EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1257

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1257 af 21. april 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 for så vidt angår integration af bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedspræferencer i kravene til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører og i reglerne for god forretningsskik og investeringsrådgivning vedrørende forsikringsbaserede investeringsprodukter (EØS-relevant tekst)

C/2021/2614

OJ L 277, 2.8.2021, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1257/oj

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/18


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1257

af 21. april 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 for så vidt angår integration af bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedspræferencer i kravene til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører og i reglerne for god forretningsskik og investeringsrådgivning vedrørende forsikringsbaserede investeringsprodukter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (1), særlig artikel 25, stk. 2, artikel 28, stk. 4, og artikel 30, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. I 2016 indgik Unionen Parisaftalen (2). I artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen fastsættes målet om at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at de finansielle strømme fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2)

I erkendelse af denne udfordring fremlagde Kommissionen den europæiske grønne pagt (3) i december 2019. Den grønne pagt udgør en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der fra 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Dette mål forudsætter, at investorerne får klare signaler med hensyn til deres investeringer, for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3)

I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst (4) med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst.

(4)

En korrekt gennemførelse af handlingsplanen fremmer investorernes efterspørgsel efter bæredygtige investeringer. Det er derfor nødvendigt at præcisere, at der skal tages hensyn til bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedsrelaterede mål i forbindelse med de produktstyringskrav, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 (5).

(5)

Forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udarbejder forsikringsprodukter, bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer i produktgodkendelsesprocessen for hvert enkelt forsikringsprodukt og i andre produkttilsyns- og styringsordninger for hvert enkelt forsikringsprodukt, der er beregnet til at blive distribueret til kunder, der søger forsikringsprodukter med en bæredygtighedsrelateret profil.

(6)

I betragtning af at målgruppen bør afgrænses med en tilstrækkelig høj detaljeringsgrad, bør det ikke være tilstrækkeligt med en generel erklæring om, at et forsikringsprodukt har en bæredygtighedsrelateret profil. Det bør snarere præciseres af det forsikringsselskab eller den forsikringsformidler, der udarbejder forsikringsproduktet, hvilken gruppe af kunder med specifikke bæredygtighedsrelaterede mål forsikringsproduktet forventes at blive distribueret til.

(7)

For at sikre, at forsikringsprodukter med bæredygtighedsfaktorer fortsat er let tilgængelige også for kunder, der ikke har bæredygtighedspræferencer, bør forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udarbejder forsikringsprodukter, ikke være forpligtet til at identificere grupper af kunder, hvis behov, karakteristika og målsætninger et forsikringsprodukt med bæredygtighedsfaktorer ikke er kompatibelt med.

(8)

Et forsikringsprodukts bæredygtighedsfaktorer bør præsenteres på en gennemsigtig måde, således at forsikringsdistributører kan give deres kunder eller potentielle kunder de relevante oplysninger.

(9)

Den konsekvensanalyse, som ligger til grund for de efterfølgende lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i maj 2018 (6), viste, at det er nødvendigt at præcisere, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer som en del af deres forpligtelser over for deres kunder eller potentielle kunder.

(10)

For at opretholde en høj standard for investorbeskyttelse bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, når de identificerer, hvilke typer interessekonflikter der kan skade en kundes eller potentiel kundes interesser, medtage de typer interessekonflikter, der stammer fra integrationen af en kundes bæredygtighedspræferencer. Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber bør, for så vidt angår eksisterende kunder, for hvem der allerede er foretaget en egnethedsvurdering, have mulighed for at identificere kundens individuelle bæredygtighedspræferencer ved den næste regelmæssige ajourføring af den eksisterende egnethedsvurdering.

