EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1325

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1325 af 10. august 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår anvendelsesperioden for de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol af produktionen af økologiske produkter (EØS-relevant tekst)

C/2021/5839

OJ L 288, 11.8.2021, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1325/oj

11.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1325

af 10. august 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår anvendelsesperioden for de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol af produktionen af økologiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 28, stk. 6, artikel 30, stk. 2, tredje afsnit, og artikel 38, litra c), d), og e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-pandemien og de omfattende begrænsninger af bevægelsesfriheden, der er indført i medlemsstaterne og i tredjelande i form af nationale foranstaltninger, udgør en ekstraordinær og hidtil uset udfordring for medlemsstaterne og de erhvervsdrivende med hensyn til gennemførelsen af den kontrol, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2) og (EF) nr. 1235/2008 (3).

(2)

For at tage højde for de særlige omstændigheder, der skyldes den aktuelle krise i forbindelse med covid-19-pandemien, giver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 (4) medlemsstaterne mulighed for at anvende midlertidige foranstaltninger, der fraviger forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008, for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter og visse procedurer i Traces-systemet.

(3)

Hvad angår offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (5), giver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 (6) medlemsstaterne mulighed for at anvende midlertidige foranstaltninger til begrænsning af alvorlige sundhedsrisici for de kompetente myndigheders personale i betragtning af de vanskeligheder, der er forbundet med gennemførelse af kontrol og andre aktiviteter, i det omfang det er nødvendigt for at håndtere de dermed forbundne alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer. Anvendelsesperioden for nævnte forordning blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/83 (7) indtil den 1. juli 2021. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/772 (8) blev anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 derfor forlænget indtil den 1. juli 2021.

(4)

Medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at der som følge af krisen i forbindelse med covid-19-pandemien vil være visse alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer i den økologiske sektor, der varer længere end til den 1. juli 2021.

(5)

På grund af den vedvarende krise og de dermed forbundne forstyrrelser er anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 blevet forlænget indtil den 1. september 2021 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/984 (9).

(6)

Kontrolsystemet i den økologiske sektor fungerer imidlertid på grundlag af et kalenderår, navnlig hvad angår inspektioner og prøveudtagning. Det er derfor nødvendigt at anvende gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 ud over den 1. september 2021 og forlænge dens anvendelsesperiode indtil udgangen af 2021 for at sikre en korrekt gennemførelse af kontrollerne.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 bør derfor ændres.

(8)

Anvendelsen af bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2020/977, der forlænges ved nærværende forordning, bør ikke afbrydes. Denne forordning bør derfor anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2021.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 7, ændres datoen »den 1. juli 2021« til »den 31. december 2021«.

2)

I artikel 3, stk. 2, 3 og 5, ændres datoen »den 1. juli 2021« til »den 31. december 2021«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 af 7. juli 2020 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien (EUT L 217 af 8.7.2020, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19) (EUT L 98 af 31.3.2020, s. 30).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/83 af 27. januar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 for så vidt angår specifikt bemyndigede fysiske personers gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter og anvendelsesperioden for midlertidige foranstaltninger (EUT L 29 af 28.1.2021, s. 23).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/772 af 10. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol med produktionen af økologiske produkter, navnlig anvendelsesperioden (EUT L 165 af 11.5.2021, s. 28).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/984 af 17. juni 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 for så vidt angår anvendelsesperioden for midlertidige foranstaltninger (EUT L 216 af 18.6.2021, s. 202).


Top