissionen detaljerede oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinations- og testcertifikater i henhold til »FODGC«-systemet. Færøerne meddelte Kommissionen, at deres covid-19-certifikater ifølge Færøernes opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er oprettet ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste Færøerne Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(4)

Efter anmodning fra Færøerne gennemførte Kommissionen den 23. august 2021 tekniske test, som viste, at covid-19-vaccinations-, og testcertifikaterne udstedes af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, og gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet, indeholder de nødvendige data.

(5)

Færøerne meddelte desuden Kommissionen, at de udsteder interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vacciner. Disse omfatter i øjeblikket Comirnaty.

(6)

Færøerne meddelte også Kommissionen, at de kun udsteder interoperable testcertifikater for nukleinsyre-amplifikationstest.

(7)

Færøerne meddelte desuden Kommissionen, at de ikke påtænker at udstede interoperable restitutionscertifikater.

(8)

Færøerne meddelte desuden Kommissionen, at de accepterer vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af medlemsstaterne og EØS-landene i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

(9)

Færøerne meddelte desuden Kommissionen, at når kontrollører på Færøerne kontrollerer certifikater, vil personoplysningerne i disse certifikater blive behandlet udelukkende for at kontrollere og bekræfte indehaverens vaccinations-, test- eller restitutionsstatus og vil ikke blive opbevaret efterfølgende.

(10)

De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-certifikater udstedt af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet skal anses som at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, er således opfyldt.

(11)

Derfor bør covid-19-certifikater udstedt af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 5, i forordning (EU) 2021/953.

(12)

For at denne afgørelse kan være operationel, bør Færøerne forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(13)

For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere eller ophæve denne afgørelse, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(14)

I lyset af behovet for hurtigst muligt at forbinde Færøerne til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet, anses med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen som at svare til dem, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

Færøerne forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 211 af 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område under covid-19-pandemien (EUT L 211 af 15.6.2021, s. 24).


Top