EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1350

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1350 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de krav, der skal sikre, at en administrators governanceordninger er tilstrækkeligt robuste (EØS-relevant tekst)

C/2021/3123

OJ L 291, 13.8.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj

13.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/9


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1350

af 6. maj 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de krav, der skal sikre, at en administrators governanceordninger er tilstrækkeligt robuste

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 4, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at være robuste bør benchmarkadministratorernes governanceordninger sikre en organisatorisk struktur, der på en klar og dokumenteret måde specificerer procedurerne for ledelsens beslutningstagning, interne rapporteringslinjer og fordelingen af funktioner og ansvarsområder for de personer, der er involveret i leveringen af et benchmark.

(2)

Robuste governanceordninger bør gøre det muligt at identificere og håndtere eventuelle interessekonflikter, der kan opstå inden for benchmarkadministratorernes organisatoriske struktur. Derfor bør benchmarkadministratorernes governanceordninger navnlig specificere ledelsesorganets struktur og dets roller og ansvarsområder.

(3)

En omstændighed, der kan give anledning til en interessekonflikt, udelukker ikke automatisk en person, der er involveret i denne interessekonflikt, fra at være involveret i leveringen af et benchmark. Benchmarkadministratorer bør ikke desto mindre identificere alle de omstændigheder, der kan give anledning til en potentiel eller faktisk interessekonflikt, vurdere dem og, hvor det er relevant, træffe afgørelse om afhjælpende foranstaltninger.

(4)

Benchmarkadministratorer, der er en del af en koncern, bør behørigt vurdere eventuelle konsekvenser af koncernens struktur for deres egne governanceordninger. Ved en sådan vurdering bør det overvejes, om de deraf følgende interessekonflikter kan gå ud over deres evne til at opfylde deres reguleringsmæssige forpligtelser. Det bør også vurderes, om administratorernes uafhængighed kan bringes i fare af koncernstrukturen eller af det forhold, at et medlem af administratorernes ledelsesorgan også er medlem af bestyrelsen for andre enheder i samme koncern. Disse benchmarkadministratorer bør vedtage særlige procedurer til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, der kan opstå som følge af denne koncernstruktur.

(5)

Administratorer, der opererer som en del af en koncern, bør kunne søge synergier på koncernniveau. Funktioner, der outsources inden for en koncern, bør dog overholde bestemmelserne i artikel 10 i forordning (EU) 2016/1011 og alle andre relevante bestemmelser i nævnte forordning.

(6)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør administratorer af ikkevæsentlige benchmarks ikke pålægges en uforholdsmæssig stor administrativ byrde. For så vidt angår deres ikkevæsentlige benchmarks bør disse administratorer derfor kunne fravælge visse krav vedrørende deres organisatoriske struktur. Hvis det er berettiget i betragtning af karakteren, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter, sandsynligheden for, at der opstår en interessekonflikt mellem leveringen af benchmarket og andre af administratorens aktiviteter, og omfanget af det skøn, der er forbundet med leveringen af benchmarket, bør visse benchmarkadministratorer desuden kunne fravælge kravet om, at de i deres governanceordninger skal specificere procedurerne for udpegelsen af ledelsesorganet.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(8)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (2).

(9)

For at sikre overensstemmelse med anvendelsesdatoen for artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2175 (3), hvorved artikel 4, stk. 9, blev indført i forordning (EU) 2016/1011, bør nærværende forordning anvendes fra den 1. januar 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Beslutningsprocedurer, fordeling af funktioner og ansvarsområder og interne rapporteringslinjer

1.   Benchmarkadministratorernes governanceordninger skal godkendes af ledelsesorganet, hvis det er relevant, og skal på en klar og veldokumenteret måde præcisere samtlige følgende:

a)

procedurerne for ledelsens beslutningstagning

b)

en organisationsplan for benchmarkadministratoren med angivelse af, hvordan funktioner og ansvarsområder tildeles de personer, der er direkte involveret i leveringen af et benchmark

c)

interne rapporteringslinjer.

