EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1256

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1256 af 21. april 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår integration af bæredygtighedsrisici i ledelsen af forsikrings- og genforsikringsselskaber (EØS-relevant tekst)

C/2021/2628

OJ L 277, 2.8.2021, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1256/oj

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1256

af 21. april 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår integration af bæredygtighedsrisici i ledelsen af forsikrings- og genforsikringsselskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 50, stk. 1, og artikel 135, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. I 2016 indgik Unionen Parisaftalen (2). I artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen fastsættes målet om at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at de finansielle strømme fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2)

I erkendelse af denne udfordring fremlagde Kommissionen den europæiske grønne pagt (3) i december 2019. Den grønne pagt udgør en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der fra 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Dette forudsætter også, at investorerne som rettesnor får klare, langsigtede signaler for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3)

I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst (4) med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst. Den konsekvensanalyse, som ligger til grund for de efterfølgende lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i maj 2018 (5), viste, at det er nødvendigt at præcisere, at forsikrings- og genforsikringsselskaber bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer som en del af deres forpligtelser over for forsikringstagerne. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør derfor løbende vurdere ikke blot alle relevante finansielle risici, men også alle relevante bæredygtighedsrisici som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (6), som, hvis de opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering eller et passiv. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (7) henviser ikke udtrykkeligt til bæredygtighedsrisici. Af denne grund og for at sikre, at ledelsessystemet følges og gennemføres korrekt, er det nødvendigt at præcisere, at forsikrings- og genforsikringsselskabers ledelsessystem og vurderingen af disse virksomheders samlede solvensbehov bør afspejle bæredygtighedsrisici.

(4)

Forsikringsselskaber, der oplyser om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, jf. forordning (EU) 2019/2088, bør også tilpasse deres processer, systemer og interne kontroller med hensyn til disse oplysninger.

(5)

I betragtning af Kommissionens ambitioner om at sikre, at klima- og miljørisici styres og integreres i det finansielle system, og i betragtning af aflønningspolitikkernes betydning for at sikre, at forsikrings- og genforsikringsselskabernes personale effektivt styrer de risici, der identificeres af risikostyringssystemet, bør forsikrings- og genforsikringsselskabernes aflønningspolitikker indeholde oplysninger om, hvordan disse politikker tager hensyn til integrationen af bæredygtighedsrisici i risikostyringssystemet.

(6)

I henhold til »prudent person«-princippet, jf. artikel 132 i direktiv 2009/138/EF, må forsikrings- og genforsikringsselskaber kun investere i aktiver, hvortil der knytter sig risici, som de på korrekt vis kan identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om. For at sikre, at klima- og miljørisici styres effektivt af forsikrings- og genforsikringsselskaber, bør der ved gennemførelsen af »prudent person«-princippet tages hensyn til bæredygtighedsrisici, og forsikrings- og genforsikringsselskaber bør i deres investeringsprocesser tage hensyn til deres kunders bæredygtighedspræferencer, som der er taget hensyn til i produktgodkendelsesprocessen.

(7)

Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor ændres.

(8)

Tilsynsmyndighederne og forsikrings- og genforsikringsselskaberne bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i denne forordning. Dens anvendelse bør derfor udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) 2015/35

I delegeret forordning (EU) 2015/35 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 indsættes følgende som nr. 55c-55e:

»55c.

»bæredygtighedsrisiko«: en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel negativ indvirkning på værdien af investeringen eller værdien af passivet

55d.

»bæredygtighedsfaktorer«: bæredygtighedsfaktorer som defineret i artikel 2, nr. 24), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (*1)

55e.

»bæredygtighedspræferencer«: en kundes eller potentiel kundes valg med hensyn til, hvorvidt eller ej og i hvilket omfang et eller flere af følgende finansielle instrumenter bør integreres i vedkommendes investering:

a)

et finansielt instrument, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i miljømæssigt bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (*2)

b)

et finansielt instrument, for hvilket kunden eller den potentielle kunde bestemmer, at en minimumsandel skal investeres i bæredygtige investeringer som defineret i artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 2019/2088

c)

et finansielt instrument, der tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, hvor kvalitative eller kvantitative elementer, der viser, at der tages hensyn hertil, bestemmes af kunden eller den potentielle kunde

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).«"

2)

Artikel 260 ændres således:

a)

Stk. 1, litra a), nr. i), affattes således:

»i)

foranstaltninger, som forsikrings- og genforsikringsselskabet skal træffe til at vurdere og styre risikoen for tab eller en ugunstig udvikling i værdien af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser som følge af uhensigtsmæssige antagelser i forbindelse med prissætning og hensættelser på grund af interne eller eksterne faktorer, herunder bæredygtighedsrisici«.

b)

I stk. 1, litra c), tilføjes følgende som nr. vi):

»vi)

foranstaltninger, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet skal træffe til at sikre, at bæredygtighedsrisici i investeringsporteføljen identificeres, vurderes og håndteres korrekt.«

c)

Følgende indsættes som stk. 1a:

»1a.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal integrere bæredygtighedsrisici i deres politikker, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og c), og, hvor det er relevant, i deres politikker for de øvrige områder, der er omhandlet i stk. 1.«

3)

Artikel 269 ændres således:

a)

Stk. 1, litra e), affattes således:

»e)

identificere og vurdere nye risici og bæredygtighedsrisici.«

b)

Følgende indsættes som stk. 1a:

»1a.   Nye risici og bæredygtighedsrisici, der er omhandlet i stk. 1, litra e), og som identificeres af risikostyringsfunktionen, udgør en del af de risici, der er omhandlet i artikel 262, stk. 1, litra a).«

4)

Artikel 272, stk. 6, litra b), affattes således:

»b)

virkningen af inflation, juridiske risici, bæredygtighedsrisici, ændringer i sammensætningen af selskabets portefølje samt af de systemer, som ned- eller opjusterer de præmier, som forsikringstagerne betaler, afhængigt af deres kravsforløb (»bonus-malus-systemer«) eller lignende systemer, der gennemføres i bestemte homogene risikogrupper«.

5)

I artikel 275 tilføjes følgende som stk. 4:

»4.   Aflønningspolitikken skal omfatte oplysninger om, hvordan den tager hensyn til integrationen af bæredygtighedsrisici i risikostyringssystemet.«

6)

I afsnit I, kapitel IX, tilføjes følgende som afdeling 6:

»AFDELING 6

Investeringer

Artikel 275a

Integration af bæredygtighedsrisici i »prudent person«-princippet

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal ved identifikation, måling, overvågning, forvaltning, kontrol, rapportering og vurdering af risici i forbindelse med investeringer, som omhandlet i artikel 132, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2009/138/EF, tage hensyn til bæredygtighedsrisici.

2.   Med henblik på stk. 1 skal forsikrings- og genforsikringsselskaber tage hensyn til den potentielle langsigtede virkning af deres investeringsstrategi og beslutninger om bæredygtighedsfaktorer og, hvor det er relevant, skal denne strategi og disse beslutninger truffet af et forsikringsselskab afspejle deres kunders bæredygtighedspræferencer, som der er taget hensyn til i den produktgodkendelsesproces, der er omhandlet i artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 (*3).

(*3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 1.).«"

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 2. august 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1).

(3)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den europæiske grønne pagt (COM(2019) 640 final).

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).


Top