EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1421

Kommissionens forordning (EU) 2021/1421 af 30. august 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16 (EØS-relevant tekst)

C/2021/6244

OJ L 305, 31.8.2021, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1421/oj

31.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2021/1421

af 30. august 2021

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2)

Covid-19-pandemien har skabt et hidtil uset eksternt chok for Unionen og dens økonomi og har skabt et behov for foranstaltninger, der tager sigte på at afbøde de negative konsekvenser for borgere og virksomheder, hvor det er muligt.

(3)

Medlemsstaterne og Unionen har truffet foranstaltninger til at yde finansiel bistand til virksomheder, herunder henstandsperioder baseret på private eller offentlige moratorier, for at undgå unødvendige konkurser og tab af arbejdspladser og for at støtte en hurtig genopretning.

(4)

Den 28. marts 2020 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) covid-19-relaterede lejenedslag (ændring til IFRS 16), som blev vedtaget ved Kommissionens forordning (EU) 2020/1434 (3).

(5)

Den 31. marts 2021 offentliggjorde IASB covid-19-relaterede lejenedslag efter den 30. juni 2021 (ændring til IFRS 16).

(6)

Ændringen af International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasingkontrakter udvider den fakultative, midlertidige covid-19-relaterede driftsmæssige nødhjælp for leasingtager for leasingkontrakter med betalingseftergivelse og betalinger, som oprindeligt forfalder senest den 30. juni 2021, til at omfatte leasingkontrakter med betalingseftergivelse og betalinger, der oprindeligt forfalder senest den 30. juni 2022.

(7)

Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringen til IFRS 16 Leasingkontrakter opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(8)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(9)

IASB fastsatte ikrafttrædelsestidsdatoen for ændringen til IFRS 16 Leasingkontrakter til den 1. april 2021. Derfor bør nærværende forordnings bestemmelser finde anvendelse med tilbagevirkende kraft for at sikre retssikkerhed for de pågældende udstedere og sammenhæng med andre regnskabsstandarder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1126/2008.

(10)

I betragtning af den hastende karakter af denne covid-19-relaterede driftsmæssige nødhjælp bør nærværende forordning træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres IFRS 16 Leasingkontrakter som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender de ændringer, der er omhandlet i artikel 1, fra den 1. april 2021 for regnskabsår, der begynder senest den 1. januar 2021 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2020/1434 af 9. oktober 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16 (EUT L 331 af 12.10.2020, s. 20).


BILAG

Covid-19-relaterede lejenedslag, der strækker sig ud over den 30. juni 2021

Ændring til IFRS 16

Ændring til IFRS 16 Leasingkontrakter

Afsnit 46B ændres. Afsnit C1C og C20BA-C20BC tilføjes.

LEASINGTAGER

Måling

Efterfølgende måling

Ændringer af leasingkontrakten

46B

Den i afsnit 46A omhandlede praksis finder kun anvendelse på lejenedslag, der forekommer som en direkte følge af covid-19-pandemien, og kun hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

ændringen i leasingydelser resulterer i et revideret vederlag for leasingkontrakten, som i det væsentlige er identisk med eller mindre end vederlaget for leasingkontrakten umiddelbart forud for ændringen

b)

enhver reduktion af leasingydelserne påvirker kun ydelser, der oprindeligt var forfaldne senest den 30. juni 2022 (f.eks. ville et lejenedslag opfylde denne betingelse, hvis det resulterer i reducerede leasingydelser, der er forfaldne senest den 30. juni 2022, og forhøjede leasingydelser, der strækker sig ud over den 30. juni 2022), og

c)

der er ingen væsentlige ændringer af leasingkontraktens øvrige vilkår og betingelser.

Appendiks C

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

C1C

Covid-19-relaterede lejenedslag, der strækker sig ud over den 30. juni 2021, udstedt i marts 2021, medførte ændring af afsnit 46B og tilføjelse af afsnit C20BA-C20BC. Leasingtagere skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder den 1. april 2021 eller derefter. Tidligere anvendelse er tilladt, også i årsregnskaber, som ikke er godkendt til udstedelse den 31. marts 2021.

OVERGANG

Covid-19-relaterede lejenedslag for leasingtagere

C20BA

Leasingtagere skal med tilbagevirkende kraft anvende Covid-19-relaterede lejenedslag, der strækker sig ud over den 30. juni 2021, (jf. afsnit C1C) og indregne den samlede virkning af førstegangsanvendelsen af denne ændring som en regulering primo i overført resultat (eller et andet element af egenkapitalen, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt) ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor leasingtageren for første gang anvender ændringen.

C20BB

I det regnskabsår, hvor leasingtager for første gang anvender Covid-19-relaterede lejenedslag, der strækker sig ud over den 30. juni 2021, er leasingtager ikke forpligtet til at afgive de oplysninger, der kræves i henhold til afsnit 28, litra f), i IAS 8.

C20BC

Ved anvendelsen af afsnit 2 i denne standard skal leasingtagere anvende den i afsnit 46A omhandlede praksis konsekvent på relevante kontrakter med lignende karakteristika, som er indgået under lignende omstændigheder, uanset om kontrakten blev omfattet af praksissen som følge af leasingtagers anvendelse af Covid-19-relaterede lejenedslag (jf. afsnit C1A) eller Covid-19-relaterede lejenedslag, der strækker sig ud over den 30. juni 2021 (jf. afsnit C1C).

Top