EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1449

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1449 af 3. september 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 2-phenylphenol (også salte heraf, f.eks. natriumsalt), 8-hydroxyquinolin, amidosulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron, clofentezin, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, paraffinolier, paraffinolie, penconazol, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, svovl, tetraconazol, tri-allat, triflusulfuron og tritosulfuron (EØS-relevant tekst)

C/2021/6452

OJ L 313, 6.9.2021, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1449/oj

6.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1449

af 3. september 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne 2-phenylphenol (også salte heraf, f.eks. natriumsalt), 8-hydroxyquinolin, amidosulfuron, bifenox, chlormequat, chlorotoluron, clofentezin, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, dimethachlor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, paraffinolier, paraffinolie, penconazol, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, svovl, tetraconazol, tri-allat, triflusulfuron og tritosulfuron

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1511 (3) blev godkendelsesperioden for aktivstofferne chlorotoluron, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB og prosulfocarb forlænget til den 31. oktober 2021, for aktivstoffet tritosulfuron til den 30. november 2021 og for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, paraffinolier, picloram, svovl og triflusulfuron til den 31. december 2021. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2104 (4) blev godkendelsesperioden for aktivstoffet paraffinolie forlænget til den 31. december 2021. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/555 (5) blev godkendelsesperioden for aktivstofferne chlormequat, propaquizafop og quizalofop-P-ethyl forlænget til den 30. november 2021 og for aktivstofferne 2-phenylphenol (også salte heraf, f.eks. natriumsalt), dimethachlor, etofenprox, penconazol, tetraconazol og tri-allat til den 31. december 2021. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1530 (6) blev godkendelsesperioden for aktivstoffet quizalofop-P-tefuryl forlænget til den 30. november 2021.

(3)

Godkendelsen af aktivstoffet 8-hydroxyquinolin udløber den 31. december 2021, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 993/2011 (7).

(4)

Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (8) indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer.

(5)

Da vurderingen af disse aktivstoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(6)

Det er desuden nødvendigt at forlænge godkendelsesperioden for aktivstofferne 2-phenylphenol (også salte heraf, f.eks. natriumsalt), 8-hydroxyquinolin, amidosulfuron, clofentezin, clomazon, daminozid, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet, lenacil, triflusulfuron og tritosulfuron for at give den tid, der er nødvendig for at foretage en vurdering af hormonforstyrrende egenskaber ved disse aktivstoffer i overensstemmelse med proceduren i artikel 13 og 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012.

(7)

I tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, skal Kommissionen fastsætte udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen skal vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. september 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1511 af 16. oktober 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, chlorotoluron, clofentezin, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, paraffinolier, picloram, prosulfocarb, svovl, triflusulfuron og tritosulfuron (EUT L 344 af 19.10.2020, s. 18).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2104 af 15. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstoffet paraffinolie (EUT L 425 af 16.12.2020, s. 93).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/555 af 24. marts 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for en række aktivstoffer, der er opført i del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 (AIR IV-fornyelsesprogram) (EUT L 80 af 25.3.2017, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1530 af 7. september 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstoffet quizalofop-P-tefuryl (EUT L 232 af 8.9.2017, s. 4).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 993/2011 af 6. oktober 2011 om godkendelse af aktivstoffet 8-hydroxyquinolin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 263 af 7.10.2011, s. 1).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 18 (»8-hydroxyquinolin«) ændres datoen til »31. december 2022«.

2)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 40 (»Deltamethrin«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

3)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 65 (»Flufenacet«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

4)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 69 (»Fosthiazat«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

5)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 102 (»Chlorotoluron«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

6)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 103 (»Cypermethrin«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

7)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 104 (»Daminozid«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

8)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 107 (»MCPA«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

9)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 108 (»MCPB«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

10)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 119 (»Indoxacarb«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

11)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 160 (»Prosulfocarb«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

12)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 161 (»Fludioxonil«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

13)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 162 (»Clomazon«) ændres datoen til »31. oktober 2022«.

14)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 169 (»Amidosulfuron«) ændres datoen til »31. december 2022«.

15)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 170 (»Nicosulfuron«) ændres datoen til »31. december 2022«.

16)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 171 (»Clofentezin«) ændres datoen til »31. december 2022«.

17)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 172 (»Dicamba«) ændres datoen til »31. december 2022«.

18)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 173 (»Difenoconazol«) ændres datoen til »31. december 2022«.

19)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 176 (»Lenacil«) ændres datoen til »31. december 2022«.

20)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 178 (»Picloram«) ændres datoen til »31. december 2022«.

21)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 180 (»Bifenox«) ændres datoen til »31. december 2022«.

22)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 181 (»Diflufenican«) ændres datoen til »31. december 2022«.

23)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 182 (»Fenoxaprop-P«) ændres datoen til »31. december 2022«.

24)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 183 (»Fenpropidin«) ændres datoen til »31. december 2022«.

25)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 186 (»Tritosulfuron«) ændres datoen til »30. november 2022«.

26)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 276 (»Chlormequat«) ændres datoen til »30. november 2022«.

27)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 278 (»Propaquizafop«) ændres datoen til »30. november 2022«.

28)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 279 (»Quizalofop-P-ethyl« og »Quizalofop-P-tefuryl«) ændres datoen til »30. november 2022«.

29)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 284 (»Dimethachlor«) ændres datoen til »31. december 2022«.

30)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 285 (»Etofenprox«) ændres datoen til »31. december 2022«.

31)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 287 (»Penconazol«) ændres datoen til »31. december 2022«.

32)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 288 (»Tri-allat«) ændres datoen til »31. december 2022«.

33)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 289 (»Triflusulfuron«) ændres datoen til »31. december 2022«.

34)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 292 (»Svovl«) ændres datoen til »31. december 2022«.

35)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 293 (»Tetraconazol«) ændres datoen til »31. december 2022«.

36)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 294 (»Paraffinolier«) ændres datoen til »31. december 2022«.

37)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 295 (»Paraffinolie«) ændres datoen til »31. december 2022«.

38)

I sjette kolonne (»Udløbsdato for stoffets godkendelse«) i række 299 (»2-Phenylphenol (også salte heraf, f.eks. natriumsalt)«) ændres datoen til »31. december 2022«.


Top