EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1429

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1429 af 31. maj 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne skal overvåge og indberette (EØS-relevant tekst)

C/2021/3582

OJ L 309, 2.9.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1429/oj

2.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1429

af 31. maj 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne skal overvåge og indberette

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 af 28. juni 2018 om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (1), særlig artikel 11, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at foretage en grundig analyse i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) 2018/956 er det nødvendigt at have data, der gør det muligt at udpege tunge køretøjer registreret som »køretøjer til særlig anvendelse« som defineret i bilag I, del A, punkt 2.2, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 (2) og for at fastsætte fabrikantens gennemsnitlige, specifikke CO2-emissioner med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242 (3). Disse data er registreret i nr. 51 på typeattesten for et nyregistreret tungt køretøj. Det er derfor nødvendigt at tilpasse de krav til data, der er angivet i bilag I, del A, til forordning (EU) 2018/956 om de data, som medlemsstaterne skal overvåge og indberette.

(2)

Forordning (EU) 2018/956 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) 2018/956

I bilag I, del A, til forordning (EU) 2018/956 tilføjes som litra o):

»o)

for køretøjer til særlig anvendelse, der er registreret indtil den 30. juni 2021, hvis oplysningerne foreligger, og i alle tilfælde for køretøjer til særlig anvendelse, der er registreret fra den 1. juli 2021, deres klassificering som angivet i typeattestens nr. 51.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 9.7.2018, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1242 af 20. juni 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og Rådets direktiv 96/53/EF (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 202).


Top