EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1343

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1343 af 10. august 2021 om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen for en registreret geografisk betegnelse for spiritus (Újfehértói meggypálinka)

C/2021/6046

OJ L 292, 16.8.2021, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1343/oj

16.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1343

af 10. august 2021

om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen for en registreret geografisk betegnelse for spiritus

(Újfehértói meggypálinka)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (1), særlig artikel 30, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 21 sammenholdt med artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 (2) behandlet Ungarns ansøgning af 18. april 2017 om godkendelse af en ændring af den tekniske dokumentation for den geografiske betegnelse »Újfehértói meggypálinka«, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008.

(2)

Forordning (EU) 2019/787, som erstatter forordning (EF) nr. 110/2008, trådte i kraft den 25. maj 2019. I overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, i nævnte forordning ophæves kapitel III i forordning (EF) nr. 110/2008 vedrørende geografiske betegnelser med virkning fra den 8. juni 2019. I henhold til artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) 2019/787 anses teknisk dokumentation indgivet som led i ansøgninger før den 8. juni 2019 i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008 for at være produktspecifikationer.

(3)

Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 6, i nævnte forordning offentliggjort ansøgningen om ændring i Den Europæiske Unions Tidende (3) i overensstemmelse med artikel 50, stk. 4, første afsnit, i forordning (EU) 2019/787.

(4)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2019/787, skal ændringen af produktspecifikationen godkendes i henhold til artikel 30, stk. 2, i nævnte forordning, der finder tilsvarende anvendelse på ændringerne i produktspecifikationen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af produktspecifikationen for betegnelsen »Újfehértói meggypálinka«, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Janusz WOJCIECHOWSKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

(3)  EUT C 147 af 26.4.2021, s. 7.


Top