EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1446

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1446 af 3. september 2021 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 563/2014 for så vidt angår CAS-nummeret på basisstoffet chitosanhydrochlorid (EØS-relevant tekst)

C/2021/6448

OJ L 313, 6.9.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1446/oj

6.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1446

af 3. september 2021

om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 563/2014 for så vidt angår CAS-nummeret på basisstoffet chitosanhydrochlorid

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 5, sammenholdt med artikel 13, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 563/2014 (2) blev basisstoffet chitosanhydrochlorid godkendt og opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3).

(2)

Efter at gennemførelsesforordning (EU) nr. 563/2014 trådte i kraft, konstateredes der en fejl i CAS-nummeret (Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society) for basisstoffet chitosanhydrochlorid i bilagene til gennemførelsesforordning (EU) nr. 563/2014.

(3)

CAS-nummeret er en unik identifikator for et kemisk stof, som også anvendes til identifikation af et aktivstof, der anvendes til plantebeskyttelse; nummeret anvendes på verdensplan som reference i forbindelse med handels- og reguleringsaktiviteter for kemikalier og er ikke begrænset til pesticidstoffer.

(4)

I kolonnen vedrørende almindeligt anvendt navn og identifikationsnummer anføres »Chitosanhydrochlorid CAS nr.: 9012-76-4«. CAS-nummeret 9012-76-4 er imidlertid tildelt stoffet chitosan, mens chitosanhydrochlorid har CAS-nummer 70694-72-3. Da der kan opstå forvirring om stoffets identitet i kemikalieforvaltningen og -handelen, er det nødvendigt at berigtige CAS-nummeret i gennemførelsesforordning (EU) nr. 563/2014 og dermed også gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011.

(5)

Af hensyn til klarheden bør bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 563/2014 og den relevante angivelse i del C i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 erstattes.

(6)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden for erhvervsdrivende og håndhævelsesmyndigheder bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Berigtigelse til gennemførelsesforordning (EU) nr. 563/2014

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 563/2014 berigtiges som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Berigtigelse til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 berigtiges som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. september 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 563/2014 af 23. maj 2014 om godkendelse af basisstoffet chitosanhydrochlorid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 156 af 24.5.2014, s. 5).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


BILAG I

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 563/2014 affattes således:

»Almindeligt anvendt navn, identifikations-nr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Særlige bestemmelser

Chitosanhydrochlorid

CAS-nr.: 70694-72-3

Ikke relevant

Den Europæiske Farmakopé

Maksimumsindhold af tungmetaller: 40 ppm

1. juli 2014

Chitosanhydrochlorid skal opfylde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (2) og Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (3).

Chitosanhydrochlorid kan anvendes i overensstemmelse med særlige betingelser omfattet af konklusionerne i vurderingsrapporten om chitosanhydrochlorid (SANCO/12388/2013) og særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. marts 2014.«


(1)  Yderligere oplysninger om basisstoffets identitet, specifikation og anvendelsesmåde fremgår af den reviderede vurderingsrapport.

(2)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(3)  EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1.


BILAG II

I del C til bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes række 2 om chitosanhydrochlorid således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikations-nr.

IUPAC-navn

Renhed  (1)

Godkendelsesdato

Særlige bestemmelser

»2

Chitosanhydrochlorid

CAS-nr.: 70694-72-3

Ikke relevant

Den Europæiske Farmakopé

Maksimumsindhold af tungmetaller: 40 ppm

1. juli 2014

Chitosanhydrochlorid skal opfylde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011.

Chitosanhydrochlorid kan anvendes i overensstemmelse med særlige betingelser omfattet af konklusionerne i vurderingsrapporten om chitosanhydrochlorid (SANCO/12388/2013) og særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. marts 2014.«


(1)  Yderligere oplysninger om basisstoffets identitet, specifikation og anvendelsesmåde fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


Top