EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1416

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1416 af 17. juni 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår udelukkelsen af flyvninger, der ankommer fra Det Forenede Kongerige, fra EU's emissionshandelssystem (EØS-relevant tekst)

C/2021/4244

OJ L 305, 31.8.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1416/oj

31.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1416

af 17. juni 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår udelukkelsen af flyvninger, der ankommer fra Det Forenede Kongerige, fra EU's emissionshandelssystem

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 25a, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 25a i direktiv 2003/87/EF tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage bestemmelser om udelukkelse af flyvninger fra et tredjeland fra Unionens emissionshandelssystem (EU ETS). Sådanne bestemmelser bør skabe optimalt samspil mellem EU ETS og de foranstaltninger, som tredjelande har truffet for at mindske klimapåvirkningen fra luftfarten.

(2)

Der blev opnået enighed om en aftale mellem Unionen og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland i december 2020 (2). Handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side (»aftalen«) blev undertegnet af Unionen på grundlag af Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 (3) og godkendt af Unionen på grundlag af Rådets afgørelse (EU) 2021/689 (4). Aftalen blev anvendt midlertidigt, indtil den trådte i kraft den 1. maj 2021 (5). Hver part skal i henhold til aftalen indføre et effektivt kulstofprissætningssystem, der omfatter luftfart, og flyvninger fra flyvepladser beliggende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til flyvepladser beliggende i Det Forenede Kongerige skal reguleres inden for rammerne af EU ETS. I medfør af artikel 28a, stk. 7, i direktiv 2003/87/EF finder undtagelsen i artikel 28a, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, hvorefter medlemsstaterne skal betragte direktivets krav vedrørende emissioner fra visse flyvninger til og fra flyvepladser i lande uden for EØS som opfyldte, kun anvendelse i overensstemmelse med aftalens bestemmelser.

(3)

Det er derfor nødvendigt at ændre direktiv 2003/87/EF for at udelukke flyvninger fra flyvepladser beliggende i Det Forenede Kongerige til flyvepladser beliggende i EØS fra EU ETS. For at bevare stabiliteten med hensyn til EU ETS-dækningen af luftfartøjsoperatører bør denne udelukkelse af flyvninger fra flyvepladser beliggende i Det Forenede Kongerige til flyvepladser beliggende i EØS ikke berøre de bestemmelser, der udelukker visse luftfartsaktiviteter fra EU ETS baseret på specifikke tærskler i form af antal flyvninger eller emissioner pr. operatør.

(4)

Direktiv 2003/87/EF bør derfor ændres.

(5)

Da aftalen er blevet anvendt midlertidigt fra den 1. januar 2021, bør denne forordning finde anvendelse på emissioner fra denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I til direktiv 2003/87/EF ændres andet afsnit i rubrikken »Luftfart« i kolonnen »Aktiviteter« i tabellen således:

1)

I litra j) affattes andet afsnit således:

»Flyvninger, som er omhandlet i litra l) og m), eller som udføres udelukkende med det formål at transportere en regerende monark og dennes nærmeste familie, statsoverhoveder, regeringschefer eller ministre fra en medlemsstat på officiel tjenesterejse, kan ikke undtages i henhold til dette litra«.

2)

Litra k) affattes således:

»k)

fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2030 flyvninger, som, hvis det ikke var for dette litra, ville falde under denne aktivitet, og som udføres af en ikkekommerciel luftfartsoperatør, hvis sammenlagte årlige emissioner er lavere end 1 000 ton pr. år (herunder emissioner fra flyvninger omhandlet i litra l) og m))«.

3)

Som litra m) tilføjes:

»m)

flyvninger fra flyvepladser beliggende i Det Forenede Kongerige til flyvepladser beliggende i EØS.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Handels- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side (EUT L 444 af 31.12.2020, s. 14).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2020/2252 af 29. december 2020 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (EUT L 444 af 31.12.2020, s. 2).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2021/689 af 29. april 2021 om indgåelse på Unionens vegne af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (EUT L 149 af 30.4.2021, s. 2).

(5)  Meddelelse om ikrafttrædelse af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (EUT L 149 af 30.4.2021, s. 2560).


Top