(11)

Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder rådgivning om forsikringsbaserede investeringsprodukter, bør kunne anbefale egnede forsikringsbaserede investeringsprodukter til deres kunder eller potentielle kunder og bør derfor kunne stille spørgsmål for at identificere en kundes individuelle bæredygtighedspræferencer. I overensstemmelse med forpligtelsen til at gennemføre distributionsaktiviteter i overensstemmelse med kundernes bedste interesse bør anbefalinger til kunder eller potentielle kunder afspejle både de finansielle mål og eventuelle bæredygtighedspræferencer, som disse kunder har givet udtryk for. Det er derfor nødvendigt at præcisere, at bæredygtighedsfaktorers integration i rådgivningsprocessen ikke må føre til salg på tvivlsomt grundlag eller fejlagtige oplysninger om, at forsikringsbaserede investeringsprodukter opfylder bæredygtighedspræferencer, når de ikke gør det. For at undgå en sådan praksis eller fejlagtige oplysninger bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder rådgivning om forsikringsbaserede investeringsprodukter, først vurdere en kundes eller potentielle kundes andre investeringsmål og individuelle omstændigheder, før de spørger deres kunder om deres potentielle bæredygtighedspræferencer.

(12)

Der er hidtil blevet udformet forsikringsbaserede investeringsprodukter med forskellige grader af bæredygtighedsrelaterede ambitioner. For at sætte kunder eller potentielle kunder i stand til bedre at forstå de forskellige grader af bæredygtighed og træffe kvalificerede investeringsbeslutninger med hensyn til bæredygtighed bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, forklare forskellen mellem på den ene side forsikringsbaserede investeringsprodukter, der helt eller delvis forfølger bæredygtige investeringer i økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (7), bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 17), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (8) og forsikringsbaserede investeringsprodukter, der tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og som kan anbefales som forsikringsbaserede investeringsprodukter, der opfylder kundens individuelle bæredygtighedspræferencer, og på den anden side andre forsikringsbaserede investeringsprodukter uden sådanne særlige kendetegn, som ikke bør anbefales til de kunder eller potentielle kunder, der har individuelle bæredygtighedspræferencer.

(13)

Det er nødvendigt at tage hånd om bekymringerne vedrørende »grønvaskning«, dvs. navnlig praksis med at opnå en urimelig konkurrencefordel ved at anbefale et forsikringsbaserede investeringsprodukt som miljøvenligt eller bæredygtigt, når det forsikringsbaserede investeringsprodukt i realiteten ikke opfylder grundlæggende miljømæssige eller andre bæredygtighedsrelaterede standarder. For at forhindre salg på tvivlsomt grundlag og grønvaskning bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, ikke anbefale forsikringsbaserede investeringsprodukter som værende i overensstemmelse med individuelle bæredygtighedspræferencer, hvis disse produkter ikke er i overensstemmelse med disse præferencer. Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, bør forklare deres kunder eller potentielle kunder årsagerne til, at de ikke gør det, og føre fortegnelser over disse årsager.

(14)

Det er nødvendigt at præcisere, at forsikringsbaserede investeringsprodukter, der ikke kan komme i betragtning i forbindelse med individuelle bæredygtighedspræferencer, stadig kan anbefales af forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, men ikke som værende i overensstemmelse med individuelle bæredygtighedspræferencer. For at give mulighed for yderligere anbefalinger til kunder eller potentielle kunder, når forsikringsbaserede investeringsprodukter ikke er i overensstemmelse med en kundes bæredygtighedspræferencer, bør kunden have mulighed for at tilpasse oplysningerne om sine bæredygtighedspræferencer. For at forhindre salg på tvivlsomt grundlag og grønvaskning bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, føre registre over kundens beslutning sammen med kundens forklaring til støtte for tilpasningen.

(15)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundet med hinanden og med bestemmelserne i forordning (EU) 2019/2088, da de indfører et samlet system til information om bæredygtighedsaspekter. For at sikre en sammenhængende fortolkning og anvendelse af disse bestemmelser og for at sikre, at markedsdeltagerne og de kompetente myndigheder samt investorerne får en samlet forståelse af dem og let adgang til dem, er det ønskeligt at indarbejde dem i én enkelt retsakt.

(16)

Delegeret forordning (EU) 2017/2358 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359 (9) bør derfor ændres.

(17)

De kompetente myndigheder, forsikringsformidlerne og forsikringsselskaberne bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i denne forordning. Dens anvendelse bør derfor udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/2358

I delegeret forordning (EU) 2017/2358 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 3, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

Den tager højde for kundernes målsætninger, interesser og karakteristika, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål.«

2)

Artikel 5 og 6 affattes således:

»Artikel 5

Målgruppe

1.   Produktgodkendelsesprocessen skal for hvert forsikringsprodukt afgrænse målgruppen og gruppen af kompatible kunder. Målgruppen skal afgrænses med en tilstrækkelig høj detaljeringsgrad, idet der tages hensyn til forsikringsproduktets karakteristika, risikoprofil, kompleksitet og art samt dets bæredygtighedsfaktorer som defineret i artikel 2, nr. 24), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (*1).

