EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1469

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1469 af 10. september 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 for så vidt angår tilføjelse af et nyt standardcertifikat for animalske produkter med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og som flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning i det pågældende tredjeland eller territorium, om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre animalske produkter til Unionen, som har oprindelse i Unionen og vender tilbage til Unionen fra et tredjeland eller territorium, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for så vidt angår listen over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre animalske produkter og visse varer til Unionen, som har oprindelse i Unionen og vender tilbage til Unionen fra et tredjeland eller regioner heri (EØS-relevant tekst)

C/2021/6590

OJ L 321, 13.9.2021, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1469/oj

13.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1469

af 10. september 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 for så vidt angår tilføjelse af et nyt standardcertifikat for animalske produkter med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og som flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning i det pågældende tredjeland eller territorium, om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre animalske produkter til Unionen, som har oprindelse i Unionen og vender tilbage til Unionen fra et tredjeland eller territorium, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for så vidt angår listen over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre animalske produkter og visse varer til Unionen, som har oprindelse i Unionen og vender tilbage til Unionen fra et tredjeland eller regioner heri

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, artikel 238, stk. 3, og artikel 239, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (2), særlig artikel 90, stk. 1, litra a) og e), artikel 126, stk. 3, og artikel 127, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler om dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder krav om officiel dyresundhedscertificering i forbindelse med flytninger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, herunder også krav ved indførsel til Unionen. Disse krav ved indførsel til Unionen af levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter er nærmere præciseret i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (3).

(2)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at sikre overholdelse af de regler, der er omhandlet i samme forordnings artikel 1, stk. 2, bl.a. reglerne om fødevaresikkerhed i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled, dyresundheds- og velfærdskrav og animalske biprodukter.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (4) indeholder standarddyresundhedscertifikater og officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen af dyr, animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 indeholder imidlertid ikke noget standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af animalske produkter med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium, og som derefter flyttes tilbage til Unionen fra det pågældende tredjeland eller territorium efter aflæsning, oplagring og genpålæsning. Det er derfor nødvendigt at ændre nævnte gennemførelsesforordning for at fastlægge en sådan type standardcertifikat og undgå unødige handelsforstyrrelser i sådanne tilfælde.

(5)

I henhold til artikel 229 i forordning (EU) 2016/429 må sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, i nævnte forordning.

(6)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri. I henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2020/692 må sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af forordningen, kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført for den bestemte art af dyr, avlsmateriale og animalske produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte delegerede forordning.

(7)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (5) er der fastlagt der lister over tredjelande, territorier eller zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(8)

Bilag XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder en liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af dyr, avlsmateriale eller animalske produkter til Unionen, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen efter at være blevet transporteret gennem et tredjeland eller territorium. Nævnte bilag bør ændres, så det indeholder de tredjelande eller territorier, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af animalske produkter med oprindelse i Unionen, som efter oplagring i de pågældende tredjelande eller territorier flyttes tilbage til Unionen, og fastsætte de særlige betingelser, der skal opfyldes i sådanne tilfælde.

(9)

Ved forordning (EU) 2017/625 er det ligeledes fastsat, at sendinger af visse dyr og varer kun må indføres til Unionen fra et tredjeland eller en region heri, der er opført på en liste, som Kommissionen har udarbejdet til dette formål.

(10)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 (6) supplerer forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum fra tredjelande eller regioner heri med henblik på at sikre, at de opfylder de relevante krav i henhold til de i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente (ligestillede) hermed.

(11)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 (7) er der fastlagt lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre animalske produkter og visse varer til Unionen, som et supplement til de lister, der er opført i gennemførelsesforordning (EU) 2021/404. Med henblik på at tillade indførsel til Unionen af animalske produkter, der ikke er omfattet af adelegeret forordning (EU) 2020/692, bør gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 ændres, så den indeholder de tredjelande eller regioner, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af disse animalske produkter til Unionen, og visse varer med oprindelse i Unionen, som efter oplagring i de pågældende tredjelande eller regioner flyttes tilbage til Unionen, og som opfylder betingelserne i delegeret forordning (EU) 2019/625.

