EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1321

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1321 af 6. august 2021 om ændring af bilaget til beslutning 2007/453/EF for så vidt angår Canadas og Irlands BSE-status (meddelt under nummer C(2021) 5789) (EØS-relevant tekst)

C/2021/5789

OJ L 286, 10.8.2021, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1321/oj

10.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1321

af 6. august 2021

om ændring af bilaget til beslutning 2007/453/EF for så vidt angår Canadas og Irlands BSE-status

(meddelt under nummer C(2021) 5789)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal medlemsstater, tredjelande eller deres regioner (i det følgende benævnt »lande eller regioner«) klassificeres efter deres BSE-status (BSE = bovin spongiform encephalopati) i en af tre kategorier: ubetydelig BSE-risiko, kontrolleret BSE-risiko og ikke-fastsat BSE-risiko.

(2)

I henhold til artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 999/2001 kan der, hvis Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) har indplaceret det ansøgende land i en af de tre BSE-kategorier, træffes afgørelse om en fornyet vurdering af BSE-kategorien på EU-plan.

(3)

I del A, B eller C i bilaget til Kommissionens beslutning 2007/453/EF (2) er der opført lister over lande eller regioner opstillet efter deres BSE-status. Lande eller regioner, der er opført i del A i dette bilag, anses for at have en ubetydelig BSE-risiko, dem, der er opført i del B, anses for at have en kontrolleret BSE-risiko, mens det i del C af dette bilag er fastsat, at lande eller regioner, der ikke er opført i del A eller B, skal anses for at have en ikke-fastsat BSE-risiko.

(4)

Canada og Irland er i øjeblikket opført i del B i bilaget til beslutning 2007/453/EF som lande med en kontrolleret BSE-risiko.

(5)

Den 27. maj 2021 vedtog OIE's »World Assembly of Delegates« resolution nr. 17 - Anerkendelse af medlemmers BSE-risikostatus (3) med henblik på ikrafttræden den 29. maj 2021. Denne resolution anerkendte Canada og Irland som lande med en ubetydelig BSE-risiko, jf. OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr. Efter en fornyet vurdering af situationen på EU-plan på baggrund af OIE-resolution nr. 17 har Kommissionen vurderet, at begge landes nye BSE-status bør afspejles i bilaget til beslutning 2007/453/EF.

(6)

Listen over lande eller regioner i bilaget til beslutning 2007/453/EF bør derfor ændres, således at Canada og Irland opføres under punkt A i nævnte bilag med lande eller regioner med en ubetydelig BSE-risiko.

(7)

Bilaget til beslutning 2007/453/EF bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/453/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84).

(3)  https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/a-r17-2021-bse.pdf.


BILAG

Bilaget til beslutning 2007/453/EF affattes således:

»BILAG

LISTE OVER LANDE ELLER REGIONER

A.   Lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko

Medlemsstater

Belgien

Bulgarien

Tjekkiet

Danmark

Tyskland

Estland

Irland

Spanien

Kroatien

Italien

Cypern

Letland

Litauen

Luxembourg

Ungarn

Malta

Nederlandene

Østrig

Polen

Portugal

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Finland

Sverige

Regioner i medlemsstater (*1)

Nordirland

EFTA-lande

Island

Liechtenstein

Norge

Schweiz

Tredjelande

Argentina

Australien

Brasilien

Canada

Chile

Colombia

Costa Rica

Indien

Israel

Japan

Jersey

Namibia

New Zealand

Panama

Paraguay

Peru

Serbien (*2)

Singapore

USA

Uruguay

B.   Lande eller regioner med en kontrolleret BSE-risiko

Medlemsstater

Grækenland

Frankrig

Tredjelande

Mexico

Nicaragua

Sydkorea

Taiwan

Det Forenede Kongerige, undtagen Nordirland

C.   Lande eller regioner med en ikkefastsat BSE-risiko

Lande eller regioner, der ikke er opført under punkt A eller B.


(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter i bilaget referencer til medlemsstater Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(*2)  Som omhandlet i artikel 135 i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (EUT L 278 af 18.10.2013, s. 16).«


Top