EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1422

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1422 af 26. april 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/624 for så vidt angår udstedelse af certifikat ved slagtning på oprindelsesbedriften (EØS-relevant tekst)

C/2021/2703

OJ L 307, 1.9.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1422/oj

1.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1422

af 26. april 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/624 for så vidt angår udstedelse af certifikat ved slagtning på oprindelsesbedriften

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 18, stk. 7, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at verificere overholdelsen af reglerne om anvendelse af EU-lovgivningen på fødevare- og fødevaresikkerhedsområdet i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Denne offentlige kontrol omfatter inspektion før slagtning af dyr bestemt til slagtning.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/624 (2) er der fastsat kriterier og betingelser for, hvornår inspektion før slagtning kan foretages på oprindelsesbedriften.

(3)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1374 (3) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (4) tillader slagtning af tamkvæg, tamsvin og tamdyr af hestefamilien på oprindelsesbedriften på visse betingelser. Disse betingelser omfatter, at dyrene skal underkastes inspektion før slagtning, og resultatet af denne inspektion skal attesteres i et officielt certifikat, der ledsager de slagtede dyrs kroppe, til et autoriseret slagteri, jf. artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2019/624.

(4)

Anvendelsesområdet for artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2019/624 bør udvides til også at omfatte tamkvæg, tamsvin og tamdyr af hestefamilien for at sikre, at kødets sikkerhed ikke bringes i fare ved slagtning på oprindelsesbedriften.

(5)

Delegeret forordning (EU) 2019/624 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2019/624 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 1 affattes således:

»1.   De kompetente myndigheder anvender de specifikke kriterier og betingelser i denne artikel i de relevante tilfælde med fjerkræ, opdrættet vildt, tamkvæg, tamsvin og tamdyr af hestefamilien.«

2)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For så vidt angår tamkvæg og tamsvin, tamdyr af hestefamilien og opdrættet vildt, der slagtes på oprindelsesbedriften i overensstemmelse med afsnit I, kapitel VIa, eller afsnit III, punkt 3, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal det officielle certifikat udfyldt i overensstemmelse med det officielle standardcertifikat i kapitel 3 i bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (*) ledsage dyrene til slagteriet eller sendes på forhånd i et hvilket som helst format i stedet for det certifikat, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 5, stk. 2, litra f).

(*)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 1).«"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/624 af 8. februar 2019 om særlige regler for gennemførelse af offentlig kontrol af kødproduktion og for produktions- og genudlægningsområder for levende toskallede bløddyr, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1374 af 12. april 2021 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 297 af 20.8.2021, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).


Top