(12)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2021/404 og (EU) 2021/405 bør derfor ændres.

(13)

Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 30a mellem artikel 30 og 31:

»Artikel 30a

Standarddyresundhedscertifikat/officielt standardcertifikat til brug ved indførsel til Unionen af animalske produkter og visse varer med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning i det pågældende tredjeland eller territorium

Det i artikel 1, stk. 3, litra b), nr. i) omhandlede dyresundhedscertifikat/officielle standardcertifikat, som skal anvendes ved indførsel til Unionen af animalske produkter og visse varer med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning i det pågældende tredjeland eller territorium, skal følge model STORAGE-TC-PAO, udfærdiget i overensstemmelse med modellen i bilag III, kapitel 53.«

2)

Bilag III ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

I gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 indsættes følgende som artikel 26a mellem artikel 26 og 27:

»Artikel 26a

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre animalske produkter og visse varer med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller en region heri og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning i det pågældende tredjeland eller den pågældende region deri

Sendinger af animalske produkter og visse varer med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller en region heri og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning i det pågældende tredjeland eller den pågældende region deri, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen er tilladt i overensstemmelse med bilag XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er opført i afgørelse 2011/163/EU.«

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og standardsundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 118).


BILAG I

I bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 foretages følgende ændringer:

1)

I listen over certifikater tilføjes en ny kategori efter angivelsen »TRANSIT-COMP«, benævnt »Transit gennem Unionen til et tredjeland, enten ved øjeblikkelig transit eller efter oplagring i Unionen, af sammensatte produkter«:

»animalske produkter og visse varer med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning i det pågældende tredjeland eller territorium

STORAGE-TC PAO

Kapitel 53: Standarddyresundhedscertifikat/officielt certifikat til brug ved indførsel til Unionen af animalske produkter og visse varer, der har oprindelse i Unionen, flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning i det pågældende tredjeland eller territorium«

2)

Følgende kapitel 53 tilføjes efter kapitel 52:

»KAPITEL 53

STANDARDDYRESUNDHEDSCERTIFIKAT/OFFICIELT STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED INDFØRSEL TIL UNIONEN AF ANIMALSKE PRODUKTER OG VISSE VARER MED OPRINDELSE I UNIONEN, SOM FLYTTES TIL ET TREDJELAND ELLER TERRITORIUM OG FLYTTES TILBAGE TIL UNIONEN EFTER AFLÆSNING, OPLAGRING OG GENPÅLÆSNING I DET PÅGÆLDENDE TREDJELAND ELLER TERRITORIUM (STANDARDCERTIFIKAT STORAGE-TC-PAO)

Image 1

Image 2

LAND

Standardcertifikat STORAGE-TC-PAO

Del II: Attest

II.

Sundhedsoplysninger

II.a

Certifikatets referencenr.

II.b

IMSOC-referencenr.

II.1.

Sundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at den sending af animalske produkter og varer, der er beskrevet i del I:

II.1.1.

har oprindelse i og er fremstillet i Unionen og er blevet godkendt til markedsføring i Unionen og

II.1.2.

er pakket i Unionen og, for så vidt angår animalske produkter, mærket i Unionen i overensstemmelse med afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 og

II.1.3.

har Unionen som bestemmelsessted og

II.1.4.

ikke har været genstand for manipulation og ikke har undergået anden håndtering end aflæsning, oplagring, genpålæsning og transport i (1) …, og for så vidt angår animalske produkter er blevet oplagret og transporteret i overensstemmelse med de relevante krav i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004.

II.2.

Oplagringsattest

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved, at den sending af animalske produkter og varer, der er beskrevet i del I:

II.2.1.

er blevet oplagret på en eller flere godkendte/registrerede virksomheder, og

II.2.2.

er blevet genlæsset på den eller de godkendte/registrerede virksomheder under tilsyn af den kompetente myndighed.

