EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1273

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1273 af 30. juli 2021 om ligestilling med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen af covid-19-certifikater, der udstedes af San Marino, med certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 (EØS-relevant tekst)

C/2021/5788

OJ L 277, 2.8.2021, p. 151–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1273/oj

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/151


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/1273

af 30. juli 2021

om ligestilling med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen af covid-19-certifikater, der udstedes af San Marino, med certifikater, der udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/953 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for at lette fri bevægelighed under covid-19-pandemien (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2)

Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, hvor Kommissionen finder, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses som at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 (2) skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller bor på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens, der er fastsat i denne afgørelse, finde anvendelse på covid-19-vaccinationscertifikater, der er udstedt af San Marino til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende gælder sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også for covid-19-certifikater, der udstedes af San Marino til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3)

Efter anmodning fra San Marino gennemførte Kommissionen den 30. juni 2021 tekniske test, som viste, at covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af San Marino i overensstemmelse med systemet »San Marino Digital Covid Certificate« (»smdcc«), er interoperable med den tillidsramme, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, hvilket gør det muligt at kontrollere deres ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-certifikater, der udstedes af San Marino i overensstemmelse med »smdcc«-systemet, indeholder de nødvendige data.

(4)

Den 14. juli 2021 gav San Marino Kommissionen oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater i henhold til »smdcc«-systemet. San Marino meddelte Kommissionen, at dets covid-19-certifikater ifølge San Marinos opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er oprettet ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste San Marino Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af San Marino i overensstemmelse med »smdcc«-systemet, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(5)

San Marino meddelte desuden Kommissionen, at den vil udstede interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vacciner. Disse omfatter i øjeblikket Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen og Sputnik V.

(6)

San Marino meddelte ydermere Kommissionen, at det kun vil udstede interoperable testcertifikater for nukleinsyre-amplifikationstest eller for hurtige antigentest, der er opført på den fælles og ajourførte liste over hurtige covid-19-antigentest, som er godkendt af Udvalget for Sundhedssikkerhed, der er nedsat ved artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU (3), på grundlag af Rådets henstilling af 21. januar 2021 (4).

(7)

San Marino meddelte også Kommissionen, at den vil acceptere vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953. San Marino meddelte Kommissionen, at det vil acceptere dokumentation for vaccination med vacciner med en EU-dækkende godkendelse (efter udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur), vacciner, som den kompetente myndighed i en EU-medlemsstat har udstedt en midlertidig markedsføringstilladelse for, og vacciner, der har gennemgået proceduren for optagelse på WHO's liste over vacciner til anvendelse i nødsituationer. San Marino meddelte endvidere Kommissionen, at det vil acceptere testcertifikater baseret på NAAT (f.eks. RT-PCR) og hurtige antigentest på Udvalget for Sundhedssikkerheds liste. San Marino vil acceptere restitutionscertifikater baseret på NAAT (f.eks. RT-PCR).

(8)

Den 22. juli 2021 underrettede San Marino også Kommissionen om, at det ved kontrol af vaccinations-, test- og restitutionscertifikater udstedt af medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) 2021/953 kun behandler personoplysninger i certifikaterne med henblik på at verificere og bekræfte indehaverens vaccination, testresultat eller restitution, og at personoplysningerne ikke vil blive opbevaret efterfølgende.

(9)

De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-certifikater udstedt af San Marino i overensstemmelse med »smdcc«-systemet skal anses som at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, er således opfyldt.

(10)

Covid-19-certifikater udstedt af San Marino i overensstemmelse med »smdcc«-systemet bør derfor accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 8, i forordning (EU) 2021/953.

(11)

For at denne afgørelse kan være operationel, bør San Marino forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(12)

For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere eller ophæve denne afgørelse, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(13)

I lyset af behovet for hurtigst muligt at forbinde San Marino til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af San Marino i overensstemmelse med »smdcc«-systemet, anses med henblik på at fremme retten til fri bevægelighed inden for Unionen som at svare til dem, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

Artikel 2

San Marino forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juli 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 211 af 15.6.2021, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 af 14. juni 2021 om en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område under covid-19-pandemien (EUT L 211 af 15.6.2021, s. 24).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).

(4)  Rådets henstilling af 21. januar 2021 om en fælles ramme for anvendelse og validering af hurtige antigentest og gensidig anerkendelse af covid-19-testresultater i EU (EUT C 24 af 22.1.2021, s. 1).


Top