2.   Producenterne kan, navnlig for så vidt angår forsikringsbaserede investeringsprodukter, afgrænse grupper af kunder, hvis behov, karakteristika og målsætninger forsikringsproduktet generelt ikke er kompatibelt med, medmindre forsikringsprodukterne tager hensyn til bæredygtighedsfaktorer som omhandlet i stk. 1.

3.   Producenterne må kun udforme og markedsføre forsikringsprodukter, der er kompatible med behovene, karakteristikaene og målsætningerne, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, hos de kunder, der tilhører målgruppen. Ved vurderingen af, om et forsikringsprodukt er kompatibelt med en målgruppe, skal producenterne tage hensyn til niveauet for de oplysninger, der er til rådighed for de kunder, der tilhører denne målgruppe, og deres finansielle forståelse.

4.   Producenterne skal sikre, at det personale, der er involveret i udformningen og produktionen af forsikringsprodukter, har den nødvendige kompetence, viden og ekspertise til ordentligt at forstå de solgte forsikringsprodukter og interesser, målsætninger og karakteristika, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, hos de kunder, der tilhører målgruppen.

Artikel 6

Produkttestning

1.   Producenterne skal teste deres forsikringsprodukter på en hensigtsmæssig måde, herunder ved anvendelse af scenarieanalyser, hvor det er relevant, inden det pågældende produkt markedsføres, eller i væsentlig grad tilpasse det, eller hvis målgruppen har ændret sig væsentligt. Ved produkttestningen vurderes det, om forsikringsproduktet i sin levetid lever op til de identificerede behov, målsætninger, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, og karakteristika hos de kunder, der tilhører målgruppen. Producenterne skal teste deres forsikringsprodukter på en kvalitativ måde og, afhængigt af typen og arten af forsikringsproduktet og den hermed forbundne risiko for skadelige virkninger for kunderne, på en kvantitativ måde.

2.   Producenterne må ikke markedsføre forsikringsprodukter, hvis resultaterne af produkttestningen viser, at produkterne ikke lever op de identificerede behov, mål, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede målsætninger, og karakteristika hos målgruppen.«

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).«"

3)

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1.   Producenterne skal løbende overvåge og regelmæssigt revidere de forsikringsprodukter, de har markedsført, for at identificere hændelser, som materielt kunne påvirke de pågældende produkters vigtigste aspekter, risikodækning eller garantier. De skal vurdere, om forsikringsprodukterne fortsat lever op til den afgrænsede målgruppes behov, karakteristika og målsætninger, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, og om de pågældende produkter distribueres til målgruppen eller når ud til kunder uden for målgruppen.«

4)

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3.   Oplysningerne omhandlet i stk. 2 skal sætte forsikringsdistributørerne i stand til:

a)

at forstå forsikringsprodukterne

b)

at forstå den afgrænsede målgruppe for forsikringsprodukterne

c)

at afgrænse kunder, hvis behov, karakteristika og målsætninger, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, forsikringsproduktet ikke er kompatibelt med

d)

at gennemføre distributionsaktiviteter vedrørende de relevante forsikringsprodukter i overensstemmelse med deres kunders bedste interesse, jf. artikel 17, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97.«

5)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   Produktdistributionsordningerne skal:

a)

have til formål at forhindre eller afbøde skadelige virkninger for kunderne

b)

understøtte en korrekt håndtering af interessekonflikter

c)

sikre, at kundernes mål, interesser og karakteristika, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede målsætninger, tages behørigt i betragtning.«

6)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Underretning af producenten

Forsikringsdistributører, der bliver klar over, at et forsikringsprodukt ikke stemmer overens med den afgrænsede kundemålgruppes interesser, målsætninger og karakteristika, herunder eventuelle bæredygtighedsrelaterede mål, eller bliver klar over andre produktrelaterede forhold, der kan få negative konsekvenser for kunden, underretter straks producenten herom og ændrer, hvor det er relevant, deres distributionsstrategi for det pågældende forsikringsprodukt.«

