EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1444

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1444 af 17. juni 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår standarder for ladestandere til elektriske busser (EØS-relevant tekst)

C/2021/4257

OJ L 313, 6.9.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1444/oj

6.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1444

af 17. juni 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår standarder for ladestandere til elektriske busser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (1), særlig artikel 4, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2014/94/EU bør tekniske specifikationer for ladestanderes og tankstationers interoperabilitet specificeres i europæiske eller internationale standarder. For endnu ikke vedtagne standarder bør standardiseringen baseres på standarder, der er under udarbejdelse.

(2)

I medfør af artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 (2) har Kommissionen anmodet (3) Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) om at udarbejde og vedtage hensigtsmæssige europæiske standarder eller ændre eksisterende europæiske standarder for elforsyning til vej- og søtransport samt transport ad indre vandveje; brintforsyning til vejtransport; og naturgasforsyning, herunder biometan, til vej- og søtransport samt transport ad indre vandveje.

(3)

Som opfølgning på Kommissionens anmodning M/533 har CEN og Cenelec udarbejdet standarder, der indeholder de tekniske specifikationer for ladestandere til elektriske busser, jf. punkt 1.6 i bilag II til direktiv 2014/94/EU.

(4)

CEN og Cenelec har oplyst Kommissionen om, at Type 2-stikforbindelser som beskrevet i standarden EN 62196-2 er den mest hensigtsmæssige type til normale vekselstrømsladestandere og højeffektvekselstrømsladestandere til elektriske busser.

(5)

CEN og Cenelec har oplyst Kommissionen om, at stikforbindelser til det kombinerede opladningssystem »Combo2« som beskrevet i standarden EN 62196-3 bør anvendes til normale jævnstrømsladestandere og højeffektjævnstrømsladestandere til elektriske busser.

(6)

CEN og Cenelec har underrettet Kommissionen om, at standarden EN 50696 bør anvendes på grænsefladeanordninger med automatisk kontakt til elektriske busser med konduktiv opladning i modus 4 i henhold til EN 61851-23-1 for at sikre interoperabilitet. Denne standard vil sammen med ovennævnte standarder spille en afgørende rolle for ibrugtagningen af elektriske busser i byerne.

(7)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 (4) er nationale mindsteandele af offentlige udbud forbeholdt nulemissionsbusser på op til 22,5 % i perioden 2021-2025 og 32,5 % i perioden 2026-2030. I takt med at stadig flere offentlige transportmyndigheder og operatører skifter til nulemissionsbusser for at nå disse mål, er det bydende nødvendigt at sikre fuld interoperabilitet mellem køretøjs- og opladningsinfrastruktur.

(8)

Interoperabiliteten mellem de forskellige typer opladning af elektriske busser bør sikres for at skabe lige vilkår for fabrikanter og operatører og muliggøre stordriftsfordele, samtidig med at der sikres åbenhed over for teknologiske løsninger. Brugen af intelligent opladning, herunder køretøj-til-net-tjenester, bør forbedres yderligere.

(9)

Medlemsstaternes eksperter, der blev hørt gennem Udvalget for Infrastruktur for Alternative Brændstoffer, og medlemsstaternes transportattachéer har rådgivet om de europæiske standarder og tekniske specifikationer, der er genstand for denne delegerede retsakt.

(10)

Kommissionen bør derfor supplere punkt 1.6 i bilag II til direktiv 2014/94/EU med henvisningerne til de europæiske standarder og tekniske specifikationer, der er udviklet af CEN og Cenelec.

(11)

Når nye tekniske specifikationer i bilag II til direktiv 2014/94/EU skal gennemføres ved delegerede retsakter, gælder en overgangsperiode på 24 måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ladestandere til elektriske busser, der er omhandlet i punkt 1.6 i bilag II til direktiv 2014/94/EU, skal af hensyn til interoperabiliteten udstyres som følger:

Normale vekselstrømsladestandere og højeffektvekselstrømsladestandere til elektriske busser skal mindst være udstyret med Type 2-stikforbindelser som beskrevet i standarden EN 62196-2

normale jævnstrømsladestandere og højeffektjævnstrømsladestandere til elektriske busser skal mindst være udstyret med stikforbindelser til det kombinerede opladningssystem »Combo 2« som beskrevet i standarden EN 62196-3

grænsefladeanordninger med automatisk kontakt til elektriske busser med konduktiv opladning i modus 4 i henhold til EN 61851-23-1 for så vidt angår en ACD (automatisk tilslutningsanordning) monteret på infrastrukturen (pantograf), ACD monteret på køretøjets tag, ACD monteret på køretøjets underside og ACD monteret på infrastrukturen og tilsluttet til køretøjets side eller tag skal være udstyret med mekaniske og elektriske grænseflader som fastlagt i standard EN 50696.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 26. september 2023.

Denne forordning finder kun anvendelse på ladestandere til elektriske busser, der installeres efter datoen for denne forordnings anvendelse.

Forordningen finder ikke anvendelse på opladningsinfrastruktur for trolleybussers luftkøreledninger (køretråd).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

(3)  M/533 Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 1330 final af 12. marts 2015 om en standardiseringsanmodning til de europæiske standardiseringsorganisationer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 med henblik på at udarbejde udkast til europæiske standarder for infrastruktur til alternative brændstoffer (foreligger d.d. ikke på dansk).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (EUT L 188 af 12.7.2019, s. 116).


Top