EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1299

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1299 af 4. august 2021 om forlængelse af godkendelsen af hexaflumuron til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (EØS-relevant tekst)

C/2021/5727

OJ L 282, 5.8.2021, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1299/oj

5.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1299

af 4. august 2021

om forlængelse af godkendelsen af hexaflumuron til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 14, stk. 5,

efter høring af Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet hexaflumuron blev godkendt som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (2).

(2)

Godkendelsen af hexaflumuron til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 udløber den 31. marts 2022. Der blev i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 indgivet en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af hexaflumuron den 23. september 2020.

(3)

Da hexaflumuron opfylder kriterierne for at være et persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (PBT-stof) og et meget persistent og meget bioakkumulerende stof (vPvB-stof) i henhold til bilag XIII i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3), opfylder det desuden udelukkelseskriterierne i artikel 5, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(4)

Grækenlands kompetente vurderingsmyndighed meddelte den 18. februar 2021 Kommissionen, at den i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 havde truffet afgørelse om, at det var nødvendigt at foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen. I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 skal den kompetente vurderingsmyndighed foretage en fuldstændig vurdering af ansøgningen senest 365 dage efter dens validering.

(5)

Den kompetente vurderingsmyndighed kan, hvis det er relevant, anmode ansøgeren om at fremlægge tilstrækkelige oplysninger til at foretage vurderingen, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012. I så fald stilles fristen på 365 dage i bero for en periode, der ikke må overstige 180 dage i alt, medmindre en længere suspension er begrundet i arten af de anmodede oplysninger eller særlige omstændigheder.

(6)

Senest 270 dage efter modtagelsen af en anbefaling fra den kompetente vurderingsmyndighed skal Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) udarbejde en udtalelse om fornyet godkendelse af aktivstoffet og fremlægge den for Kommissionen, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7)

Det må derfor antages, at godkendelsen af hexaflumuron til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 af årsager, der ikke kan tilskrives ansøgeren, vil udløbe, inden der er truffet afgørelse om fornyelse heraf. Derfor bør den gældende godkendelse af hexaflumuron til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 forlænges i tilstrækkelig lang tid til, at ansøgningen kan behandles.

(8)

I betragtning af fristerne for den kompetente vurderingsmyndigheds vurdering og for agenturets udarbejdelse og fremlæggelse af sin udtalelse — og i betragtning af den tid, der er nødvendig for at træffe beslutning om, hvorvidt mindst én af betingelserne i artikel 5, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 528/2012 er opfyldt, og hvorvidt godkendelsen af hexaflumuron derfor kan fornys — bør godkendelsen af hexaflumuron forlænges til den 30. september 2024.

(9)

Uden hensyn til godkendelsens udløbsdato er hexaflumuron fortsat godkendt til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18, under forudsætning af at specifikationerne og betingelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1982 overholdes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE

Artikel 1

Godkendelsen af hexaflumuron til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 forlænges indtil den 30. september 2024.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1982 af 4. november 2015 om godkendelse af hexaflumuron som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (EUT L 289 af 5.11.2015, s. 13).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).


Top