Artikel 2

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/2359

I delegeret forordning (EU) 2017/2359 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes som nr. 4) og 5):

»4)

»bæredygtighedspræferencer«: en kundes eller potentiel kundes valg med hensyn til, hvorvidt eller ej og i hvilket omfang et eller flere af følgende finansielle produkter bør integreres i vedkommendes investering:

a)

et forsikringsbaseret investeringsprodukt, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i miljømæssigt bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (*2)

b)

et forsikringsbaseret investeringsprodukt, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 17), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (*3)

c)

et forsikringsbaseret investeringsprodukt, der tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, hvor kvalitative eller kvantitative elementer, der viser, at der tages hensyn hertil, bestemmes af kunden eller den potentielle kunde

5)

»bæredygtighedsfaktorer«: bæredygtighedsfaktorer som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2019/2088.

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).«"

2)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Med henblik på, i overensstemmelse med artikel 28 i direktiv (EU) 2016/97, at identificere de forskellige typer interessekonflikter, som opstår i forbindelse med forsikringsdistributionsvirksomhed i tilknytning til forsikringsbaserede investeringsprodukter, og som medfører en risiko for at skade en kundes interesser, herunder vedkommendes bæredygtighedspræferencer, skal forsikringsformidlere og forsikringsselskaber vurdere, om de selv, en relevant person eller en person, der direkte eller indirekte er forbundet med dem ved et kontrolforhold, har en interesse i resultatet af forsikringsdistributionsvirksomheden, som opfylder følgende kriterier:

a)

Den er forskellig fra kundens eller den potentielle kundes interesse i resultatet af forsikringsdistributionsvirksomheden.

b)

Den har potentiale til at påvirke resultatet af distributionsvirksomheden til skade for kunden.

Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber skal foretage en vurdering på samme måde med henblik på at identificere interessekonflikter mellem en kunde og en anden.«

3)

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

Den er i overensstemmelse med kundens eller den potentielle kundes investeringsmål, herunder den pågældende persons risikotolerance og eventuelle bæredygtighedspræferencer.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Oplysningerne om kundens eller den potentielle kundes investeringsmål skal, når det er relevant, indeholde oplysninger om, hvor længe kunden eller den potentielle kunde ønsker at beholde investeringen, vedkommendes risikovilje, risikoprofilen, formålet med investeringen samt vedkommendes bæredygtighedspræferencer. Niveauet for de indhentede oplysninger skal være relevant i forhold til den specifikke form for produkt eller tjenesteydelse.«

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Ved ydelse af rådgivning om et forsikringsbaseret investeringsprodukt i henhold til artikel 30, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97 må en forsikringsformidler eller et forsikringsselskab ikke give en anbefaling, hvis ingen af produkterne egner sig til kunden eller den potentielle kunde.

En forsikringsformidler eller et forsikringsselskab må ikke anbefale forsikringsbaserede investeringsprodukter som værende i overensstemmelse med en kundes eller potentielle kundes bæredygtighedspræferencer, hvis disse forsikringsbaserede investeringsprodukter ikke er i overensstemmelse med disse præferencer. Forsikringsformidleren eller forsikringsselskabet skal forklare kunden eller den potentielle kunde årsagerne til, at de ikke gør det, og føre fortegnelser over disse årsager.

Hvis intet forsikringsbaseret investeringsprodukt er i overensstemmelse med kundens eller den potentielle kundes bæredygtighedspræferencer, og kunden beslutter at tilpasse sine bæredygtighedspræferencer, skal investeringsselskabet føre fortegnelser over kundens beslutning, herunder begrundelsen for denne beslutning.«

4)

Artikel 14 ændres således:

a)

Stk. 1, litra b), nr. i), affattes således:

»i)

kundens investeringsmål, herunder den pågældende persons risikotolerance, og hvorvidt kundens investeringsmål opfyldes ved at tage hensyn til vedkommendes bæredygtighedspræferencer«.

b)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

»Kravene om overensstemmelse med kundernes eller de potentielle kunders bæredygtighedspræferencer, hvor det er relevant, ændrer ikke de betingelser, der er fastsat i første afsnit.«

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. august 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 1).

(6)  SWD(2018) 264 final.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 8).


Top