EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1329

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1329 af 10. august 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404 for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden for anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater, der kræves ved indførsel til Unionen af visse sendinger (EØS-relevant tekst)

C/2021/6035

OJ L 288, 11.8.2021, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1329/oj

11.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1329

af 10. august 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404 for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden for anvendelse af dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater, der kræves ved indførsel til Unionen af visse sendinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 213, stk. 2, artikel 224, stk. 4, artikel 230, stk. 1, artikel 238, stk. 3, og artikel 239, stk. 3, og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (2), særlig artikel 90 og artikel 126, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 (3), (EU) 2020/2236 (4) og (EU) 2021/403 (5) er der fastlagt modeller til dyresundhedscertifikater, kombinerede dyresundhedscertifikater/officielle certifikater og officielle certifikater, som skal ledsage sendinger af dyr og varer ved indførsel til Unionen af sådanne sendinger. Disse gennemførelsesforordninger blev vedtaget inden for rammerne af forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625. Forordning (EU) 2016/429 og disse tre gennemførelsesforordninger finder anvendelse fra den 21. april 2021.

(2)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 er der fastsat en overgangsperiode for indførsel til Unionen af sendinger af dyr og varer, der ledsages af de relevante certifikater, der kræves ved indførsel til Unionen af disse sendinger, og som er udstedt i overensstemmelse med de relevante standardcertifikater, der er fastlagt i den EU-lovgivning, der var i kraft før den 21. april 2021, forudsat at de er behørigt underskrevet inden den 21. august 2021. Sådanne certifikater skal læses i overensstemmelse med de overgangsbestemmelser, der er fastsat i nævnte gennemførelsesforordninger, for så vidt angår retsakter, der er ophørt med at finde anvendelse, og som er omhandlet i disse certifikater. Overgangsperioden udløber den 20. oktober 2021.

(3)

Endvidere er der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (6) bl.a. fastsat regler vedrørende de standarddyresundhedscertifikater, der skal anvendes ved indførsel til Unionen af visse sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande, territorier eller zoner deri. Nævnte gennemførelsesforordning indeholder overgangsbestemmelser vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande, territorier eller zoner deri, der ledsages af de relevante certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med den EU-lovgivning, der var i kraft før den 21. april 2021, forudsat at certifikaterne er behørigt underskrevet inden den 21. august 2021. Sådanne certifikater skal læses i overensstemmelse med de overgangsbestemmelser, der er fastsat i nævnte gennemførelsesforordning, for så vidt angår retsakter, der er ophørt med at finde anvendelse, og som er omhandlet i disse certifikater. Overgangsperioden udløber også den 20. oktober 2021.

(4)

Den overgangsperiode, der i øjeblikket er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404, giver ikke tilstrækkelig tid til at indføre de nødvendige foranstaltninger i tredjelande og territorier med henblik på udstedelse af nye certifikater i overensstemmelse med den EU-lovgivning, der har fundet anvendelse siden den 21. april 2021. Den overgangsperiode, der er fastsat i nævnte gennemførelsesforordninger, bør derfor forlænges til den 15. marts 2022, hvor de nødvendige foranstaltninger bør være på plads og funktionsdygtige. Denne forlængelse bør lette overgangen til anvendelsen af de nye certifikater, der er fastsat i nævnte fire gennemførelsesforordninger, og forhindre unødige forstyrrelser i handelen vedrørende indførsel til Unionen af sendinger, der er omfattet af disse gennemførelsesforordningers anvendelsesområde.

(5)

Det er derfor nødvendigt at forlænge den overgangsperiode, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404, for at give tredjelande og territorier tilstrækkelig tid til at indføre de nødvendige foranstaltninger vedrørende de nye certificeringskrav, der har fundet anvendelse siden den 21. april 2021, i en periode indtil den 15. marts 2022, forudsat at det relevante certifikat er underskrevet inden den 15. januar 2022 af den person, der er bemyndiget til at underskrive det, for at undgå unødvendige forstyrrelser i handelen.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404 bør derfor ændres.

(7)

Af hensyn til retssikkerheden bør de ændringer, der skal foretages i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404 ved nærværende forordning, træde i kraft hurtigst muligt.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235

Artikel 35, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 affattes således:

»1.   Sendinger af animalske produkter, sammensatte produkter, spirer til konsum og frø bestemt til produktion af spirer til konsum, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med de modeller, der er fastlagt ved forordning (EU) nr. 28/2012 og gennemførelsesforordning (EU) 2019/628, godkendes til indførsel til Unionen indtil den 15. marts 2022, forudsat at certifikatet er underskrevet af den person, der er bemyndiget til at underskrive certifikatet, jf. nævnte forordning og gennemførelsesforordning, inden den 15. januar 2022.«

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236

Artikel 10, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 affattes således:

»1.   Sendinger af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr, som ledsages af det relevante dyresundhedscertifikat udstedt i overensstemmelse med den model, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1251/2008, godkendes til indførsel til Unionen indtil den 15. marts 2022, forudsat at dyresundhedscertifikatet er underskrevet af en officiel inspektør inden den 15. januar 2022.«

Artikel 3

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/403

Artikel 27, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 affattes således:

»1.   Sendinger af landdyr og avlsmateriale deraf, som ledsages af det relevante certifikat udstedt i overensstemmelse med de modeller, der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 798/2008 og (EU) nr. 206/2010, gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013 og (EU) 2018/659, beslutning 2006/168/EF og afgørelse 2010/472/EU, eller i overensstemmelse med gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU, 2012/137/EU og (EU) 2019/294, godkendes til indførsel til Unionen indtil den 15. marts 2022, forudsat at certifikatet er underskrevet af den person, der er bemyndiget til at underskrive certifikatet, jf. nævnte forordninger, gennemførelsesforordninger, beslutninger, afgørelser og gennemførelsesafgørelser, inden den 15. januar 2022.«

Artikel 4

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404

Artikel 6, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 affattes således:

»1.   Det er tilladt at indføre sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande, territorier eller dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel til Unionen i henhold til følgende retsakter, og som ledsages af det relevante certifikat, udstedt i overensstemmelse med disse retsakter, indtil den 15. marts 2022, forudsat at certifikatet er underskrevet af den person, der er bemyndiget til at underskrive certifikatet, jf. nævnte retsakter, inden den 15. januar 2022:

forordning (EF) nr. 798/2008

forordning (EF) nr. 1251/2008

forordning (EU) nr. 206/2010

forordning (EU) nr. 605/2010

gennemførelsesforordning (EU) nr. 139/2013

gennemførelsesforordning (EU) 2016/759

gennemførelsesforordning (EU) 2018/659

beslutning 2006/168/EF

beslutning 2007/777/EF

beslutning 2008/636/EF

afgørelse 2010/472/EU

afgørelse 2011/630/EU

gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU

gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/294.«

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2235 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater, officielle standardcertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af visse kategorier af dyr og varer samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 599/2004, gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 og (EU) 2019/628, direktiv 98/68/EF samt beslutning 2000/572/EF, 2003/779/EF og 2007/240/EF (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008 (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 410).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/403 af 24. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater og kombinerede standarddyresundhedscertifikater/officielle standardcertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning mellem medlemsstater af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale deraf samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af afgørelse 2010/470/EU (EUT L 113 af 31.3.2021, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).


Top