2.   De procedurer, der er omhandlet i stk. 1, litra a), skal omfatte samtlige følgende, hvor det er relevant:

a)

ledelsesorganets og eventuelle tilknyttede udvalgs sammensætning, funktioner og ansvarsområder

b)

ledelsesorganets struktur

c)

udpegelsen af ledelsesorganet.

3.   Den organisationsplan, der er omhandlet i stk. 1, litra b), skal angive eventuelle outsourcede funktioner i og uden for administratorens koncern og eventuelt fælles personale i administratorens koncern. Ved fordelingen af funktioner og ansvarsområder skal administratorernes governanceordninger sikre, at personer, der varetager flere funktioner eller deltager i flere forskellige udvalg, er i stand til at afsætte tilstrækkelig tid til de funktioner og ansvarsområder, de har fået tildelt, og at de ikke hindres i at udføre deres funktioner på en forsvarlig, ærlig og professionel måde.

Med henblik på første afsnit skal administratorer tage hensyn til antallet af møder, som den relevante person skal deltage i, arten af den specifikke stilling og det dermed forbundne ansvar, og om den pågældende person varetager andre funktioner eller aktiviteter.

4.   Benchmarkadministratorernes governanceordninger skal sikre en klar aflønningsramme for alle personer, der er direkte involveret i leveringen af benchmarket, under hensyntagen til de funktioner og ansvarsområder, de har fået tildelt.

5.   Benchmarkadministratorer kan vælge ikke at anvende stk. 2, litra c), og stk. 4 for så vidt angår deres ikkevæsentlige benchmarks.

6.   Benchmarkadministratorer kan vælge ikke at anvende stk. 2, litra c), og stk. 4, hvis en sådan mulighed er hensigtsmæssig og forholdsmæssig under hensyntagen til følgende:

a)

arten, omfanget og kompleksiteten af administratorens aktiviteter

b)

sandsynligheden for, at der opstår en interessekonflikt mellem leveringen af benchmarket og administratorens øvrige aktiviteter

c)

omfanget af det skøn, der er forbundet med leveringen af benchmarket.

Artikel 2

Ansvarlighed

1.   Benchmarkadministratorernes governanceordninger skal som en del af deres organisatoriske struktur på en klar og veldokumenteret måde angive følgende personers ansvarlighed:

a)

de personer, der er ansvarlige for afgørelser, der kan have en betydelig indvirkning på leveringen af benchmarket, navnlig når disse afgørelser er uddelegeret

b)

de personer, der er ansvarlige for at offentliggøre eller oplyse om eksisterende eller potentielle interessekonflikter i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1011

c)

de personer, der er ansvarlige for at fastlægge specifikke interne kontrolprocedurer for at sikre integriteten og pålideligheden af den ansatte eller den person, der fastlægger benchmarket, jf. artikel 4, stk. 8, i forordning (EU) 2016/1011

d)

de personer, der er ansvarlige for den interne rapportering af enhver omstændighed, der kan give anledning til interessekonflikter.

2.   Benchmarkadministratorer kan vælge ikke at anvende stk. 1, litra d), for så vidt angår deres ikkevæsentlige benchmarks.

Artikel 3

Gennemsigtighedskrav

1.   Benchmarkadministratorernes governanceordninger skal sikre, at alle deres ledere eller ansatte og andre fysiske personer, hvis tjenester er stillet til deres rådighed eller underlagt deres kontrol, og som er direkte involveret i leveringen af et benchmark, er bekendt med deres ansvarsområder og de procedurer, der skal følges for korrekt varetagelse af disse ansvarsområder.

2.   Hvis en benchmarkadministrator er en del af en koncern, skal denne administrators governanceordninger indeholde nærmere oplysninger om de funktioner vedrørende berørte tjenester og aktiviteter i forbindelse med levering af benchmarket, der er blevet outsourcet, herunder til koncernenheder, i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) 2016/1011.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2175 af 18. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og forordning (EU) 2015/847 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (EUT L 334 af 27.12.2019, s. 1).


Top