EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1255

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1255 af 21. april 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt angår bæredygtighedsrisici og bæredygtighedsfaktorer, der skal tages hensyn til af forvaltere af alternative investeringsfonde (EØS-relevant tekst)

C/2021/2615

OJ L 277, 2.8.2021, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1255/oj

2.8.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1255

af 21. april 2021

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt angår bæredygtighedsrisici og bæredygtighedsfaktorer, der skal tages hensyn til af forvaltere af alternative investeringsfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (1), særlig artikel 12, stk. 3, artikel 14, stk. 4, artikel 15, stk. 5, og artikel 18, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. I 2016 indgik Unionen Parisaftalen (2). I artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen fastsættes målet om at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at de finansielle strømme fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2)

I erkendelse af denne udfordring fremlagde Kommissionen den europæiske grønne pagt (3) i december 2019. Den grønne pagt udgør en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der fra 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Dette mål forudsætter, at investorerne får klare signaler med hensyn til deres investeringer, for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3)

I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst (4) med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst. Den konsekvensanalyse, der ligger til grund for de efterfølgende lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i maj 2018 (5), viste, at det er nødvendigt at præcisere, at forvaltere af alternative investeringsfonde bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer som en del af deres forpligtelser over for investorerne. FAIF'er bør derfor løbende vurdere ikke blot alle relevante finansielle risici, men også alle relevante bæredygtighedsrisici som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (6), som, hvis de opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 (7) henviser ikke udtrykkeligt til bæredygtighedsrisici. Af denne grund og for at sikre, at de interne procedurer og organisatoriske ordninger følges og gennemføres korrekt, er det nødvendigt at præcisere, at FAIF'ers processer, systemer og interne kontrol afspejler bæredygtighedsrisici, og at det er nødvendigt med teknisk kapacitet og viden for at kunne analysere disse risici.

(4)

I henhold til forordning (EU) 2019/2088 er FAIF'er, som er forpligtet til at tage hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, eller som frivilligt tager hensyn til sådanne negative indvirkninger, forpligtet til at oplyse, hvordan deres due diligence-politikker tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger. For at sikre konsekvens mellem forordning (EU) 2019/2088 og delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 bør denne forpligtelse afspejles i delegeret forordning (EU) nr. 231/2013.

(5)

For at opretholde en høj standard for investorbeskyttelse bør FAIF'er, når de identificerer, hvilke typer interessekonflikter der kan skade en AIF's interesser, medtage interessekonflikter, der kan opstå som følge af integrationen af bæredygtighedsrisici i deres processer, systemer og interne kontrol. Sådanne konflikter kan omfatte konflikter som følge af relevant personales aflønning eller personlige transaktioner, interessekonflikter, der kan give anledning til grønvaskning, salg på tvivlsomt grundlag eller fejlagtige oplysninger om investeringsstrategier og interessekonflikter mellem forskellige AIF'er, der forvaltes af den samme FAIF.

(6)

Delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 bør derfor ændres.

(7)

De kompetente myndigheder og FAIF'erne bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i denne forordning. Dens anvendelse bør derfor udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende som nr. 6) og 7):

»6)

»bæredygtighedsrisiko«: bæredygtighedsrisiko som defineret i artikel 2, nr. 22), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (*1)

7)

»bæredygtighedsfaktorer«: bæredygtighedsfaktorer som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2019/2088.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).«"

2)

I artikel 18 tilføjes følgende som stk. 5 og 6:

»5.   FAIF'erne skal tage hensyn til bæredygtighedsrisici, når de opfylder kravene i stk. 1-3.

6.   Hvis FAIF'er tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som beskrevet i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/2088 eller som krævet i artikel 4, stk. 3 eller 4, i samme forordning, skal de pågældende FAIF'er tage hensyn til sådanne vigtigste negative indvirkninger, når de opfylder kravene i nærværende artikels stk. 1-3.«

3)

I artikel 22 tilføjes følgende som stk. 3:

»3.   Ved anvendelsen af stk. 1 skal FAIF'erne bevare de ressourcer og den sagkundskab, der er nødvendige for en effektiv integration af bæredygtighedsrisici.«

4)

I artikel 30 tilføjes følgende stykke:

»FAIF'erne skal sikre, at de, når de identificerer, hvilke typer interessekonflikter der kan skade en AIF's interesser, medtager de typer interessekonflikter, der kan opstå som følge af integrationen af bæredygtighedsrisici i deres processer, systemer og interne kontrol.«

5)

Artikel 40, stk. 2, læses således:

»2.   Risikostyringspolitikken skal omfatte de procedurer, som er nødvendige for at sætte FAIF'en i stand til for hver af de forvaltede AIF'er at vurdere den pågældende AIF's eksponering i forhold til markeds-, likviditets- bæredygtigheds- og modpartsrisici samt AIF'ens eksponering i forhold til alle andre risici, herunder operationelle risici, som kan være af afgørende betydning for den enkelte forvaltede AIF.«

6)

I artikel 57, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»FAIF'erne skal tage hensyn til bæredygtighedsrisici, når de opfylder kravene i første afsnit.«

7)

I artikel 60, stk. 2, tilføjes følgende som litra i):

»i)

er ansvarlig for at integrere bæredygtighedsrisici i de aktiviteter, der er omhandlet i litra a)-h).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1, august 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (EUT L 83 af 22.3.2013, s. 1).


Top