Bemærkninger

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter certifikatets henvisninger til »Unionen« Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

Dette certifikat anvendes ved indførsel til Unionen af sendinger af produkter, der er omfattet af de certifikater, der er fastsat i artikel 8-29 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, og som har oprindelse i en EU-medlemsstat, flyttes til et tredjeland eller territorium, der er opført i bilag XXII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, med den særlige betingelse »Sendinger med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter oplagring« og flyttes tilbage til Unionen fra det pågældende tredjeland eller territorium efter aflæsning, oplagring og genpålæsning.

Dette dyresundhedscertifikat/officielle certifikat udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne i kapitel 4 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 vedrørende udfyldelse af certifikater.

Del I:

Rubrik 1.7.

:

Angiv navnet på og ISO-landekoden for det land, hvor varerne er produceret, fremstillet eller emballeret (mærket med identifikationsmærket).

Del II:

(1)

Zonekode, jf. kolonne 2 i tabellen i del 1 i bilag XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404; kun for zoner, der er opført med den særlige betingelse »Sendinger med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter oplagring« i kolonne 6 i tabellen.

 

Embedsdyrlæge

 

 

Navn (med blokbogstaver)

 

 

 

 

Dato

Stilling og titel

 

 

 

Stempel

Underskrift«

 

 


BILAG II

I bilag XXII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1.

I del 1 affattes oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige, Guernsey, Isle of Man og Jersey således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-0

Dyr og avlsmateriale, der er omfattet af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692

 

Standardcertifikater til brug ved flytning inden for Unionen

Fra en medlemsstat til andre medlemsstater gennem Det Forenede Kongerige eller dets kronbesiddelser

 

 

 

 

Animalske produkter og visse varer, der er omfattet af de certifikater, der er fastsat i artikel 8-29 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Sendinger med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Dyr og avlsmateriale, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692

 

Standardcertifikater til brug ved flytning inden for Unionen

Fra en medlemsstat til andre medlemsstater gennem Det Forenede Kongerige eller dets kronbesiddelser

 

 

 

 

Animalske produkter og visse varer, der er omfattet af de certifikater, der er fastsat i artikel 8-29 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Sendinger med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning

 

 

 

IM

Isle of Man

IM-0

Dyr og avlsmateriale, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692

 

Standardcertifikater til brug ved flytning inden for Unionen

Fra en medlemsstat til andre medlemsstater gennem Det Forenede Kongerige eller dets kronbesiddelser

 

 

 

 

Animalske produkter og visse varer, der er omfattet af de certifikater, der er fastsat i artikel 8-29 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Sendinger med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Dyr og avlsmateriale, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692

 

Standardcertifikater til brug ved flytning inden for Unionen

Fra en medlemsstat til andre medlemsstater gennem Det Forenede Kongerige eller dets kronbesiddelser

 

 

 

 

Animalske produkter og visse varer, der er omfattet af de certifikater, der er fastsat i artikel 8-29 i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235

STORAGE-TC-PAO

Sendinger med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning«

 

 

 

2.

I del 3 indsættes følgende efter angivelsen vedrørende den specifikke betingelse »Fra en medlemsstat til andre medlemsstater gennem Det Forenede Kongerige eller dets kronbesiddelser« og før angivelsen »Aqua — Rusland til Rusland«:

»Sendinger med oprindelse i Unionen, som flyttes til et tredjeland eller territorium og flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning

Indførsel til Unionen af sendinger af de i del 1, kolonne 4, omhandlede varer med oprindelse i Unionen, som flyttes til den i del 1, kolonne 2, omhandlede zone og derefter flyttes tilbage til Unionen efter aflæsning, oplagring og genpålæsning i det pågældende tredjeland eller territorium, er tilladt, forudsat at de er ledsaget af standardcertifikatet »STORAGE-TC-PAO«, som er indeholdt i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, i tillæg til de dokumenter, der ledsager sendingen med henblik på eksport til tredjelandet eller territoriet.«


Top